Nhập môn lưu trữ học - Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
452
lượt xem
109
download

Nhập môn lưu trữ học - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề cương chi tiết phần Nhạp môn lưu trữ học - Chương 1 : những vấn đề chung về lưu trữ học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn lưu trữ học - Chương 1

 1. NHẬP MÔN LƯU TRỮ HỌC NH Giảng viên: TS. Nguyễn Lệ Nhung Gi ĐT. 0912581997 ĐT. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 1
 2. CHƯƠNG I: Những v/đề chung về ng/vụ lưu trữ I. Khái niệm Lưu trữ học II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu 2. Phương pháp nghiên cứu III. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với các ngành khoa học 1. Sử học 2. Sử liệu học 3. Văn bản học 4. Thông tin học 5. Bảo tàng, 6. Công bố học 7. .............. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 2
 3. 1. Khái niệm lưu trữ học Lưu trữ học là bộ môn khoa học tổng hợp nghiên cứu những v/đề lý luận, pháp lý và ph/pháp ng/vụ của c/tác lưu trữ. Hiện nay, lưu trữ học đã và đang được triển khai ng/cứu và giảng dạy ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 3
 4. II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lưu trữ học 1. Đối tượng • Những v/đề liên quan đến lý luận và phương pháp c/tác lưu trữ. • Những TL được h/thành trong q/trình h/động của CQ, TC, cá nhân tiêu biểu (không phân biệt thời gian, xuất xứ, vật liệu làm ra, kỹ thuật chế tác). TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 4
 5. 1. Đối tượng (tiếp theo) • Luật pháp liên quan đến lĩnh vực LT. • Các v/đề liên quan đến lĩnh vực LT. • Các v/đề liên quan đến thuật ngữ LT • Lịch sử phát triển của c/tác LT • Vấn đề đào tạo cán bộ ngành LT TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 5
 6. 2. Phương pháp nghiên cứu của lưu trữ học • Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH. Nó đòi hỏi phải được xây dựng dựa trên cơ sở ph/pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, nghĩa là phải biết vận dụng đúng đắn các ng/tắc của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS trong ng/ cứu lý luận cũng như khi giải quyết các vấn đề thực tiễn của c/tác LT Việt Nam. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 6
 7. 2. Phương pháp nghiên cứu của lưu trữ học (tiếp theo) • Các ng/tắc bao gồm: ng/tắc tính đảng, ng/tắc lịch sử, ng/tắc toàn diện và tổng hợp. Những ng/tắc này là kim chỉ nam chỉ rõ phương hướng nhận thức khoa học trong quá trình ng/cứu, giải quyết các v/đề về lý luận và thực tiễn c/tác LT của nước ta. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 7
 8. III. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với các ngành khoa học khác • Sử học • Sử liệu học • Văn bản học • Thông tin học • Bảo tàng, • Công bố học • .............. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 8
 9. Lưu trữ học có mối quan hệ chặt chẽ với sử học • Đối tượng ng/cứu của sử học là các sự kiện lịch sử. Một trong những mục đích của lưu trữ học là xác định và l/chọn được những TL có giá trị, phản ánh đúng đắn và chân thực những sự kiện lịch sử để lưu lại, giữ lại làm tư liệu ng/cứu cho các nhà sử học. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 9
 10. Lưu trữ học có mối quan hệ mật thiết với sử liệu học • Đối tượng ng/cứu chính của lưu trữ học là TLLT - một nguồn sử liệu đáng tin cậy nhất. Sử liệu học ng/cứu sử liệu để dựng lại các sự kiện lịch sử. TLLT là nguồn sử liệu trực tiếp có tính chính xác cao để dựng lại các sự kiện lịch sử. Giá trị của TLLT được xác định dựa vào độ chân thực của TL so với các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Sử liệu học xác định độ chân thực của TL. Sử liệu học cung cấp ph/pháp phân tích sử liệu để giải quyết đúng đắn các v/đề đặt ra trong XĐGTTL.   lưu trữ học và sử liệu học có mối quan hệ logic và mật thiết trong việc XĐ độ chính xác và độ chân thực của TLLT. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 10
 11. Lưu trữ học liên quan chặt chẽ với văn bản học • Văn bản học là một ngành khoa học ng/cứu quy luật hình thành, ph/pháp tạo lập văn kiện, các ng/tắc chu chuyển, truyền đạt và sử dụng văn bản - một trong những loại hình TLLT cơ bản. Như vậy, văn bản học đã cung cấp cho lưu trữ học các thông tin và ph/pháp để tiến hành phân loại TL và XĐGTTL. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 11
 12. Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ với thông tin học • Vì lưu trữ học ng/cứu các ph/pháp để lựa chọn và bảo quản các TL chứa đựng những thông tin quá khứ có giá trị cao và tổ chức việc khai thác các thông tin trong TLLT để phục vụ nhu cầu xã hội. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 12
 13. Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ với bảo tàng học • Cung cấp các thông tin cho hoạt động bảo tàng để xây dựng sự thật lịch sử cho hiện vật bảo tàng, đồng thời hiện vật bảo tàng cũng là tài liệu lưu trữ TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 13
 14. Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ với công bố học • Quyết định đối với loại hình tài liệu nào sẽ công bố ở mức độ nào - Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ với văn học: Lưu trữ học lưu giữ bản thảo của các tác phẩm văn học, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của các nhà văn, nhà thơ,… TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 14
 15. Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ với các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật Giữ lại nhiều tài liệu lưu trữ của khoa học hàng hóa, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 15
 16. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Lưu trữ học là gì? Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với các ngành khoa học khác TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản