intTypePromotion=3

Phần mềm thiết kế ô tô part 5

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
106
lượt xem
44
download

Phần mềm thiết kế ô tô part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay công việc thiết kế vμ kiểm nghiệm các hệ thống trên ôtô đang rất được các nhà khoa học và các nhà chế tạo quan tâm. Trong công tác kiểm định ngoài việc đo trên các băng thử tại các trạm đăng kiểm, ngày nay xu thế còn có thể đánh giá bằng các số liệu tính toán. Trước kia, các quá trình tính toán kiểm nghiệm và thiết kế còn hạn chế vì các công thức cồng kềnh, phức tạp và thời gian tính toán dài. Ngày nay các công việc tính toán đã được sự trợ giúp của máy tính đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm thiết kế ô tô part 5

 1. III. S¬ ®å thuËt to¸n 3.1. S¬ ®å thuËt to¸n tÝnh to¸n thiÕt kÕ bé phËn ®µn håi hÖ thèng treo (nhÝp) B¾t ®Çu NhËp d÷ liÖu Ph©n t¶i cho bé nhÝp NhÝp tr−íc NhÝp sau NhÝp chÝnh NhÝp phô NhÝp chÝnh NhÝp phô TÝnh c¸c th«ng sè dao ®éng cña b¸nh xe X¸c ®Þnh chiÒu dµy, X¸c ®Þnh chiÒu dµi X¸c ®Þnh sè l¸ nhÝp bÒ réng c¸c l¸ nhÝp c¸c l¸ nhÝp TÝnh ®é cøng, ®é vâng tÜnh cña khèi nhÝp KiÓm tra tÇn sè dao ®éng riªng Sai §óng KiÓm tra bÒn c¸c l¸ nhÝp Sai §óng Xem kÕt qu¶ KÕt thóc H×nh 3.3.1. S¬ ®å l«gÝc thuËt to¸n tÝnh to¸n thiÕt kÕ bé phËn ®µn håi (nhÝp) - 74 -
 2. Víi tr×nh tù c¸c b−íc tÝnh to¸n thiÕt kÕ bé phËn ®µn håi (nhÝp) nh− ë phÇn II, chóng t«i ®−a ra s¬ ®å thuËt to¸n cña bµi to¸n thiÕt kÕ bé phËn ®µn håi hÖ thèng treo trªn h×nh 3.3.1. Trong s¬ ®å trªn cã c¸c khèi ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: 3.1.1. Khèi nhËp d÷ liÖu: Khèi nµy thùc hiÖn chøc n¨ng lùa chän phÇn nhËp d÷ liÖu cña xe vµ c¸c d÷ liÖu tham kh¶o cña nhÝp, bao gåm: C¸c th«ng sè kü thuËt «t« - Lo¹i xe - Träng l−îng toµn bé khi ®Çy t¶i - Träng l−îng trªn cÇu tr−íc khi ®Çy t¶i - Träng l−îng trªn cÇu sau khi ®Çy t¶i - Träng l−îng toµn bé khi kh«ng t¶i - Träng l−îng trªn cÇu tr−íc khi kh«ng t¶i - Träng l−îng trªn cÇu sau khi kh«ng t¶i - ChiÒu dµi c¬ së - ChiÒu réng toµn bé - ChiÒu cao toµn bé C¸c th«ng sè tham kh¶o: C¸c d÷ liÖu thiÕt kÕ nhÝp, bao gåm: - TÇn sè dao ®éng cña nhÝp - Lo¹i nhÝp: ®¬n hoÆc kÐp - M«®un ®µn håi cña vËt liÖu lµm nhÝp - Kho¶ng c¸ch t©m bu l«ng quang nhÝp - HÖ sè biÕn d¹ng cña nhÝp - HÖ sè ph©n bè øng suÊt víi c¸c l¸ nhÝp ®Çu tiªn vµ c¸c l¸ nhÝp tiÕp theo - øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu lµm nhÝp - C¸c hÖ sè kinh nghiÖm 3.1.2. Khèi ph©n t¶i cho nhÝp Khèi nµy thùc hiÖn viÖc lùa chän kÕt cÊu vµ tÝnh to¸n t¶i träng ®Æt lªn tõng bé nhÝp ë mçi cÇu xe: nhÝp chÝnh vµ nhÝp phô (nÕu cã) 3.1.3. Khèi tÝnh to¸n c¸c th«ng sè dao ®éng cña b¸nh xe §©y lµ khèi thùc hiÖn nhãm c¸c tÝnh to¸n c¸c th«ng sè dao ®éng cña b¸nh xe nh−: tÇn sè dao ®éng gãc, ®é cøng s¬ bé cña khèi nhÝp, ®é vâng tÜnh, ®é vâng ®éng, ®é vâng tæng céng. 3.1.4. C¸c khèi tÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña nhÝp §©y lµ tËp hîp cña c¸c khèi tÝnh to¸n ra c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña bé nhÝp, nã lµ tËp hîp cña c¸c khèi x¸c ®Þnh sè l¸ nhÝp, chiÒu dµy, bÒ réng, chiÒu dµi c¸c l¸ nhÝp trong bé nhÝp. 3.1.5. Khèi tÝnh ®é cøng, ®é vâng cña khèi nhÝp - 75 -
 3. Sau khi ®· tÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña c¸c l¸ nhÝp trong khèi nhÝp, khèi nµy sÏ tÝnh chÝnh x¸c ®é cøng vµ ®é vâng tÜnh cña khèi nhÝp thiÕt kÕ. 3.1.6. Khèi kiÓm tra tÇn sè dao ®éng riªng cña bé nhÝp §©y lµ khèi thùc hiÖn viÖc kiÓm tra l¹i tÇn sè dao ®éng riªng cña khèi nhÝp cã tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®é ªm dÞu hay kh«ng. 3.1.7. Khèi kiÓm tra bÒn Khèi nµy thùc hiÖn nhiÖm vô tÝnh to¸n ph¶n lùc sinh ra trong bé nhÝp, tÝnh øng suÊt sinh ra trªn dõng l¸ nhÝp vµ so s¸nh kiÓm tra bÒn. NÕu c¸c ®iÒu kiÖn vÒ bÒn vµ vÒ tÇn sè dao ®éng kh«ng ®¶m b¶o th× chóng ta ph¶i quay l¹i viÖc tÝnh vµ chän c¸c th«ng sè c¬ b¶n. 3.1.8. Khèi xem kÕt qu¶ Sau khi ®· tÝnh to¸n vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc, khèi nµy sÏ thÓ hiÖn c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña nhÝp, kÕt qu¶ bÒn, v.v... 3.1.9. KÕt luËn Sau khi ®· hoµn thµnh tÝnh to¸n thiÕt kÕ, chóng ta ®−a ra b¶ng tæng hîp c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, trªn c¬ së ®ã lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n kh¶ thi ®Ó tiÕn hµnh b−íc chÕ t¹o thùc tÕ. - 76 -
 4. 3.2. S¬ ®å thuËt to¸n tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn ®µn håi hÖ thèng treo (nhÝp) B¾t ®Çu NhËp d÷ liÖu NhËp d÷ liÖu hÖ thèng treo NhÝp tr−íc NhÝp sau NhÝp chÝnh NhÝp phô NhÝp chÝnh NhÝp phô TÝnh c¸c th«ng sè dao ®éng cña b¸nh xe TÝnh ®é cøng, ®é vâng tÜnh cña khèi nhÝp KiÓm tra tÇn sè dao ®éng riªng KiÓm tra bÒn c¸c l¸ nhÝp Xem kÕt qu¶ KÕt thóc H×nh 3.3.2. S¬ ®å l«gÝc thuËt to¸n tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn ®µn håi (nhÝp) Víi tr×nh tù c¸c b−íc tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn ®µn håi (nhÝp) ®· nªu, chóng t«i ®−a ra s¬ ®å thuËt to¸n cña bµi to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn ®µn håi hÖ thèng treo trªn h×nh 3.3.2. Trong s¬ ®å trªn cã c¸c khèi ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: - 77 -
