intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định Số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Chia sẻ: ViLusaka2711 ViLusaka2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

44
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định Số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trình bày các nội dung chính sau: Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định Số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 1. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn .. Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 01.10.2018 15:43:22 +07:00 CHINHPHU . HOA xA HOI. CHU NGHiA VIET NAM CONG . DQc l~p - T\f do - H~nh phuc 86: 130/2018/ND-CP Ha N(Ji, ngay 27 thang 9 nam 2018 CONG THONG TIN D1~N TV CHiNH PHU •.' G"1(1:. DEN e.- :'~"j NGHIDINH Ngay: Qi.lAO .f,' /,9V~ Quy dinh chi ti~t thi ha~h Lu~t giao dich di~n tIT v~ chfr ky sa va dich V\l chu-ng th\fc chfr ky sa Can cu LUtJ-tt6 chuc Chinh phil ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cu Luq,t giaa dich ai?n tit ngay 29 thang 11 nam 2005; Can cu Luq,t cong ngh? thong tin ngay 29 thang 6 nam 2006; Can cu Luq,t phi va I?phi ngay 25 thang 11 nam 2015; Thea a~ nghi cila B(J truirng B(J Thong tin va Truy~n thong; Chinh phil ban hanh Nghi ainh quy ainh chi ait thi hanh Luq,t giaa dich ai?n tit v~ chif kY s6 va dich v~ chUng th'f!c chif kY s6. ChU'O"ngI NHUNG QUY DINH CHUNG Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh Nghi djnh nay quy dinh chi tiSt vS chfr k:Y s6 va chUng thu s6; vi~c qmin Iy, cung c~p va su d\lng chfr k:Y s6, chUng thu s6 va dich V\lchUng th\ICchfr k:Y s6. Di~u 2. Dai tU'gng ap d\lng Nghi dinh nay ap d\lllg d6i v6'i co quan, t6 chuc qmin Iy, cung c~p dich V\l chUng th\Ic chfr k:Y s6; co quan, t6 chuc, ca nhan su d\lllg chfr k:Y s6, chUng thu s6 va dich V\l chUng th\Ic chfr k:Y s6 trong giao dich di~n tu. Di~u 3. Ghii thich tir ngfr Trong Nghi dinh nay, cac til ngfr du6'i day dugc hiSu nhu sau: 1. "Khoa" la rnQt chu6i cac s6 nhi phan (0 va 1) dung trong cac h~ th6ng rn~trna. 2. "H~ th6ng rn~t rna khong d6i xUng" la h~ th6ng rn~t rna co kha nang t~o dugc c~p khoa bao g6rn khoa bi rn~t va khoa cong khai.
 2. "~HFrI~"f¥M~"'''';;U=; '4rtl . #-"q;PQ"
 3. .. 3 14. "Ung d\mg su d\lng chfr kY s6" la cac Ung d\lng cong ngh~ thong tin cho phep tich hqp va su d\lng chfr kY s6 dS xac thlfC. 15. "T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6" la t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY di~n tu thlfc hi~n ho~t dQng cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6. 16. "T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr ky s6 cong cQng" la t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 cho co quan, t6 chuc, ca nhan su d\lng trong cac ho~t dQng cong cQng. Ho~t dQng cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr ky s6 cua cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 cong cQng la ho~t dQng kinh doanh co diSu ki~n theo quy dinh cua phap lu~t. 17. "T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 chuyen dUng" la t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 cho cac co quan, t6 chuc, ca nhan su d\lng trong cac ho~t dQng chuyen nganh ho~c linh VlfC,co cung tinh ch~t ho~t dQng ho~c m\lc dich cong vi~c va duQ'c lien kSt vai nhau thong qua diSu l~ ho~t dQng ho~c van ban quy ph~m phap lu~t quy dinh co c~u t6 chuc chung ho~c hinh thuc lien kSt, ho~t dQng chung. Ho~t dQng cua t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 chuyen dUng khong nh~m m\lc dich kinh doanh. T6 chuc cung c~p dich V\lchUng thlfc chfr kY s6 chuyen dUng bao g6m: a) T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 chuyen dung Chinh phu cung c~p dich V\lchUng thlfc chfr ky s6 cho cac co quan Dang, Nha nuac; b) T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr ky s6 chuyen dung cua co quan, t6 chuc. Ho~t dQng cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr ky s6 chuyen dung cua co quan, t6 chuc phai duQ'c dang kY vai co quan quan ly nha nuac vS dich V\lchUng thlfc chfr kY s6 theo quy dinh cua phap lu~t. 18. "D~i ly dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 cong cQng" la thuang nhan h6 trQ't6 chilc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 cong cQng trong vi~c cung Ung dich V\l chUng thlfc chfr ky s6 tai thue bao theo hqp d6ng d~i ly dS hu6ng thu lao. 19. "Quy.chS chUng thlfc" la quy chS cua cac t6 chuc cung c~p dich V\l . chUng thlfc chfr kY s6 vS quy trinh, thu t\lC c~p, quan ly chUng thu s6, S11 d\lng chUng thu s6 cua thue bao va m6i quan h~ gifra t6 chilc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 vai d~i ly va thue bao cua minh. 20. "Phi dich V\l duy tri h~ th6ng kiSm tra tr~ng thai chUng thu s6" la khoan tiSn rna cac t6 chilc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr ky s6 phai tra khi duQ'cT6 chilc cung c~p dich V\l chUng thlfc chfr kY s6 qu6c gia (quy dinh t~i Chuang VI Nghi dinh nay) duy tri trlfc tuySn co So' dfr li~u vS chUng thu s6 va cac thong tin khac ph\lc V\lvi~c kiSm tra tr~ng thai chUng thu s6, hi~u llfCchfr kY s6 cua cac t6 chuc cung c~p dich V\lchUng thlfc chfr kY s6.
 4. ...._------------_ .._.._--------------~_._~.~' "'- 4 21. "ThiSt bi luu khoa bi m~t" la thiSt bi v~t ly chua chUng thu s6 va khoa bi m~t cua thue bao. Di~u 4. Dich v1] chung th\fc chfr ky sa Dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 la mQt 10~i hinh dich V\l chUng th\fc chfr ky di~n tu do t6 chuc cung d.p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cung c~p cho thue bao d@xac th\fc vi~c thue bao la nguai da:kY s6 tren thong di~p dfr li~u. Dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 bao g6m: 1. T~o c~p khoa ho~c hB trQ't~o c~p khoa bao g6m khoa cong khai va khoa bi m~t cho thue bao. 2. C~p, gia h~, ~ dUng, ph\lc h6i va thu h6i chUng thu s6 cua thue bao. 3. Duy tri tf\fc tuySn co So' dfr li~u vS chUng thu s6. 4. Cung d.p thong tin c~n thiSt d@giup chUng th\fc chfr kY s6 cua thue bao da:ky s6 tren thong di~p dfr li~u. ChU'O'ngII CHUKt s6 vA CHUNG THU s6 Di~u 5. NQi dung cua chung thO' sa ChUng thu s6 do T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 qu6c gia, t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr ky s6 cong cQng, t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 chuyen dUng Chinh phu, t6 chuc cung c~p dich V\l chung th\fc chfr kY s6 chuyen dung cua co quan, t6 chuc c~p phai bao g6m cac nQi dung sau: 1. Ten cua t6 chuc cung c~p dich V\lchUng th\fc chfr kY s6. 2. Ten cua thue bao. 3. 86 hi~u chUng thu s6. 4. Thai h~ co hi~u l\fc cua chUng thu s6. 5. Khoa cong khai cua thue bao. 6. Chfr kY s6 cua t6 chuc cung c~p dich V\lchUng th\fc chfr kY s6. 7. Cac h~n chS vS m\lc dich, ph~m vi su d\lng cua chUng thu s6. 8. Cac h~n chS vS trach nhi~m phap ly cua t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6. 9. Thu~t tooo m~t rna.
 5. 5 10. Cac nQi dung cful thiSt khac theo quy dinh Clla BQ Thong tin va TruySn thong. I>i~u 6. Chtfng thU' s8 clla CO'quan, t8 chtfc va ngU'Oi.co th~m quy~n ella CO'quan, t8 chtfc 1. Tfit ca cac cO'qUail, t6 chuc va chuc danh nha nuac, nguai co th~m quySn clla cO'quan, t6 chuc theo quy dinh Cllaphap 1u~tvS quan 1yva su d\lng con dfiu dSu co quySn duQ'ccfip chUng thu s6 co gia tri nhu quy dinh 4ti khoan 2 DiSu 8 Nghi dinh nay. 2. ChUng thu s6 cfip cho chuc danh nha nuac, nguai co th~m quySn Clla cO'quan, t6 chuc phai neu ro chuc danh va ten cO'quan, t6 chuc Cllanguai do. 3. Vi~c cfip chUng thu s6 cho cO'quan, t6 chuc va chuc danh nha nuac, nguai co th~rn quySn Clla cO'quan, t6 chuc phai din cu vao cac tai li~u sau: a) Van ban Clla cO'quan, t6 chuc dS nghi cfip chUng thu s6 cho cO'qUail, t6 chuc, nguai co thk quySn ho~c chuc danh nha nuae; b) Ban sao hQ'P1~quySt dinh thanh 1~p,quySt dinh quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~n ho~c van ban xac nh~n chuc danh Clla nguai co th~m quySn CllacO'quan, t6 chuc ho~c chuc danh nha nuac do. I>i~u 7. Sii' dy.ng chfr kY s8 va chtfng thU' s8 Clla CO'quan, t8 chtfe va ngU'Oi.eo th~m quy~n ella CO'quan, t8 chtfc 1. Chfr leY s6 clla d6i tuqng duQ'c cfip chUng thu s6 theo quy dinh t~i DiSu 6 Nghi dinh nay chi duQ'c su d\lng dS th\fc hi~n cac giao dich theo dung thk quySn cua cO'quan, t6 chuc va chuc danh duQ'c cfip chUng thu s6. 2. Vi~c ky thay, ky thua l~nh theo quy dinh Clla phap lu~t th\fc hi~n boi nguai co th~rn quySn su d\lng chfr ky s6 clla minh, duQ'chiSu can cu vao chuc danh cua nguai leY ghi tren chUng thu s6. I>i~u 8. Ghi tri phap ly ella ehfr ky s8 1. Trong truang hQ'Pphap lu~t quy dinh van ban cful co chfr leY thi yeu c&u d6i vai rnQt thong di~p dfr li~u duQ'c xem la dap Ung nSu thong di~p dfr li~u do duQ'c leY bfulg chfr leY s6 va chfr ky s6 do duQ'c dam bao an toan theo quy dinh t~i DiSu 9 Nghi dinh nay. 2. Trong truang hQ'Pphap lu~t quy dinh van ban c&nduQ'c dong dfiu Clla cO'quan, t6 chuc thi yeu c&u do d6i vai mQt thong di~p dfr li~u duQ'c xem la dap Ung nSu thong di~p dfr li~u do duQ'c leY boi chfr leY s6 cO'quan, t6 chuc va chfr leY s6 do duQ'c dam bao an toan theo quy dinh t~i DiSu 9 Nghi dinh nay.
 6. 4, 4 •••• •• --- 6 3. Chii kY s6 va chUng thu s6 nuac ngoai duqc cfip gifiy phep su d\Ing t@.i Viet Nam theo quy dinh t~i Chuang V Nghi dinh nay co gia tri phap ly va hi~u !lorcnhu chii kY s6"va chUng thu s6 ~o t6 chuc cung cfip dich V\l churig thvc chii kY s6 cong cQng cua Vi~t Nam cap. f)i~u 9. f)i~u kien dam bao an to~m cho chii' ky . sa Chii kY s6 duqc xem 1achii kYdi~n ill an toan khi dap Ung cac di@uki~n sau: 1. Chii kY s6 duqc t~o ra trong thai gian chUng thu s6 co hi~u 1vc va kiSm tra duqc bfulg khoa cong khai ghi tren chUng thu s6 do. , 2. Chii kY s6 duQ'c t~o ra bfulg vi~c su d\lllg khoa bi m~t tuang Ung vai khoa cong khai ghi tren chUng thu s6 do mQt trong cac t6 chuc sau day c5.p: I a) 1'6 chuc cung c~p dich V\l chung thvc chii kY s6 qu6c gia; b) 1'6 chuc cung c~p dich V\lchUng thvc chii kYs6 chuyen dUngChinh phil; c) 1'6 chuc cung c~p dich V\l chung thvc chii kY s6 cong cQng; d) 1'6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chii kY s6 chuyen dung cua dac co quan, t6 chuc duQ'c c~p gi~y chUng nh~n du di@uki~n dam bao an toan cho chii kY s6 chuyen dung duQ'cquy dinh t~i Bi@u40 cua Nghi dinh nay. 3. Khoa bi m~t chi thuQc sv kiSm soat cua nguai kY t~i thai diSm ky. f)i~u 10. Quy djnh v~ djnh d~ng chung thlf sa Khi c~p chUng thu s6, cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chii )G" s6 cong cQng va cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chii kY s6 chuyen dUng cua co quan, t6 chuc duQ'c c~p gi~y chUng nh~ du diSu ki~n dam bao an toan cho chii kY s6 chuyen dUng phai tuan thu quy dinh vS dinh d~ng chUng thu s6 theo quy chS chUng thvc cua 1'6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc ahii kY s6 qu6c gia. ChU'O'ngIII , ... DICH VU CHUNG THUC CHi) KY s6 CONG . CONG ' Muc1 cAP PREP CUNG ... VU c:mJNG cAP DICH TRUC CHiJ . . KY s6 CONG CONG f)i~u 11. f)i~u ki~n ho~t d{)ng 1'6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chii kY s6 cong cQng duQ'c cung c~p dich V\lkhi dap Ung cac diSu ki~n sau: 1. Co gi~y phep cung c~p dich V\lchUng thvc chii kY s6 cong cQng do BQ Thong tin va TruySn thong c~p. ' , 2. Co ,chUng thu s6 do 1'6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chii ky s6 quoc gia cap.
 7. 7 Di~u 12. ThOi h~n giAy phep Gi~y phep c~p cho t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chfr k:Y s6 cong cQng co thai h(;ln10 nam. Di~u 13. Di~u ki~n cAp phep 1. DiSu ki~n vS chu thS: La doaOOnghi~p thaOOl~p theo phap lu~t Vi~t Nam. 2. DiSu ki~n vS tai chiOO: a) Ky quy t(;limQt ngan hang thuong m(;lihO(;ltdQng t(;liVi~t Nam khong du6i 05 (nam) ty d6ng dS ghli quySt cac rui ro va cac khofm dSn bli co thS xay ra trong qua triOOcung c~p dich V\ldo 16i cua t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thvc chfr k:Y s6 cong cQng va thanh toan chi phi tiSp oo~ va duy tri co sa dfr li~u cua doaOOnghi~p trong truang hQ'Pbi thu h6i gi~y phep; b) NQp phi dich V\l duy tri h~ th6ng kiSm tra tr(;lngthai chUng thu s6 d~y du (trong truang hqp c~p l(;ligi~y phep). 3. DiSu ki~n vS OOansv: a) Doanh nghi~p phai co OOansv chiu trach nhi~m: Quan tri h~ th6ng, v~n hanh h~ th6ng va d.p chUng thu s6, bao dam an toan thong tin cua h~ th6ng; b) Nhan sv quy diOOt(;lidiSm a khoan nay phai co b~ng d(;lihQc tra len, chuyen nganh an toan thong tin ho~c cong ngh~ thong tin ho~c di~n ill viSn thong. 4. DiSu ki~n vS ky thu~t: a) ThiSt l~p h~ th6ng thiSt bi ky thu~t dam bao cac yeu c~u sau: - LUll trfr d~y du, chiOOxac va c~p OO~tthong tin cua thue bao ph\lc V\l vi~c c~p chUng thu s6 trong su6t thai gian chUng thu s6 co hi~u 1vc; - LUll trfr d~y du, chinh xac, c~p OO~tdaOOsach cac chUng thu s6 co hi~u Ivc, dang t(;lmdimg va dfi hSt hi~u Ivc va cho phep va huang dfin nguai su d\lng Internet truy OO~ptrvc tuySn 24 gia trong ngay va 7 ngay trong tu~n; - Dam bao t(;lO c~p khoa chi cho phep m6i c~p khoa duQ'c t(;lo ra ngfiu OOienva dUng mQt l~n duy OO~t;co tioo nang dam bao khoa bi m~t khong bi phat hi~n khi co khoa cong khai tuong Ung; - Co tiOOnang caOObao, ngan ch~n va phat hi~n troy OO~pb~t hQ'Pphap tren moi truang m(;lng; - DuQ'c thiSt kS theo xu huang giam thiSu t6i da sv tiSp Xu.ctrvc tiSp v6i moi truang Internet;
 8. .._._-----------_._-_ .._.._-----------~~ ...i .."-~.~.... , ~. ----- 8 _ H~ th6ng phan ph6i khoa cho thue bao phai ~am bao SlJ tmln Vyn va bao m~t cua c~p khoa. Trong truemg hqp, phan phoi khoa thong qua moi truemg m~ng may tiOOthi h~ th6ng phan phoi khoa p,hai su d\lng cac giao thuc bao m~t dam bao khong 1Qthong tin tren duemg truyen. b) Co phuong an kY thu~t dap Ung cac yeu c~u dam bao an toan h~ th6tllg thong tin va cac quy chudn kY thu~t va tieu chudn bit bUQcap d\lng v@chfr k:Y s6 va dich V\l chUng thlJCchfr kY s6 dang co hi~u 1lJc; c) Co cac phuong an kiem soat SlJra van tf\! sa, quyen truy OO~ph~ thong, ? " ~ quy@nra van nm d~t thiSt bi ph\lc V\lvi~c cung c~p dich V\lchUng thlJc chfr kYs6; d) Co cac phuong an dlJ phong dam bao duy tri ho~t dQng an toan, lien t\1c va khic ph\1c khi co S\fc6 xay ra; d) Co phuong an cung c~p trlJc tuYSn thong tin thue bao cho T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr k)' s6 qu6c gia, ph\1c V\l cong tac quan 1y OOanuac v@dich V\lchUng th\fC chfr ky s6; e) Toan bQh~ th6ng thiSt bi sir d\lllg de cung c~p dich V\ld~t ~i Vi~t Nam; g) Co tf\! sa, nO'id~t may moc, thiSt bi phil hqp vai yeu c~u cua phap 1u~t v@phong, ch6ng chay, nb; co kha nang ch6ng chiu hi, 1\1t,dQng d~t, OO~Su di~n tu, S\fxam nh~p b~t hqp phap cua con nguai; h) Co quy chS chUng thlJc theo mfiu quy dinh t~i quy chS chUng th\fc Qua T6 chuc cung c~p dich V\lchUng th\fc chfr ky s6 qu6c gia. , I Di~u 14. H8 sO' c~p phep 1. Don d@nghi c~p gi~y phep cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng theo Mfiu s6 01 t~i Ph\l1\1c ban haOOkern theo Nghi diOOnay. 2. Gi~y xac OO~nkY quy cua mQt ngan hang thuong m~i ho~t dQng t~i Vi~t Nam. Gi~y xac nh~ nay phai bao g6m, nhung khong giai h~, diSu khoan cam kSt thanh toan vo diSu ki~n va khong huy ngang cho Ben OO~nikY quy b~t cu khoan tiSn nao trong giai h~ cua khoan tiSn ky quy de giai quySt cac rlii ro va cac khoan dSn bil co the xay ra trong qua triOOcung c~p dichV\l do 16i cua t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng va thaOO sa toan chi phi tiSp nh~n va duy tri cO' dfr 1i~u cua doanh nghi~p trong tfUemg hqp bi thu h6i gi~y phep. . 3. H6 sa OOan S\f g6m: Sa ySu 1y lich, bfulg c~p, chUng chi cua dQi ngu can bQ kY thu~t tham gia ho~t dQng cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cua doaOOnghi~p dap Ung cac quy dinh t~i khoan 3 DiSu 13 Nghi diOOnay" 4. Phuong an ky thu~t nh~m dam bao quy diOOt~i khoan 4 DiSu 13 Nghi diOOnay.
 9. 9 5. Quy chS chUng thgc theo rnftu quy diOOt~i Quy chS chUng thgc cua T6 chuc cung cip chUng thgc chfr kY s6 qu6c gia. J)i~u 15. Th~m tra h6 SO' va c~p phep Trong thai h~n 50 ngay, kS tll' ngay OO~nduQ'ch6 sa cip phep hqp l~, BQ Thong tin va TruySn thong chu tri, ph6i hqp vai BQ Cong an, Ban CO'ySu ChiOOphu va cac bQ, ngaOOco lien quan thc1rntra h6 sa va cip giiy phep cho doaOO nghi~p trong truang hqp doaOOnghi~p dap Ung du cac diSu ki~n d.p phep t~i DiSu 13 Nghi diOOnay. Mftu giiy phep cung cip dich V\l chUng thgc chfr kY s6 cong cQng quy diOOtheo Mftu s6 05 t~i Phl)ll)c ban haOOkern theo Nghi diOOnay. Truang hqp tll' ch6i, BQ Thong tin va TruySn thong co van ban thong bao va neu r5 ly do. J)i~u 16. Thay d8i nQi dung gi~y phep va c~p l~i gi~y phep 1. Thay d6i nQi dung giiy phep duQ'c thgc hi~ntrong truang hqp doaOO nghi~p thay d6i rnQt trong cac thong tin sau: nguai d~i di~n theo phap lu~t, dia chi tf\! sa, ten giao dich. Doanh nghi~p nQp h6 sa dS nghi thay d6i nQi dung giiy phep t~i BQ Thong tin va TruySn thong. H6 sa dS nghi thay d6i nQi dung giiy phep g6rn: Dan dS nghi thay d6i nQi dung gi~y phep theo Mftu s6 02 t~i Phl) holCban hanh kern theo Nghi dinh nay, bao cao rno ta chi tiSt nQi dung dS nghi thay d6i va cac tai li~u lien quan. Trong thai h~n 15 ngay lam vi~c kS tll' ngay nh~n du h6 sa hqp l~, BQ Thong tin va TruySn thong thc1rntra, c~p l~i giiy phep cho doaOOnghi~p vai cac nQi dung thay d6i; truang hqp tll' ch6i cip, phai thong bao b&ng van ban va neu r5 ly do. Thai h~ cua gi~y phep thay d6i la thai h~ con l~i cua gi~y phep da duQ'cc~p. 2. Truang hqp gi~y phep bi rn~t ho~c bi hu hong, doanh nghi~p gui dan dS nghi c&pl~i gi&yphep theo Mftu s6 03 t~i Phl)ll)c ban hanh kern theo Nghi diOOnay, trong do neu r5 ly do tai BQ Thong tin va TruySn thong. Trong thai h~n 07 ngay lam vi~c kS tll' ngay nh~n duQ'c dan dS nght, BQ Thong tin va TruySn thong xem xet va c~p l~i gi~y phep cho doanh nghi~p. Thai h~n cua gi&yphep c&pl~i do bi rn~t ho~c bi hu hong la thai h~n con l~i cua gi&yphep da:duQ'c c~p. 3. DS dam bao tiOOlien tl)c cua vi~c cung c&p dich V\l, doanh nghi~p co rnong mu6n tiSp tl)C cung c~p dich V\l phai nQp h6 sa dS nghi c&p l~i gi&y phep t6i thiSu 90 ngay truac ngay gi~y phep hSt h~n. H6 sa dS nghi c~p l~i gi&yphep do hSt h~n g6m:
 10. 10 a) Dan dS nghi c~p l~i gi~y p~ep cung c~p ~ich V\l cht:m~ th~c chu kY s6 cong cQng cua doanh nghi~p do giay phep Cllhet h~n theo Mau so 03 t~i Ph\l l\lc ban hanh kern theo Nghi dinh nay; b) Gifty xac nh~n kY quy cua mQt ngan hang thuang m~i ho~t dQng t~i Vi~t Nam theo quy dinh t~i khoim 2 DiSu 14 Nghi dinh nay; c) NhUng thong tin vS vi~c thay d6i nhan sv, kY thu~t cua doanh nghi~p lien quan dSn diSu ki~n cftp phep theo quy dinh t~i cac khoan 3, 4 DiSu 13 Nghi dinh nay (nSu co). Trong thai h~ 30 ngay kS tu ngay nh~n duqc h6 sa hQ'Pl~, BQ Thong tin va TruySn thong chu tri, phai hQ'Pv6'i BQ Cong an, Ban CO'ySu Chinh phu va cac BQ, nganh co lien quan thfim tra h6 sa va kiSm tra vi~c doanh nghi~p dap Ung cac diSu ki~n cftp phep tren thvc tS va cftp l~i gifty phep cho doanh nghi~p trong truang hQ'Pdoanh nghi~p dap Ung du cac diSu ki~n cftp phep, BQ Thong tin va TruySn thong c~p l~i gifty phep cho doanh nghi~p. Truang hQ'Ptu chpi, BQ Thong tin va Truyen thong co van ban thong bao va neu ro ly do. Thai h~n gifty phep cftp l~i do hSt h~n la 10 nam. Di~u 17. T~m dinh chi gi~y phep, t~m dung c~p ch.rng thU's8 1. T6 chuc cung cftp dich V\lchUng thvc chu kY sa cong cQngbi ~ dinh chi gifty phep khong qua 6 thang khi thuQc mQttrong cac wang hQP sau: a) Cung c~p dich V\l sai v6'i nQi dung ghi tren gifty phep; b) Khong dap Ung duqc mQt trong cac diSu ki~n cftp phep quy dinh t~i DiSu 13 Nghi dinh nay trong qua trinh ho~t dQng cung cftp dich V\l; c) Khong nQp d~y du phi dich V\l duy tri h~ thang kiSm tra tr~ng thai chUng thu sa trong 06 thang. 2. T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chu ky sa cong cQng phai t~m dUng cftp chUng thu sa m6'i cho thue bao thuQc mQt trong cac twang hQ'Psal!: a) Gi~y phep cung c~p dich V\l cht:mg thvc chu kY sa cong cQng bi tC1tm dinh chi theo khoan 1 DiSu nay; . b) Khi phat hi~n cac sai sot trong h~ thang cung cftp dich V\l cua minh co thS lam anh huang dSn quySn lqi cua thue bao va nguai nh~n. 3. Trong thai gian bi t~m dinh chi gifty phep, nSu t6 chuc cung cftp dich V\l chUng thvc chu kY sa cong cQng kh~c ph\lc duqc ly do bi t~m dinh chi, BQ Thong tin va TruySn thong se cho phep t6 chuc cung cftp dich V\l chUng thvc chu kY sa cong cQng duqc tiSp t\lC cung cftp dich V\l. ' j
 11. 11 I>i~u 18. Thu h8i gi~y phep 1. T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chfr kY s6 cong ce>ngbi thu h6i gi~y phep khi xay ra me>ttrong cac truemg hQ'Psau: a) Khong triSn khai cung c~p dich V\ltrong thai h:;tn 12 thang, kS tu ngay duQ'Cc~p phep ma khong co ly do chinh dang; b) Bi giai thS ho~c pha san theo quy dinh clla phap lu~t co lien quan; c) Gi~y phep cung c~p dich V\lchUngthgc chfr kYs6 cong ce>ngda:hSt hl;lI1; d) Khong ne>pd~y dll phi dich V\l duy tri h~ th6ng kiSm tra tr:;tng thai chUng thu s6 trong 12 thang; d) Khong kh~c ph\lc duQ'ccac diSu ki~n t:;tmdinh chi quy dinh t:;tikhoan 1 DiSu 17 sau thai h:;tnt:;tmdUng ~n dinh bai ca quan nha nuac; e) Doanh nghi~p khong mu6n tiSp t\lC cung c~p dich V\l. 2. T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chfr kY s6 cong ce>ngbi thu h6i gi~y phep co trach nhi~m thoa thu~n dS ban giao cac ca sa dfr li~u, h6 sa co lien quan dSn ho:;ttde>ngcung c~p dich V\l va dam bao quySn lQ'isu d\lng dich V\l clla cac thue bao cho t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chfr ky s6 cong ce>ngkhac dang ho:;ttde>ngtrong thai h:;tnkhong qua 30 ngay, kS tu ngay nh~n duQ'cthong bao bi thu h6i gi~y phep. 3. Be>Thong tin va TruySn thong giam sat va huang dfin vi~c ban giao gifra cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chfr kY s6 dS dam bao vi~c su d\lng dich V\lkhong bi gian do:;tnclla cac thue bao. Trong twemg hQ'Pkhong thoa thu~n duQ'c vai cac t6 chuc khac vS vi~c ban giao cac ca sa dfr li~u, h6 sa co lien quan dSn ho:;ttde>ngcung c~p dich V\l va dam bao vi~c su d\lllg dich V\l clla cac thue bao, Be>Thong tin va TruySn thong chi dinh me>tho~c me>ts6 t6 chuc cung cfrp dich V\l chUng thgc chfr kY s6 cong ce>ngthgc hi~n diSu nay. T6 chuc tiSp nh~n thgc hi~n tiSp quySn va nghia V\ld6i vai cac thue bao va nguai nh~ theo hQ'Pd6ng da:kY gifra thue bao va t6 chuc bi thu h6i gifry phep. 4. Chi phi tiSp nh~, duy tri ca sa dfr li~u, h6 sa lien quan va dam bao vi~c su d\lllg dich V\lclla thue bao duQ'clfrYtu tiSn kY quy t:;tingan hang clla t6 chuc cung cfrp dich V\lchUng thgc chfr kY s6 bi thu h6i gifrYphep. 5. Sau thai h:;tn 03 nam kS tu ngay bi thu h6i gifrYphep tru vi~c thu h6i quy dinh t:;tidiSm c khoan 1 DiSu nay, t6 chuc cung cfrp dich V\l chUng thgc chfr kY s6 cong ce>ngduQ'c quySn dS nghi cfrp l:;tigi~y phep. DiSu ki~n va thll t\lC cfrp l:;tithgc hi~n theo cac quy dinh nhu truemg hQ'Pcfrp maio
 12. 12 f)i~u 19. ThOi h~n ch.rng thU' sf, cAp cho cac ta ch.rc cung cAp dich Vl}.ch.rng th,!c chfr ky sf, cong cQng ChUng thu s6 c~p cho cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 cong cQng co thai h~n 05 nam. f)i~u 20. f)i~u ki~n c~p ch.rng thU' sf, cho cac ta ch.rc cung c~p dich vl}.ch.rng th,!c chfr ky sf, cong cQng 1. Co gi~y phep cung c~p dich V\lchUng th\l'c chu kY s6 cong cQng do BQ Thong tin va TruySn thong c~p dang con hi~u l\l'c. 2. H~ th6ng ky thu~t th\l'c tS dam bao theo dUng hE>sa c~p phep. 3. Khoa cong khai tren chUng thu s6 se duQ'c c~p la duy nh~t va cling c~p vai khoa bi m~t Clla t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 cong cQng dS nghi c~p chUng thu s6. f)i~u 21. HB sO' c~p ch.rng thU' sf, clla cac tA ch.rc cung c~p dich Vl}. ch.rng thl}'c chfr ky sf, cong cQng HE>sa c~p chUng thu s6 clla t6 chuc cung c~p dich V\l chung th\l'c chu kY s6 cong cQng bao gE>m: 1. Dan dS nghi T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 qu6c gia c~p chUng thu s6 theo Mau s6 04 t~i Ph\ll\lc ban hanh kem theo Nghi dinh nay. 2. Ban sao gi~y phep cung c~p dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 cong cQng. 3. Cac gi~y to' khac theo quy dinh trong quy chS chUng th\l'c clla T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 qu6c gia. f)i~u 22. Thim tra va c~p ch.rng thU' sf, cho tA ch.rc cung c~p djch vl}. ch.rng th1}'cchfr ky sf, cong cQng Trong thai h~n 30 ngay lam vi~c, kS tir ngay nh~n duQ'ChE>sa dS nghi c~p chUng thu s6 hqp l~, T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\l'C chu kY s6 qu6c gia th~m tra hE>sa: 1. T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 qu6c gia th\l'c hi~n thftm tra cac nQi dung sau: a) KiSm tra h~ th6ng ky thu~t th\l'c tS clla t6 chuc cung cfip dich V\l chUng thlJc chu ky s6 cong cQng dS dam bao h~ th6ng kY thu~t th\l'c tS theo dung hE>sa cfip gifiy phep; b) ChUng kiSn vi~c t~o c~p khoa bi m~t va khoa cong khai clla t6 chuc cung cfip dich V\l chUng th\l'c chu kY s6 cong cQng dS dam bao c~p khoa duQ'c t~o ra la an tom theo quy dinh.
 13. 13 2. Truang hQ'Pdap Ung diSu ki~n c~p chUng thu s6, T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu leY s6 qu6c gia c~p chUng thu s6. Truang hQ'Pkhong dap Ung du diSu ki~n, T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu ky s6 qu6c gia co van ban tu ch6i c~p chUng thu s6 va neu ro ly do. 3. Vi~c c~p chUng thu s6 cua T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu leY s6 qu6c gia cho cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu leY s6 cong cQng phai dam bao tinh lien t\lC cua dich V\lrna cac t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu leY s6 cong cQng cung c~p cho thue bao. Mue2 HOAT DONG CUNG cAp DICH vU CVA cAc TO CHUC CUNG cAp . DICH Vl) CHUNG THVC CHU KY s6 CONG CQNG Di~u 23. HB SO' eip ehrrng thlf s8 eua thue bao 1. Don c~p chUng thu s6 theo rn~u cua t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu leY s6 cong cQng. 2. Gi~y to' kern theo bao g6rn: a) D6i vai ca nhan: ChUng rninh nhan dan ho~c can cuac cong dan ho~c hQ chiSu; b) D6i vai t6 chuc: QuySt dinh thanh l~p ho~c quySt dinh quy dinh vS chuc nang, nhi~rn V\l,quySn h~, co c~u t6 chuc ho~c gi~y chUng nh~ dang leY doanh nghi~p ho~c gi~y chUng nh~n d~u tu; chUng rninh nhan dan, ho~c can cuac cong dan ho~c hQ chiSu cua nguai d~i di~n theo phap lu~t cua t6 chuc. 3. Ca nhan, t6 chuc co quySn 19a chQn nQp ban sao tu s6 g6c, ban sao co chUng thgc ho~c nQp ban sao xu~t trinh kern ban chinh dS d6i chiSu. f)i~u 24. T~o khoa va phan ph8i khoa eho thue bao 1. T6 chuc, ca nhan dS nghi c~p chUng thu s6 co thS tg t~o c~p khoa ho~c yeu c&u b~ng van ban t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu leY s6 cong cQng t~o c~p khoa cho minh. 2. Truang hQ'P t6 chuc, ca nhan dS nghi c~p chUng thu s6 tg t~o c~p khoa, t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thgc chu ky s6 cong cQng c&ndam bao ch~c ch~n r~ng t6 chuc, ca nhan do dfi su d\lng thiSt bi theo dung tieu chuAn quy dinh dS t~o ra va lUll tru c~p khoa. 3. Truang hQ'Pt6 chuc cung c~p dich V\lchUng thgc chu leY s6 cong cQng t~o c~p khoa, t6 chuc do phai dam bao su d\lng cac phuong thuc an toan dS chuySn giao khoa bi rn~t dSn t6 chuc, ca nhan dS nghi c~p chUng thu s6 va chi duQ'clUll ban sao cua khoa bi rn~t khi t6 chuc, ca nhan dS nghi c~p chUng thu s6 co yeu c&ubfug van ban.
 14. I>i~u 25. cfip chung thO's8 cho thue bao 1. T6 chuc cung c&pdich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng d.p chung thu s6 cho thue bao sau khi kiSm tra duQ'ccac nQi dung sau day: a) Thong tin trong h6 sO'dS nghi c&pchUngthu s6 cua thue bao Ia chinh xac; b) Khoa cong khai tren chUng thu s6 se duQ'c c&p Ia duy nh&t va cling c~p vai khoa bi m~t cua t6 chuc, ca nhan dS nghi c&pchUng thu s6. 2. ChUng thu s6 chi duQ'c c&p cho nguai dS nghi cap va phai co dfty du nhUng thong tin duQ'c quy dinh t~i DiSu 5 Nghi dinh mly. 3. T6 chuc cung c&p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng chi duQ'c sa cong b6 chUng thu s6 dfi c&pcho thue bao tren cO' dfr li~u vS chUng thu s6 cua minh sau khi co xac nh~n cua thue bao vS tinh chinh xac cua thong tin tren chUng thu s6 do; thai h~n dS cong b6 ch~m nh&t Ia 24 gia sau khi dfi co xac nh~ cua thue bao; tru truang hQ'Pco thoa thu~n khac. 4. T6 chuc cung c&p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng khong duQ'c tu ch6i c&pchUng thu s6 cho t6 chuc, ca nhan dS nghi cap chUng thu s6 nSu khong co Iy do chinh dang. 5. T6 chilc cung c&p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng phai dam bao an toan trong su6t qua trinh t~o va chuySn giao chUng thu s6 cho thue bao. I>i~u 26. Gia h~n chung thO's8 cho thue bao 1. it nh&t Ia 30 ngay truac ngay hSt h~n cua chUng thu s6, thue bao co quySn yeu cftu gia h~n chUng thu s6. 2. Khi nh~n duQ'c yeu cftu gia h~n cua thue bao, t6 chuc cung c&pdich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng co nghla V\l hoan thanh cac thu t\lC gia h:;tp chUng thu s6 truac khi hSt hi~u I\fc. 3. Truang hQ'Pthay d6i khoa cong khai tren chUng thu s6 duQ'c gia h~, . thue bao phai yeu cftu ro; vi~c t~o khoa, phan ph6i khoa va cong b6 chUng thu 8:6 duQ'cgia h~ th\fChi~n theo cac quy dinh ~i cac DiSu 24 va 25 Nghi diM nay. I>i~u 27. Thay dBi c~p khoa cho thue bao Trong truang hQ'Pthue bao co nhu cftu thay d6i c~p khoa, thue bao phai co don dS nghi thay d6i c~p khoa. Vi~c t~o khoa, phan ph6i khoa va cong b6 chUng thu s6 vm khoa cong khai mai th\fc hi~n theo cac quy diM ~i cac DiSu 24 va 25 Nghi dinh nay. I J
 15. 15 f)i~u 28. T~m dung, ph\lc h8i chung thU's8 cua thue bao 1. ChUng thu sfJella thue bao bi t~m dUng trong cac truemg hQ'Psau day: a) Khi thue bao yeu c~u b~ng van bim va yeu c~u nay da: duQ'Ct6 chuc cung c~p dich V\l chUng thl,Ic chfi' kY sfJcong cQng xac minh la chinh xac; b) Khi t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfi' ky sfJ cong cQng co can cu dS khfulg dinh r~ng chUng thu sfJ duQ'c c~p khong tuan theo cac quy dinh t~i cac DiSu 24 va 25 Nghi dinh nay ho~c khi phcit hi~n ra b~t cu sai sot nao co anh huang dSn quySn lQ'iCllathue bao va nguai nh~n; c) Khi co yeu c~u Clla co quan tiSn hanh tfJ t\lng, co quan cong an ho~c BQ Thong tin va TruySn thong; d) Theo diSu ki~n t~m dUng chUng thu sfJda:duQ'cquy diM trong hQ'Pd6ng gifi'athue bao va t6 chuc cung c~p dich V\lchUng thl,Icchfi'kY sfJcong cQng. 2. Khi co can cu t~m dUng chUng thu sfJ,t6 chuc cung c~p dich V\lchUng thl,Ic chfi' ky sfJ cong cQng phai tiSn hanh t~m dUng, d6ng thai, thong bao ngay cho thue bao va cong bfJ tren co So' dfi' li~u vS chUng thu sfJ vi~c t~m dUng, thai gian b~t d~u va kSt thuc vi~c t~m dUng. 3. T6 chuc cung c~p dich V\l chUng thl,Ic chfi' kY sfJ cong cQng phai ph\lc h6i chUng thu sfJ khi khong con can cu dS t~m dUng chUng thu sfJ ho~c thai h~ t~m dUng theo yeu c~u da:hSt. f)i~u 29. Thu h8i chung thU's8 clla thue bao 1. ChUng thu sfJ Cllathue bao bi thu h6i trong nhfi'ng truCmg hQ'Psau day: a) Khi thue bao yeu c~u b~ng van ban va yeu c~u nay da: duQ'c t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thl,Ic chfi' kY sfJCllaminh xac minh la chinh xac; b) Khi thue bao la ca nhan da:chSt ho~c m~t tich theo tuyen bfJ Cllatoa an ho~c thuebao la t6 chuc giai thS ho~c pha san theo quy dinh Cllaphap lu~t; c) Khi co yeu c~u Clla co quan tiSn hanh tfJ t\lng, co quan cong an ho~c BQ Thong tin va TruySn thong; d) Theo diSu ki~n thu h6i chUng thu sfJ da:duQ'c quy dinh trong hQ'Pd6ng gifi'a thue bao va t6 chuc cung c~p dich V\lchUng thl,Ic chfi' kY sfJ cong cQng. 2. Khi co can cu thu h6i chUng thu sfJ, t6 chuc cung c~p dich V\l chUng thl,Ic chfi' ky sfJ cong cQng phai thu h6i chUng thu sfJ, d6ng thai, thong bao ngay cho thue bao va cong bfJ tren co So' dfi'li~u vS chUng thu sfJvi~c thu h6i.
 16. 16 J)i~u 30. Dich Vl} c~p d~u thOi gian 1. Dich V\l c~p d~u thai gian 1a dich V\l gia tri gia tang dS g~n thong tin vS ngay, thang, nam va thai gian vao thong di~p dfr li~u. 2. Dich V\l c~p d~u thai gian duQ'Ccung c~p,b(yi t6 chuc ~ung,c~p dich Y\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng. Vi~c cung cap dich V\l cap dau thai giap phai tuan theo cac quy chu~n ky thu~t va tieu chu~n b~t bUQc ap d\lng d6i v6i dich V\l c~p d~u thai gian. 3. Ngay, thang, nam va thai gian duQ'C g~n vao thong di~p dfr 1i~u 1a ngay, thang, nam va thai gian rna t6 chuc cung c~p dich V\l c~p d~u thai gi~n nh~n duQ'c thong di~p dfr li~u do va duQ'c chUng th\fc boi t6 chuc cung c~p dich V\l c~p d~u thai gian. 4. Ngu6n thai gian cua cac t6 chuc cung c~p dich V\l cc1p dc1uthai gian phai tuan theo cac quy dinh cua phap 1u~t vS ngu6n thai gian chucln qu6c gia. , J)i~u 31. Quy ch~ chu-ng thl}'c clla ta chu-c cung c~p dich VI}.chu-,g thl}'c chfr ky s8 cong cQng , 1. Quy chS chUng th\fc cua t6 chuc cung cc1pdich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng duQ'c xay dvng theo mau quy dinh trong quy chS chUng th\fc cua T6 chuc cung cc1pdich V\l chUng th\fc chfr kY s6 qu6c gia. 2. Quy chS chUng th\fc cua t6 chilc cung cc1pdich V\l chUng th\fC chfr kY s6 c6ng cQng phai duQ'c cong khai theo quy diM 4ti khoan 2 DiSu 33 Nghi dinh nay.' 3. Khi co S\f thay d6i thong tin trong quy chS chUng th\fc, t6 chuc cung cc1pdich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng phai thong bao b~ng van ban dSn T6 chilc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr ky s6 qu6c gia va phai duQ'c S\f d6ng y b~ng van ban cua T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 qu6c gia d6i v6'i cac nQi dung thay d6i. Muc3 NGHiA VU CUA CAe.TO CHUC CUNG cAp DJCH \TV CHuNG THlfC CHIT KY s6 CONG CONG J)i~u 32. Nghia Vl} cua ta chu-c cung cAp dich Vl} chung thl}'c chfr ,ky s8 cong cQng c18ivOi thue bao 1. Dam bao vi~c su d\lng dich V\l cua thue bao 1a lien t\lC, khong bi g~an do~n trong su6t thai gian hi~u l\fc cua chUng thu s6 va vi~c kiSm tra tr~g tJIai chUng thu s6 cua thue bao 1a lien t\lc. 2. Giai quySt cac rui ro va cac khoan dSn btl xay ra cho thue bao va nguai nh~n trong truang hQ'P 16i duQ'c xac dinh cua t6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng.
 17. 17 3. Dam, bao an to~mthong tin rieng, thong tin ca nhan va thiSt bi lUll tru chUng thu so cho thue bao theo quy dinh cua phap lu~t vS an toan thong tin va phap lu~t khac co lien quan. 4. TiSp nh~ thong tin: Dam bao kenh tiSp nh~n thong tin ho~t dQng 24 gia trong ngay va 7 ngay trong tuftn tu thue bao lien quan dSn vi~c su d\lng chUng thu s6. 5. Lien quan dSn ho~t dQng quan ly khoa: a) Thong bao ngay cho thue bao, d6ng thai ap d\lng nhUng bi~n phap ngan ch~n va kh~c ph\lc kip thai trong truang hqp phcit hi~n th~y d~u hi~u khoa bi m~t cua thue bao dii bi lQ, khong con toan v(fn ho~c b~t cil S\I sai sot nao khac co nguy co anh huang x~u dSn quySn lQ'icua thue bao; b) KhuySn cao cho thue bao vi~c thay d6i c~p khoa khi cAn thiSt nh~m dam bao tiOOtin c~y va an toan cao nh~t cho c~p khoa. 6. Trong truang hqp phai t~m dUng c~p chUng thu s6 m6i: Trong thai gian t~m dUng, t6 chilc cung c~p dich V\l chUng th\Ic chfr kY s6 cong cQng co trach nhi~m duy tri h~ th6ng co So' dfr li~u lien quan dSn chUng thu s6 dii c~p. 7. Khi bi thu h6i gi~y phep, t6 chilc cung c~p dich V\l chUng th\Ic chfr ky s6 cong cQng phai thong bao ngay cho thue bao vS vi~c ngUng cung c~p dich V\l cua miOOva thong tin vS t6 chilc tiSp OO~nco So' dfr li~u cua miOOd@dam bao quySn IQ'isu d\lllg dich V\lcua thue bao. 8. Xay dvng hqp d6ng m~u v6i thue bao trong do bao g6m cac nQi dung: a) Ph~m vi, gi6i h~n su d\lng, milc dQ bao m~t, chi phi lien quan dSn vi~c c~p va su d\lng chUng thu s6 va nhUng thong tin khac co kha nang anh huang dSn quySn IQ'icua thue bao; b) Yeu cAudam bao S\Ian toan trong lUll tru va su d\lng khoa bi m~t; c) Thu t\lC khiSu n~i va giai quySt tranh ch~p. 9. Th\Ic hi~n cac quySn va nghia V\l cua ben giao d~i ly theo quy dinh cua phap lu~t vS thuang m~i. Di~u 33. Nghia Vl}clla tB chrrc cung c~p dich vl} chrrng th,!c chii' ky sa cong cQng dai vOi cO'quan qmin Iy nha nU'
 18. ---------_ •• ------------~ •."•.""->~ I 18 T6 chuc cung cAp dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong ~Qng"phai co~p khai va duy tri thong tin 24 gia trong ngay va 7 ngay trong tuan tren trang tin di~n tu Cllaminh nhfrng thong tin sau: a) Quy chS chUng th\fC va chUng thu s6 clla minh; b) Danh sach chUng thu s6 co hi~u l\fc, bi ~m dUng, bi thu h6i Cllathue bao; c) Nhfrng thong tin c~n thiSt khac theo quy dinh Cllaphap lu~t. 2. C~p nh~t thong tin: T6 chuc cung d.p dich V\l chUng th\fC chfr kY s6 cong cQng phai c~p nh~t cac thong tin quy dinh t~i khoan 1 f)i~u nay trong vang 24 gia khi co thay d6i. 3. Cung c~p thong tin: T6 chuc cung c~p dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 cong cQng phai cubg c~p tr\fc tuySn theo thai gian th\fC cho T6 chuc cung cAp dich V\l chUng th\fc chfr kY s6 qu6c gia thong tin v~ s6 luqng chUng thu s6 dang co hi~u l\fc,bi t~m dUng, bi thu h6i dS ph\lc V\l cong tac quan ly nha nuac v~ dich V\l chung th\fc chfr kY s6. 4. LUll trfr thong tin: LUll trfr to[m bQ thong tin lien quan dSn vi~c t~m dinh cm ho?c thu h6i giAy phep va cac cO'sa dfr li~u v~ thue bao, chUng thu s6 trong thai gian it nhAt 05 nam, kS ill khi giAyphep bi t~ dinh cm ho?c thu h6i. 5. NQp phi dich V\l duy tri h~ th6ng kiSm tra tr~ng thai chUng thu s6 theo quy dinh. 6. Bao cao dinh ky va dQt xu~t theo quy dinh Clla BQ Thong tin 'va Truy~n thong va yeu c~u clla cac cO'quan nha nuac co thftm quySn. Muc4 f)~I LV DJCH Vl} CHUNG TIivc CHU KV s6 CONG CQNG , Di~u 34. Di~u ki~n ho~t oQng clla o~i Iy dich VI} chung thl}"c chfr !ky so""cong c~mg " 1. La thuang nhan bao g6m t6 chuc kinh tS duQ'c thanh l~p hQ'Pphap, ca nhan ho~t dQng thuang m~i mQt cach dQc l~p, thuang xuyen va co dang kY kinh doanh. 2. Co dia chi C\lthS trl) sa giao dich. , 3. Co hQ'Pd6ng d~i ly vai t6 chuc cung c~p dich Vl) chUng th\fc chfrlkY so cong cQng. h>
 19. 19 Di~u 35. Quy~n, nghia Vl}clla d~i Iy djch Vl}chti'ng thl}'c chfr ky s8 cong cQng , 1. Th\fc hi~n cac quySn, nghla V\l cua d~i ly theo quy dinh cua phap lu~t ve thuong m~i. 2. Huang dfin dfty du h6 so, thu t\lc d.p chUng thu s6 cho thue bao. 3. Niem ySt cong khai quy trinh c&pchUng thu s6 t~i tr\l sa d~i ly. 4. Bao dam kenh thong tin 24 gia trong ngay va 7 ngay trong tuan dS tiSp nh~ yeu cftu til thue bao. 5. Chiu trach nhi~m bao cao khi co yeu cftu cua co quan chilc nang nh~m ph\lc V\l cong tac quan ly nha nuac vS dich V\lchUng th\fc chfr kY s6. ChU'O'ng IV DICH VU CHUNG THUC CHU KY s6 CHUYEN DUNG . . CVA ca. QUAN, TO CHUC Mucl cAp GIAY CHUNG NHAN nANG KY HOAT nONG CVA TO CWC CUNG cAP DICH VU cHUNG THlfc cmr KY . eVA co QUAN, TO CWC CHUYEN DUNG s6 Di~u 36. f)i~uki~n ho~t dQng va dang ky ho~t dQng 1. DiSu ki~n ho~t dQng Co quan, t6 chilc duQ'cho~t dQng cung c&pdich V\l chUng th\fc chfr kY s6 chuyen dung khi co gi&y chUng nh~n dang kY ho~t dQng do Be) Thong tin va TruySn thong clip. 2. DiSu ki~n dang kY ho~t dQng a) Co quan, t6 chilc phai co nhan S\f chiu trach nhi~m: Quan tri h~ th6ng; v~n hanh h~ th6ng va c&p chUng thu s6; dam bao an toan thong tin cua h~ th6ng. Cac nhan S\f nay phai co b~ng d~i hQc tra len, chuyen nganh an toan thong tin ho~c cong ngh~ thong tin ho~c di~n til viSn thong; b) ThiSt l~p h~ th6ng thiSt bi ky thu~t dam baa cac yeu cau sau: - LUll tn1' day du, chinh xac va c~p nh~t thong tin cua thue bao ph\lc V\l vi~c clip chUng thu s6 trong su6t thai gian chUng thu s6 co hi~u l\fc; - Dam bao t~o c~p khoa chi cho phep m6i c~p khoa duQ'c t~o ra ngfiu nhien va dung mQt lftn duy nhlit; co tinh nang dam bao khoa bi m~t khong bi phat hi~n khi co khoa cong khai tuong Ung;
 20. •••••••• III. •••• I- •• ---.------------~=c~" 20 _ Co tiOOnang caOObao, ngan ch~ va phat hi~n truy OO~pbfit hQ'Pphap tren moi truang m~ng; I _ DuQ'c thiSt kS theo xu huang giam thi~u t6i da SlJtiSp xuc trlJc tiSp vai moi truang Internet. c) Co phuang an cung cfip trlJc t~ySn ,thong tin thue bao cho T6 chuc cung cfip dich V\l chUng thlJc chfr ky so ,quoc gia, ph\lc V\l cong tac quan ,1y OOanuac vS dich V\l chUng thlJc chfr kY so; d) Toan bQh~ th6ng thiSt bi sir d\lng d~ cung cfip dich V\ld~t t~i Vi~t Nam; d) Co tf\l sa, nO'id~t may moc, thiSt bi phu hQ'Pvai yeu cfiu cua phap 11f~t vS phang ch6ng chay, n6; co kha nang ch6ng chiu III l\lt, dQng dat, OOiSudi~n tu, SlJxam OO~pbat hQ'Pphap cua con nguai. Di~u 37. HB SO' dang kY ho~t dQng 1. Dan dS nghi cap giay chUng OO~ndang kY ho~t dQng cua t6 chuc cung cap dich V\l chUng thlJc chfr ky s6 chuyen dUng theo M~u s6 06 t~i Ph\l l\lc ban haOOkern theo Nghi diOOnay. I 2. Van ban chUng miOO dap ling cac diSu ki~n dang kY ho~t dQng quy diOOt~i khoan 2 DiSu 36 Nghi diOOnay. . 3. Van ban chUng miOOd6i tUQ'llgsir d\lng dich V\l co cung tiOOchat ho~t dQng ho~c m\lc dich cong vi~c va duQ'c lien kSt vai OOauthong qua diSu 1~ ho~t dQng ho~c van ban quy ph~m phap lu~t quy diOOcO'cau t6 chuc chupg ho~c hiOOthuc lien kSt, ho~t dQng chung. Di~u 38. Quy trinh, thn tl]c cfip, t~m dinh chi, thu hBi, thay dai nQi dung va cfip l~i gifiy chung nh~n dang ky ho~t dQng 1. Cap giay chUng OO~ndang kYho~t dQng a) Trong yang 30 ngay lam vi~c, kS tu ngay OO~nduQ'c h6 sa dang kY I ho~t dQng hQ'P1~, BQ Thong tin va TruySn thong t6 chuc th~m tra h6 sa va cap giay chUng OO~ndang kY ho~t dQng trong truang hQ'Ph6 sa dap Ung du diSu ki~n dang kY ho~t dQng quy diOOt~i khoan 2 DiSu 36 Nghi diOO nay. I I I M~u giay chUng oo~ dang kY ho~t dQng cua t6 chuc cung cap dich V\l chUng thlJc chfr kY s6 chuyen dung quy diOOtheo M~u s6 09 t~i Ph\l l\lc ban haOO kern theo Nghi diOOnay. , , , Truang hQ'Ptu choi, BQ Thong tin va Truyen thong co thong bao bang van ban va neu ro ly do; b) Giay chUng oo~dang kYho~t dQng cua t6 chuc cung cap dich V\l chUng I I thlJc chfr kY s6 chuyen dung cua cO'quan, t6 chuc co thai h~ 05 nam.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2