Nhanh chóng kiểm tra lỗi USB và ổ cứng

Chia sẻ: NGUYỄN CÔNG THÀNH | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
215
lượt xem
136
download

Nhanh chóng kiểm tra lỗi USB và ổ cứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ổ cứng và USB là 2 trong số các linh kiện máy tính rất dễ bị hỏng hóc. Do vậy, kiểm tra tình trạng của các thiết bị này để có biện pháp sao lưu dữ liệu chứa trên đó kịp thời trước khi xảy ra sự cố để đề phòng mất dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhanh chóng kiểm tra lỗi USB và ổ cứng

  1. Nhanh chong kiêm tra lôi USB và ổ cứng ́ ̉ ̃ Ổ cứng và USB là 2 trong số cac linh kiên may tinh rât dễ bị hong hoc. ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ Do vây, kiêm tra tinh trang cua cac thiêt bị nay để có biên phap sao lưu ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ dư liêu chứa trên đó kip thơi trươc khi xay ra sư cố để đề phong mât ̣ ̣ ̉ ̀ ́ dư liêu. ̣ H2testw là tiên ich nhỏ gon và miên phí cho phep ngươi dung kiêm tra ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ USB, ổ cưng và cac thiêt bị lưu trư dư liêu khac như thẻ nhơ, may mp3, ́ ́ ̣ ́ ́ thâm chí là bộ nhơ trong cua điên thoai di đông, may quay… để kiêm tra lôi ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ có trên cac thiêt bị nay. ́ ́ ̀ Download phần mêm tại đây: ̀ http://download.com.vn/system/utilities/16832_h2testw-1-4.aspx Sau khi download, ban giai nen và kich hoat phân mêm để sư dung ngay mà ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ không cân cai đăt. Giao diên măc đinh cua phân mêm là tiêng Đưc, ban ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ chon English để chuyên ngôn ngư măc đinh sang tiêng Anh, tiên hơn cho ̣ ̣ ̣ ́ ̣ viêc sư dung. ̣ ̣
  2. Để băt đâu quá trinh kiêm tra USB (hoăc cac thiêt bị lưu trư khac trên hệ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ thông), ban nhân nut Select target, tim đên ổ đia cua USB (hoăc cac thiêt bị ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ́ lưu trư găn trên may tinh), hoăc chon môt phân vung ổ đia cua ổ cưng cân ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ tiên hanh kiêm tra, rôi nhân OK. Ơ muc Data volume có 2 tuy chon, ban để tuy chon măc đinh (tuy chon ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ trên), rôi nhân nut Write + Verify để băt đâu quá trinh kiêm tra. ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ Môt hôp thoai thông bao hiên ra, nhân OK để tiêp tuc. ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣
  3. Khi quá trinh kiêm tra diên ra, H2testw sẽ tư đông tao ra môt số file chuyên ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ biêt có dung lương lơn (băng vơi dung lương trông đang có trên USB hoăc ̣ ̀ ́ ̣ phân vung ổ đia đang tiên hanh kiêm tra), rôi sau đó phân mêm sẽ tiên hanh ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ đoc cac file đó để kiêm tra khả năng đoc và ghi cung như tôc độ truy xuât ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ́ ́ cua thiêt bị lưu trư. ̉ ́ Sau khi quá trinh kiêm tra kêt thuc, phân mêm sẽ cung câp kêt qua. Dưa vao ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ đo, ban có thể xac đinh đươc USB hay ổ cưng cua minh có bị lôi gì hay ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̃ không để có biên phap sao lưu dư liêu trươc khi quá muôn. Nêu kêt quả ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ xuât hiên vơi thông bao “Test finished without errors.” nghia là thiêt bị ́ ̣ ́ ̃ ́ vưa đươc kiêm tra không có lôi gi. ̉ ̃ ̀
  4. Đôi vơi ổ cưng, ban nên tiên hanh kiêm tra lân lươt trên tưng phân vung để ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ có đươc kêt quả cuôi cung về ổ cưng đo. ́ ́ ̀ ́ Sau khi quá trinh kiêm tra kêt thuc, cac file do phân mêm tao ra để phuc vụ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ cho quá trinh kiêm nghiêm sẽ không bị xoa đi, ban phai tư xoa đi cac file ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ nay (cac file có đinh dang *.h2w). Cac file nay sẽ đươc chưa trong phân ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ vung hoăc USB vưa đươc phân mêm kiêm tra, ban phai xoa chung đi để lây ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ lai dung lương lưu trư do chung chiêm dung. ̣ ́ ́ ̣ Nêu quá trinh kiêm tra để phuc vụ cho viêc ban mua lai cac linh kiên cu, nêu ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ́ phat hiên ra lôi, hay cân nhăc trươc khi quyêt đinh có mua thiêt bị lưu trư ́ ̣ ̃ ̃ ́ ́ ̣ ́ đó hay không.
Đồng bộ tài khoản