intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tính cước Ghise

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

153
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại công cộng là rất lớn. Khi dịch vụ này phổ biến thì đòi hỏi phải có một hệ thống tính cước chính xác, tức thời để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Mặt khác hệ thống này còn cung cấp một số tiện ích giúp cho bưu cục trong việc quản lý các cuộc gọi. Một hệ thống như vậy bao gồm cả phần cứng và phần mềm đ• được sản xuất và bán trên thị trường. Vì vậy đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tính cước......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tính cước Ghise

  1. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin nghiªn cøu vµ X©y dùng hÖ thèng tÝnh cíc ghise  1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi       Nhu cÇu sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i c«ng céng lµ rÊt lín. Khi dÞch vô nµy phæ biÕn th× ®ßi hái  ph¶i cã mét hÖ thèng tÝnh cíc chÝnh x¸c, tøc thêi ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng. MÆt kh¸c  hÖ thèng nµy cßn cung cÊp mét sè tiÖn Ých gióp cho bu côc trong viÖc qu¶n lý c¸c cuéc gäi. Mét hÖ  thèng nh vËy bao gåm  c¶ phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®∙ ®îc s¶n xuÊt vµ b¸n trªn thÞ trêng. V× vËy ®Ò  tµi “Nghiªn cøu vµ x©y dùng hÖ thèng tÝnh cíc Ghise” cã gi¸ trÞ thùc tiÔn vµ gi¸ trÞ kinh tÕ rÊt cao.  Tuy nhiªn ý nghÜa lín nhÊt khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy lµ gióp cho sinh viªn lµm quen víi thiÕt kÕ phÇn  cøng vµ viÕt phÇn mÒm ®iÒu khiÓn phÇn cøng theo ý muèn. §©y lµ lÜnh vùc mµ sinh viªn ®îc tiÕp  cËn rÊt Ýt trªn gi¶ng ®êng. 2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®îc chia lµm hai phÇn PhÇn 1 : Nghiªn cøu thiÕt kÕ card giao tiÕp gi÷a m¸y tÝnh vµ ®êng d©y ®iÖn tho¹i - T×m hiÓu c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu liªn quan tíi cuéc gäi trªn ®êng d©y ®iÖn tho¹i - Nghiªn cøu thiÕt kÕ giao tiÕp ®êng d©y ®iÖn tho¹i - Nghiªn cøu thiÕt kÕ giao tiÕp m¸y tÝnh PhÇn 2 : X©y dùng phÇn mÒm tÝnh cíc vµ qu¶n lý - Lùa chän ng«n ng÷ ph¸t triÓn phÇn mÒm. - Ph©n tÝch thiÕt kÕ phÇn mÒm theo ph¬ng ph¸p híng ®èi tîng PhÇn 3: Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh phÇn mÒm theo ph©n tÝch thiÕt kÕ 3. Néi dung ®Ò tµi 3.1 Card giao tiÕp gi÷a m¸y tÝnh vµ ®êng d©y Lµ thiÕt bÞ ngo¹i vi m¸y tÝnh, card thu c¸c tÝn hiÖu trªn ®êng d©y ®iÖn tho¹i gi¶i m∙ vµ sè ho¸ c¸c tÝn  hiÖu nµy ®Ó ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh xö lý. Card cã c¸c chøc n¨ng cô thÓ sau  - Ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i nhÊc m¸y chñ gäi - Thu vµ gi¶i m∙ tÝn hiÖu quay sè DTMF Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV - Ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i nhÊc m¸y bÞ gäi - Ph¸t hiÖn kÕt thóc cuéc gäi. Card giao tiÕp gåm cã c¸c m¹ch sau: - M¹ch b¶o vÖ : B¶o vÖ qu¸ ¸p cho c¸c phÇn tö bªn trong card.           - M¹ch ph¸t hiÖn nhÊc m¸y : M¹ch nµy ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i cña thuª bao chñ gäi lµ nhÊc m¸y hay  ®Æt m¸y. - M¹ch ph¸t hiÖn ®¶o cùc : Mçi khi thuª bao bÞ gäi nhÊc m¸y hay ®Æt m¸y th× ®«i d©y tho¹i sÏ  ®æi cùc tÝnh cho nhau. M¹ch nµy sÏ ph¸t hiÖn viÖc ®¶o cùc nµy ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¾t  ®Çu hoÆc kÕt thóc cuéc gäi - M¹ch thu sè :  Sö dông IC MT8870 ®Ó thu nhËn vµ gi¶i m∙ tÝn hiÖu quay sè DTMF - M¹ch giao tiÕp víi m¸y tÝnh :  M¹ch giao tiÕp víi m¸y tÝnh qua khe c¾m ISA, sö dông vi m¹ch  lËp tr×nh ®îc 8255A. M¹ch nµy gi¶i m∙ ®Þa chØ cho card giao tiÕp vµ thùc hiÖn vµo ra d÷  liÖu gi÷a card vµ m¸y tÝnh. 3.2 PhÇn mÒm tÝnh cíc vµ qu¶n lý Ng«n ng÷ Visual C++6.0 ®îc sö dông ®Ó x©y dùng phÇn mÒm v× c¸c lÝ do        ­ MÒm dÎo, kh¶ n¨ng lËp tr×nh phÇn cøng m¹nh        ­ Cho phÐp lµm giao diÖn ngêi dïng dÔ dµng th©n thiÖn.        ­ Lµ ng«n ng÷ ®îc sö dông phæ biÕn. PhÇn mÒm  ®îc ph©n tÝch thiÕt kÕ theo ph¬ng ph¸p híng ®èi tîng sö dông c«ng cô Rational Rose  2000. Mét sè giao diÖn cña phÇn mÒm: a. Giao diÖn chÝnh Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin H×nh 1 : Giao diÖn chÝnh cña ch¬ng tr×nh b. Thay ®æi b¶ng cíc Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV H×nh 2 : Giao diÖn thay ®æi b¶ng cíc c. Thèng kª trong ngµy H×nh 3 : Giao diÖn thèng kª theo ngµy 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi §Ò tµi cã thÓ tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh mét s¶n phÈm th¬ng m¹i. Trªn c¬ së card giao tiÕp ®∙  thiÕt kÕ cã thÓ nghiªn cøu thiÕt kÕ giao tiÕp cho c¸c øng dông computer­telephony kh¸c nh tr¶ lêi truy  xuÊt d÷ liÖu qua ®iÖn tho¹i... Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2