intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghiên cứu bảo tồn loài nhum sọ (tripneustes gratilia) tại khu vực vịnh Nha Trang

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
3
download

Nghiên cứu bảo tồn loài nhum sọ (tripneustes gratilia) tại khu vực vịnh Nha Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhum sọ là loài thủy sản vừa có giá trị kinh tế cao vừa có giá trị về mặt khoa học và dược liệu, tuy nhiện loài thủy sản này đang nằm trong tình trạng báo động do bị khai thác quá mức. Đề tài Nghiên cứu bảo tồn loài nhum sọ (tripneustes gratilia) tại khu vực vịnh Nha Trang giới thiệu phương pháp và kết quả nghiên cứu bảo tồn giống thủy sản quý hiếm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu bảo tồn loài nhum sọ (tripneustes gratilia) tại khu vực vịnh Nha Trang

 1. HOI NGHI KHOA HQC TOAN Q U O C V £ SINH THAI VA TAI NGUY£N SINH VAT L^N THLf BA NGHIEN ClTU BAO TON LOAI NHUM SO (TRIPNEUSTES GRATILLA) TAI KHU VI/C VINH miA TRANG NGO CHI THIEN, TRAN VAN BANG Trung tdm Nhiet dai Viet - Nga Nhum sg li mgt frong nhimg ddi tugng thiiy sin vira cd gii frj kinh ti vira co gii trj trong nghien cuu khoa hgc vi dugc lifu nhung hifn nay dang nim trong tinh trang bio dgng dugc eic nha khoa hgc Vift Nam dua vao "Sich Dd" danh myc nhung loii dgng thuc vat quy hiim ein dugc bio vf vi phyc hoi. Trirng ciia Nhum sg dugc sir dyng cho nghien cuu vi sy phat triin phoi vi thi nghifm ve sy phan bio de tim hieu cic trifu chimg cua khoi u (Buznhikov, 1975), buong trirng vi tinh sio ciia Nhum sg li loai thuc in bd dudng co tic dyng ting cudng, hii phyc sue khoe mgt cich nhanh chdng. San lugng khai thic Nhum sg tren the gidi va d Vift Nam hang nim li rit Idn, nim 1993 sin lugng khai thic d Nha Trang li 500 tin ci vo vi 300 tin buong trimg vi tinh sio, nim 1995 tdng sin lugng khai thac fren thi gidi li 117193 tin. Tuy nhien sin lugng niy dang ngiy cing bj giim siit, theo thdng ke eiia FAO (2002) thi tir nim 1995 den nam 2000 sin lugng khai thic tren the gidi da giim 16%. Q vung vjnh Nha Trang, loii Nhum sg dugc khai thic gan nhu quanh nim, tuy nhien nhirng thdng tin vi sin lugng loii cau gai niy hau nhu chua dugc thong ke. Trong nhirng nim gan day, nguon lgi Nhum sg ty nhien d nude ta hau nhu bj can kift do sy khai thic qui mure de phyc vy nhu cau su dyng trong nude vi xuat khiu, nhirng quy dinh ve khai thic hgp ly va bio vf nguon lgi ty nhien cua doi tugng niy chua dugc quan tam nhieu. Tiin hinh khdi phyc va bio vf nguon lgi Nhum sg, mgt loai vira cd gii trj dugc lifu vira cd gia tri kinh te d vimg vjnh Nha Trang li mgt vifc lim cd y nghia het sure to Idn vi thiet thye. Vifc thi nudi phyc hoi loai Nhum sg da dugc tien hinh va theo doi tir thing 2 din thing 12 nim 2006 tai be xi ming vi khu vyc bien H6n Mun, Bich Dam vinh Nha Trang. \ PHUONG PHAP NGHIEN CUtJ Loii Nhum sg (T. gratilla), cd vj fri phan loai nhu sau: Nginh Da gai Echinodermata Ldp Cau gai Echinoidea Bg Temnopleuroida Hg Toxopneustida Loii Tripneustesgratilla (Lawrence, A.\99Z). Sir dyng cac phuang phap thu thip so lifu, phuang phip diiu tra thye dja vi phucmg phip thye nghifm di ting hgp vi dinh gii kit qui d^t dugc. Ket qui dugc sir ly tren phan mem thong ke Excel di xic djnh muc dg sai khac vdi muc y nghTa p < 0,05. - Sir dyng phuang phip ki thira cic kit qua tir cic cdng frinh nghien curu da dugc cdng bo. - Bai lin quan sit moi trudng song ty nhien cua Nhum sg, khio sit xac djnh dia diem nuoi thi nghifm, do dac cie yiu to mdi trudng bing eic dung cy chuyen diing nhu miy do pH, nhift ke, miy do dg min . 811 i^.„.
