intTypePromotion=1

Nghiên cứu thị trường_Chương 2

Chia sẻ: Vo Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
621
lượt xem
239
download

Nghiên cứu thị trường_Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 trình bày về: Nghiên cứu tổng hợp về thị trường. Nội dung cụ thể như sau: Khái niệm về thị trường, nội dung nghiên cứu về thị trường, phương pháp nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thị trường_Chương 2

 1. Nghiªn cøu thÞ tr−êng Ch−¬ng 2
 2. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 1. Kh¸Ý niÖm vÒ thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu t/h vÒ thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 4. Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng 5. Lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu
 3. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 1. Kh¸Ý niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.1. §Þnh nghÜa 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a DN vμ TT
 4. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.1. §Þnh nghÜa KTCT: ThÞ tr−êng lμ lÜnh vùc l−u th«ng, ë ®ã hμng hãa thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ ®· ®−îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt MARK: Kotler, P., thÞ tr−êng lμ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng ng−êi mua hiÖn t¹i vμ tiÒm n¨ng ®èi víi mét s¶n phÈm Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 5. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (1) - C¨n cø vμo vÞ trÝ hμng hãa trong t¸i s¶n xuÊt - C¨n cø vμo tÇm quan träng cña thÞ tr−êng - C¨n cø vμo tÝnh chÊt kinh doanh - C¨n cø vμo quan hÖ cung cÇu - C¨n cø vμo lÜnh vùc kinh doanh - C¨n cø vμo ®èi t−îng l−u th«ng - C¨n cø vμo ph¹m vi l−u th«ng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 6. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (2) Trong marketing . ThÞ tr−êng hiÖn t¹i . ThÞ tr−êng hçn hîp . ThÞ tr−êng tiÒm n¨ng . ThÞ tr−êng lý thuyÕt . ThÞ tr−êng thùc nghiÖm Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 7. 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (2) Tμi nguyªn Tμi nguyªn Tμi nguyªn Tμi nguyªn ThÞ tr−êng tμi ThÞ tr−êng tμi nguyªn nguyªn TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ ThuÕ, ThuÕ, DÞch vô, DÞch vô, hμng hμng tiÒn tÖ tiÒn tÖ DÞch vô, ho¸ DÞch vô, ho¸ tiÒn tÖ tiÒn tÖ ThuÕ ThuÕ ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng Nhμ ThÞ tr−êng Nhμ ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng ng−êi s¶n xuÊt ng−êi s¶n xuÊt n−íc n−íc ng−êi tiªu ng−êi tiªu dïng dïng ThuÕ, ThuÕ, DÞch vô, DÞch vô, hμng hμng tiÒn tÖ tiÒn tÖ ho¸ DÞch vô, ho¸ DÞch vô, ThuÕ, ThuÕ, tiÒn tÖ tiÒn tÖ hμng hμng TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ ThÞ tr−êngho¸ ThÞ tr−êngho¸ ng−êi trung ng−êi trung gian gian Hμng ho¸, dÞch Hμng ho¸, dÞch Hμng ho¸, dÞch Hμng ho¸, dÞch vô vô vô vô
 8. 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (1) ThÞ tr−êng nh÷ng ng−êi trung gian ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng c¸c nhμ c¬ quan s¶n xuÊt Nhμ n−íc ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng ng−êi C«ng ty quèc tÕ tiªu dïng Mét sè kiÓu thÞ tr−êng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 9. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a DN vμ TT . Quan hÖ gi÷a DN vμ NTD . Hai chu tr×nh cña qu¸ tr×nh trao ®æi . Th«ng tin . Kinh tÕ . Marketing thóc ®Èy qu¸ tr×nh trao ®æi thuËn lîi nhÊt Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 10. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 2. Néi dông nghiªn cøu t/h vÒ thÞ tr−êng 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa 2.3. X¸c ®Þnh quy m«, ®Æc tÝnh TT
 11. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng . Kh¸ch hμng quyÕt ®Þnh sù tån tại của doanh nghiÖp . Môc tiªu: hiÓu biÕt kh¸ch hμng, nhu cÇu, thÞ hiÕu, l−îng cÇu ... a. X¸c ®Þnh kh¸ch hμng b. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh mua hμng c. Ph©n tÝch c¸c thãi quen mua hμng . Cña ng−êi tiªu dïng . Cña doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 12. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa a. ChÊt l−îng hμng hãa b. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hμng hãa c. Ph¹m vi sö dông cña hμng hãa Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 13. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.3. X¸c ®Þnh quy m« ®Æc tÝnh thÞ tr−êng a. X¸c ®Þnh quy m« cña thÞ tr−êng b. §Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng Tiªu dïng & Doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 14. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin 3.5. Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.6. Sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu
 15. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu . QuyÕt ®Þnh th«ng tin cÇn thu thËp . §Þnh h−íng nghiªn cøu . Tr¸nh sai lÇm . §¹t ®−îc môc tiªu nghiªn cøu Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 16. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nguån th«ng tin thø cÊp . Trong doanh nghiÖp . Ngoμi doanh nghiÖp . Yªu cÇu cña thu thËp th«ng tin thø cÊp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 17. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . KÕ ho¹ch nghiªn cøu t¹i hiÖn tr−êng 4 ph−¬ng ph¸p . §iÒu tra, pháng vÊn s©u. focus group . Ph−¬ng ph¸p quan s¸t . Ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm . Ph−¬ng ph¸p m« pháng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 18. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin . Tæng quan . Tæng quan qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin . T¹i sao cÇn xö lý th«ng tin . Kü thuËt xö lý th«ng tin . Giíi thiÖu c¸c kü thuËt . Thùc hμnh chuyªn s©u víi phÇn mÒm SPSS Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
 19. Overview of the Stages of Data Analysis (Zikmund 1997) (Zikmund 1997) Editing Coding Data Entry Data Analysis Descriptive Univariate Bivariate Multivariate Analysis Analysis Analysis Analysis Interpretation
 20. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.5. Giíi thiÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu . B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu . Ng«n ng÷, thuËt ng÷ cÇn diÔn ®¹t ®Ó ng−êi ®äc hiÓu ®−îc Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2