Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ôn tập Tiếng Anh lớp 12: Chuyên đề 2 - Câu tường thuật

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

3
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Ôn tập Tiếng Anh lớp 12: Chuyên đề 2 - Câu tường thuật" được biên soạn với mục đích cung cấp cho các em học sinh tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức chuyên đề 2 câu tường thuật môn Tiếng Anh lớp 12. Đồng thời cung cấp một số bài tập trắc nghiệm giúp các em luyện tập và ôn thi hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Tiếng Anh lớp 12: Chuyên đề 2 - Câu tường thuật

  1. CHUYÊN ĐỀ 2: CÂU TƯỜNG THUẬT I. SOME CHANGES IN REPORTED SPEECH MỘT SỐ THAY ĐỔI KHI CHUYỂN TỪ CÂU TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP THAY THAY THAY ĐỔI VỀ ĐỔI VỀ ĐỔI VỀ TRẠNG THÌ NGÔI TỪ ĐỘNG TỪ Trực Gián tiếp Trực tiếp Gián tiếp Trực tiếp Gián tiếp tiếp I he /she today that day am/is/are was/were you I/we/they tonight that night was/were had been tomorrow the next day do/does we we/they bỏ đi the following day (trợ động từ) yesterday the day before don’t me him/her didn’t the previous day doesn’t you me/us/them ago before didn’t + V hadn’t + V3/ed us us/them now then have/has had next … the next … V(bare) V-ed my his/her the following … V(s/es) Vpast my/our/ last … the previous … V-ed your had + V3/ed their the … before Vpast our our/their here there can could mine his/her this that will/shall would mine/ours/ yours may might theirs these those ours ours/theirs must/have to had to
  2. II. NO CHANGE IN VERBS IN REPORTED SPEECH KHÔNG THAY ĐỔI Khi động từ tường thuật ở thì hiện tại hoặc tương lai THÌ ĐỘNG TỪ KHI CHUYỂN TỪ CÂU TRỰC TIẾP SANG Khi động từ tường thuật ở thì quá khứ, cũng không có thay GIÁN TIẾP đổi thì động từ trong những trường hợp sau Tường Khi động Khi động Khi Câu thuật từ trong từ trong tường điều một sự câu trực câu trực thuật kiện thật tiếp có tiếp có: mệnh loại 2 hiển các thì: used to, đề ước và nhiên, quá khứ should, muốn loại 3 một tiếp diễn would, với kết hợp could, “wish” chân lí với quá might, và “if khứ đơn, ought to, only” quá khứ had đơn với better, quá khứ would hoàn rather thành, quá khứ đơn (đi kèm thời gian cụ thể)
  3. III. TYPES OF REPORTES SPEECH ở dạng câu kể S + say(s)/said/told + (that) + S + V Câu hỏi S + asked/wanted to know/ YES-NO wondered + if/whether + S + V ở dạng câu hỏi Câu hỏi có S + asked (+O)/wanted to know/ từ để hỏi wondered + Wh-words/how + S + V Các loại câu - tell/ask sb + to V: bảo/yêu cầu ai làm gì tường - advise sb + to V: khuyên ai làm gì Câu tường thuật - promise + to V: hứa làm gì thuật với động từ - threaten + to V: đe doạ làm gì theo sau bằng - warn + sb + not to V: cảnh báo không nên làm gì động từ nguyên - invite sb + to V: mời ai làm gì thể - remind + sb + to V: nhắc nhở ai làm gì - encourage sb + to V: khuyến khích ai làm gì - offer + to V: đề nghị làm gì - agree + to V: đồng ý làm gì - accuse sb of + V-ing: buộc tội ai vì làm gì - admit + V-ing: thừa nhận làm gì Câu tường - deny + V-ing: phủ nhận làm gì thuật với động - apologize (to sb) for + V-ing: xin lỗi ai vì làm gì - blame sb for + V-ing: đổ lỗi cho ai vì làm gì từ theo sau - complain (to sb) about + V-ing: phàn nàn về điều gì bằng danh - confess to V-ing: thú nhận làm gì động từ - congratulate sb on + V-ing: chúc mừng vì làm gì - criticize sb for V-ing: chỉ trích vì làm gì - insist on + V-ing: khăng khăng làm gì - object to + V-ing: phản đối làm gì - suggest + V-ing: gợi ý/đề nghị làm gì - thank sb for + V-ing: cảm ơn ai vì làm gì - warn sb against + V-ing: cảnh báo ai không nên làm gì
  4. EXERCISE 1: CHOOSE THE BEST ANSWER 1. Julia said that she ___________ there at noon. A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be 2. He _______ that he was leaving way that afternoon. A. told me B. told to me C. said me D. says to me 3. She said to me that she __________ to me the Sunday before. A. wrote B. has written C. was writing D. had written 4. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot. A. is – will travel B. were- would travel C. had been – would have travelled D. was – will travel 6. They said that they had been driving through the desert__________. A. the previous day B. yesterday C. the last day D. Sunday previously 7. The man said that money ___________ the passport to everything. A. will be B. is C. was D. can be 8. The teacher said Columbus _________America in 1942. A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover 9. John said he _________ her since they ________ school. A. hasn’t met – left B. hadn’t met - had left C. hadn’t met -left D. didn’t meet – has left 10. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident. A. was walking B. has walked C. had been walking D. has been walking EXERCISE 2: Choose the best answer: 1. I asked Martha ______ to enter law school. A. are you planning B. is she planning C. was she planning D. if she was planning 2. Nam wanted to know what time ________. A. does the movie begin B. did the movie begin C. the movie begins D. the movie began 3. I wondered_______ the right thing. A. whether I was doing B. if I am doing C. was I doing D. am I doing 4. He asked the children _________too much noise. A. not to make B. not making C. don’t make D. if they don’t make 5. The woman asked __________get lunch at school. A. can the children B. whether the children could C. if the children can D. could the children 6. He asked, “Why didn’t she take the final exam?” - He asked why __________ the final exam. A. she took B. did she take C. she hadn’t taken D. she had taken 7. She asked me where I___________ from. A. come B. coming C. to come D. came 8. She_________ me whether I liked classical music or not. A. ask B. asks C. asked D. asking 9. He asked me who____________ the editor of that book. A. was B. were C. is D. has been 10. He wants to know whether I ___________ back tomorrow. A. come B. came C. will come D. would come
  5. EXERCISE 3: CHOOSE THE BEST ANSWER 1. "I'm really sorry for being late again," said Ann. A. I felt sorry for Ann's being late again. B. Ann was sorry for my being late again. C. Ann excused for my being late again. D. Ann apologized for being late again. 2. "How about spending the day at the beach? " said Tom. A. Tom said he wanted to spend the day at the beach. B. Tom suggested spending the day at the beach. C. Tom insisted on spending the day at the beach. D. Tom advised us to spend the day at the beach. 3. "I am sorry I didn't wait for you," Mary said to John. A. Mary apologized for not waiting for John. B. Mary insisted on not waiting for John. C. Mary sorry for not waiting for John. D. Mary denied not waiting for John. 4. "You mustn't call the police," he said to his wife. A. He accused his wife of calling the police. B. He warned his wife calling the police. C. He stopped his wife from calling the police. D. He apologized his wife for calling the police. 5 . "Let's go to Ba Vi next weekend", Mai said. A. Mai insisted on going to Ba Vi next weekend. B. Mai suggested going to Ba Vi the next weekend C. Mai wanted to go to Ba Vi the next weekend. D. Mai dreamed of going to Ba Vi the next weekend. 6. "It was so kind of you to give me the flowers," Lan said to Minh. A. Lan thanked Minh to give her the flowers. D. Lan thanked Minh for giving her the flowers. B. Lan thanked Minh to be kind to give her the flowers. 7. "It's me. I made your dress dirty," Jane said to Ann. A. Jane accused Ann of making her dress dirty. B. Ann prevented Jane from making her dress dirty. C. Jane denied making Ann's dress dirty. D. Jane admitted making Ann's dress dirty. 8. "Don't go near that deserted house," Tuan said to me. A. Tuan advised me not going near that deserted house. B. Tuan insisted me going near that deserted house. C. Tuan warned me against going near that deserted house. D. Tuan suggested me not to going near that deserted house. 9. "You damaged my bicycle, Tom!" said John. A. John accused to Tom for damaging his bicycle. B. John accused with Tom to have damaged his bicycle. C. John accused Tom of damaging his bicycle. D. John accused Tom to damage his bicycle.
  6. 15 –MINUTE TEST 1. Ba said he__________ some good marks the semester before. A. gets B. got C. had gotten D. have got 2. They told their parents that they_______ their best to do the test. A. try B. will try C. are trying D. would try 3. Thu said she had been___________ the day before. A. here B. there C. in this place D. where 4. The student said that the English test_______ the most difficult. A. is B. was C. will be D. have been 5. I wonder why he___________ love his family. A. doesn’t B. don’t C. didn’t D. hasn’t 6. They asked me how many children___________. A. if I had B. had I C. I have D. have I 7. He wanted to know _______ shopping during the previous morning. A. if we had been going B. that if we had been going C. we were going D. that we were going 8. He asked me _______ Robert and I said I did not know _______. A. that did I know / who were he B. that I knew / who he had been C. if I knew/ who he was D. whether I knew / who had he been 9. "It's me. I made your dress dirty," Jane said to Ann. A. Jane accused Ann of making her dress dirty. B. Ann prevented Jane from making her dress dirty. C. Jane denied making Ann's dress dirty. D. Jane admitted making Ann's dress dirty. 10. "Don't go near that deserted house," Tuan said to me. A. Tuan advised me not going near that deserted house. B. Tuan insisted me going near that deserted house. C. Tuan warned me against going near that deserted house. D. Tuan suggested me not to going near that deserted house.
  7. 45 –MINUTE TEST 1. He asked _______ him some money. A. her to lend B. she to lend C. she has lent D. she lends 2. Andrew told me that they _______ fish two _______ days. A. have not eaten / ago B. had eaten/ previous C. did not eat / before D. would not eat / last 3. Jason told me that he _______ his best in the exam the _______ day. A. had done / following B. will do / previous C. would do/ following D. was going / previous 4. John asked me _______ in English. A. what does this word mean B. what that word means C. what did this word mean D. what that word meant 5. The mother told her son _______ so impolitely. A. not behave B. not to behave C. not behaving D. did not behave 6. She said she _______ collect it for me after work. A. would B. did C. must D. had 7. She said I _______ an angel. A. am B. was C. were D. have been 8. I have ever told you he _______ unreliable. A. is B. were C. had been D. would Be 9. John often says he _____ boxing because it _____ a cruel sport. A. doesn’t like/ is B. did not like / were C. not liked / had been D. had not liked / was 10. Andrew told me that they _______ fish two _______ days. A. have not eaten / ago B. had eaten/ previous C. did not eat / before D. would not eat / last 11. Jason told me that he _____ his best in the exam the ____ day. A. had done / following B. will do / previous C. would do/ following D. was going / previous 12. The mother told her son _______ so impolitely. A. not behave B. not to behave C. not behaving D. did not behave 13. She said she _______ collect it for me after work. A. would B. did C. must D. had 14. She said I _______ an angel. A. am B. was C. were D. have been 15. The mother asked her son _______. A. where he had been B. whether I had been C. where has he been D. where had he been 16. Martin asked me _______. A. how is my father B. how my father is C. how was my father D. how my father was 17. The host asked Peter _______ tea or coffee. A. whether he preferred B. that he preferred C. did he prefer D. if he prefers 18. She asked me _______ my holidays _______. A. where I spent / the previous year B. where I had spent/ the previous year C. where I spent / last year D. where did I spend / last year 19. Nancy asked me why I had not gone to New York the summer _______. A. before B. ago C. last D. previous 20. He asked _______ him some money. A. her to lend B. she to lend C. she has lent D. she lends 21. "I'm really sorry for being late again," said Ann.
  8. A. I felt sorry for Ann's being late again. B. Ann was sorry for my being late again. C. Ann excused for my being late again. D. Ann apologized for being late again. 22. "How about spending the day at the beach? " said Tom. A. Tom said he wanted to spend the day at the beach. B. Tom suggested spending the day at the beach. C. Tom insisted on spending the day at the beach. D. Tom advised us to spend the day at the beach. 23. "I am sorry I didn't wait for you," Mary said to John. A. Mary apologized for not waiting for John. B. Mary insisted on not waiting for John. C. Mary sorry for not waiting for John. D. Mary denied not waiting for John. 24. "You mustn't call the police," he said to his wife. A. He accused his wife of calling the police. B. He warned his wife calling the police. C. He stopped his wife from calling the police. D. He apologized his wife for calling the police. 25 . "Let's go to Ba Vi next weekend", Mai said. A. Mai insisted on going to Ba Vi next weekend. B. Mai suggested going to Ba Vi the next weekend C. Mai wanted to go to Ba Vi the next weekend. D. Mai dreamed of going to Ba Vi the next weekend. 26. "It was so kind of you to give me the flowers," Lan said to Minh. A. Lan thanked Minh to give her the flowers. D. Lan thanked Minh for giving her the flowers. B. Lan thanked Minh to be kind to give her the flowers. 27. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport. A. doesn’t like/ is B. did not like / were C. not liked / had been D. had not liked / was 28. Nancy asked me why I had not gone to New York the summer _______. A. before B. ago C. last D. previous 29. "You damaged my bicycle, Tom!" said John. A. John accused to Tom for damaging his bicycle. B. John accused with Tom to have damaged his bicycle. C. John accused Tom of damaging his bicycle. D. John accused Tom to damage his bicycle. 30. He advised _______ too far. A. her did not go B. her do not go C. her not to go D. she did not go
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2