Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
1.085
lượt xem
171
download

Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dầu mỏ là gì? Dầu mỏ là sản phẩm của quá trình phân hủy nhiều xác động thực vật bị vùi sâu dưới đất tạo nên túi dầu gồm có 3 ở ớp. Lớp khí dầu mỏ ở trên, lớp dầu lỏng ở giữa, lớp nước mặn ở cuối cùng. Lý tính: là chất lỏng, sánh, màu naau đên, có mùi đặc trưng; nhẹ hơn nước, không tan trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên

 1. Tieát 61 Chöông III: Nguoàn hidrocacbon thieân nhieân
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: HS1:Töø n-butan ñieàu cheá cao su BuNa, nhöïa PE HS2: Thöïc hieän chuoãi phaûn öùng: (2) (1) (3) metan axetilen benzen thuoác tröø saâu 666 (4) vinyl clorua
 3. ÑAÙP AÙN: Caâu 1: to, xt CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 (1)CH3-CH2-CH2-CH3 n-butan to, P (2)nCH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n Na Cao su BuNa to CH3-CH3+ CH2=CH2 (3) CH3-CH2-CH2-CH3 n-butan to, P (4) nCH2=CH2 (–CH2–CH2–)n xt PE
 4. ÑAÙP AÙN: Caâu 2: 1500OC (1) 2CH4 CH ≡ CH + 3H2 laøm laïnh nhanh C, 600OC (2) 3CH ≡ CH Cl Cl as (3) + 3Cl2 Cl Cl Cl Cl t O, (4) CH ≡ CH + HCl CH2 = CHCl xt
 5. Metan coù öùng duïng gì? Toång hôïp axetilen, nguyeân lieäu cô baûn ñeå saûn xuaát caùc chaát höõu cô khaùc
 6. * Trong töï nhieân, metan ñöôïc tìm thaáy nhieàu ôû ñaâu? Trong caùc: – Moû daàu – Moû khí thieân nhieân
 7. Khí thieân nhieân Khí daàu moû Nguoàn hidrocacbon Than ñaù Daàu moû
 8. Tieát 61 I. KHÍ THIEÂN NHIEÂN VAØ KHÍ DAÀU MOÛ II. DAÀU MOÛ Tieát 62 II. DAÀU MOÛ (tt) III. THAN ÑAÙ
 9. Tieát 61: KHÍ THIEÂN NHIEÂN – KHÍ DAÀU MOÛ DAÀU MOÛ
 10. Moät soá nöôùc coù tröõ löôïng daàu cao treân theá giôùi (Khoái OPEC) 1. Iran 4. Araäp Saudi 7. Libia 10. Nigieâria 13.Inñoânesia 2. Irac 5. Araäp 8. Venezuela 11. Ecuador 3. Kuwait 6. Qatar 9. Angieâria 12. Gabon
 11. Giôùi thieäu: Moät soá hình aûnh veà caùc moû daàu vaø caùc khu coâng nghieäp cheá bieán daàu •
 12. Moû daàu ôû Giaøn khoan Nhaø maùy loïc daàu Trung Ñoâng Khu cheá bieán daàu
 13. • ÔÛ nöôùc ta: Bôø bieån Tieàn Haûi Moû khí (Thaùi Bình) thieân nhieân Baïch Hoå Moû daàu Roàng Ñaïi Huøng
 14. Giôùi thieäu: Nguoàn goác cuûa khí thieân nhieân, khí daàu moû.
 15. I. KHÍ THIEÂN NHIEÂN KHÍ DAÀU MOÛ Khí thieân nhieân Khí daàu moû (khí ñoàng haønh) 1. Nguoàn goác -Trong caùc moû khí Trong caùc moû daàu -Vuøng coù daàu, P cao
 16. I. KHÍ THIEÂN NHIEÂN KHÍ DAÀU MOÛ Khí thieân nhieân Khí daàu moû (khí ñoàng haønh) 1.Nguoàn goác Trong caùc moû khí Trong caùc moû Vuøng coù daàu, P cao daàu 2.Thaønh phaàn Metan 95% theå tích Metan 42% theå tích
 17. 3. ÖÙng duïng Nhieân lieäu Khí thieân nhieân vaø khí daàu moû Nguyeân lieäu
 18. I. KHÍ THIEÂN NHIEÂN KHÍ DAÀU MOÛ Khí thieân nhieân Khí daàu moû 1. Nguoàn goác Trong caùc moû khí Trong caùc moû Vuøng coù daàu, P cao daàu 2. Thaønh phaàn Metan (95%V) Metan (42%V) Nhieân lieäu, nguyeân lieäu trong coâng 3. Öùng duïng nghieäp hoùa hoïc
 19. II. DAÀU MOÛ VAØ CAÙC SAÛN PHAÅM CHEÁ BIEÁN: * Daàu moû laø gì? Daàu moû laø saûn phaåm cuûa quaù trình phaân huûy chaäm nhieàu xaùc ñoäng, thöïc vaät bò vuøi saâu döôùi ñaát taïo neân tuùi daàu goàm coù 3 lôùp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản