intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệt hấp thụ của P-Nitrophenol, P-Nitroanilin và 2,4 - Dinitrophenol trên than hoạt tính

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

27
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The heat of adsorption was determined from isotherm parameters, which in turn were calculated by Frendlich equation. The method was applied for the determination of adsorption heat of p-nitrophenol, p-nitroaniline and 2,4-dinitrophenol on TW-2 and CAL 12× 40 activated carbons. With the approach, it is easily to cover the influence of the whole range of surface loading on the heat of adsorption, especialy in low surface coverage.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhiệt hấp thụ của P-Nitrophenol, P-Nitroanilin và 2,4 - Dinitrophenol trên than hoạt tính

T¹p chÝ Hãa häc, T. 38, sè 4, Tr. 15 - 20, 2000<br /> <br /> <br /> NhiÖt hÊp phô cña P-NiTROPHENol, P-NiTRoANILIN<br /> vµ 2,4-DINITROPHENOL TR£N THAN Ho¹t tÝnh<br /> §Õn Tßa so¹n 17-01-2000<br /> Lß V¨n Huynh1, Lª V¨n C¸t1, Mai Xu©n Kú2<br /> 1<br /> ViÖn Hãa häc, Trung t©m KHTN v* CNQG<br /> 2<br /> Khoa Hãa häc, Tr.êng §¹i häc B¸ch khoa H* Néi<br /> <br /> <br /> Summary<br /> The heat of adsorption was determined from isotherm parameters, which in turn were<br /> calculated by Frendlich equation. The method was applied for the determination of adsorption<br /> heat of p-nitrophenol, p-nitroaniline and 2,4-dinitrophenol on TW-2 and CAL 12×40 activated<br /> carbons. With the approach, it is easily to cover the influence of the whole range of surface<br /> loading on the heat of adsorption, especialy in low surface coverage.<br /> <br /> <br /> I - §Æt vÊn ®Ò T l/ nhiÖt ®é<br /> Tõ sè liÖu thùc nghiÖm cña ® êng ®¼ng<br /> Than ho¹t tÝnh ® îc sö dông réng r i ®Ó xö nhiÖt hÊp phô, t¹i mét ®é che phñ a sÏ nhËn<br /> lý n íc, chñ yÕu dïng ®Ó hÊp phô c¸c chÊt h÷u ® îc mét gi¸ trÞ C. Theo ph ¬ng tr×nh 2, vÏ ®å<br /> c¬ cã g©y vÞ, mïi, m/u v/ cã tÝnh ®éc h¹i ë c¸c thÞ mèi quan hÖ gi÷a lnC v/ 1/T øng víi ®é che<br /> nguån n íc. §Ó thiÕt kÕ thiÕt bÞ v/ vËn h/nh phñ ta x¸c ®Þnh ® îc qst.<br /> mét hÖ hÊp phô cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶i cã c¸c<br /> th«ng sè: dung l îng hÊp phô, tèc ®é hÊp phô Trong qu¸ tr×nh xö lý chÊt h÷u c¬ trong<br /> v/ c¸c yÕu tè ¶nh h ëng ®Õn qu¸ tr×nh hÊp phô. n íc víi than ho¹t tÝnh, chñ yÕu l/ quan t©m<br /> Ngo/i ra, nhiÖt hÊp phô còng l/ ®¹i l îng ®Æc ®Õn vïng nång ®é chÊt h÷u c¬ thÊp. ë vïng<br /> tr ng cho t ¬ng t¸c cña hÖ hÊp phô v/ qua ®ã nång ®é thÊp, t¹i mét ®é che phñ n/o ®ã rÊt khã<br /> cho phÐp hiÓu râ h¬n vÒ b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ C, bëi vËy gi¸ trÞ qST<br /> hÊp phô cña mét hÖ. tÝnh ® îc sÏ sai sè lín.<br /> C¸c gi¸ trÞ cña nhiÖt hÊp phô ® îc x¸c ®Þnh §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn, trong<br /> tõ sù thay ®æi dung l îng hÊp phô víi nhiÖt ®é, b/i n/y, chóng t«i tr×nh b/y mét ph ¬ng ph¸p<br /> sö dông ph ¬ng tr×nh Clausius -Clapeyron [3; x¸c ®Þnh kh¸c. C¸c sè liÖu thÝ nghiÖm ® îc xö<br /> 4]. lý theo ph ¬ng tr×nh ®¼ng nhiÖt Freundlich ®Ó<br /> x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ K v/ n.<br /> lnC qST<br /> = (1) a = K.C1/n (3)<br /> T RT 2<br /> a l/ l îng chÊt bÞ hÊp phô ë tr¹ng th¸i c©n b»ng,<br /> q ST mg/g<br /> hay (lnC) = +K (2)<br /> RT C l/ nång ®é dung dÞch ë tr¹ng th¸i c©n b»ng,<br /> l/ møc che phñ bÒ mÆt than mg/l<br /> qst l/ nhiÖt hÊp phô K l/ h»ng sè ®¼ng nhiÖt Freundlich<br /> R l/ h»ng sè khÝ n l/ sè mò ®¼ng nhiÖt Freundlich<br /> <br /> 15<br /> C¸c gi¸ trÞ K v/ n ® îc tÝnh trùc tiÕp tõ tuyÕn tÝnh hãa d íi d¹ng logarit.<br /> ph ¬ng tr×nh 3 theo ph ¬ng ph¸p håi quy hoÆc 1<br /> lna = lnC + lnK (4)<br /> n<br /> Tõ c¸c gi¸ trÞ K v/ n sÏ quay l¹i tÝnh ® îc<br /> lnC t ¬ng øng víi mét ®é che phñ (a) t¹i mét<br /> nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.<br /> <br /> II - PhÇn thùc nghiÖm<br /> + Nguyªn liÖu<br /> Than ho¹t tÝnh ® îc sö dông l/m chÊt hÊp<br /> phô l/ than sä dõa s¶n xuÊt t¹i c«ng ty liªn<br /> doanh Tr/ B¾c (Tr/ Vinh) ký hiÖu TW-2 v/<br /> than ho¹t tÝnh h¹t dïng ®Ó xö lý n íc s¶n xuÊt<br /> t¹i NhËt B¶n CAL 12×40 (h ng Calgon). C¸c<br /> th«ng sè ®Æc tr ng cña than v/ th/nh phÇn hãa<br /> häc trong tro ® îc ® a trong b¶ng 1 v/ 2, c¸c<br /> th«ng sè n/y ® îc x¸c ®Þnh t¹i TU<br /> Bergakademie Freiberg (CHLB §øc). H/m<br /> l îng tæng c¸c nhãm chøc axit ® îc x¸c ®Þnh<br /> b»ng ph ¬ng ph¸p trung hßa víi dung dÞch<br /> NaOH 0,1 N. C¸c mÉu than ® îc nghiÒn v/ r©y<br /> lÊy cì h¹t nhá h¬n 0,1 mm, sau khi röa s¹ch<br /> b»ng n íc cÊt, than ® îc sÊy ë 120o trong 5 giê<br /> v/ b¶o qu¶n kÝn tr íc khi sö dông. ChÊt bÞ hÊp<br /> phô l/ p-nitrophenol (PNP), p-nitroanilin (PNA)<br /> v/ 2,4-dinitrophenol (DNP) tinh khiÕt ® îc pha<br /> trong n íc cÊt.<br /> <br /> B¶ng 1: Mét sè th«ng sè ®Æc tr ng cña than<br /> <br /> TT TÝnh chÊt Than TW -2 Than CAL 12×40<br /> 2<br /> 1 DiÖn tÝch bÒ mÆt (BET), m /g 932,1 1137<br /> 2 ThÓ tÝch mao qu¶n nhá, cm3/g 0,329 0,464<br /> 3 § êng kÝnh mao qu¶n dtb, Å 80 140<br /> 4 §é xèp, % 51,86 63,03<br /> 3<br /> 5 Khèi l îng riªng thùc, g/cm 1,9968 2,2088<br /> 6 Khèi l îng riªng biÓu kiÕn, g/cm3 0,9612 0,8165<br /> 7 H/m l îng tro, % 2,55 6,93<br /> 8 H/m l îng chÊt bay h¬i, % 2,79<br /> 9 H/m l îng tæng c¸c nhãm chøc axit, µdlg/g 240 270<br /> <br /> B¶ng 2: Th/nh phÇn c¸c nguyªn tè hãa häc cña tro<br /> <br /> 16<br /> Th/nh phÇn, %<br /> MÉu<br /> Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O K2O Fe2O3 CaO<br /> TW2 2,58 4,82 3,18 39,05 12,31 3,77 3,83 26,21 4,25<br /> CAL12×40 4,30 21,79 40,98 26,85 1,24 2,9 1,94<br /> <br /> + ThÝ nghiÖm III - KÕt qu¶ v. th¶o luËn<br /> C¸c ® êng ®¼ng nhiÖt hÊp phô ® îc tiÕn<br /> h/nh ®o ë tr¹ng th¸i tÜnh, tèc ®é khuÊy 200 Mét v/i ® êng ®¼ng nhiÖt hÊp phô t¹i c¸c<br /> vßng/phót, tû lÖ than v/ dung dÞch l/ 1 : 1000. nhiÖt ®é kh¸c nhau ® îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1 v/<br /> C¸c hÖ ® îc kh¶o s¸t t¹i pH = 7,0; nhiÖt ®é l/ 2, ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é lªn c¸c th«ng sè hÊp<br /> 20oC, 30oC v/ 40oC; ® îc gi÷ æn ®Þnh bëi bÕp phô (K, n) ® îc tr×nh b/y trong b¶ng 3. B¶ng 4<br /> c¸ch thñy cã æn nhiÖt. C¸c chÊt bÞ hÊp phô ® îc v/ 5 ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n lnC v/ nhiÖt<br /> pha trong n íc cÊt cã nång ®é ban ®Çu n»m hÊp phô ë c¸c ®é che phñ kh¸c nhau. §å thÞ 3<br /> trong kho¶ng 20 - 400 mg/l. Sau thêi gian 3 giê thÓ hiÖn sù phô thuéc nhiÖt hÊp phô v/o ®é che<br /> tr¹ng th¸i c©n b»ng ® îc thiÕt lËp. phñ.<br /> Nång ®é chÊt bÞ hÊp phô ® îc ph©n tÝch<br /> b»ng ph ¬ng ph¸p ®o quang t¹i c¸c b íc sãng:<br /> PNP (400 nm), PNA (380 nm) v/ DNP (450<br /> nm) trong m«i tr êng kiÒm 0,4% [5, 6, 7] l îng<br /> chÊt ® bÞ hÊp phô a (mg/g) tÝnh theo c«ng thøc:<br /> (C 0 C).V<br /> a= (5)<br /> m<br /> C0, C l/ nång ®é ban ®Çu v/ ë tr¹ng th¸i c©n<br /> b»ng, mg/l<br /> m l/ khèi l îng than, g<br /> V l/ thÓ tÝch dung dÞch, l.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> a) HÖ TW2 - PNA b) HÖ CAL 12×40 - PNA<br /> H×nh 1: ¶nh h ëng nhiÖt ®é lªn kh¶ n¨ng hÊp phô PNA trªn than<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> a) HÖ TW2 - DNP b) HÖ CAL 12×40 - DNP<br /> H×nh 2: ¶nh h ëng nhiÖt ®é lªn kh¶ n¨ng hÊp phô DNP trªn than<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> a) Trªn than TW2 b) Trªn than CAL 12×40<br /> H×nh 3: Sù phô thuéc nhiÖt hÊp phô theo ®é che phñ<br /> B¶ng 3: Sù phô thuéc c¸c th«ng sè hÊp phô v/o nhiÖt ®é<br /> <br /> T, HÖ PNP - than HÖ PNA - than HÖ DNP - than<br /> o<br /> C TW2 TW-2 TW2<br /> CAL 12×40 CAL 12×40 CAL 12×40<br /> K n K n K n K n K n K n<br /> 20 61,18 3,39 68,43 3,53 130,20 3,85 124,52 3,80 29,90 2,73 34,58 2,82<br /> 30 57,22 3,32 63,93 3,47 121,88 3,81 115,23 3,73 27,92 2,69 32,28 2,76<br /> 40 53,56 3,24 59,37 3,40 116,10 3,74 107,86 3,69 25,85 2,64 29,65 2,72<br /> <br /> B¶ng 4: KÕt qu¶ tÝnh to¸n lnC v/ nhiÖt hÊp phô cña PNP, PNA v/ DNP<br /> trªn than TW2 ë c¸c ®é che phñ kh¸c nhau<br /> HÖ PNP - TW2 HÖ PNA - TW2 HÖ DNP - TW2<br /> <br /> mg/g lnC lnC lnC qst lnC lnC lnC qst lnC lnC lnC qst<br /> 20oC 30oC 40oC Kcal/mol 20oC 30oC 40oC Kcal/mol 20oC 30oC 40oC Kcal/mol<br /> 5 - 8,50 -8,09 -7,70 7,29 -12,57 -12,18 -11,76 7,38 -4,89 -4,64 -4,34 4,94<br /> 10 -6,15 -5,79 -5,45 6,36 -9,91 -9,53 -9,17 6,64 -2,99 -2,77 -2,51 4,36<br /> 15 -4,77 -4,44 -4,13 5,82 -8,33 -7,99 -7,65 6,21 -1,88 -1,67 -1,44 4,03<br /> 20 -3,79 -3,49 -3,20 5,43 -7,22 -6,89 -6,57 5,91 -1,10 -0,90 -0,68 3,79<br /> 30 -2,42 -2,14 -1,88 4,89 -5,66 -5,34 -5,06 5,48 0,01 0,19 0,39 3,46<br /> 40 -1,44 -1,18 -0,94 4,51 -4,55 -4,25 -3,98 5,17 0,79 0,97 1,15 3,22<br /> 60 -0,06 0,15 0,36 3,96 -2,98 -2,70 -2,47 4,74 1,90 2,06 2,22 2,88<br /> 80 0,91 1,11 1,30 3,58 -1,87 -1,60 -1,39 4,43 2,69 2,84 2,98 2,65<br /> 100 1,66 1,85 2,02 3,28 -1,01 -0,75 -0,55 4,19 3,30 3,44 3,57 2,46<br /> <br /> 18<br /> 120 2,28 2,45 2,62 3,04 -0,31 -0,06 0,12 4,00 3,80 3,93 4,06 2,31<br /> 140 2,81 2,97 3,12 2,83 0,28 0,52 0,70 3,84 4,22 4,35 4,46 2,18<br /> 160 3,24 3,41 3,55 2,65 0,79 1,03 1,19 3,65 4,58 4,71 4,82 2,07<br /> 180 3,66 3,80 3,93 2,50 1,25 1,48 1,64 3,57 4,91 5,03 5,13 1,97<br /> 200 4,02 4,15 4,28 2,36 1,65 1,88 2,03 3,46 5,20 5,31 5,41 1,89<br /> <br /> Sè liÖu b¶ng 3 tr×nh b/y c¸c gi¸ trÞ K v/ n, víi c¸c than, kh¶ n¨ng hÊp phô v/ t ¬ng t¸c cña<br /> ®ã l/ sù ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é ®Õn kh¶ n¨ng hÖ cã thay ®æi v/ cao h¬n so víi hai hÖ trªn.<br /> hÊp phô PNP, PNA v/ DNP trªn c¸c than. Gi¸ C¸c kÕt qu¶ trªn cã thÓ gi¶i thÝch do b¶n<br /> trÞ n ®Æc tr ng cho t ¬ng t¸c trong qu¸ tr×nh hÊp chÊt cña c¸c hÖ hÊp phô l/ kh¸c nhau. Trong<br /> phô, n c/ng lín th× kh¶ n¨ng t ¬ng t¸c cña hÖ kho¶ng pH nghiªn cøu (pH = 7,0), PNP (pKa =<br /> c/ng cao; h»ng sè Frenndlich (K) chÝnh l/ 7,15) v/ DNP (pKa = 4,08) cã kh¶ n¨ng ph©n ly<br /> l îng chÊt bÞ hÊp phô trªn than øng víi nång ®é l/m t¨ng th/nh phÇn tÝch ®iÖn ©m; Trong khi<br /> dung dÞch c©n b»ng C = 1 mg/l. Víi hÖ PNP v/ than ho¹t tÝnh cã ®iÖn tÝch bÒ mÆt ©m (than ho¹t<br /> DNP trªn than CAL 12x40, c¸c gi¸ trÞ n v/ K tÝnh th êng cã ®iÓm ®¼ng ®iÖn < 7,0), do ®ã sÏ<br /> lu«n cao h¬n so víi than TW2, chøng tá kh¶ l/m t¨ng lùc ®Èy cña hÖ. DNP cã kh¶ n¨ng ph©n<br /> n¨ng hÊp phô cña than CAL 12x40 víi PNP v/ ly cao h¬n nªn kh¶ n¨ng hÊp phô v/ t ¬ng t¸c<br /> DNP l/ lín h¬n than TW2. Riªng víi hÖ PNA cña hÖ còng nhá h¬n.<br /> <br /> B¶ng 5: KÕt qu¶ tÝnh to¸n lnC v/ nhiÖt hÊp phô cña PNP, PNA v/ DNP<br /> trªn than CAL 12×40 ë c¸c ®é che phñ kh¸c nhau<br /> HÖ PNP - CAL 12x40 HÖ PNA - CAL 12x40 HÖ DNP - CAL 12x40<br /> <br /> mg/g lnC lnC lnC qst lnC lnC lnC qst lnC lnC lnC qst<br /> 20oC 30oC 40oC Kcal/mol 20oC 30oC 40oC Kcal/mol 20oC 30oC 40oC Kcal/mol<br /> 5 -9,24 -8,84 -8,42 7,53 -12,20 -11,72 -11,34 7,85 -5,46 -5,15 -4,84 5,63<br /> 10 -6,79 -6,44 -6,06 6,70 -9,57 -9,13 -8,78 7,19 -3,50 -3,23 -2,95 4,98<br /> 15 -5,36 -5,03 -4,68 6,22 -8,03 -7,61 -7,28 6,81 -2,35 -2,11 -1,85 4,60<br /> 20 -4,34 -4,03 -3,70 5,87 -6,94 -6,54 -6,22 6,55 -1,54 -1,32 -1,07 4,32<br /> 30 -2,91 -2,62 -2,32 5,39 -5,40 -5,02 -4,72 6,17 -0,40 -0,20 0,03 3,94<br /> 40 -1,89 -1,62 -1,34 5,04 -4,31 -3,95 -3,66 5,90 0,41 0,59 0,81 3,67<br /> 60 -0,46 -0,22 0,03 4,56 -2,77 -2,43 -2,16 5,52 1,55 1,71 1,91 3,29<br /> 80 0,55 0,77 1,01 4,21 -1,68 -1,36 -1,10 5,25 2,36 2,50 2,70 3,02<br /> 100 1,34 1,55 1,77 3,95 -0,83 -0,53 -0,28 5,04 2,99 3,12 3,30 2,81<br /> 120 1,98 2,18 2,39 3,73 -0,14 0,15 0,39 4,87 3,51 3,62 3,80 2,64<br /> 140 2,53 2,72 2,91 3,55 0,44 0,72 0,96 4,73 3,95 4,05 4,22 2,49<br /> 160 3,00 3,18 3,37 3,39 0,95 1,22 1,45 4,60 4,32 4,41 4,58 2,37<br /> 180 3,41 3,59 3,77 3,25 1,39 1,66 1,89 4,49 4,65 4,74 4,90 2,26<br /> 200 3,79 3,95 4,13 3,12 1,79 2,06 2,28 4,39 4,95 5,03 5,19 2,16<br /> <br /> Riªng víi hÖ PNA - than, b¶n chÊt cña PNA t¸c cña hÖ n/y cao h¬n hai hÖ trªn. Than CAL<br /> mang tÝnh baz¬ (pKa = 11,95) cã kh¶ n¨ng kÕt 12×40 thÊp h¬n than TW-2 còng cã thÓ do than<br /> hîp proton ®Ó tÝch ®iÖn d ¬ng v/ l/m t¨ng lùc CAL 12×40 cã th/nh phÇn tro cao h¬n (b¶ng 1,<br /> hót cña hÖ, do ®ã kh¶ n¨ng hÊp phô v/ t ¬ng<br /> 19<br /> 2), nghÜa l/ h/m l îng tæng c¸c nhãm chøc øng víi 0,03 ÷ 1,45 mol/kg), ®é che phñ c/ng<br /> baz¬ bÒ mÆt cao h¬n than TW2 sÏ l/m gi¶m cao th× nhiÖt hÊp phô c/ng gi¶m. Nh ® gi¶i<br /> t ¬ng t¸c cña hÖ. thÝch ë phÇn trªn, lùc t ¬ng t¸c cña c¸c hÖ n/y<br /> - Khi nhiÖt ®é t¨ng, c¸c gi¸ trÞ K v/ n cña l/ t ¬ng t¸c vËt lý. C¸c t©m hÊp phô cã c¸c møc<br /> c¸c hÖ gi¶m, bëi v× qu¸ tr×nh hÊp phô l/ qu¸ n¨ng l îng kh¸c nhau, t©m hÊp phô cã møc<br /> tr×nh táa nhiÖt, khi nhiÖt ®é t¨ng sÏ l/m gi¶m n¨ng l îng cao sÏ hÊp phô tr íc, cã møc n¨ng<br /> lùc t ¬ng t¸c cña hÖ dÉn ®Õn l/m gi¶m kh¶ l îng yÕu sÏ hÊp phô sau. T¨ng ®é che phñ,<br /> n¨ng hÊp phô cña c¸c hÖ. nghÜa l/ gi¶m n¨ng l îng cña t©m hÊp phô, do<br /> ®ã khi ®é che phñ c/ng t¨ng th× nhiÖt hÊp phô<br /> - Sè liÖu b¶ng 4 v/ 5 tr×nh b/y c¸c kÕt qu¶ cña hÖ sÏ gi¶m. Ngo/i ra sù gi¶m nhiÖt hÊp phô<br /> tÝnh to¸n lnC t¹i c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau v/ theo ®é che phñ cã thÓ cßn do ¶nh h ëng cña<br /> nhiÖt hÊp phô t ¬ng øng víi tõng ®é che phñ c¸c yÕu tè kh¸c nh nhãm chøc bÒ mÆt cña<br /> cña c¸c hÖ trªn than TW2 v/ CAL 12×40. Gi¸ than, b¸n kÝnh cña chÊt bÞ hÊp phô.... Nh ng sù<br /> trÞ lnC thÓ hiÖn nång ®é c©n b»ng trong dung dÞch phô thuéc ®ã kh«ng nhiÒu bëi v× sù gi¶m nhiÖt<br /> ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau t¹i cïng mét ®é che phñ. hÊp phô t ¬ng ®èi ®Òu (kho¶ng 3 - 4 Kcal/mol)<br /> Trong c¸c hÖ trªn ta thÊy, cïng mét ®é che phñ cña tÊt c¶ c¸c hÖ khi ®é che phñ t¨ng tõ 5 ÷ 200<br /> gi¸ trÞ lnC cña hÖ PNA - Than l/ thÊp nhÊt v/ mg/g).<br /> cao nhÊt l/ hÖ PNP - than. NghÜa l/ kh¶ n¨ng<br /> hÊp phô cña PNA trªn than l/ cao nhÊt v/ thÊp KÕt luËn<br /> nhÊt l/ DNP.<br /> NhiÖt hÊp phô l/ nhiÖt táa ra cña mét mol - §Ò nghÞ mét ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt<br /> chÊt bÞ hÊp phô trªn bÒ mÆt than. C¸c gi¸ trÞ hÊp phô chÝnh x¸c, dÔ d/ng v/ sai sè thÊp, trªn<br /> nhiÖt hÊp phô cña c¸c hÖ nghiªn cøu n/y phï c¬ së xö lý c¸c sè liÖu thùc nghiÖm theo<br /> hîp víi nh÷ng hÖ hÊp phô cïng lo¹i [3, 4] v/ cã ph ¬ng tr×nh Freundlich ®Ó x¸c ®Þnh ® îc c¸c<br /> gi¸ trÞ n»m trong kho¶ng 2 ÷ 7 Kcal/mol. gi¸ trÞ K v/ n. Tõ c¸c gi¸ trÞ K v/ n quay l¹i tÝnh<br /> Chøng tá c¸c hÖ kh¶o s¸t trªn, t ¬ng t¸c gi÷a<br /> chÊt hÊp phô v/ bÞ hÊp phô l/ t ¬ng t¸c vËt lý<br /> [1].<br /> - So s¸nh nhiÖt hÊp phô cña c¸c hÖ chÊt bÞ<br /> hÊp phô trªn than ta thÊy c¸c gi¸ trÞ n/y cña hÖ<br /> PNA l/ cao nhÊt v/ thÊp nhÊt l/ hÖ DND. §iÒu<br /> ®ã phï hîp víi kÕt qu¶ b¶ng 3 l/ kh¶ n¨ng hÊp<br /> phô v/ t ¬ng t¸c cña hÖ PNA - than l/ cao nhÊt<br /> v/ thÊp nhÊt l/ hÖ DNP - than.<br /> - So s¸nh gi÷a hai than CAL12×40 v/ TW2 ta<br /> thÊy c¸c hÖ chÊt bÞ hÊp phô trªn than CAL 12×40<br /> lu«n cã gi¸ trÞ qST cao h¬n. §iÒu ®ã cã thÓ liªn<br /> quan tíi c¸c th«ng sè ®Æc tr ng (®é xèp, b¸n<br /> kÝnh mao qu¶n trung b×nh, diÖn tÝch bÒ mÆt, thÓ<br /> tÝch mao qu¶n nhá) cña than CAL 12×40 lín<br /> h¬n so víi than TW2. VÝ dô, cïng mét ®é che<br /> phñ tr¶i trªn diÖn tÝch bÒ mÆt kh¸c nhau cña<br /> hai than th× sè líp hÊp phô cña hai than sÏ kh¸c<br /> nhau, dÉn ®Õn lùc t ¬ng t¸c cña c¸c líp còng<br /> kh¸c nhau.<br /> - Sù phô thuéc nhiÖt hÊp phô theo ®é che<br /> phñ ® îc tr×nh b/y trong b¶ng 4, 5 v/ h×nh 3.<br /> Trong vïng ®é che phñ kh¶o s¸t (5 ÷ 200 mg/g<br /> <br /> 20<br /> lnC øng víi mçi ®é che phñ t¹i mét nhiÖt ®é 2. H. Sontheimer, C. Crittenden, S. Summers.<br /> x¸c ®Þnh. Khi tÝnh ® îc lnC, ¸p dông ph ¬ng Activated carbon for water treatment.<br /> tr×nh Clausius - Clapeyron ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt Universitaet Karlsruhe (1988).<br /> hÊp phô qST. 3. H. Pan, J. A. Ritter, P. B. Balbuena.. Ind.<br /> - ¸p dông ph ¬ng ph¸p trªn ® x¸c ®Þnh Eng. Chem. Res., Vol. 37, No. 3, 1159 -<br /> ® îc nhiÖt hÊp phô cña p-nitrophenol, p- 1165 (1998).<br /> nitroanilin v/ 2,4-dinitrophenol trªn hai than 4. J. H. Yun, D. K. Choi.. Ind. Eng. Chem.<br /> ho¹t tÝnh TW-2 v/ CAL 12×40. Res., Vol. 37, No. 4, 1422 - 1427 (1998).<br /> - §é che phñ cã ¶nh h ëng ®Õn nhiÖt hÊp 5. K. Okeefee, P. R. Arerell. Anal. Chem.,<br /> phô cña c¸c hÖ, ®é che phñ c/ng cao th× nhiÖt Vol. 23, No. 8, 1167 - 1169 (1951).<br /> hÊp phô c/ng gi¶m.<br /> 6. W. F. Rorbcr, I. R. Leckie. Can. J. Chem.,<br /> T.i liÖu tham kh¶o Vol. 36, 1371 - 1380 (1958).<br /> 7. L. Mertes. Handbook of Analytical<br /> 1. Lª V¨n C¸t. C¬ së hãa häc v/ kü thuËt xö Chemistry. MGraw - Hill book Company,<br /> lý n íc. Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y sau ®¹i häc. Inc., New York - Toronto - London (1963).<br /> ViÖn Hãa häc, H/ Néi (1998).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 21<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=27

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2