 5. 3.2.1. Khèi nhËp d÷ liÖu xe: Khèi nµy thùc hiÖn chøc n¨ng lùa chän phÇn nhËp d÷ liÖu cña xe vµ c¸c d÷ liÖu tham kh¶o cña nhÝp, bao gåm: C¸c th«ng sè kü thuËt «t« - Lo¹i xe - Träng l−îng toµn bé khi ®Çy t¶i - Träng l−îng trªn cÇu tr−íc khi ®Çy t¶i - Träng l−îng trªn cÇu sau khi ®Çy t¶i - Träng l−îng toµn bé khi kh«ng t¶i - Träng l−îng trªn cÇu tr−íc khi kh«ng t¶i - Träng l−îng trªn cÇu sau khi kh«ng t¶i - ChiÒu dµi c¬ së - ChiÒu réng toµn bé - ChiÒu cao toµn bé 3.2.2. Khèi nhËp d÷ liÖu nhÝp: Khèi nµy thùc hiÖn chøc n¨ng nhËp d÷ liÖu cña c¸c bé trªn xe vµ c¸c d÷ liÖu tham kh¶o nhÝp, bao gåm: C¸c th«ng sè kÕt cÊu - KÕt cÊu cña nhÝp tr−íc vµ nhÝp sau: NhÝp ®¬n hoÆc nhÝp kÐp - Sè l¸ nhÝp cña mçi bé nhÝp - ChiÒu dµi l¸ nhÝp - BÒ réng l¸ nhÝp - ChiÒu dµy l¸ nhÝp - M«®un ®µn håi cña vËt liÖu lµm nhÝp - øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu lµm nhÝp - Kho¶ng c¸ch t©m bu l«ng quang nhÝp C¸c th«ng sè tham kh¶o: C¸c d÷ liÖu thiÕt kÕ nhÝp, bao gåm: - HÖ sè biÕn d¹ng cña nhÝp - HÖ sè ph©n bè øng suÊt víi c¸c l¸ nhÝp ®Çu tiªn vµ c¸c l¸ nhÝp tiÕp theo - C¸c hÖ sè kinh nghiÖm kh¸c 3.2.3. Khèi tÝnh to¸n c¸c th«ng sè dao ®éng cña b¸nh xe §©y lµ khèi thùc hiÖn nhãm c¸c tÝnh to¸n c¸c th«ng sè dao ®éng cña b¸nh xe nh−: ph©n t¶i cho nhÝp, tÇn sè dao ®éng gãc, ®é cøng s¬ bé cña khèi nhÝp, ®é vâng tÜnh, ®é vâng ®éng, ®é vâng tæng céng. 3.2.4. Khèi tÝnh ®é cøng, ®é vâng cña khèi nhÝp Khèi nµy sÏ tÝnh chÝnh x¸c ®é cøng vµ ®é vâng tÜnh cña tõng bé nhÝp. - 78 -
 6. 3.2.5. Khèi kiÓm tra tÇn sè dao ®éng riªng cña bé nhÝp §©y lµ khèi thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tÇn sè dao ®éng riªng cña khèi nhÝp cã tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®é ªm dÞu hay kh«ng. 3.2.6. Khèi kiÓm tra bÒn Khèi nµy thùc hiÖn nhiÖm vô tÝnh to¸n ph¶n lùc sinh ra trong bé nhÝp, tÝnh øng suÊt sinh ra trªn dõng l¸ nhÝp vµ so s¸nh kiÓm tra bÒn. 3.2.7. Khèi xem kÕt qu¶ Sau khi ®· tÝnh to¸n vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc, khèi nµy sÏ thÓ hiÖn c¸c kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm nhÝp: tÇn sè dao ®éng, øng suÊt vµ biÓu ®å øng suÊt, v.v... 3.2.8. KÕt luËn Sau khi ®· hoµn thµnh c¸c b−íc tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm, chóng ta ®−a ra b¶ng tæng kÕt c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ ®−îc tæng thÓ vÒ bé phËn ®µn håi hÖ thèng treo ®ang l¾p ®Æt trªn xe. - 79 -
 7. 3.3. S¬ ®å thuËt to¸n tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn gi¶m chÊn hÖ thèng treo B¾t ®Çu NhËp d÷ liÖu Chän vµ nhËp c¸c th«ng sè cña gi¶m chÊn TÝnh tû sè truyÒn cña gi¶m chÊn TÝnh hÖ sè c¶n ë c¸c hµnh tr×nh nÐn, tr¶ TÝnh lùc c¶n ë c¸c hµnh tr×nh nÐn, tr¶ KiÓm tra ®iÒu kiÖn truyÒn nhiÖt Sai §óng KiÓm tra bÒn gi¶m chÊn Sai §óng Xem kÕt qu¶ KÕt thóc H×nh 3.3.3. S¬ ®å l«gÝc thuËt to¸n tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn gi¶m chÊn Víi tr×nh tù c¸c b−íc tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn gi¶m chÊn ®· nªu, chóng t«i ®−a ra s¬ ®å thuËt to¸n cña bµi to¸n kiÓm nghiÖm bé phËn gi¶m chÊn hÖ thèng treo trªn h×nh 3.3.3. Trong s¬ ®å trªn cã c¸c khèi ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: 3.3.1. Khèi nhËp d÷ liÖu: - 80 -
 8. Khèi nµy thùc hiÖn chøc n¨ng lùa chän phÇn nhËp d÷ liÖu cña xe vµ c¸c d÷ liÖu tham kh¶o cña gi¶m chÊn thuû lùc, bao gåm: C¸c th«ng sè kü thuËt «t«: C¸c th«ng sè nµy ®· ®−îc tÝnh to¸n ë phÇn bé phÇn ®µn håi - Lo¹i xe - Träng l−îng toµn bé khi ®Çy t¶i - Träng l−îng trªn cÇu tr−íc khi ®Çy t¶i - Träng l−îng trªn cÇu sau khi ®Çy t¶i - Träng l−îng toµn bé khi kh«ng t¶i - Träng l−îng trªn cÇu tr−íc khi kh«ng t¶i - Träng l−îng trªn cÇu sau khi kh«ng t¶i - ChiÒu dµi c¬ së - TÇn sè dao ®éng cña hÖ thèng treo - TÇn sè dao ®éng gãc cña hÖ thèng treo 3.3.2. Khèi chän vµ nhËp d÷ liÖu gi¶m chÊn: Khèi nµy thùc hiÖn chøc n¨ng chän vµ nhËp d÷ liÖu cña gi¶m chÊn, bao gåm: - Lo¹i gi¶m chÊn (khi chän lo¹i gi¶m chÊn sÏ cã c¸c th«ng sè kü thuËt ®i kÌm nh− ®−êng kÝnh xi lanh, ®−êng kÝnh piston, ®−êng kÝnh thanh ®Èy, hµnh tr×nh cùc ®¹i cña piston,v.v...) - C¸c gãc ®Æt gi¶m chÊn - HÖ sè kh«ng chu kú - VËn tèc lµm viÖc cña gi¶m chÊn (khi van gi¶m t¶i b¾t ®Çu më vµ më hoµn toµn) - HÖ sè t¨ng n¨ng l−îng søc c¶n - HÖ sè thu n¨ng l−îng - HÖ sè truyÒn nhiÖt - NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña m«i tr−êng - NhiÖt ®é giíi h¹n cña gi¶m chÊn chÞu ®−îc - øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu (xilanh, piston, thanh ®Èy) 3.3.3. Khèi tÝnh tû sè truyÒn cña gi¶m chÊn: thùc hiÖn tÝnh to¸n tû sè truyÒn cña gi¶m chÊn 3.3.4. C¸c khèi tÝnh hÖ sè c¶n vµ lùc c¶n ë c¸c hµnh tr×nh nÐn, tr¶: §©y lµ c¸c khèi thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n c¸c lùc c¶n cña dÇu sinh ra trong c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc. 3.3.5. Khèi kiÓm tra ®iÒu kiÖn truyÒn nhiÖt: thùc hiÖn kiÓm tra vÒ c«ng suÊt to¶ nhiÖt cña gi¶m chÊn. 3.4.5. Khèi kiÓm tra bÒn: thùc hiÖn nhiÖm vô tÝnh to¸n bÒn mét sè chi tiÕt nh− xilanh, thanh ®Èy piston, v.v... 3.1.6. Khèi xem kÕt qu¶: thÓ hiÖn c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n 3.1.7. KÕt luËn: tæng kÕt c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ ®−îc gi¶m chÊn trªn xe. - 81 -
 9. IV. X©y dùng ch−¬ng tr×nh cã giao diÖn tiÕng ViÖt Trªn c¬ së s¬ ®å thuËt to¸n cho hai bµi to¸n thiÕt kÕ vµ kiÓm nghiÖm hÖ thèng treo, chóng t«i tiÕn hµnh x©y dùng ch−¬ng tr×nh cã giao diÖn b»ng tiÕng ViÖt ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy mét c¸ch trùc quan trªn m¸y tÝnh. Ch−¬ng tr×nh ®−îc viÕt trªn nÒn ng«n ng÷ lËp tr×nh øng dông Matlab 5.3. Khi lùa chän tÝnh to¸n hÖ thèng treo tõ ch−¬ng tr×nh tæng thÓ, ban ®Çu sÏ cã menu cho phÐp ng−êi dïng lùa chän bµi to¸n thiÕt kÕ hoÆc kiÓm nghiÖm: H×nh 3.4.1. Menu chÝnh NÕu bÊm chän "ThiÕt kÕ" sÏ thùc hiÖn phÇn ch−¬ng tr×nh thiÕt kÕ hÖ thèng treo tõ c¸c th«ng sè hoµn toµn míi hoÆc trªn c¬ së c¸c xe cã s½n do ng−êi sö dông nhËp vµo. NÕu chän "KiÓm nghiÖm" sÏ thùc hiÖn phÇn ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n bµi to¸n kiÓm nghiÖm hÖ thèng treo cña c¸c xe hiÖn cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè. Chän "Tho¸t" ®Ó quay trë l¹i ch−¬ng tr×nh tæng thÓ toµn bé c¸c hÖ thèng trªn «t«. 4.1. Ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo Khi lùa chän "ThiÕt kÕ" tõ menu chÝnh sÏ ch¹y phÇn ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo cã giao diÖn nh− sau: H×nh 3.4.1.1. Menu chÝnh "ThiÕt kÕ hÖ thèng treo" - 82 -
 10. Trªn menu cã thanh c«ng cô cho phÐp chóng ta thùc hiÖn c¸c thao t¸c cña bµi to¸n thiÕt kÕ. Ban ®Çu lµ "NhËp d÷ liÖu", sau ®ã lµ "Xem kÕt qu¶" vµ kÕt thóc lµ "Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh". Bªn c¹nh ®ã ng−êi sö dông cã thÓ xem phÇn "Trî gióp" ®Ó biÕt thªm th«ng tin gióp ®ì vÒ c¸ch thøc sö dông ch−¬ng tr×nh trong nh÷ng lÇn ®Çu tiªn. 4.1.1. NhËp d÷ liÖu §©y lµ phÇn ch−¬ng tr×nh rÊt quan träng, bao gåm c¸c modul nhËp d÷ liÖu chung cña xe, lùa chän vµ nhËp d÷ liÖu cña bé phËn ®µn håi (nhÝp), chän vµ nhËp d÷ liÖu gi¶m chÊn thuû lùc.. Trong mçi modul nhËp d÷ liÖu ®Òu cã hai phÇn: NhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm vµ nhËp d÷ liÖu tõ tÖp. 4.1.1.1. NhËp d÷ liÖu tõ tÖp Khi bÊm chän nhËp d÷ liÖu tõ tÖp cña mçi modul sÏ hiÖn ra b¶ng lùa chän c¸c tÖp d÷ liÖu cña c¸c xe c¬ së ®· cã s½n c¸c th«ng sè cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän ®Ó tham kh¶o khi thiÕt kÕ míi. H×nh 3.4.1.2. NhËp d÷ liÖu tõ tÖp Khi ta chän ®−îc tÖp d÷ liÖu th× ch−¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra c¸c menu gièng nh− nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm cho phÐp ng−êi sö dông cã thÓ tham kh¶o ®Ó gi÷ nguyªn hay söa ®æi c¸c th«ng sè cña xe ®ã (c¸c menu nµy sÏ ®−îc tr×nh bµy cô thÓ ë d−íi ®©y). 4.1.1.2. NhËp d÷ liÖu cña xe Khi bÊm chän "NhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm" ®Ó nhËp d÷ liÖu xe, sÏ hiÖn ra menu ®Ó ng−êi sö dông nhËp c¸c th«ng sè phôc vô cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n: Sau khi ®· nhËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña xe vµ lùa chän kÕt cÊu cña hÖ thèng treo, chóng ta cã thÓ l−u l¹i c¸c th«ng sè nµy khi bÊm vµo "L−u l¹i", hoÆc cã thÓ bÊm "TiÕp tôc" ®Ó kÕt thóc phÇn nhËp d÷ liÖu xe, chuyÓn sang phÇn tiÕp theo. BÊm "Tho¸t" khi nhËp d÷ liÖu sai hoÆc kh«ng muèn nhËp d÷ liÖu n÷a. - 83 -
 11. H×nh 3.4.1.3. NhËp d÷ liÖu xe 4.1.1.3. NhËp d÷ liÖu nhÝp Sau khi ®· nhËp d÷ liÖu cña xe, ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp d÷ liÖu ®Ó thiÕt kÕ nhÝp. Khi bÊm chän "D÷ liÖu/ Th«ng sè hÖ thèng treo/ NhÝp" sÏ hiÖn ra menu lùa chän vµ nhËp c¸c th«ng sè tham kh¶o ®Ó tÝnh nhÝp: H×nh 3.4.1.4. NhËp th«ng sè tÝnh nhÝp - 84 -
 12. Ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp th«ng sè cña nhÝp. Sau khi thùc hiÖn viÖc nhËp c¸c th«ng sè, ng−êi sö dông còng cã thÓ lùa chän khi bÊm "L−u l¹i", "TiÕp tôc", "Tho¸t" nh− d÷ liÖu xe. 4.1.1.4. NhËp d÷ liÖu gi¶m chÊn Sau khi ®· nhËp d÷ liÖu cña nhÝp, ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp d÷ liÖu ®Ó tÝnh chän gi¶m chÊn. Khi bÊm chän "D÷ liÖu/ Th«ng sè hÖ thèng treo/ Gi¶m chÊn" sÏ hiÖn ra menu lùa chän vµ nhËp c¸c th«ng sè cña gi¶m chÊn: H×nh 3.4.1.5. NhËp th«ng sè gi¶m chÊn Ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp th«ng sè cña gi¶m chÊn. Sau khi thùc hiÖn viÖc nhËp c¸c th«ng sè, ng−êi sö dông còng cã thÓ lùa chän khi bÊm "L−u l¹i", "TiÕp tôc", "Tho¸t" nh− d÷ liÖu xe vµ d÷ liÖu nhÝp. 4.1.2. Xem kÕt qu¶ Sau khi ®· hoµn thµnh phÇn nhËp d÷ liÖu, ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng tÝnh to¸n vµ c¸c kÕt qu¶ tÝnh sÏ ®−îc thÓ hiÖn khi ng−êi sö dông bÊm vµo phÇn "Xem kÕt qu¶" ë menu chÝnh. Khi bÊm vµo "Xem kÕt qu¶", lÇn l−ît c¸c b¶ng hiÖn kÕt qu¶ sÏ ®−îc thÓ hiÖn: Trªn c¸c b¶ng thÓ hiÖn kÕt qu¶, ng−êi sö dông cã thÓ lùa chän "Xem tiÕp" ®Ó chuyÓn qua b¶ng kÕt qu¶ tiÕp theo, hoÆc "Quay l¹i" khi muèn xem b¶ng kÕt qu¶ tr−íc ®ã. BÊm "Tho¸t" khi kÕt thóc phÇn xem kÕt qu¶. Sau khi xem xong kÕt qu¶ mµ kh«ng muèn thùc hiÖn c«ng viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng treo n÷a, th× ng−êi sö dông cã thÓ lùa chän "Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh" ®Ó quay vÒ menu lùa chän bµi to¸n thiÕt kÕ hoÆc kiÓm nghiÖm nh− ban ®Çu ®Ó kÕt thóc phÇn "TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo". - 85 -
 13. H×nh 3.4.1.6. KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ ®Æc biÖt H×nh 3.4.1.7. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nhÝp tr−íc - 86 -
 14. H×nh 3.4.1.8. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nhÝp sau (nhÝp chÝnh) H×nh 3.4.1.9. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nhÝp sau (nhÝp phô) - 87 -
 15. H×nh 3.4.1.10. KÕt qu¶ tÝnh to¸n kiÓm tra gi¶m chÊn 4.2. Ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm hÖ thèng treo Khi lùa chän "KiÓm nghiÖm" tõ menu chÝnh sÏ ch¹y phÇn ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm hÖ thèng treo cã giao diÖn nh− sau: H×nh 3.4.2.1. Menu chÝnh "KiÓm nghiÖm hÖ thèng treo" 4.2.1. NhËp d÷ liÖu §©y lµ còng phÇn ch−¬ng tr×nh rÊt quan träng, bao gåm c¸c modul nhËp d÷ liÖu chung cña xe, nhËp d÷ liÖu cña nhÝp tr−íc, nhÝp sau, d÷ liÖu gi¶m chÊn. T−¬ng tù nh− phÇn thiÕt kÕ khi nhËp d÷ liÖu cã thÓ b»ng hai c¸ch: nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm vµ nhËp d÷ liÖu tõ tÖp. 4.2.1.1. NhËp d÷ liÖu tõ tÖp Khi bÊm chän nhËp d÷ liÖu tõ tÖp cña mçi modul sÏ hiÖn ra b¶ng lùa chän c¸c tÖp d÷ liÖu cña c¸c xe hiÖn ®ang sö dông t¹i ViÖt Nam do nhãm t¸c gi¶ thu thËp ®−îc. Ngoµi ra ng−êi sö dông còng cã thÓ l−u tr÷ l¹i bé th«ng sè cña c¸c xe kh¸c trong qu¸ tr×nh sö dông. - 88 -
 16. H×nh 3.4.2.2. NhËp d÷ liÖu tõ tÖp 4.2.1.2. NhËp d÷ liÖu cña xe Khi bÊm chän "NhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm" ®Ó nhËp d÷ liÖu xe, sÏ hiÖn ra menu ®Ó ng−êi sö dông nhËp c¸c th«ng sè phôc vô cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n: H×nh 3.4.2.3. NhËp d÷ liÖu xe Ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp th«ng sè cña xe. Sau khi thùc hiÖn viÖc nhËp c¸c th«ng sè, ng−êi sö dông còng cã thÓ lùa chän khi bÊm "L−u l¹i", "TiÕp tôc", "Tho¸t" nh− ë phÇn thiÕt kÕ. 4.2.1.3. NhËp d÷ liÖu nhÝp Khi bÊm chän "D÷ liÖu/ Th«ng sè hÖ thèng treo/ NhÝp" sÏ hiÖn ra menu nhËp c¸c th«ng sè cña treo tr−íc vµ treo sau: - 89 -
 17. H×nh 3.4.2.4. NhËp d÷ liÖu nhÝp tr−íc Ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp th«ng sè cña nhÝp tr−íc. Sau khi thùc hiÖn viÖc nhËp c¸c th«ng sè, ng−êi sö dông còng cã thÓ lùa chän khi bÊm "TiÕp tôc" ®Ó nhËp th«ng sè nhÝp sau hoÆc "Tho¸t" ®Ó thao t¸c l¹i. H×nh 3.4.2.5. NhËp d÷ liÖu nhÝp sau - 90 -
 18. Ch−¬ng tr×nh cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän vµ nhËp th«ng sè cña nhÝp sau. Sau khi thùc hiÖn viÖc nhËp c¸c th«ng sè, ng−êi sö dông còng cã thÓ lùa chän khi bÊm "L−u l¹i" ®Ó l−u c¸c gi¸ trÞ th«ng sè cña nhÝp, "TiÕp tôc" ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh nhËp d÷ liÖu tiÕp theo hoÆc "Tho¸t" ®Ó thao t¸c l¹i. 4.2.1.3. NhËp d÷ liÖu gi¶m chÊn (nÕu cã) NÕu khi nhËp th«ng sè xe ban ®Çu cã l¾p gi¶m chÊn, khi bÊm chän "D÷ liÖu/ Th«ng sè hÖ thèng treo/ Gi¶m chÊn" sÏ hiÖn ra menu nhËp c¸c th«ng sè cña gi¶m chÊn: H×nh 3.4.2.6. NhËp d÷ liÖu gi¶m chÊn 4.2.2. Xem kÕt qu¶ Sau khi ®· hoµn thµnh phÇn nhËp d÷ liÖu, ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng tÝnh to¸n vµ c¸c kÕt qu¶ tÝnh sÏ ®−îc thÓ hiÖn khi ng−êi sö dông bÊm vµo phÇn "Xem kÕt qu¶" ë menu chÝnh. Khi bÊm vµo "Xem kÕt qu¶", lÇn l−ît c¸c b¶ng hiÖn kÕt qu¶ sÏ ®−îc thÓ hiÖn. Trªn c¸c b¶ng thÓ hiÖn kÕt qu¶, ng−êi sö dông cã thÓ lùa chän "Xem tiÕp" ®Ó chuyÓn qua b¶ng kÕt qu¶ tiÕp theo, hoÆc "Quay l¹i" khi muèn xem b¶ng kÕt qu¶ tr−íc ®ã. BÊm "Tho¸t" khi kÕt thóc phÇn xem kÕt qu¶. Cã c¸c b¶ng thÓ hiÖn kÕt qu¶: - KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ®é cøng vµ tÇn sè dao ®éng cña hÖ thèng treo. - KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm bÒn nhÝp tr−íc vµ nhÝp sau. - 91 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản