intTypePromotion=3

Nghiên cứu ảnh hưởng của hydroxypropyl-β-cyclodextrin đến độ ổn định của thuốc tiêm đông khô phantoprazol

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
3
download

Nghiên cứu ảnh hưởng của hydroxypropyl-β-cyclodextrin đến độ ổn định của thuốc tiêm đông khô phantoprazol

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pantoprazol (PTZ) là một chất thuộc nhóm benzimidazol. Cũng giống như các chất khác cùng nhóm, PTZ không bền, dễ bị phân hủy trong môi trường acid nên đã có nhiều biện pháp được áp dụng để làm tăng độ ổn định của chúng như: sử dụng tá dược kiềm hoặc hỗn hợp tá dược kiềm, sử dụng các chất chống oxy hóa, bào chế dạng viên bao tan trong ruột hoặc dạng thuốc tiêm đông khô... Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của hydroxypopyl-β-cyclodextrin đến độ ổn định của thuốc tiêm đông khô PTZ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của hydroxypropyl-β-cyclodextrin đến độ ổn định của thuốc tiêm đông khô phantoprazol

  1. N g h i e n CLFU - Ky t h u a t Nghien ciru anh htfong ciia hydroxypropyl-p- r f r cyclodextrin den do on dinh cua thuoc tiem dong kho pantoprazol Pham Xuan Chung, Nguyen Van Long, Dao Minh Huy, Nguyen Minh Trang Truang dai hoc Dugc Ha Noi Dat van de - Tu siy, tu vi khi hau CLIMACELL. Pantoprazol (PTZ) la mdt chit thude nhdm - May phan tieh nhiet vi sai SETARAM benzimidazol. Cung gidng nhu cae chit khac ciing DSC131. nhdm, PTZ khdng bin, d i bi phan huy trong mdi Phu'ang phap nghien eu'U trudng acid '^' ®' nen da cd nhiiu bien phap duge ap Phuang phap phan tich nhiet vi sai (DSC) dung d i lam tang do dn dinh cua ehung nhu: sii' Nghien ciru tinh c h i t nhiet hgc va tuang tac dung ta dugc kiim '^°' hoac hdn hgp ta duge kiim hda ly cua PTZ vdi ta duge, tir dd lya chgn '"*', sir dung cac chit chdng oxy hda, bao c h i dang duge cae ta duge lam tang tinh dn dinh cua vien bao tan trong rudt '^®' hoac dang thude tiem hoat chit trong edng thu'C thude tiem ddng khd ddng khd... Muc tieu eua nghien eiru nay la danh PTZ bing phuang phap phan tich nhiet vi sai gia anh hudng cua hydroxypropyl-p-cyclodextrin (DSC). Vdi eae d i i u kien: din do dn dinh eua thude tiem ddng khd PTZ. - T d e d g q u e t 10°C/phut Nguyen lieu, thiet bj va phu'O'ng -Khoang quet-25-250°C. - M i u chuan: nhdm hydroxyd. phap - Mdi trudng: khdng khi. Nguyen lieu Phuang phap dong kho - Natri pantoprazol sesquihydrat x u i t xir: Bao c h i thude tiem ddng khd PTZ 40 mg . Tay Ban Nha, dat tieu ehuin Dugc dien Chau Au (EP6). bing phuang phap ddng khd vdi cac thdng sd: -Ddng lanh: -70°C, thdi gian: 6 gid. - Cac ta duge: natri hydroxyd, manitol, arginin, dinatri EDTA (Trung Qudc), - s i y sa c i p : -15°C, thdi gian: 20 gid, tdc do hydroxypropyl-p-cyclodextrin (Trung Qudc) dat gia nhiet 0,5°C/1 phut. tieu ehuin nha san x u i t - s i y thir c i p : +25°C, thdi gian: 20 gid, tde - Cae hda chit tinh khiit phan tich: acetonltril, do gia nhiet: 0,25°C/1 phut natri dihydrophosphat dinatri hydrophosphat Phu'O'ng phap sac ky long hieu nang cao dikali hydrophosphat va acid phosphoric (Merck), (HPLC) dat tieu chuan nha san x u i t Xae dinh ham lugng PTZ va ty le tap c h i t - Niit nhdm (Viet Nam), nut cao su f^isc), Ig trong c h i p h i m thude tiem ddng khd bing thuy tinh trung tinh i^uic), dat tieu ehuin nha phuang phap HPLC. Vdi cac d i i u kien: san xuit. - Pha ddng: Acetonltril va dem phosphat pH7. T h i i t bj - Cot HPLC: C I 8 (5 |j.m) 4,6 X 150mm. - May ddng khd LABCONCO. - Detector tu" ngoai: bude sdng 290nm. - May Ige mang SATORIUS vdi mang Ige ed - T h i t i e h tiem: 20pl. kich thude 0,2ijm. - Tdc do ddng: 1 ml/phut - May do pH Inonab pH 370. Phu'O'ng phap lao hoa cap toe - May s i c ky Idng hieu nang cao hieu Danh gia mgt sd chi tieu chit lugng eua thude SHIMADZU 10AVP. tiem ddng khd nhu: hinh thu'C cua bgt ddng khd; TAP CHI DUOC HOC - 12/2010 (SO 416 NAM 50) 19
  2. Nghien CLFU - Ky thuat mau sic, do trong eiia dung djch pha lai; ham nhiet manh khoang 160-170°C (tuang irng diem lugng PTZ, ty le tap chit. Vdi cac diiu kien: chay eua manitol), mdt pic tda nhiet khdng dac • - Cudng birc: trong tu 100°C. tarng khoang 190°C (tuang U'ng nhiet do phan - Trong tu vi khi hau: nhiet do 40°C ± 2, do huy eua PTZ) cd cudng do tuang irng (8mW va i m 75 ± 5%. 21,4mW) thip han so vdi pic tda nhiet ciia PTZ trong hon hgp M l (53mW) va PTZ ty do - D i i u kien phdng thi nghiem: nhiet do 25 - (130mW). Diiu nay cd the dugc giai thieh nhu 35°C, do i m 55% - 85%. sau: HP-p-Cyd la ta dugc cd kha nang dn djnh K§t qua nghien CIFU va ban luan cac hoat chit khdng b i n , do tao ra cae khung bao Kit qua nghien CLPU anh hu'O'ng cua bgc xung quanh phan tu hoat chit cho nen han hydroxypropyl-p-cyclodextrin d i n do 6n ehi sy tiip xue eua hoat chit vdi mdi trudng xung djnh cua PTZ quanh, tuy nhien day ehi la hdn hgp vat ly nen vin Danh gia anh hudng cua hydroxypropyl-p- edn cac phan tir PTZ ty do, trong qua trinh gia cyclodextrin (HP-p-Cyd) d i n do dn dinh cua nhiet ehi nhO'ng phan tCr PTZ tiip xiic vdi HP-p- PTZ trong cac hdn hgp vat ly M l , M2, M3 gdm: Cyd mdi tao phu'c hdn hgp PTZ - HP-p-Cyd, hdn PTZ, manitol va HP-p-Cyd bing phuang phap hgp nay b i n vu'ng vdi nhiet han so vdi PTZ ty do DSC vdi eae diiu kien dugc ghi d phin trong khoang nhiet do da khao sat, do dd cudng Phu'O'ng phap phan tich nhiet vl sal. K i t qua do pic chi giam di nhieu chir khdng m i t (Jdng thdi dugc trinh bay trong bang 1 va hinh 1: cudng do eua pic cung phu thugc vao ty le HP-p- Cyd ed trong hdn hgp. Bang 1: Thanh phin hdn hap vat ly Thanh phan Ml M2 M3 Nhu vay, trong hdn hgp vat ly vdi manitol va Manitol (mg) 120 120 120 HP-p-Cyd, PTZ b i n vu'ng vdi nhiet han, ty le HP- p-Cyd ed trong hdn hgp cang Idn, PTZ cang bin PTZ (mg) 50 50 50 virng. K i t qua nay cung phii hgp vdi nghien eiru HP-(3-Cyd (mg) 50 150 eua M.EI-Badry va cdng sy v i anh hudng eua ty Ty le PTZ:HP-p-Cyd 1:0 1:1 1:3 le HP-p-Cyd trong hdn hgp (omeprazol:HP-p-Cyd) d i n do dn dinh cua omeprazol (mdt chit trong nhdm benzimidazol)'^l Kit qua danh gia anh hu'ong cua HP-P-Cyd din do 6n djnh ciia thude tiem dong kho PTZ Tren ca sd k i t qua thu dugc tir phuang phap DSC vdi hdn hgp vat ly, tiin hanh bao c h i thude tiem ddng khd PTZ vdi m i u CT233 ed HP-p-Cyd va m i u CT234 khdng cd HP-P-Cyd. Mdi me ddng khd 200 Ig theo ciing mdt quy trinh. Danh gia bang cam quan va bang phuvng phap HPLC San phim sau khi ddng khd duge theo ddi Hinh 1: Dwang biiu diin phan tich nhiet vi trong diiu kien cudng birc, eu the: Cae m i u sai (DSC) cua PTZ (1), manitol (2), HP-^-Cyd duge 6§ trong tu 100°C. Mdi 2 gid, kiem tra hinh (3), hdn hap Ml (4), M2 (5) va M3 (6). thirc, mau s i c cua banh thude; mau s i c , do due Kit qua hinh 1 eho thiy: Dudng nhiet cua eae eua dung dich pha lai vdi 2,5ml nude c i t pha hdn hgp vat ly M2, M3 gdm PTZ, manitol, HP-P- tiem; ham lugng hoat c h i t va ty le tap chit Cyd ed pic rdng trong khoang 50-100°C (tuang dugc xac djnh b i n g phuang phap HPLC. Kit U'ng vdi sy mit nude cua HP-p-Cyd), mdt pic thu qua dugc trinh bay trong bang 2 va 3: Bang 2: Anh hwang cua HP-^-Cyd din hinh thuc bdt va dung dich pha lai cua thude tiem ddng khd PTZ Bgt dong kho Dung dich pha lai Thai gian CT233 CT234 CT233 CT234 0 gid Hinh banh thuoc,trang, min Hinh banh thu6c,trang, min Trong, kh6ng mau Trong, kh6ng mau Sau 2 gid Hinh banh thuic, tring, min Hinh banh thuic, tring, min Trong, kh6ng mau Trong, khong mau Sau 4 gid Hinh banh thuic, tring, min Hinh banh thu6c, Trong, kh6ng mau Trong, mau vang vang, kh6ng min nhat 20 TAP CHI Dl/OC HOC - 12/2010 (SO 416 NAM 50)
  3. • Nghien CLFU -• Ky thuat Bang 3: Anh hwang cua HP-P-Cyd din dodn dinh cua thude tiemddng khd PTZ Ham Iwg'ng (%) PTZ Ty le (%) tap chat Thcyi gian CT233 CT234 CT233 CT234 0 gid 103,01 104,92% 0,06% 0,09% Sau 2 gid 99,51 99,05% 0,71% 1,32% So sanh Giam 3,50% Giam 5,87% Tang 10,8 l l n Tang 14,6 lan Sau 4 gid 97,96% 95,73% 1,56% 4,51% So sanh Giam 5,05% Giam 8,19% Tang 26 lan Tang 50,1 lan K i t qua bang 3 cho thiy: sau 2 gid d i d d i i u 234 d i u eho pie thu nhiet tai khoang tir 160- kien cudng birc (nhiet do 100°C), ham lugng 170°C tuang irng vdi nhiet do ndng chay PTZ trong san phim pha c h i theo edng thire manitol (cudng do tuang u'ng la-90mW va - 233 giam it han so vdi san phim ddng khd theo 138mW) va ngay sau khi ndng ehay la mgt trang cdng thu'C 234 (3,05% va 5,87%), trong khi ty le thai tda nhiet khdng dac trung (tuang quan vdi tap chit bj phan huy eung ft han (0,71% - tang nhiet do phan huy cua PTZ - 190°C) vdi cudng 10,8 lin va 1,32% - tang 14,6 lin). Sau 4 gid, do tuang irng 34mW va 80mW, chu'ng td sau khi tuang u-ng la (5,05% va 8,19%) va (1,56% - ddng khd PTZ khdng edn d dang tinh t h i ma da tang 26 lin va 4,15% - tang 50,1 lin). chuyin sang dang vd djnh hinh. Tuy nhien, cudng Danh gia bang phwcrng phap DSC do cua eae pie tren dudng nhiet eua san phim Cae san phim ddng khd theo edng thu'C 233 ddng khd theo edng thirc 233 d i u thip han cudng va 234 dugc danh gia bing phuang phap DSC do cac pic tuang u'ng tren dudng nhiet cua san vdi cac diiu kien dugc ghi d phin Phu'ang phim ddng khd theo cdng thire 234. phap phan tich nhiet vi sal. K i t qua duge trinh Nhu vay, k i t qua tu* phuang phap DSC phu bay trong hinh 2: hgp vdi kit qua thu duge tu" phuang phap HPLC, ca hai phuang phap d i u eho thiy bdt ddng khd theo edng thire 233 b i n virng vdi nhiet han bdt ddng khd theo edng thu-c 234, diiu nay chu'ng td ring HP-P-Cyd da lam tang do dn djnh vdi nhiet ciia thude tiem ddng khd PTZ. K i t qua nay eung phii hgp vdi nghien eu'U ciia mgt sd tac gia tren t h i gidi v i anh hudng cua HP-P-Cyd vdi mdt sd c h i t trong nhdm benzimidazol [^-^•^". Tu' k i t qua thu dugc, cac me t i i p theo sir dung HP-p-Cyd lam ta dugc de dn djnh thude tiem ddng khd PTZ. Kit qua nghien eu'U anh hu'O'ng eua ty le HP-P-Cyd d i n do 6n dinh eua thude tiem Hinh 2: Dwang biiu diin phan tich nhiet vi sai ddng kho PTZ (DSC) cua PTZ (1), manitol (2), HP-^-Cyd (3), bdt T i i n hanh ddng khd vdi eiing mgt quy trinh ddng khd cua cdng thirc 234 (4) va 233 (5) ky thuat cac edng thire ed eung ta dugc k i i m , ta Kit qua hinh 2 eho thiy: Dudng nhiet eua dugc tao khung, ta dugc chdng oxy hda, nhung san pham ddng khd theo cac cdng thirc 233, sir dung lugng HP-p-Cyd khac nhau: Bang 4: Khdi Iwang HP-p-Cyd sw dung trong cac cdng thirc thude tiem ddng khd PTZ Cong thii-c 306Y 3063 871 872 873 3182 2872 1971 7972 ^973 1974 1975 Kh6i lugng HP-p-Cyd 50 100 150 200 300 350 400 450 600 750 900 1050 sir dung (mg) TAP CHI DUOC HOC - 12/2010 (SO 416 NAM 50) 21
  4. Nghien CLFU - Ky thuat Danh gia bing cam quan va bing phipcmg nay khdng t i n hanh danh gia cae chT tieu khac. phap HPLC - San phim sau khi ddng khd theo cae edng vi cam quan thu^ 3061; 3063; 871; 872; 873: 3182: 2872 cd - Cac m i u pha e h i Iheo cdng thire 1972; 1973; hinh banh thude dep, mjn, cho nen tiip tuc danh gia 1974; 1975 khdng ddng lanh, khdng thanh hinh cae chi fieu khae nhu ham lugng hoat c h i t ty le tap banh thude hoac banh thude cd t>i mat khdng mjn, chat Tiin hanh lao hda cudng birc vdi cae diiu cd tach Idp. khdng xdp (cdng thire 1971). VI vay, kien nhu d phin Phipong phap lao hoa cip tdc. eae san phim sau ddng khd theo cac cdng thirc K i t qua dugc trinh bay trong bang 5 va hinh 3: Bang 5: Ham Iwang (%) PTZ va tyle (%,) tap chitcua thude tiem ddng khd PTZ trong cac cdng thirc Thai gian CT3061 CT3063 CT871 CT872 CT873 CT3182 CT2872 0 gid 100,01 99,89 106,70 102,30 106,70 100,08 107,6 Ham Iwang Sau 2 gid 95,51 96.38 103,49 99,28 104,14 97,95 105,55 (%) So sanh (giam %) 4,50 3,51 3,21 3,02 2,56 2,13 2,15 pantoprazol Sau 4 gid 93,96 94,33 102,20 98,30 103,19 97,06 104,48 So sanh (giam %) 6,05 5,56 4,50 4,00 3,51 3,02 3,12 Ogid 0,12 0,13 0,12 0,12 0,09 0,08 0,09 Sau 2 gid 1,21 1,13 1,01 0,99 0,59 0,43 0,51 Ty le (/a) So sanh (lln) 10,08 8,69 8,42 8,25 6,56 5,38 5,67 tap chat Sau 4 gid 2.51 2,00 1,71 1,53 1,01 0,89 0,91 So sanh (lln) 20.92 15.38 14.25 12,75 11.22 11.13 10,11 3 - j 1 2,5- , (%) • " I ? - '"» o \^ — • — Sau 2 gicT Q. 1.5 - •^. -^ -Sau2opcr — » — Sau4gicr Sau4^ ~-*^ "~ —*- 1 P *^^\ "^^^'^ * j 0.5- 0 - 0 50 100 150 200 250 300 350 4O0)4S0 450 () 50 100 150 200 250 300 350 4O0 450 Ltpcmg h f - p - C y d SLP d u n g i LifOTig rP-p-Cyd si> dung ! s (b) Hinh 3: Dd thi bieu diin sw phu thude cua ty le tap chat va do giam ham Iwang PTZ vao Iwgng HP-fi-Cyd trong thanh phin thude tiem ddng khd PTZ (a)- Bp giam ham lugng PTZ sau 2 va 4 gid; (b).'Fy le tap chit trong bot dong kh5 sau 2 va 4 gid K i t qua tren eho t h i y vdi ciing thanh phin la (6,05%) va (2,51% - tang 20.92 lin). Trong trong cdng thirc, do dn dinh eua thude tiem ddng khi dd n i u lugng HP-P-Cyd sir dung la khd PTZ 40mg phu thude vao lugng HP-p-Cyd 350mg/lg, san p h i m ddng khd sau 2 gid d i d su= dung. Lugng HP-P-Cyd sir dung cang nhiiu nhiet do 100°C, ham iugng PTZ trong san phim do dn dinh cua thude tiem ddng khd PTZ cang pha e h i theo cdng thu'C 3182 chT giam (2,13%), cao. Vdi lugng HP-p-Cyd sir dung la 50mg/lg, ty le tap chit (0,43% - tang 5,38 lin), sau 4 gid, san phim ddng khd sau 2 gid de d nhiet do tuang irng la (3,02%) va (0,89% - tang 11,13 100°C, ham lugng PTZ trong san p h i m pha e h i lin). Tuy nhien, n i u t i i p tuc tang lugng HP-P- theo cdng thire 3061 giam (4,5%i), ty le tap c h i t Cyd SLf dung trong cdng thuc thi khdng nhung (1,21% - tang 10,08 lin), sau 4 gid, tuang irng do dn ^ n h cua thude tiem ddng khd PTZ khdng 22 TAP CHi DU'OC HOC - 12/2010 (SO 416 NA.M 50)
  5. N g h i e n CLFU - Ky t h u a t tang (nhu san phim bao e h i theo edng thirc P-Cyd ed trong cdng thire. Trong nghien ciru 2872) ma cdn khdng ddng khd duge (nhu dung nay, thude tiem ddng khd PTZ 40mg dn djnh djch pha c h i theo cae cdng thuc 1972; 1973; han ea khi su" dung 350mg/lg HP-p-Cyd. 1974; 1975) hoic hinh thue x i u (khdng thanh - K i t qua danh gia do dn djnh cua thude tiem hinh banh thude, khdng xdp) nhu san phim ddng PTZ bing phuang phap HPLC phu hgp ddng khd theo cdng thire 1971. vdi k i t qua tu- phuang phap DSC. Danh gia bang phuveng phap DSC Cae san pham ddng khd duge danh gia bing Summary phuang phap HPLC ddng thdi eung duge danh Hydroxypropyl-p-cyclodextrin increase the gia bing phuang phap DSC vdi eae diiu kien stability of pantoprazole in lyophilized injectable dugc ghi d phin Phu'ang phap phan tich nhiet powder. However, the stability depends on the vl sai. Kit qua duge trinh bay trong hinh 4: proportion of hydroxypropyl-P-cydodextrin in the formulation. The research indicates that, pantoprazole lyophilized injectable powder is the most stability with hydroxypropyl-p-cyclodextrin 350mg/vial. The pantoprazole stability were evaluated by method DSC and HPLC. A formulation consists of pantoprazole sodium sesquihydrate, sodium hydroxide, mannitol, disodium EDTA, hydroxypropyl-p-cyclodextrin with reasonable proportion and water for injection were improved. Pantoprazole lyophilized injectable powder was prepared in laboratory scale, each batch comprised 200 vials. Hinh 4: Dwang biiu diin phan tich nhiet vi sai (DSC) cua PTZ (1), manitol (2), HP-p-Cyd Tai lieu tham khao (3), bot dong khd theo cdng thirc 3061 (4), 871 1. A.KristI, Acido-basic properties of proton pump (5), 873(6) va 3182 (7). : inhibitors in aqueus solutions, Drug Dev. Ind. Pharm., Kit qua hinh 4 eho thiy: Dudng nhiet ciia (2009), 35, p. 114-117. san phim ddng khd theo cae edng thire 3061; 2. Ana Figueiras et al. Solid-state characterization 871; 873; 3182 d i u khdng ed pie phan hiiy cua and dissolution profiles of the inclusion complexes of PTZ, tuy nhien cudng do eiia eae pic thu nhiet omeprazole with native and chemically modified beta- cyclodextrin, Eur J. Pharm. Biopharm., (2007), 67, khae nhau phu thugc vao lugng HP-p-Cyd cd p.531-539. trong edng thire, trong dd bdt ddng khd theo 3. Ana Figueiras et al, In vitro evaluation of natural edng thuc 3182 (su- dung HP-p-Cyd 350mg/lg) and methylated cyclodextrins as buccal permeation ed cudng do pic thip n h i t enhancing system for omeprazole delivery, Eur. J. Nhu vay, k i t qua tu' phuang phap DSC eung Phanv. Biophanv., (2009), 71, p. 339-^45, . phii hgp vdi k i t qua thu dugc tu' phuang phap 4. Ana Figueiras et al, The role of 1-arginine in HPLC, ea hai phuang phap d i u cho t h i y bdt inclusion complexes of omeprazole with cyclodextrins, ddng khd theo cdng thu'C 3182 su' dung HP-p- AAPS PhamiSciTech., (2010), 11,1, p. 233-240. Cyd 350mg/lg b i n vu'ng vdi nhiet han ca, d i i u 5. Chantal Holvoet et al. Development of an nay eung phii hgp vdi k i t qua nghien ciru anh omeprazole parenteral formulation with hudng eua ty le HP-p-Cyd d i n do dn djnh cua hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, Pharm. Dev. Teehnol., 12, p.327-336, (2007). PTZ trong hdn hgp vat ly. 6. M.EI-Badry et al. Effects of Kollicoat IR and Kit l,uan hydroxypropyl-beta-cyclodextrin on the dissolution Tu' nhirng k i t qua nghien ciru, thye nghiem rate of omeprazole from its microparticles and enteric- thu duge, riit ra mdt sd k i t luan: coated capsules, Phanv. Dev. Teehnol., (2010), 15, - HP-p-Cyd lam tang do dn djnh PTZ. Tuy 5, p.500-510. nhien, mu'C do dn djnh phu thude vao lugng HP- >•; • (Xem tiep trang 13) TAP CHi DUOC HOC - 12/2010 (SO 416 NAM 50) 23
  6. Nghien CLFU - Ky thuat Ket luan san xuit dugc 5% thiit bj y t i hien dai. v i mang lu'ai phan phdi TTB y t§ Phin ldn TTB y t i tap trung d cae benh vien He thdng phan phdi TTB y t i dugc hinh Idn d thanh phd Idn nhu Ha Ngi, TP Hd Chi thanh tir TW d i n dja phuang va dugc m d rdng Minh, Da Ning... la nhO'ng nai cd he thdng y t i vdi sy tham gia cua nhiiu thanh phin kinh t i phat triin, dan sd ddng va giao thdng thuan Igi. nhu: Doanh nghiep nha nude, cdng ty TNHH, Summary cac cdng ty lien doanh... trong dd eae cdng ty To complete our medical facilities supply TNHH ludn ehiim ty le cao nhit. Nam 2008 ed system which Is aimed to improve the quality of 751 cdng ty TNHH tham gia kinh doanh TTB y heathycare service and disease prevention for t i . Pham vi hoat ddng cua eae DN nay r i t rdng, our people, by retrospective method, we have duge quyin kinh doanh cac mat hang do Bd Y done a survey on the whole system and come to t i quy djnh. the findings as follow: the medical facilities sd lugng cac ca sd san x u i t TTB y t i tang supply system is widespread and has a pool of nhanh qua cac nam g i n day, nam 2008 ed 56 1.157 teachnical staff (in2007). In 2008, there ea sd, tang 16,7 % so vdi nam 2007 were 751 companies, most of which are liability limited ones, involving in this system. In 2008, Nam 2008 ca nude cd 13.433 ea sd y t i sir the number of medical facilities importing dung TTB y t i , trong dd cac benh vien ehiim companies was 650 in group 4,2%, and 10,85% 6,73% tren tdng sd nhung gia trj d i u tu TTB y up as compared with 2007 and 2006 t i lai r i t Idn. respestively. The import value of medical v i c l u ngudn nhan lye trong nganh TTB facilities was 202,5 milion USD, in 2008 y t§ increased by 5,6% against 2007, etc. Nhin Chung cdn thiiu can bd du nang lye The Ministry of health and Department of quan ly chuyen mdn ky thuat va nghiep vu Medical facilities and Works continue to provide thuang mai. Sy phan bd ngudn nhan lye khdng instructions on the implementation of the diu, ehu y i u tap trung d cae thanh phd Idn. National medical facilities policy and the Project V§ cc c l u va s y phan bd TTB y t i tren thj on the reseach and manufacturing of medical tru'd'ng facilities with a focus on strengthening State Trang thiit bj y t i nude ta da phin la duge management over medical facilities and human cac cdng ty nhap khiu tir nhiiu nude tren t h i development for medical facilities. gidi. Nam 2007 cd 70 thj trudng eung c i p TTB y Tai lieu tham khao t i cho Viet Nam, tdng gia trj nhap khau dat 1. Bp Cdng thuong, Tong quan thi trudng trang - 191,7 trieu USD. Nam 2008, ed 53 qudc gia x u i t thiit bj Y te. Tap chi Thong tin Thwang mai, (2008), khiu TTB y t i vao Viet Nam, tdng gia trj nhap Sd ra thang 10 nam 2008 khiu dat 209,5 trieu USD, tang 5,6%o so vdi nam 2. Bd Y t i , Nghien ciru che tao va san xult trang 2007. Nhat Ban v i n d i n d i u v i kim ngaeh x u i t thiit bj y t i Ha Ndi, NXB Y hgc (2005) khiu TTB y t i vao Viet Nam, ehiim tren 16%> thj 3. Bd Y te, Ky yeu hdi nghj trien khai chinh sach phin. Trong dd san xuit trong nude mdi dap qudc gia ve TTB y t i giai doan 2004-2008, Ha Ndi, irng dugc khoang 40% nhu c i u sir dung va mdi (2008). N g h i e n e u ' U . . . (Tiip theo trang 23) 7. R.P.Raffin et al, Gastro-resistant microparticles 9. T.Comoglu et al. Development and in vitro containing sodium pantoprazole: Stability studies and evaluation of pantoprazole-loaded micropheres. Drug in vivo anti-ulcer activity, The Open Dnig J., (2007), 1, Del., 15, p. 295-298, (2008). p. 28-35. 10. Wei He et al. Influences of sodium carbonate 8. R.P.Raffin et al, Pharmacokinetics evaluation of on physicochemical properties of lanzoprazole in soft agglomerates for prompt delivery of enteric designed multiple coating pellets, AAPS pantoprazole-loaded microparticles, Eur J. Phanri. PharmSciTech., inpress, (2010). Biophamn., 74, p.275-280, (2010). TAP CHi DUOC HOC - 12/2010 (SO 416 NAM 50) 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản