intTypePromotion=1

Phân tích số liệu bằng Epi Info 2002

Chia sẻ: 326159487 326159487 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
458
lượt xem
91
download

Phân tích số liệu bằng Epi Info 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phần phần mềm Epi Info để có thể thực hiện một nghiên cứu bao gồm các nội dung sau: 1. Nhập bộ số liệu cho một nghiên cứu 2. Thực hiện một số phân tích thống kê đơn giản, kết xuất thông tin 3. Các thống kê nâng cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích số liệu bằng Epi Info 2002

 1. TR NG I H C Y T CÔNG C NG MÔN TH NG KÊ – TIN H C Phân tích s li u b ng Epi Info 2002 HÀ N I - 2004
 2. Epi Info là m t ph n m m máy tính c s d ng r t ph b i n trong l nh v c Y t . Ch ng trình này giúp cho các nhà d ch t h c, cán b nghiên c u, nhân viên y t có th nh p, qu n lý s li u m t cách d dàng, ng th i gíup cho h có c m t công c r t t p hân tích th ng kê, trình bày k t q u phân tích d i d ng b ng bi u , th và bi u . Ph n m m Epi Info phiên b n dùng trên môi tr ng Windows ang ngày càng c hoàn thi n v i các kh n ng phân tích, qu n lý s li u h n nhi u so v i phiên b n Epi Info trên môi tr ng DOS tr c ây. i Vi t nam, Epi Info c ng c s d ng khá ph b i n trong r t nhi u n m qua. Phiên n Epi Info 6.04V là phiên b n ti ng Vi t do Tr ng i h c Y t công c ng phát tri n i s tr giúp c a t ch c CDC. Hi n nay tr ng c ng ang ti n hành hoàn thi n phiên n Epi Info 2002 - ti ng Vi t và s ra m t vào gi a n m 2 004. M i thông tin liên quan n p h n m m Epi Info 2002 xin liên h v i a ch d i ây. a ch liên h MÔN TH NG KÊ – TIN H C i h c Y t công c ng 138 Gi ng võ – Hà n i - Vi t nam n tho i: (844) 846-3560 Fax: (844) 845-2738 Th nt : epiinfovn@hsph.edu.vn Trang Web: http://www.hsph.edu.vn/epiinfo 2
 3. Nhóm biên so n Ths. Ph m Vi t C ng CN. Tr n Th H ng KS. Nguy n Th Trang Nhung 3
 4. cl c c l c ................................................................................................................................................. 4 o b câu h i ...................................................................................................................................... 1 1.T o m t project, t o m t view .......................................................................................................1 1.1T o m t view m i ................................................................................................................... 1 1.2 T o các tr ng trong view ..................................................................................................... 1 1.3Canh l ................................................................................................................................... 4 1.4 Di chuy n và t l i kích th c các tr ng ............................................................................ 4 1.4 Canh l các tr ng ................................................................................................................ 4 1.6 Thay i th t nh p s li u các tr ng (Tab Order).............................................................. 5 1.7Thêm m t trang m i vào b ng câu h i .................................................................................... 6 1.8Thêm m t nhóm các tr ng..................................................................................................... 6 1.9T o các giá tr và các giá tr ghi chú h p l và b ng mã.......................................................... 7 1.10Thay i màu n n ................................................................................................................. 9 1.11 i tên trang ........................................................................................................................ 9 2.L u view và b ng d li u vào a ................................................................................................9 t mã ki m tra nh p li u ................................................................................................................. 10 1.S d ng l nh Assign.....................................................................................................................10 2.T o câu l nh ki m tra b ng ch ng trình Program Editor ............................................................13 o nút liên k t ...............................................................................................................................15 4.Di chuy n, thay i kích th c và s p x p nút liên k t...................................................................16 5.T o view liên k t. .........................................................................................................................16 6.Xem xét l i công vi c c a b n ......................................................................................................17 Nh p d li u cho b câu h i ............................................................................................................... 18 1.Nh p s li u vào b ng h i ............................................................................................................18 2.Tìm ki m b n ghi .........................................................................................................................18 3.M nh u ki n trong l nh Find ...............................................................................................19 Qu n lý s li u .................................................................................................................................... 27 Gi i thi u .......................................................................................................................................27 1 c m t project trong Epi Info.....................................................................................................27 1.1M m t project có ki u d li u là ki u d li u Epi Info 2002 ................................................. 27 1.2.M m t project có ki u d li u là ki u Excel ........................................................................ 28 1.3 c file .DBF ..................................................................................................................... 28 1.4 c Reading (importing) m t b ng m t trang HTML ......................................................... 29 1.5 c các nh d ng khác trong Analysis................................................................................ 30 1.6 Tr n d li u t nhi u ngu n và t nhi u nh d ng khác nhau.............................................. 30 2.Làm s ch s li u ..........................................................................................................................30 2.1K ho ch làm s ch s li u .................................................................................................... 30 2.2Ki m tra tính duy nh t c a mã .............................................................................................. 31 2.3Hi n th các giá tr trong m t bi n c a b s li u .................................................................. 33 2.4 Mã hoá l i b s li u ........................................................................................................... 34 2.4.5Mã hoá l i các tr ng d ng s (numberic)......................................................................... 35 2.5 Ki m tra l i nh ng giá tr phù h p cho bi n phân lo i.......................................................... 36 2.6 Ki m tra các giá tr b t th ng (outliner) cho bi n liên t c................................................... 36 2.7Ki m tra ngày tháng phát hi n các sai sót khi nh p d li u ngày tháng ............................. 36 2.8 Ki m tra các thông tin b m t ............................................................................................... 37 2.9 Ki m tra tính không nh t quán trong s li u ......................................................................... 37 3.Qu n lý s li u .............................................................................................................................38 3.1T o m t d án riêng bi t ....................................................................................................... 38 3.2 Ghi l i m t h th ng l nh d i d ng file .pgm...................................................................... 39 3.3M m t ch ng trình ã ghi l i............................................................................................. 39
 5. 3.4Ch y ch ng trình................................................................................................................ 40 Phân tích s li u ................................................................................................................................. 41 1.S p x p các giá tr c a m t bi n ...................................................................................................43 2.V th ......................................................................................................................................44 3. a ra b ng phân ph i t n s ......................................................................................................45 4.Tính giá tr trung bình..................................................................................................................48 5.T o m t b ng so sánh ..................................................................................................................49 6.So sánh t l c a hai nhóm...........................................................................................................52 7.So sánh hai giá tr trung bình .......................................................................................................54 8.Nhi u và phân tích phân t ng.......................................................................................................56 Phân tích h i quy ............................................................................................................................... 63 1. Mô hình h i quy tuy n tính..........................................................................................................64 1.1Xây d ng mô hình h i quy..................................................................................................... 64 1.2 Các b c ti n hành m t phân tích h i quy............................................................................ 65 1.3 Bi u ch m m .............................................................................................................. 65 1.4 ng bình ph ng t i thi u (least-square line) ................................................................... 67 1.5 H s xác nh R2 (R square) ............................................................................................... 68 1.6 ánh giá ph ng trình h i quy ............................................................................................ 69 1.7 S d ng mô hình h i quy c l ng và d oán............................................................... 71 2. H i quy logistics .........................................................................................................................71 2.1 Mô hình h i quy logistics ..........................................................................................................72 Ph l c ................................................................................................................................................ 75 5
 6. Phân tích s li u b ng Epi Info o b câu h i c tiêu: Sau khi hoàn thành bài h c này, sinh viên có kh n ng: 1. o c b ng nh p li u trong Epi Info 2002 2. Gán c các bi n cho d li u và các thu c tính c a bi n 3. t các giá tr h p l cho các tr ng nh p li u 4. nh d ng và gán các thu c tính cho b ng nh p li u Bài t p: T o m t màn hình nh p li u cho m t Trung Tâm ch m sóc s c k ho Ph . H th ng này s thu th p s li u v t ng b nh nhân t i khám Trung tâm. Màn hình nh p li u ph i c m b o dòng giá tr nh p vào cho m i câu h i ph i c chu n hoá 1.T o m t project, t o m t view 1.1T o m t view m i Epi Info t ch c các c s d li u trong các project. M t p roject ch a nhi u view, và m i m t view hi n th thông tin v m t b ng d li u. M t project m i có th t o l p ng th i v i vi c t o m t b ng câu h i. Vi c t o m t project m i c ti n hành theo các b c sau ây: 1. trình n chính c a Epi Info nh n vào phím Makeview, s xu t hi n m t c a s có m t thanh trình n và m t view tr ng. 2. Mu n t o m t VIEW m i, nh n vào trình n File và ch n New. 3. Khi h p tho i Create or Open PROJECT hi n ra, chuy n n th m c C:\Epi- _Info. ánh tên c a project (STI) vào kho ng tr ng có ghi File Name và nh n Open. M t d án có tên là STI ã ct o 4. Sau ó , Epi Info s yêu c u b n t o m t view m i. Nh p tên view “Thông tin b nh nhân” vào h p tho i có cùng ng d n và tên file v a c to trên, C:\Epi_Info\ STI.mdb. Nh n OK. B n v a t o c m t view g i là Thông tin nh nhân, m trong d án . 1.2 T o các tr ng trong view t o các tr ng trong view: 1
 7. Phân tích s li u b ng Epi Info 1.Nh n vào trình n Insert, sau ó nh n vào trình n Field, ho c nh n chu t ph i vào ch tr ng, chèn các bi n cho View c a b n. H p tho i Field Definition xu t hi n. Gõ vào câu h i/g i ý b n mu n có trong View. Phím nh "Font for Prompt" cho phép b n có c font ch , ch và ki u ch tu ý cho câu h i/g i ý Ph n tên tr ng s là tên câu i/g i ý. Tuy nhiên, chúng ta có th thay i tên tr ng b ng cách nh n kép chu t bôi en dòng kí t và gõ m t tên khác thích h p h n. Ch n ki u tr ng (ki u bi n) cho câu h i/g i ý. Phím l nh "Font" cho phép thay i nh d ng font ch cho ph n n i dung c gõ trong câu h i /g i ý. B ng cách nh n chu t ph i vào view, tr ng m i, câu h i/g i ý c a m t h p nh p li u s hi n ra t i v trí mà b n nh n chu t.. Các thu t ng "tr ng" và "bi n " c dùng thay th cho nhau trong toàn b giáo trình này. Các thu t ng này dùng ch câu h i/g i ý và/ho c h p nh p d li u, ho c ch chung các d li u có ch a trong câu h i/g i ý và/ho c h p d li u nh p vào. 2.Gõ vào n i dung các câu h i/g i ý . Ch n ki u bi n và làm theo các ch d n (n u có) b ên d i. Sau ó nh n OK. Câu h i/g i ý Ki u tr ng Ki u nh d ng Tên tr ng Trung tâm ch m sóc s c kho Label/Title Bold/Italic, c 12 [M c nh] ph n u tr ng có ki u d li u là label/Title (nhãn/tiêu ) thì không cho nh p d li u vào. 2
 8. Phân tích s li u b ng Epi Info Mu n thay i hình th c c a m t nhãn ho c m t câu h i/g i ý, nh n chu t vào phím Font for Prompt n m bên ph i h p nh p Question or Prompt. th p tho i nh d ng font ch s hi n ra. Mu n thay i d ng d li u hi n ra bên ngoài s nh p vào h th ng, nh n chu t vào phím Font trong khung Field or Variable. L n này, m t h p tho i nh d ng font ch c ng s xu t hi n. i v i các tr ng ki u s , ki u m c nh là 2 ch s , b i u th b i 2 kí hi u ## (M i kí hi u # b i u th m t ch s ). B n c ng có th gõ thêm bao nhiêu kí hi u # tu ý, tu thu c vào s ch s c n chèn thêm vào tr ng. ng i v i các tr ng ki u s , có th chèn d u th p phân vào v trí nào c n thi t. pl ib c 1 và 2 cho t t c các bi n trong danh sách sau: Câu h i/g i ý Ki u tr ng Ki u nh d ng Tên tr ng Thông tin v BN Label/Title Bold, Size 18 [Default] Ngày khám l n u Date DD-MM-YYYY Date1Visit Mã b nh nhân Text PatientID Tên Text Name a ch Text Address nh/Thành ph Text City Huy n Text Country n tho i Phone Number ###-#### PhoneNum Ngày sinh Date DD-MM-YYYY BirthDate Tu i Number ánh d u vào “Read Age Only” i sinh Text BirthPlace h cv n Text Education Tình tr ng hôn nhân Text MarStat Có nh ng tr ng b t bu c ch a các d li u quan tr ng mà các tr ng này ph i có ít nh t m t giá tr . Tr ng Tu i là tr ng có th tính toán c, ch xem, không cho phép nh p s li u vào tr c ti p t b ng h i. t s l a ch n khác bao g m: Soundex, có ch a m t mã s t ng h p các tên Ti ng Anh ng âm nh ng khác cách vi t, và Repeat Last, tr ng này s t ng nh c l i giá tr cu i cùng c nh p vào 3
 9. Phân tích s li u b ng Epi Info 1.3Canh l 1. ch nh các ng k , nh n chu t vào trình n Format, sau ó nh n vào Settings. 2. Mu n xoá các ô, s d ng h p ch n Visible grid on screen xoá b ng cách nh n chu t vào h p ch n, ô c n xoá s bi n m t. C ng t t luôn m c Snap to Grid. Chú ý các m c ch n khác n a 3. Nh n OK. 1.4 Di chuy n và t l i kích th c các tr ng 1.Kích chu t trái vào tiêu Trung tâm ch m sóc s c kho ph n . Nh n chu t trái, a gi v a di chuy n tiêu trên vào chính gi a, phía trên trang gi y. Ch có các tr ng ki u Text (v n b n) và ki u Multiline (nhi u dòng) m i có th t l i kích th c các tr ng. dài c a các tr ng ki u Number (S ) và Date (Ngày) ph thu c vào ki u c a m i tr ng. Tr ng v n b n ch có th c nh d ng chu n theo chi u ngang. Các tr ng có nhi u dòng k có th t l i kích th c các tr ng theo chi u ngang hay chi u d c u c. 2.Kích chu t vào ô nh p li u c ho Tên , các d u màu xanh s xu t hi n, kích chu t trái và gi vào b t kì m t d u màu xanh nào, di chuy n c hu t thay i r ng a tr ng. 1.4 Canh l các tr ng Mu n canh l cho các tr ng, ph i có m t h p ch n bao xung quanh tr ng c n ch nh l . th c hi n vi c này, nh n chu t trái và v a gi c hu t, v a d i chuy n con tr t l p hía trái c a tr ng u tiên c n canh l n l phía ph i c a tr ng cu i cung c n canh l . Sau ó, th chu t ra. S xu t hi n m t ng ch m vi n xung quanh các tr ng này. 1. Trong trang này, tr ng Ngày sinh và tr ng Tu i nên canh l theo chi u ngang. u tiên, t o ng vi n bao xung quanh các tr ng c ch n b ng cách nh n chu t trái và di con tr qua các tr ng ó. Khi ng vi n c t o , nh n chu t vào trình n Format, sau ó nh n vào Alignment và cu i cùng là Horizontal. 2. Ti p theo, ch n tr ng Ngày khám l n u và tr ng Mã b nh nhân và khoanh vùng c ch n. Khi ng vi n khoanh vùng ch n c t o, kích chu t vào trình n Format, sau ó vào Alignment, và cu i cùng là Vertical. ng câu h i c a b n s t ng t m u d i ây: 4
 10. Phân tích s li u b ng Epi Info Các tr ng v n b n nh n các d li u b ng s ho c b ng ch . Tr ng a ch có th là ki u tr ng nhi u dòng ho c là tr ng n b n có m t ho c m t s dòng n. Tr ng Ngày là m t k i u tr ng c bi t, có th nh d ng ngày tháng theo ki u M ho c ki u Anh, ho c m t k i u ngày tháng c th nào ó. 1.6 Thay i th t nh p s li u các tr ng (Tab Order) 1. Mu n thay i th t nh p s li u c a các tr ng m t cách th công, nh n chu t vào trình n Edit, r i vào Order of Field Entry (Tab Order). 2. Nh n chu t vào tr ng mu n ch n, r i ch n ho c nút Up, ho c nút Down. Nh n OK. Các b c này có th c l p l i v i các tr ng khác cho n khi các tr n g nh p c s p x p theo úng th t mong mu n. Giá tr Ngày ( c bôi en) có th c chuy n lên trên ho c xu ng d i theo v trí tùy ý. Thay i th t theo dõi ch là thay i th t các tr ng nh p, không ph i là di chuy n c h c các tr ng trên trang nh p li u thích ng v i thay i b t k là h qu c a ch c n ng này. Sau khi t các th t nh p s li u c a tr ng n u chúng ta di chuy n các tr ng trên trang nh p li u s làm cho th t nh p c a các tr ng tr v th t m c nh ban u. 5
 11. Phân tích s li u b ng Epi Info 1.7Thêm m t trang m i vào b ng câu h i Epi Info có kh n ng t o nhi u trang trong m t view n. M i trang t ng t nh t trang trong b ng câu h i trên gi y, ho c có th c dùng t ch c d li u. 1.Nh n chu t vào nút Add Page p hía bên trái màn hình t o m t trang m i. o các tr ng sau cho view: Câu h i/G i ý Ki u Ki u nh d ng Tên tr ng Thông tin v nguy c Label/Title Bold, Size 18 [Default] Truy n máu bao gi ch a? Yes/No BloodTrans u r i, thì bao nhiêu l n? Number ## NoofTrans Ngày truy n máu l n cu i cùng: Date DD-MM-YYYY DateTrans n có x m mình không? Yes/No Tattoo nh giang mai Text Syphilis tt b p h n sinh d c Text GWarts nh l u Text Gonorrhea nh m n gi p Text Herpes HIV/AIDS Text Hivaids Khác Text OtherSTD Mô t : Multiline Describe Quan h tình d c u tiên Number ## Age1Sex n có ph i là gái m i dâm? Yes/No SexWorker n b ao nhiêu tu i khi bán dâm Number ## Age1ComSex Làm ngh này bao lâu r i (ngày)? Number ### Duration 1.8Thêm m t n hóm các tr ng Epi Info có th giúp b n nhóm m t s các tr ng l i v i nhau cho thao tác phân tích c d dàng và vi c t ch c b ng câu h i c h p lý. 1. nhóm các B nh tình d c v i nhau, nh n chu t trái vào góc trên bên trái c a tr ng Giang mai, gi chu t và di chuy n con tr n góc d i phía bên ph i c a tr ng Mô t b nh i th ra. S xu t hi n m t ng ch m bao quanh vùng ch n. 2. Nh n chu t vào Insert, sau ó vào Group. Gõ tên nhóm, "STI History", vào. Tên nhóm v a gõ s chính gi a ô nhóm. t màu b ng cách nh n vào Set Color. Sau khi ch n và t màu xong, nh n OK. Nh n OK l n n a óng c a s Group. Trong phân tích s li u, các nhóm có th c coi nh m t l a ch n n. Nh v y là tránh ph i ch n t ng giá tr trong m t nhóm. 6
 12. Phân tích s li u b ng Epi Info Epi Info cho phép thay i tên nhóm, không nhóm các tr ng, và xoá nhóm và các tr ng trong nhóm m t cách tu thích. m t th m m , có th b n mu n c n ch nh các tr ng phía bên trong nhóm. B ng câu i sau khi b sung nhóm s t ng t nh m u d i ây. t s tr ng ch nh n các s Tr ng ki u Yes/No (Có/Không) ch nh n t trong hai giá tr Có (yes) ho c Không (No). 1.9T o các giá tr và các giá tr ghi chú h p l và b ng mã thay i các thu c tính c a m t tr ng, nh n chu t ph i vào v trí câu h i/g i ý a tr ng Field Definition s xu t hi n, m c này cho phép b n thay i thu c tính cho câu h i/g i ý và d li u c nh p vào h p nh p d li u Các b ng mã (code tables) cung c p ba ph ng pháp gi i n d li u nh p vào nh m ng n ch n các l i k hi nh p d li u. 1.Nh n chu t ph i vào câu h i/g i ý Tình tr ng hôn nhân Trang 1. C a s Field Definition hi n ra. Thêm các Giá tr h p l (Legal Values) vào các tr ng v n b n cho phép b n ch n h a d li u nh p vào b ng cách t o m t b ng nh p d li u t ó ng i s d ng 7
 13. Phân tích s li u b ng Epi Info có th ch n. S ki m soát ch t ch i v i c s d li u c duy trì trong khi v n y nhanh t c qui trình nh p d li u . p Do Not Sort ã c ki m tra cho nên các giá tr hi n ra úng nh ã c nh p. Các giá tr nh p vào cho Tình tr ng hôn nhân 2. Nh n chu t vào m c Legal Values n m phía d i, bên ph i h p tho i Field Definition, xu t hi n c a s Setup Code/Legal Links. 3. B n có th s d ng b ng có s n ho c t o m t b ng m i. Mu n t o m t b ng m i, nh n chu t vào nút CreatNew. 4.Nh p các giá tr cho Tình tr ng hôn nhân: c thân, k t hôn, li d , và khác. N u th các giá tr nh p vào ã úng theo th t hi n t h nh mong mu n, nh n chu t vào p ch n Do Not Sort, u không thì danh sách s c s p x p l i theo th t b ng ch cái. p ch n Do Not Sort c m c nh ch không ch n. Khi ch này, các giá tr c nh p vào b ng mã ki m tra s c s p x p theo th t b ng ch cái trong ENTER. Khi ch ch n, các giá tr s c s p x p theo úng th t khi nh p vào. 5.Nh n OK l u Legal Values, sau ó nh n OK l n n a l u l i các thu c tính c a tr ng. Các giá tr ghi chú h p l (Comment Legal Values), t ng t nh các giá tr h p l (Legal Values), cho phép ng i s d ng gõ m t ký t n (m t ch cái ho c m t ch s ) bi u th m t p h ng án tr l i. Kí t n c phân cách v i câu tr l i y b ng d u g ch ngang (-). Ví d , thay vì gõ 1-yes tr l i cho ph n Câu i/G i ý thì b n ch ph i gõ 1. 6.Nh n chu t ph i vào Câu h i/G i ý p h n Trình v n hoá và nh p các Giá tr ghi chú p l sau ây cho tr ng ó : 1-Không i h c, 2-Ti u h c, 3- THCS, 4- THPT, 5-Khác. Nh n chu t vào h p ch n Do Not Sort. 8
 14. Phân tích s li u b ng Epi Info s d ng các Mã, ph i có ít nh t hai tr ng ã c t o - m t tr ng nh n giá tr mã, và (các) tr ng còn l i ch n mã thích h p. Tr ng u tiên là mã chính, và tr ng th hai (th ba,...) s nh p (các) giá tr xu t p hát t tr ng u tiên. 7.T o các Mã cho tr ng Thành ph i các giá tr sau ây. Trong h p tho i Setup Codes/Legal Links, ch n tr ng Qu c g ia là tr ng nh n mã và nh n chu t vào nút CreateNew. Mu n ch n nhi u tr ng cùng m t lúc, nh n và gi phím Ctrl. 8.Nh p các giá tr sau cho tr ng Thành ph : H i P hòng, Qu ng Ninh, H i D ng. Gõ "VN" vào tr ng Qu c gia , ây là giá tr nh n c c a m i thành ph . 1.10Thay i màu n n 1. Màu n n có th thay i c b ng cách nh n chu t vào nút Format, r i vào Background. 2. Trong Background Color, nh n chu t vào Change Color và ch n màu b n thích. Sau ó nh n OK. Nh n OK n n a l u và thoát kh i c a s . T o m t màu n n khác cho trang khác. Mu n t m t màu n n cho t t c các trang trong ch ng trình, ch n m c "Apply to all pages" phía d i, bên trái h p tho i Background. 1.11 i tên trang 1. Trong b ng tên trang (Page Names) phía bên trái view, nh n chu t và bôi en trang u tiên. Nh n chu t ph i vào ph n dòng v n b n dòng 1 Page. t h p tho i có tên Pagename xu t hi n. 2. Gõ tiêu "Thông tin b nh nhân " vào h p này, gõ xong nh n OK. 3. Nh n chu t vào 2 Page. i tiêu c a trang này, trang th hai, thành "Thông tin nguy c ", xong thì nh n OK. 2.L u view và b ng d li u vào a 1. u các ph n ã th c hi n b ng cách vào nút File, sau ó nh n vào Save. 2. Ch n File, i n Exit. n s c g i ý t o m t b ng d li u m i v i h p tho i New Data Table. Nh n OK ch p nh n tên m c nh c a b ng v a t . B ng d li u là m t b ng d li u d ng MS Access. Có th thay i tên tr ng i v i b t k câu h i/g i ý nào n u tr ng ó ch a t n i b ng d li u . M t khi ã có b ng d li u thì không thay i tên tr ng c a. Các giá tr c m c nh là các giá tr chu n. Các giá tr này tuân theo úng qui c, ki u và v trí t tên. Các giá tr m c nh c ch p nh n trong h u h t các tr ng h p. 9
 15. t mã ki m tra nh p li u c tiêu Sau khi hoàn thành bài h c này, h c viên s có kh n ng: 1. Xác nh c các tr ng c n có mã ki m tra. 2. Vi t c các mã l nh ki m tra l i khi nh p s li u, tính toán s li u; th c hi n úng các u ki n. 3. Thao tác c v i các d li u ã nh p: t o bi n m i, mã hoá l i bi n 4. Liên k t c các t p d li u Epi Info v i nhau Gi i thi u Nhân viên nh p d li u, vì m t hay nhi u lý do nào ó, có th s su t nh p ho c d li u l i: Có th là do ch vi t tay khó c, c ng có th do ng i nh p d li u không quen i d ng v n b n và t v ng. Thêm n a, kh i l ng v n b n nhi u n m c nhi u ng i ph i cùng nh p d li u ho c m t ng i ph i nh p m t kh i l ng l n d li u. Vì t c nh ng nguyên nhân trên, mã ki m tra hay mã dùng gi i h n d li u c phép nh p ho c báo l i nh p ti m n, th ng c s d ng trong các h th ng n t . Ph n m u c a bài t p này h ng d n cách t o mã ki m tra n gi n nh m t o thu n i cho vi c nh p d li u và m b o lo i b c các l i nh p th ng g p khi nh p vào các bi n nh tu i, ngày sinh, nh n d ng b nh nhân,v.v...Ph n còn l i c a bài ch ra cách ng d ng mã ki m tra m c p h c t p h n khi xác nh th i k mang thai c a nh ng nh nhân vào Trung tâm Ch m sóc s c kho ph n Trong th c t , các i t ng n khám t i m t c s y t không ch là m t l n. Có r t nhi u ng i s quay l i ti p t c khám ho c u tr , nh ng c ng có th ng i ta s quay l i vì m t b nh khác. N u m i l n b nh nhân n c s y t ta l i thu th p l i toàn s li u thì s là m t vi c làm m t th i gian, chúng ta c ng có th s d ng l i nh ng thông tin ã thu th p tr c ây thông qua vi c ti n hành liên k t nhi u c s d li u l i i nhau. Trong bài này, chúng ta c ng làm quen v i cách nh p s li u trong Epi Info s d ng view mà b n v a t o ra. Ngoài ra b n c ng s bi t c cách tìm ki m và nh ví các n ghi theo yêu c u c a mình. 1.S d ng l nh Assign 1.Nh n chu t vào nút Program b ng phía bên trái c a s kích ho t trình t o mã ki m tra. 2.T h p ch n ch n Choose field where action will occur, ch n tr ng BirtDate (Ngày sinh) t danh sách tr ng Trang 1.
 16. Phân tích s li u b ng Epi Info Mã ki m tra ph i c k t h p v i m t bi n, m t trang, m t view, ho c m t b n ghi có s n. Các l nh s th c hi n khi con tr v trí hay ra kh i v trí c a m t tr ng. Các tr ng trong danh sách c s p x p t heo trang, ch li t kê tên tr ng, không li t kê câu h i/g i ý. 3. Do AGE c tính sau khi nh p vào thông tin v ngày sinh nên ph i ch c ch n là giá tr m c nh là nút ch n After c ch n. c dù c li t kê nh ng các bi n có ghi Read Only không th c hi n mã ki m tra. Các Tab thành ph n trong các l nh ki m tra User Interaction (t ng tác v i ng i dùng) Dialog : N u b n kích vào ây ch ng trình s m m t c a s tho i thông báo thông tin cho ng i d ùng. Help: M m t c a s h ng d n ng i dùng tìm ki m thông tin tr giúp c th . Fieds (thao tác v i tr ng d li u ) Hide: n i m t tr ng hay nhi u tr ng; giúp phòng s c b t th ng trong quá trình nh p d li u. Unhide: Hi n t tr ng, hay nhi u tr ng, giúp t o s n tr ng nh p d li u vào . Goto: qua m t ho c m t s tr ng, và a con tr n m t tr ng xác nh nh p li u vào . Clear: Xoá d li u b t k c nh p vào m t tr ng xác nh. Record (Thao tác v i các b n ghi) Autosearch: t ch ng trình tìm ki m tr ng thích h p . If: Cung c p ch c n ng t o các câu l nh có u ki n. Programs (Thao tác ch ng trình): Execute: Cung c p ch c n ng ch y các ch ng trình b tr . Variables ( Thao tác v i các bi n) Define: Cung c p ch c n ng t o ra bi n m i. Assign: Có ch c n ng gán các giá tr cho các bi n 11
 17. Phân tích s li u b ng Epi Info 4.Nh n chu t vào Assign trên cây l nh phía bên trái. 5.Trong h p Assign Variable, ch n Age. Gõ "Years" vào h p =Expression. Sau ó, nh n chu t vào d u ngo c n m . Các hàm ph i c gõ vào text box t i v trí mà text box s c s d ng Các tr ng c gán có ch a bi n s nh n giá tr m i. Các hàm làm thay i giá tr c a m t hay nhi u bi n cho m t k t qu . H u t các hàm òi h i có các bi u th c t trong ngo c n, gi a các bi u th c này phân cách nhau b i d u ph y. Không c có d u cách gi a tên hàm và d u ngo c m (d u ngo c phía trái bi u th c). Ví d 1: Hàm Years(EarlierDate, LaterDate) Tham kh o tài li u v Epi Info tìm hi u thêm v các hàm. Hàm Years qui nh ph i có hai tham s : tham s th nh t là BirthDate (Ngày sinh) tham s th hai là Date1visit (Ngày n TT l n u ); hai tham s này c l y t Available Variables và c phân cách nhau b i d u ph y. 6.Nh n OK khi hoàn thành và nh n vào nút Save trong c a s trình so n th o. Bi u th c cu i cùng có d ng nh sau: ASSIGN Age=Years(BirthDate,Date1Visit) ng có th s d ng Program Editor và gõ bi u th c vào. Trong b ng ch n d c Choose where action will occur, các tr ng có mã ki m tra c ánh d u sao phía trái tên tr ng. 12
 18. Phân tích s li u b ng Epi Info 2.T o câu l nh ki m tra b ng ch ng trình Program Editor Thông th ng trong khi nh p s li u, chúng ta có th s không m t nhi u th i gian n u n t các b c nh y c a tr ng khi g p m t u ki n nh t nh. Gi s nh trong ng h i c a chúng ta, trong câu h i b n ã b ao gi truy n máu ch a? B n nh n c câu tr l i là không thì b n không ph i nh p các thông tin v b ao nhiêu l n truy n máu? Ngày cu i cùng c truy n máu là bao nhiêu? th c hi n u này chúng ta s d ng các mã ki m tra b ng cách gõ mã vào ô Program Editor ho c b ng cách s d ng giao di n mã ki m tra nh c mô t trong các ph n. 1. Kích úp vào câu l nh if trong danh sách l nh, b n có c h p tho i nh sau: Bi u th c có u ki n, ho c u ki n IF Danh sách các bi n cho tr c c s d ng trong u k i n IF Các câu l nh c th c hi n trong tr ng h p u ki n c tho mãn Các câu l nh c th c hi n trong tr ng h p u k i n k hông c tho mãn Khi ch n t danh sách các bi n cho tr c, hay nh n chu t vào các phím l nh u ki n ho c phím l nh s h c, các l nh này hi n lên h p nh p If Condition hoàn thành u ki n. 2.Trong h p li t kê Available Variables, ch n BloodTrans làm i s cho h p tho i If condition 3. Mu n ki m tra u ki n cân b ng c a các i s c a các hàm m t cách c th . S ng ký hi u này ("=") b i u th "b ng nhau". 4. Gõ vào u ki n tho mãn cho hàm là = “No” ho c/và kích vào nút “NO” trên h p tho i Trong Epi Info, khi so sánh m t hàm mà có m t i s d ng ký t b n ph i cho chu i ký t ó vào trong ngo c kép 5.Mu n t các bi u th c s th c hi n khi u ki n là úng thì nh n chu t vào phím nh Then n m phía d i h p li t kê Available Variables trong c a s tho i If. Trong bài t p ví d c a chúng ta n u câu l nh tho mãn là chuy n sang câu h i b n có x m mình không? Có th b n mu n thông báo cho b ph n nh p d li u v m t l i nào ó. Trong bài t p ví d này chúng tôi không s d ng thông báo l i. N u b n c mu n th c hi n uó n có th th c hi n qua các b c sau: 13
 19. Phân tích s li u b ng Epi Info b1.Nh n chu t vào tab User Interaction, r i nh n vào Dialog. M t c a s tho i có tên Dialog xu t hi n. Tiêu xu t hi n trên thanh màu xanh n m phía trên h p tho i. i nh c hi n ra vùng màu xám c a p tho i và chính là thông báo cho ng i d ng bi t các ch n c bi t. b2. Gõ vào tiêu c a thông báo/l i nh c nh n cho h p tho i. Xong thì nh n OK. 6.Nh n chu t vào Then l n n a, nh p thêm bi u th c th c hi n khi u ki n c tho mãn. 7.Kích chu t vào phím tab Fields, sau ó kích vào GoTo. C a s GoTo xu t hi n. Danh sách các trang và các tr ng cho tr c th c hi n m t l nh GoTo. 8.Di con tr vào tr ng Tattoo bôi en nó. Nh n OK. 9.Nh n OK trên h p tho i If. 10.Nh n Save trên c a s so n th o ch ng trình. Kích chu t vào Save gi i mã trong h p so n t h o, sau ó l u l i. N u có l i, (các) bi u th c mã s c bôi en và s xu t hi n m t h p báo l i. Mu n ti p t c thì a l i và nh n Save i l n n a. 11.Nh n OK thoát kh i c a s Program. 14
 20. Phân tích s li u b ng Epi Info o nút liên k t S liên k t t- m t (1:1), n i hai b ng v i nhau. M i liên k t này th ng n i m t n ghi b ng này v i m t b n ghi b ng khác. liên k t t-nhi u n i m t b n ghi b ng này v i nhi u b n ghi b ng khác, i liên k t này còn c g i là liên k t “m -con” . ây là s liên k t thông d ng nh t trong d li u i liên k t trên là m i liên k t m t “m ” có th có nhi u con nh ng m t con ch có duy nh t m t m . Trái l i là liên k t nhi u m t, M:1. Liên k t nhi u-nhi u, M:M, có th c t o b i m t c p liên k t m t-nhi u gi a các b ng và nó bao g m liên k t m t nhi u và/ho c nhi u liên k t nhi u m t. o m t bi n m i góc d i b ên ph i c a trang hai, Risk Information. 1. ánh “Theo dõi th m khám” là câu h i/g i ý , ch n Relate là ki u tr ng và kích OK. t m u nhan Conditions for related form to be active s xu t hi n t nút liên k t c ng có th c t o b ng cách kích vào nút Related View thay vì ch n Relate nh là m t ki u bi n. 2. b ng Form should be accessible, ch n Only when certain conditions are true (th c hi n m i liên k t ch khi tho mãn u ki n). Chú ý r ng khi “Only when certain conditions are true c ch n, m t b tr ng m i s xu t hi n. 3. m b o ch c chán r ng hai h p ch n tr ng không c ch n. 4. Kích vào h p drop-down Available variables và ch n PatientID t danh sách; nó s c xu t hi n h p công th c. 5.Kích vào ký hi u nh h n (), sau ó kích vào nút “ hai l n. H p s ghi: PatientID “” 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản