intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2.081
lượt xem
464
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích công việc là quá trình đạt tới những thông tin về công việc bằng việc xác định các nghĩa vụ, nhiệm vụ, hoặc các hoạt động của một công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

  1. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Phân tích Công vi c & Ho ch nh Ngu n Nhân l c Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Qu n tr (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Page: www.cemd.ueh.edu.vn Phân tích công vi c Quá trình t t i nh ng thông tin v công vi c b ng vi c xác nh các ngh a v , nhi m v , ho c các ho t ng c a m t công vi c Nguy n H u Lam, Ph. D. 1
  2. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Phân tích công vi c M c ích K t qu c a phân tích công vi c: • B n mô t công vi c • B n tiêu chu n công vi c Quan h gi a phân tích công vi c và các ch c n ng HRM Tuy n m Tuy n l a ào t o và phát tri n ánh giá vi c th c hi n nhi m v Qu n lý tr công Nguy n H u Lam, Ph. D. 2
  3. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 T m quan tr ng c a phân tích công vi c Phân tích Thi t k t ch c & Ho ch nh HR HRIS nh ngh a Tuy n m công vi c H th ng Tuy n ch n Ng i - máy & b trí Th Phân tích Phân lo i l c l ng công vi c lao ng & L ng giá Ho ch nh Tiêu chu n k c n Ho ch nh th c hi n & s nghi p & Thi t k H th ng Phát tri n Hu n luy n Ph n th ng nhân viên Phân tích công vi c Ngh a v c a ng i phân tích công vi c • Ngh a v ch y u c a phòng HRM •M c cao c a n ng l c phân tích và k n ng vi t • C ng tác v i ng i lao ng và các nhà qu n lý t i n i công vi c c phân tích Nguy n H u Lam, Ph. D. 3
  4. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Phân tích công vi c Thu th p thông tin v công vi c • Th c hi n công vi c • Quan sát • Ph ng v!n • B ng câu h i • Nh t ký Phân tích công vi c B#N MÔ T# CÔNG VI C NGU N THÔNG TIN Các nhi m v Ng i phân tích công vi c Các trách nhi m Ng i lao ng Các ngh a v Ng i qu n lý tr c ti p THÔNG TIN V CÔNG VI C Các nhi m v CH$C N%NG HRM Các tiêu chu n th c hi n Tuy n m Các ngh a v Tuy n l a Các ki n th c c n thi t ào t o và phát tri n Các k n!ng c n thi t ánh giá th c hi n nhi m v Kinh nghi m c n thi t Qu n lý tr công B i c nh công vi c CÁC PH NG PHÁP Trách nhi m THU TH P THÔNG TIN Máy móc c s" d ng Th c hi n công vi c Ph ng v n B#N TIÊU CHU&N Bàng câu h i CÔNG VI C Quan sát Các òi h i v' k n!ng Ghi chép Các òi h i v' th ch t DOT Các òi h i v' ki n th c Các n!ng l c c n thi t Nguy n H u Lam, Ph. D. 4
  5. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Phân tích công vi c Các ph ng pháp phân tích công vi c • Phân tích công vi c theo ch c n ng • H th"ng b ng câu h i phân tích v trí • Ph ng pháp tr ng h p i n hình Phân tích công vi c B n mô t công vi c • Tên công vi c • Ph n v nh n d ng công vi c • Ph n v trách nhi m công vi c, ho c nh ng ch c n ng c"t y u • Ph n v tiêu chu n công vi c Nguy n H u Lam, Ph. D. 5
  6. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Phân tích công vi c B n tiêu chu n công vi c • Nêu ra các yêu c u t"i thi u c n có mà ng i th c hi n công vi c c n có hoàn thành công vi c t"t #p • Xác nh các ki n th c, k n ng, trình h c v!n, kinh nghi m, các ch ng ch$, và các n ng l c c n có ti n hành công vi c m t cách hi u qu • Công c quan tr ng cho tuy n m và tuy n l a Phân tích công vi c L ng giá công vi c Nguy n H u Lam, Ph. D. 6
  7. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Qu n tr chi n l c ngu n nhân l c Ho ch nh chi n l c ngu n nhân l c: Quá trình liên k t nh ng n% l c c a k ho ch nhân l c v i nh h ng chi n l c c a công ty. Qu n tr chi n l c ngu n nhân l c ! * +, 2 - ! * +, #$ % &' - ' " # . $%& !" ( ) *+ ,& ' () )* +, ' *- * , . +, ! * ( * / !" !' 01 !" #$ % # & ' * - ! / ! 01 ! 3+, ! * +, 4* 5 6 0 01 7 ! * +, Nguy n H u Lam, Ph. D. 7
  8. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Qu n tr chi n l c ngu n nhân l c PHÂN TÍCH CHI)N L *C HÌNH THÀNH CHI)N L *C TH(C HI N CHI)N L *C Thi t l p b i c nh Làm rõ nh ng mong i k t Th c hi n các quá trình qu th c hi n và các ph ng t t i k t qu mong i pháp qu n lý trong t ng lai Các m c tiêu kinh doanh Các giá tr '()*&+i t+ ch c & Nh ng i m m nh / i m S m ng B" trí chi n l c y u M c tiêu và u tiên H c t p & phát tri n Nh ng c h i và e do K ho ch hành ng Quan h lao ng Ngu n c a l i th c nh tranh Phân b+ ngu n l c Nh n d ng nh ng y u t liên Xác nh chi n l c, m c tiêu và Quá trình th c hi n quan t i con ng i trong kinh k ho ch hành ng HR doanh Source: J. W. Walker, “Intergrating Human Resource Function with the Business,” Human Resource Planning 14, No. 2 (1996): 59-77 Qu n tr chi n l c ngu n nhân l c D( BÁO NHU C+U D( BÁO NGU N CUNG NH NG QUAN TÂM: •Nhu c u s n ph m / d ch v •Kinh t BÊN TRONG •Công ngh •Ngu n l c tài chính •S phát tri n t ch c CÂN B,NG CUNG C+U •Tri t lý qu n lý C8 92 :;2 BÊN NGOÀI •Phân tích xu th • c l ng c a qu n lý •Ph ng pháp chuyên gia TUY-N M. C/T GI#M 6 & 7 < * - Nguy n H u Lam, Ph. D. 8
  9. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 2 Qu n tr chi n l c ngu n nhân l c Danh m c ch n l a cho th c ti n HRM Qu n tr chi n l c ngu n nhân l c ) C 24 / % 2 ! D! 2 ' E ! *+, F1 G 2 - 2 7 +H 2 *-= @ > & & ?A +B ? I! A +, 0 & - ! * +, Nguy n H u Lam, Ph. D. 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2