Nghị định thư số 100/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định thư số 100/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư số 100/2004/LPQT về việc sửa đổi bổ sung “Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư số 100/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 100/2004/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Ngh đ nh thư v vi c s a đ i b sung “Hi p đ nh ki m d ch y t biên gi i” gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa có hi u l c t ngày 07 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T Nguy n Hoàng Anh NGH Đ NH THƯ V VI C S A Đ I B SUNG “HI P Đ NH KI M D CH Y T BIÊN GI I GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA”. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa (dư i đây g i t t là: “hai Bên”); trên cơ s tôn tr ng đ c l p ch quy n và bình đ ng, đ th c hi n t t công tác ki m d ch y t biên gi i, phòng ng a d ch b nh lan truy n t nư c này sang nư c khác góp ph n b o v s c kh e nhân dân hai nư c và t o đi u ki n thu n l i cho vi c qua l i biên gi i; đã th a thu n ti n hành s a đ i, b sung Hi p đ nh ki m d ch y t biên gi i gi a hai Bên ký k t năm 1992 (sau đây g i t t là “Hi p đ nh ki m d ch y t ”) như sau: Đi u 1. B sung Đi u 2bis Chương I - Nh ng quy đ nh chung: Cơ quan t ch c th c hi n “Hi p đ nh ki m d ch y t ” phía Trung Qu c t B Y t nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa chuy n sang T ng c c Giám sát Ch t lư ng, Ki m nghi m và Ki m d ch qu c gia nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa. Đi u 2. B sung Đi u 7bis Chương II - Ki m d ch y t biên gi i: Khi m t trong hai nư c phát sinh d ch b nh truy n nhi m nguy hi m ho c phát sinh các s ki n nh hư ng đ n s c kh e c ng đ ng, hai Bên c n áp d ng các bi n pháp kh n c p đ phòng ch ng d ch và ki m soát các s ki n phát sinh và đ ng th i thông báo các thông tin liên quan cho Bên kia. Đi u 3. B sung Đi u 7ter Chương II - Ki m d ch y t th gi i:
  2. Cơ quan ki m d ch c a hai Bên thư ng xuyên trao đ i, thông báo tình hình các b nh truy n nhi m, xây d ng bi n pháp ph i h p đ d phòng và kh ng ch s lan truy n c a các b nh nguy hi m như SARS, AIDS, lao, c m tuýp A, các b nh lây t gia súc sang ngư i…, ch đ nh cơ quan đ u m i đ liên l c. Giao cho C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và V Giám qu n Ki m d ch y t - T ng c c Giám sát Ch t lư ng, Ki m nghi m và Ki m d ch qu c gia nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa th o lu n và quy đ nh chi ti t. Đi u 4. B sung Đi u 12bis Chương III - Bi n pháp ki m d ch y t biên gi i: Ngoài nh ng m u gi y ch ng nh n do “Đi u l Y t Qu c t ” quy đ nh s d ng, nh ng m u gi y ch ng nh n ki m d ch do hai Bên c p c n ph i phù h p v i quy đ nh c a T ch c y t Th gi i (WHO) và ph i đư c thông báo và đư c s ch p thu n c a Bên kia. Đi u 5. S a đ i Đi u 13 Chương IV - H p tác k thu t: Cơ quan ki m d ch y t biên gi i c a hai Bên căn c vào Hi p đ nh này đ tăng cư ng giao lưu và h p tác k thu t gi a hai nư c v ki m d ch y t . Tích c c tri n khai vi c trao đ i, t p hu n x lý k p th i các s ki n y t công c ng phát sinh b t ng và các k thu t liên quan đ n phát hi n nhanh b nh truy n nhi m. Đi u 6. B sung Đi u 14bis Chương IV - H p tác k thu t: Hai Bên hàng năm luân phiên t ch c h p m t l n đ đánh giá tình hình th c hi n “Hi p đ nh ki m d ch y t ” và Ngh đ nh thư này. Làm t i Hà N i ngày 07/10/2004 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Trung, c hai văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÂN DÂN TRUNG HOA TH TRƯ NG B Y T PHÓ T NG C C TRƯ NG T NG C C GIÁM SÁT CH T LƯ NG VÀ KI M NGHI M TRUNG QU C Tr n Chí Liêm Cát Chí Vinh
Đồng bộ tài khoản