 2. HOI NGHI KHOA HOC TOAN QUOC V t SINH THAI VA TAI NGUYEN SINH VAT LAN THLf BA - Tiin hinh nudi Nhum sg d mdi trudng tu nhien: Ngudn gidng Nhum sg dugc thu ngoii ty nhien vi ehuyin tdi noi nudi, moi dgt thi chgn 50 con khde manh de danh dau bang canh dimg ludi cau kim loai cd gin mieng nhya khic so len vd Nhum sg di theo ddi chiing trong qui trmh nudi. Trudc khi thi nudi, Nhum sg dugc thuin dudng frong nude biin sach, cho in rong sun va rong cau chi vang, sau 3 din 5 ngiy thl tien hanh thi nudi. - Nudi thu nghifm Nhum sg frong bi xi ming: Sir dyng hf thong lgc sinh hgc de xir ly nude nudi: Nhum sg khde manh thu ngoii ty nhien, mat dg 5 con/m , be nudi cd kich thudc 3m x 1,5m X Im, thuc in sir dyng li rong cau chi ving. Hing ngay chim sdc vat nudi, theo doi cic yeu to mdi trudng, toe dg tSng trudng va ti If song ciia Nhum sg. Hmh 1: Tripneustes gratilla II. KET QUA NGHIEN ClTU 1. Mgt so yeu to mdi tnrdng nuoi Nhum sg Cic yeu td mdi trudng trong be qua eic thing nudi thu nghifm khi su dyng phuang phip lgc sinh hgc ludn nim trong khoing cho phep doi vdi Nhum sg. Tuy nhien, do be nuoi cd kich thudc nhd nen cic yeu to mdi trudng rat de bj bien dgng die bift li nhift dg (cd khoing dao dgng Idn 2675 - 33,5''C) se inh hudng rit Idn den toe dg ting trudng v i ti If song eiia chiing. Bdngl Mgt so yeu to moi tnrcmg v^ sinh canh nen diy moi truvng nuoi ty nhien (Hon Mun) STT Yeu to moi triroiig Ham lu-gng 1 Dg man (S%o) 33-35 2 Nhift dg tang ("C) 25-27 3 pH 7,8 - 8,2 4 Dg trong (m) 3-10 5 Vat I0 limg (g/m'') 2,1 -4,6 6 Mim ba hiru ca (%) 4,5 - 6,2 San ho song, manh vyn cua san ho chet cd rong bam, mot 7 Chat day so rong day, mim ba htru ca tren nen day 812
 3. HQI NGHI KHOA HQC T O A N Q U O C V £ SINH THAI V A TAI N G U Y £ N SINH VAT LAN THL' BA Bdng 2 Mgt so yeu to moi trudng trong be nuoi STT Yeu to moi tru-cmg Ham lu-grng 1 Dp man (S%o) 32,5 - 34 2 Nhiet dg ("C) 26,5-33,5 3 pH 7,6 - 8,3 4 Oxy hoa tan (mg) 5,6-6,5 5 Amoniac (NH3) (ppm)
 4. HOI NGHI KHOA HOC TOAN Q U O C Vfe SINH THAI VA TAI NGUYEN SINH VAT LAN THLf BA Qua bang 5 v i do thj ting trudng (hinh 2 vi 3) cho thiy: Sau 60 ngiy tir khi thi nuoi, Nhum sg hiu nhu khdng cd sy phit frien dang ke ve kich budc v i trgng lugng. Dieu niy cd thi giii thich ring do ngudn Nhum sg diing de nudi phuc hdi da d giai doan trudng thinh (bing 3) nen toe dg tang trudng ciia chiing se cham ban so vdi Nhum sg d giai doan con non, mat khic khi di chuyin din khu vyc khac Nhum sg cin tieu ton mgt ngudn nang lugng de thich nghi vdi moi trudng sdng mdi. Sau 90 ngiy nudi thi cd sy ting trudng ding ke ve kich thudc vi die bift la trgng lugng vi Nhum sg da quen vdi mdi frudng mdi vi bit diu tich luy nang lugng di phit triin tuyin sinh due. Sau 10 thing nudi eho thay ti le sdng cua Nhum sg dat tren 93% li kha cao, sd lugng tha nudi li 1210 con qua cac dgt kiem tra phit hifn 81 vd Nhum bj chit, da s6 nhung con bj chit niy theo quan sit trong qui trinh chim sdc thi chiing bj chit diu do inh hudng cua phuang phip dinh diu chu khdng phai do yeu to mdi trudng. Dieu nay cung phii hgp vdi nghien cuu ciia Hagen, 1996 va ciia Kalvass & cdng sy, 1998, Hur va cgng sy, 1985 di nghien cuu vi xac djnh ring phuang phip dinh diu bing cich diing mdc cau hoic day nilon dam xuyen qua vd ciu gai se inh hudng den tdc dg tang trudng hoic dan din giim ti If sing sot ciia cau gai. Ting trudng vi ti If song ciia Nhum sg nudi trong be xi ming 100 . • 90 • - • • - g' 300 ao- - •" MS 70, ':/•- 60 2» so- •as :;^" 40- 30- 27t-- 20 270. 10 Hi 0 7 J 9 10 1 8 9 10 -iJjitii^knli —:t—i±inicaci Thai ^oei mni fthin^ Hinh 2: Sy tSng tnromg ve kich thirdrc vi trgng lu-grng ciia Nhum Sg nuoi bao ton or moi trvorng ty nhien . , 3 215 X __^ ^--—• ! B 210 - auang kinh -TV— ctiieu cao | ihoi gian nuoi (thing) ^ IhcJganmjfcCllBiid Hinh 3: Sy tang tru-dng ve kich thu-dc vi trgng lu-grng ciia Nhum sg nuoi bao ton nuoi trong be xi mSng Thurc in su dung de nudi Nhum sg li Rong Ciu Chi Ving, kit qui cho thiy day li nguin thij-c in ma ehiing ua thich vi cho toe dg ting trudng cao. Tuy nhien, qua 8 thing nudi ti If song ciia Nhum sg chi dat 56.9% nguyen nhan li do cie yiu td mdi trudng trong bi nuoi thudng 814
 5. HQI NGHI KHOA HQC T O A N Q U 6 C V £ SINH THAI VA TAI MGUY£N SINH VAT LAN THLf BA xuyen biin ddng theo sy bien dgng ciia. moi trudng khong khi, dong thdi ti le tir vong ciia Nhum sg trong 2 thing nuoi ban dau cao nhat do la do chiing chua kjp thich nghi vdi moi trudng sing mdi. Nhu vay, bang phuang phip nudi bao tdn "ngoai vi" trong be xi mang co sir dung he thong lgc sinh hgc neu chung ta khong che tot cic yeu td moi trudng vi cd bifn phap thuin dudng giong phii hgp thi chac chan rang kha nang sdng vi phit trien ciia Nhum sg la rit kha quan. Bdng 4 Kich thudc, trgng lugng va ti If song ciia Nhum sg nuoi trong be xi mang Then So lirgng Nhum sg So lirgrng Dircmg kinh Chieu cao Trgng lirgrng gian nuoi chet dirgrc phat (con) (mm) (mm) (gam) (thang) hi^n 1 55 0 59,16+ 1,50 29,57 ± 1,12 181,10± 11,40 2 41 14 59,33 ± 1,92 30,76± 1,16 184,16± 15,07 3 33 8 59,67 ± 1,33 30,94 ± 1,94 186,50 ±15,09 4 33 0 59,95 ±1.75 34.14± 1.09 192.41 ± 15.31 5 30 3 60,93 ± 1,07 36,78 ±1,05 198,04 ± 13,20 6 29 1 61,51 ±1,57 40,02 ±1,14 202,16 ± 14,32 7 29 0 62,14 ± 1,75 40,63 ± 1,21 205,42 ± 14,50 8 29 0 64,25 ± 1,42 42,85 ± 1,12 208,13 ± 15,05 III. KET LUAN VA KIEN NGH| 1. Ket luan - Dieu kifn thuy ly, thiiy hoi ciia khu vyc bien Nha Trang tucmg doi phii hgp eho sy phit trien ciia Nhum sg. Sau 10 thing nuoi thir nghifm, cac ci the Nhum sg cdn song deu phit trien tot, CO hinh thii ben ngoii binh thudng, gai deu. Nhum di chuyen bat mdi tdt. Dac bift hau nhu tat ci cac ci the dugc tim thiy cd kha ning nguy trang, chung diing cac xuc tu de giir lay cic manh da, san ho vyn bao quanh co the. Tuy nhien, nhiing vimg cue bg trong vinh ma d dd khu hf sinh vat diy khdng cd cie thim cd hoac rong bien, dac bift li thieu mgt sd loai rong ua thich cho Nhum sg (Laminaria, Ulva, cd bien) thi Nhum sg se kem phat trien. Do vay, khi tien hinh nuoi bio ton phyc hdi dai fri cin xac dinh cic khu vyc nudi cu the do li nhirng nai cd day di, di cit, san hd chit, cd thim thye vat diy phit triin nhu mgt si diim xung quanh Hon Mun, Hon Mgt, Hdn Tre... - Co the nudi Nhum sg bing phuang phap ngoai vi vdi sd lugng Idn sau do khoanh vimg vi tha nuoi bio tin ra ngoii mdi trudng ty nhien (bao ton ngi vi) tai eac khu bio ton bien de chiing phat Uien quan din. - Khi nuoi d mdi trudng ty nhien, thiy khdng co sy ting trudng dang ki vi dudng kinh vd va trgng lugng ciia Nhum sg sau 2 thing nudi ban diu, nhung cac thing tiep theo Nhum sg phat trien rit tit ci vi kich thudc, trgng lugng vi tuyin sinh dye. Ti If song cung rit khi quan gan 93% qua 10 thing thi nudi. Chic chin ring trong mdi trudng ty nhien khu vyc vinh Nha Trang Nhum sg se ed khi ning sinh sin ty nhien de ting cudng sd lugng. 2. Kien nghj - Su bao vf vi quin ly khu vyc nuoi phyc hdi cac dii tugng bao ton mgt each hgp ly de tranh bj dinh bit li yiu td khach quan diu tien cin dugc quan tam nhim t^o mdi trudng song df chiing CO khi ning phit triin, thinh thye vi phat tan quan dan. 815
 6. HOI NGH^4O, H U Y E N P H U Y E N , T I N H SON LA VU DINH THONG, NGUYEN TRUONG SON, PHAM D C C TIEN Vien Sinh thdi vd Tdi nguyen sinh vgt TRAN HONG HAI Truang Dgi hpc Suphgm Hd Nqi PHAM VAN NHA Truang Dgi hpc Toy Bdc Khu vyc Mudng Do cd he sttStibai-rimg fren niii di vdi dien hinh cua mien Bic Vift Nam. Day li mgt frong si it nhimg khu vyc ciia tinh Son La hien cdn dien tich rimg gin nhu nguyen sinh che phii tren niii da vdi. Dang chu y, frong khu vyc Mudng Do cd nhieu hang dgng vdi hinh dang vi kich co khic Khaii^"C&ng frinh "dieu tra chung ve khu he dgng, thye vat vi cic dieu kifn tu nhien vSa cho'thiy: cic dieu kifn sinh thii d day rat thich hgp cho sy sinh song ciia nhieu loai dcri. Vdi nhirng lgi the ve dieu kifn ty nhien (dia hinh, sinh canh, khi hau...), khu vyc Mudng Do chua dung nhirng gia tri da dang sinh hgc to Idn; trong do, cd nhieu loii quy hiem. Nhimg kit qui nghien cuu gan day da phin nio cho thay nhirng tiem nang va gia frj to Idn ciia khu he dai d khu vyc Mudng Do. I. THOil GIAN, DfA DIEM VA PHl/ONG PHAP NGHIEN CLTU 1. Thu mau Thdi gian thu mau thudng bit dau khi mat trdi lin chiiu bdm trudc (18:30) tdi liic mat trdi mgc sing bdm sau (4:00). Cdng cy thu mau chu yeu li bay thy cam, vgt cam tay vi cic loai ludi md cd kich cd khic nhau (6m x 2,5m; 9m x 2,5m; 12m x 2,5m; 20m x 2,5m). Ludi md vibay thy cam da dugc sir dyng de thu mau d tit ci cac dja diem nghien cuu neu tren. Tuy thugc vao cac die diem ciia dja hinh v i sinh cinh, chiing dugc sir dung rieng re hay kit hgp vdi nhau. Nhirng nhan to cd lien quan den vifc bit doi nhu diiu kifn thdi tiit, dac diim sinh cinh... ciing dugc quan sit va ghi chep diy du. Tat ci eic miu vat vi dan lifu dugc luu giii d Vifn Sinh thii vi Tii nguyen sinh vat. Hi Ngi. 2. Quan sat Chiing tdi da tiin hanh quan sit hiu hit cic loi mdn dudi tin rimg lihim ghi nhan vi bi sung tu lieu ve noi tni ngy cung nhu pham vi boat dgng cua doi. Qui trinh quan sit da dugc ho trg inh sang bdi 2 den la-de (Lucido T61). Cie miy anh ky thuat so (Fuji FIG va Sony alpha DSLR-A200) ciing dugc sir dung de chyp inh sinh canh vi nhirng noi d cua chiing. 3. Phan ti'ch va djnh lo?! Ngoai thye dja, md ta nhirng ci the thu dugc ve cac die diim cin thiit cho cdng vifc dinh loai theo thu frr: long, ming cinh, ming gian diii, kich thirde, tmh frang sinh ly... Dinh loai cic ci the thu dugc theo mgt so tii lifu chuyen nginh. Moi loii giir lai 1-2 mau dai difn; ddng thdi, nhung ci the cd die diem la hoac dac diim nghi vin ciing dugc giu: lai de xac djnh ten loii tai cac ca quan nghien cuu. 818
 7. HOl NGHI KHOA HQC TOAN QUOC V£ SINH THAI VA TAI NGUY£N SINH VAT LAN THLf BA Cac mau luu giu- dugc xir ly theo quy truih ciia cac bao tang vi phdng thi nghiem. Sau do, chung dugc so sanh vdi bg mau chuan. Vifc phan tich, kiem dinh kit qua dugc thuc hifn vdi sy trg giiip ciia TS. Gabor Csorba thugc Bao tang Lieh sir ty nhien Hung-ga-ri, TS. Paul J. J. Bates thugc Vien Hanison (Vuang quoc Anh) cimg vdi sy ho trg ve thiit bi ky thuat ciia Dai hgc Ting hgp Tuebingen, CHLB Dure. II. KET QUA VA THAO LUAN I.Thanh phan loai Qui trinh dieu tra da ghi nhan dugc 25 loii, 13 giong, 5 hg (bang 1). Dang chu y li: trong so nhimg loii dai ghi nhan dugc d khu vyc Mudng Do, cd nhieu loai hiem c6 ghi nhan frong cac cong trinh dieu tra trudc day nhu: Rhinolophus marshalli, R. microglobosus, Miniopterus schreibersi. Them vao do, cac ca the thugc gidng Miniopterus cung dugc ghi nhan phd biin d khu vyc nghien cuu. Trudc day, cic loii doi canh dai thugc phan hg Miniopterinae, hg Vespertilionidae. Tuy nhien, vdi nhirng dan lieu ve sinh hgc phan tir, sinh ly vi qua trinh sinh sin da xac dinh: cic loii dai cinh dai thugc hg Miniopteridae, dgc lap vdi hg Vespertilionidae. Day la loii dai hiem dugc ghi nhan trong cac cdng trinh nghien cuu trudc day d hiu khip cic khu vyc khic cua Vift Nam. Han nira, trong thinh phin loii doi hifn biet d Mudng Do, c6 mgt loai thugc giong Doi dng tai Uon Murina. Dac diem hinh thai ciia cie mau thugc loii niy thu dugc d Mudng Do da dugc phan tich vi so sinh vdi bg mau thugc ciing nhdm loii bio quin d Bio tanp Lieh sir Ty nhien Hung-ga-ri, Bao ting Lieh sir ty nhien Luan Ddn, Vifn Harrison (Anh quoc). Dong thdi, cac dan lifu ve sieu am vi sinh hgc phan tir ciia loii ciing da dugc phan tich chi tiet. Tat ci cic dan lifu deu cho thay: day la loai doi mdi cho khoa hgc. Ban thio mo ta chi tiet loai doi mdi nay da dugc chip nh§n ding tren mgt tap chi chuyen nginh trong nam 2009. Bdng I Danh sach cac loai doi hifn biet d khu vyc Mudng Do s6 Ten khoa hgc Ten Vift Nam Pteropodidae Gray, 1821 Hg Doi qua 1 Rousettus leschenaulti (Desmarest, 1820) Dai cao nau 2 Cynopterus sphinx (Vahl, 1797) Deri cho canh dai 3 Sphaerias blanfordi (Thomas, 1891) Deri qua nui cao 4 Eonycteris spelaea (Dobson, 1.871) Deri qua lu&i dai 5 Macroglossus sobrinus Andersen, 1911 Dcri an mat hoa Idn Rhinolophidae Gray, 1825 Hg Doi la mui 6 Rhinolophus paradoxolophus (Bourret,1951) * Dcri la quat 7 R. marshalli T\\ong\ongya, 1973 Dcri la re quat 8 R. macroru Blyth, 1844 Doi la tai dai 9 R. pearsonii Horsf\e\d, 1851 Doi la pec-xon 10 R. pusillus Temminck, 1834 Doi la mui nho R. microglobosus Csorba and Jenkins, 1988 Doi la nam a . " 819

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản