Ôn tập Giải Phẫu Bệnh (5)

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
256
lượt xem
142
download

Ôn tập Giải Phẫu Bệnh (5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 18: Mô tả hình ảnh tổn thương ở ruột trong bệnh thương hàn , nêu các biến chứng thường gặp trong bệnh thương hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Giải Phẫu Bệnh (5)

  1. Ôn tập Giải Phẫu Bệnh (5) Câu 18: Mô tả hình ảnh tổn thương ở ruột trong bệnh thương hàn , nêu các biến chứng thường gặp trong bệnh thương hàn Bài làm 1. Đặc điểm - Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp. - Mầm bệnh TK Sallmonella Typhi (GR-) theo đường tiêu hóa mảng Peyer hạch mạc treo ống ngực vào máu gây nhiễm khuẩn huyết - Triệu chứng lâm sàng toàn thân và tổn thương ở các tạng : sốt cao kéo dài, đi ngoài, ban hồng ngoài da (50%). 2. Hỡnh ảnh tổn thương a) Tổn thương ruột: Hồi tràng - Giai đọan 1: mảng Payer sưng, nhiều tế bào thương hàn tạo thành hạt thư- ơng hàn. - Giai đoạn 2: hoại tử niêm mạc ruột. - Giai đoạn 3: tạo thành ổ loét. - Giai đoạn 4: tổ chức hạt phát triển. - Giai đọan 5: hình thành sẹo. b) Tổn thương các tạng khác: - Hạch mạc treo : sưng to, nhiều tế bào TH - Lách : to (70%) , đỏ, nặng (120-150g) - Gan : ổ hoại tử, xoang mạch dãn.
  2. - Túi mật : viêm, nhiều t/b TH - Tim : to, mềm, HA giảm . - Thận : ống thận thoái hóa - Cơ vân, tủy xương, phổi ... 3. Biến chứng - Thủng ruột, xuất huyết đường tiêu hóa, vỡ lách. - Tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc, suy tuần hoàn Câu 19: Mô tả ổ loét ruột trong bệnh lỵ amíp , các biến chứng của bệnh lỵ amíp Bài làm 1. Đặc điểm - Bệnh lỵ amớp là bệnh món tớnh thường tái phát theo đợt - Mầm bệnh là Entamoeba histolytica 2. Hỡnh ảnh tổn thương - Đại thể: + Ổ loét sâu + Tạo hang ở lớp hạ niêm mạc ruột + Bờ ngóc nghách nhiều chất hoại tử. - Vi thể: + Tế bào viêm chủ yếu tế bào 1 nhân + Nhiều amíp ăn hồng cầu. 3-Biến chứng: - Áp xe gan, phổi, não,
  3. - U hạt amíp ruột già. Câu 21: So s¸nh gi÷a x¬ gan teo vμ x¬ gan mËt Bài làm X¬ gan teo X¬ gan mËt Nguyªn nh©n ThiÕu chÊt, thiÕu ®¹m, h−íng Viªm t¾c ®−êng mËt trong mì, nghiÖn r−îu, rèi lo¹n chuyÓn hoÆc ngoμi gan ho¸, viªm gan... ®¹i thÓ Gan to lªn, cøng, bÒ mÆt næi lªn Gan to lªn , mÆt nh½n, bÒ nh÷ng h¹t t−¬ng ®èi ®Òu nhau, mÆt cã mμu xanh gäi lμ h¹t ®Çu ®anh, kÝch th−íc kh«ng qu¸ 1 cm, ng¨n c¸ch víi nhau bëi c¸c tæ chøc x¬ vμ t−¬ng ®èi ®Òu nhau Vi thÓ Tæ chøc liªn kÕt x¬ ph¸t triÓn tõ C¸c èng mËt gi·n ra, thμnh kháng cöa chia c¾t ga thμnh c¸c dμy, c¸c tÕ bμo gan ø mËt, tæ phÇn kh¸c nhau, mçi phÇn nh− chøc liªn kÕt x¬ ph¸t triÓn , thÕ gäi lμ 1 tiÓu thuú gan gi¶, phÇn lín c¸c tiÓu thuú gan hiÕm khi gÆp tiÓu thuú cßn vÉn ®−îc b¶o tån nguyªn vÑn cÊu tróc. Trong tæ chøc liªn kÕt x¬ cã nhiÒu èng mËt t©n t¹o vμ x©m nhiÔm nhiÒu tÕ bμo viªm m·n tÝnh Câu 22: Định nghĩa và giải thích những đặc tính của u Bài làm 1. Định nghĩa: - U là một mô phát triển mạnh mẻ gồm những tế bào sinh ra từ một dòng đã trở thành bất thường, sinh sản thừa, vượt wá yêu cầu của cơ thể, không tuân theo quy luật đồng tồn của cơ thể. U biểu hiện sự mất thăng bằng liên tục, không hồi phục được 2. Đặc tính khối U: + U tồn tại mãi mãi :
  4. - U là sự wá sản của tb hầu như không ngừng, - U vẫn tiếp tục phát triển dù nguyên nhân kích thích không còn - U không bao giờ tự mất đi Các hiện tượng trên chứng tỏ khi U đã được phát động các tb U sinh sản tự động không chịu sự điều hòa của cơ thể và mô xung quanh + U sinh sản thừa : - Không giúp ích gì cho cơ thể - Không phục vụ cho sự tồn tạivà phát triển - Tb U thường không có hoạt động chức năng Bình thường tb và mô phát triển theo một chương trình chung đã qui định, đảm bảo sự hiệp đồng phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Khi phát sinh U một dòng tb nào đó sẽ lấn át tất cả các dòng khác về số lượng không gian và thời gian + U kí sinh trên cơ thể: - U sinh ra tư tb cơ thể và cướp lấy chất dd nhưng vẫn được cơ thể dung thứ - U phát triển làm cơ thể suy kiệt do U gây chèn ép, hoại tử, chảy máu hoặc di căn. Kết quả thì cơ thể suy mòn còn U thì lớn lên và tb U thì quá sản mạnh mẽ + U biểu hiện sự mất thăng bằng liên tục không hồi phục : U là một hiện tượng bất thường làm rối loạn tính đồng tồn của cơ thể hầu như không thể chấm dứt mà phải dùng các biện pháp triệt để như phẩu thuật toàn bộ, tia xạ, hóa chất tiêu diệt……
  5. Câu 23: Phân biệt u lành và u ác, cho ví dụ về u lành, nêu hình ảnh chứng minh tính chất lành tính của khối u Bài làm 1. Phân biệt u lành và u ác: U lμnh U ¸c 1 Ph¸t triÓn ChËm , ®Ì Ðp Nhanh, x©m lÊn 2 §¹i BÒ mÆt. Nh½n Xï x× thÓ Di ®éng Cã Kh«ng Vá bäc Cã Kh«ng Ho¹i tö, Kh«ng Cã ch¶y m¸u 3 Vi CÊu tróc Gièng tæ chøc sinh ra Kh«ng gièng tæ chøc sinh ra thÓ nã nã tÕ bμo BiÖt ho¸ cao KÐm biÖt ho¸ Nh©n B×nh th−êng vÒ h×nh Nh©n lín, ®a h×nh, nhiÒu th¸i vμ kÝch th−íc nh©n chia, nh©n qu¸i 4 Di c¨n Kh«ng Cã 2. Ví dụ về u lành tính U nhú ở da : u phát triển lồi cao thành các nhú , có ranh giới rõ, phát triển chậm, không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, có thể điều trị triệt để bằng phẫu thuật cắt bỏ. Về vi thể, cấu trúc u gồm nhiều hàng tế bào biểu mô lát tầng phủ lên trên một trục liên kết huyết quản lồi lên trên bề mặt da. Màng đáy biểu mô còn nguyên vẹn. Tế bào mô u vãn giữ được cấu trúc tương đối bình thường. Mô đệm dưới biểu mô có xâm nhập một số tế bào viêm mãn tính
  6. Câu 24: Phân biệt U & Viêm Bài làm U Viêm -Tạo ra một mô mới bất thường cả -Làm thay đổi mô sẵn có huy động về số lượng & chất lượng các tb đãm nhận việc bảo vệ cơ thể -Không chụi sự chỉ huy của cơ thể, - Chịu sự chỉ huy của cơ the, tiến là mô thừa, kí sinh & gây hại trên triển theo yêu cầu của cơ thể, có ích cơ thể -Sinh sản tb không có giới hạn về -Sinh sản tb có giới hạn về không không gian & thời gian gian & thời gian -Quá sản không ngừng khi đã hết -Ngừng lại khi đã hết kích thích kích thích -Nguyên nhân chưa rõ, không - Nhiều nguyên nhân đã rõ trong ngăn được tiến triển nhiều trường hợp có thể ngăn được tiến triển viêm
Đồng bộ tài khoản