intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật giải quyết tranh chấp kết nối Viễn thông tại Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

37
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này tập trung chủ yếu vào phân tích thực trạng và bước đầu đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa những quy định pháp luật để giải quyết vụ việc tranh chấp kết nối Viễn thông mà không đi sâu vào những quy định mang tính nội dung của kết nối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật giải quyết tranh chấp kết nối Viễn thông tại Việt Nam hiện nay

GHI NHAN TRAO D O I<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phap luat giai quyet tranii cliap<br /> \£i noi Vi^u thoug tai Viet Nam hieu uay<br /> DUdng Qudc Huy, Nguyen Thuy Quynh,<br /> Tran Hoai Van<br /> <br /> De giai quyet mdt vu tranh chap, ngudi ta phai hoan thien hon nua rtaimg quy dirta phap luat de<br /> can cQ vao nhimg quy pham ndi dung va rtaung giii quyet vu viec tranh chip ket ndi Vien thdng ma<br /> quy pham hlrta thQc. Quy pham ndi dung la can cQ khdng di sau vao nhimg quy dinh mang tuta ndi<br /> de xac dirta quyen, nghia vu cua cac ben tham gia dung cua ket ndi.<br /> trarta chip. Quy pham hlrta thQc 0Qp cho viec giai<br /> quyet tranh chip tuan thu theo mdt trirta tu, thu tue 1. AP DUNG BO LUAT TO TUNG DAN SU<br /> chat che, dam bao tirta khach quan, chirta xac. Cae DE G I A I QUYET TRANH CHAP KET N O I<br /> van ban phap luat tham gia giai quyet trarta chip V I I N THONG<br /> ket ndi Vien thdng vl vay eung dugc chia lam hai<br /> Bd luat td tung dan su bao gdm 36 Chuong, 418<br /> rtadm. Nhdm cac van ban quy dirta ve ket ndi, bao<br /> Dieu, dugc Qudc hdi khda XI, ky hgp thu 5 thdng<br /> gdm: Phap lenh Buu chuta, Vien thdng (BCVT), Nghi<br /> qua ngay 15/6/2004, ed bleu luc tii 01/01/2005.<br /> dinh 160/2004/ND-CP va Quyet dinh 12/2006/QD-<br /> Ngay trong Dieu 1, Bd luat td tung dan su da neu ro,<br /> BBCVT. Nhdm cac van bin quy dmh ve trirta tu, thu<br /> Bd luat quy dmh trlrta tu, thu tuc khoi kien de Tda<br /> tuc giii quyet trarta chip ket ndi, trong dd cd Bd<br /> an giai quyet cac vu an ve trarta chip kirta doarta,<br /> luat td tung Dan su, Luat Carta tranh va Phap lerta<br /> thuang mai; Trlnh tu, thu tuc yeu ciu de Tda an giii<br /> ttgng tai thuong mai. Ben carta do, de phu hgp tinh<br /> quyet cac viee ve kinh doarta, thuong mai tai Tda<br /> chat dac thu cnia Urta vuc Vien thdng, trirta tir, thu<br /> an. Bing quy dirta nay, ke tii ngay 01/01/2005,<br /> tue giai quyet tranh chap ket ndi cdn dugc quy dirta<br /> mgi tranh chip phat sinh ttong Unh vuc kinh doanh<br /> tai Phap lenh BCVT, Nghi dinh 160/2004/ND-CP<br /> thuong mai deu cd the dugc giai quyet theo thu tuc<br /> hudng din Phap lerta BCVT ve Vien thdng va Quyet<br /> td tung tai Toa an rtaan dan. Day la ca sd phap ly<br /> dirta 12/2006/QD-BBCVT cua Bd tradng Bd BCVT<br /> quan trgng cho phep cac ben ttong tranh chap ket<br /> |nay la Bg Thdng tta va Tmyen thdng).<br /> ndi Vien thdng khdi kien yeu ciu toa an giai quyet.<br /> Bar Viet nay tap trung chu yeu vao phan tich thuc<br /> Nhu vay, khing dirta ring, khdi kien ra toa la mdt<br /> trang va budc dau dua ra nhung giai phap nhim<br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&TT KY 1 ( 8 . 2 0 0 9 ) 47<br /> GHI NHAN TRAO DOI<br /> <br /> ttong rtaung hlnh thQc giai quyet trarta chap ket ndi giii quyet ttarta chap theo thu tuc phQc tham cae vu<br /> Vien thdng tai Viet Nam Men nay. Khi van dung Bd ttanh chap ket ndi Viln thdng.<br /> luat td tung Dan su vao giai quyet trarta chip ket Vdi thu tuc giam ddc tham vu trarta chip ket ndi<br /> ndi Vien thdng, ein luu y mdt sd quy dirta ea ban Vidn thdng, tham quyen thude ve: Uy ban Tham<br /> sau day: phan Tda an rtaan dan cip tinh ddi vdi rtaimg bin<br /> - Tda an cd tham quyen giai quyet tranh an, quyet dirta da cd hieu luc phap luat cua Tda an<br /> chap ket ndi Vien thong theo quy dinh ciia Bp rtaan dan cap huyen bi khang nghi; Tda kirta te Tda<br /> luat To tung dan sU an rtaan dan tdi eao ddi vdi bin an, quyet dirta da<br /> Ve xet xu sa tham, hien nay, tda an rtaan dan cip ed bleu lue phap luat eua Tda an rtaan dan cap tirta<br /> huyen va tda an nhan dan cip tinh deu cd tham bi khang ngiu; Hdi ddng Tham phan Tda an nhan<br /> quyen glal quyet ddi vdi ttarta chap ket ndi Vidn dan tdi cao ddi vdi bin an, quyet dirta da ed bleu lire<br /> thdng. Bd luat td tung Dan su quy dirta, Tda an phap luat eua eac Tda phuc tham, Tda kuta te cua<br /> nhan dan huyen, quan, Uu xa, thanh phd thude tinh Tda an nhan dan tdi cao bi khang nghi; TOa an cd<br /> (tda an cap huyen) cd tham quyen giai quyet theo tham quyen cip tren ddi vdi rtaung bin an, quyet<br /> thu tuc so tham nhimg tranh chap ve ktah doarta, dmh da cd hieu lire phap luat ve eung mdt vu an dan<br /> thuang mai Uen quan den boat ddng cung ung dich su thude tham quyen cua cac cap Tda an khac nhau<br /> vu giua td chuc cO dang ky kirta doanh vdi nhau va (Dieu 291, Bd luat td tung Dan sir).<br /> deu cd muc dleh lgi nhuan (Dieu 29, Dieu 33, Bg luat Thii tuc tai tham vu tranh chap ket ndi Vien thdng<br /> Td tung dan su). Tranh chip ket ndi la ttarta chap thude tham quyen cua Hdi ddng tai tham tda an<br /> giua cac nha cung cap dich vu Vidn thdng vdi rtaau, rtaan dan cap Tinh va Tda tdi eao (309, Bd luat td<br /> deu hudng den mue tieu lgi nhuan, do vay, tranh tung dan su).<br /> chap ket ndi ed the duge col la vu an dan sir thude Tdm lai, neu vu trarta chip ket ndi Vien thdng<br /> tham quyen giai quyet cua tda an. Theo Khoin 2, dugc giii quyet theo con dudng tda an, thi vdi quy<br /> Dieu 34, Bd luat td tung Dan su, tda an cap huyen ed dmh rtau hien nay trong Bd luat Td tung Dan sir, tda<br /> tham quyen thu ly x6t xu so tham neu Tda cip tirta an nhan dan cip Huyen trd len deu cd kha nang thu<br /> khdng Iiy len de giai quyet. Cung tai cip so tham, ly, giai quyet.<br /> tda an nhan dan tirta, tharta phd true thude tmng<br /> - Thu tuc khdi kien vu tranh chap ket ndi<br /> uong cd the giai quyet rtaimg vu tranh chip ket ndi<br /> Viln thdng theo quy djnh tai Bo luat Tdtung<br /> Viin thdng, neu tranh chap iy khdng thude tham<br /> Dan sU<br /> quyen cua tda cap huyen hoae trong tradng hgp tda<br /> De vu viec duge tda an glal quyet, doarta nghiep<br /> cap tinh nhan thay cin thiet lay len de giil quyet<br /> (DN) vidn thdng ed quyen va lgi ich hgp phap bi xam<br /> (Dieu 34, Bd luat td tung Dan sir) hoae vu trarta chap<br /> pham phai Uen harta khdi kien (Dieu 162, Bd luat<br /> ket ndi vien thdng ay cd yeu td nudc ngoai (Khoin<br /> td tung Dan sir). Don khdi kien tuan thu diy du ndi<br /> 2, Dieu 20, Bd luat td tung Dan su).<br /> dung hudng din tai Dieu 164, Bd luat td tung Dan<br /> Ve xdt xu phQc tham, tmdng hgp ed khang eao,<br /> su rihu: Ten, dia chi ngudi khdi kien, rtaimg van de<br /> khang ngiu, tda an nhan dan cip tren true tiep eua<br /> can giii quyet, tai Ueu chimg mirta eho rtaimg yeu<br /> cap xdt su so tham se xet xu theo thu tue phue tham<br /> eau eua mtah la ed can cQ va hgp phap .v.v... Don<br /> ttanh chip ket ndi Vidn thdng. Nhu vay, ehi cd tda<br /> dugc ndp true tiep tai Tda hoae gui theo dudng Buu<br /> an cip tinh va tda an tdi eao mdi cd tham quyen<br /> dien. Sau khi nhan don khdi kien va tai Ueu, chimg<br /> <br /> <br /> <br /> 4 8 I TAP CHI CNTT&TT KY 1 (8.2009)<br /> GHINHAN TRAO D O I<br /> <br /> <br /> rtaau sau khi trarta chap, do vay, hda giai ludn la<br /> mdt hlnh thuc cin thiet de phu hgp vdi dae thu dd.<br /> - Xet x U sd t h a m , x e t xit phuc t h a m , giam<br /> ddc t h a m va tai t h a m<br /> <br /> Sau khi thu ly, vu viec chuyen sang giai doan<br /> ehuan bi xet xu. Trong giai doan nay, Tda se tien<br /> hanh hda giai cae ben, tradng hgp hda giii khdng<br /> thanh, se chuyen sang xet xu.<br /> Theo quy dirta tai Bd luat td timg Dan su, vu an<br /> kuta doarta thuang mai, trong dd cd tranh chap ket<br /> ndi Vidn thdng se dugc xet xu theo hai cap. Xet xu<br /> cQ kdm theo, neu xet thay vu an thude tham quyen so thim va xet xu phQc tham. Xet xu so tham la viee<br /> giai quyet eua Tda an thi Tda an se thdng bao ngay tda an cd tham quyen xem xet va giai quyet Ian dau<br /> cho DN Vien thdng khdi kien biet de den Tda an lam tien vu ttanh chap. Nhta chung, ve co ban viec xdt<br /> thu tuc nop tien tam Qng an phi. Tda an thu ly vu an xu tai phien tda so tham dugc tien hanh qua cac<br /> khi DN khdi kien nop cho Tda an bien lai nop tien budc nhu: Thu tuc trade khi bit dau, Thu tue bit diu<br /> tam Qng an phi. Thu tuc khdi kien ket thQc. phien tda, Thu tuc hdi, Thu tuc tranh luan, cudi cung<br /> - Hda giai trong td tung dan sU la Nghi an va tuyen an.<br /> Trong xet xu theo thu tuc td tung dan su vu an X6t xu phQc thim la viec Tda an cip tren true tiep<br /> kirta doanh thuong mai ndi chung va ttarta chap xet xu lal vu an ma bin an, quyet dirta eua Tda an<br /> ket ndi Vien thdng ndi rieng, hda giii vQa la nguyen cip so tham ehua ed hieu luc phap luat bi khang cao<br /> tic, vQa la mdt budc quan trgng cua tien trlnh giii hoae khang nghi. Tmdng hgp ed khang eao, khang<br /> quyet vu viee. Dieu 10, Bd luat td tung dan su quy nghi ddi vOi phan quyet tai phien so tham, vu tranh<br /> dinh, Tda an cd trach nhiem tien hanh hda giii va chap dugc xet xu phuc tham. Phan quyet tai phien<br /> tao dieu kien thuan lgi de cae duong su thda thuan phQc tham la chung tham va cac ben budc phai thi<br /> vdi rtaau ve vide giii quyet vu viec dan su theo quy harta va cbuyen sang giai doan thi harta an. Ve thu<br /> dmh cua Bd luat nay. Ve nguyen tie, sau khi thu ly, tuc tai phien Phue tham, nhta chung, gidng nhu<br /> Tda an ed quyen ra quyet dirta dirta ehi giai quyet phien sa tham.<br /> vu tranh chap ket ndi trong tradng hgp eac ben da<br /> Ddi vdi rtaimg ban an da cd hieu lire phap luat, neu<br /> tu thda thuan va khdng yeu ciu Tda an tiep tuc giii<br /> phat bien nhung tinh tiet mdi hoae cd sal sdt trong<br /> quyet vu an (Dieu 192). Thu tue hda giai cQng cd<br /> qua trlnh xdt xu, ban an se dugc xem xet lal theo<br /> khi duge tien harta tai giai doan chuan bi xet xu so<br /> thu tuc giam ddc tham hoae tai tham. Thu tue tai<br /> tham thdng qua phien hda giai do tham phan chu<br /> phien tda Tai tham va Giam ddc tham cd rihieu diem<br /> tri, hoae tai phien so tham va phQc tham thdng qua<br /> tuong ddng, ve co ban rtau sau: Sau khi ehu tga khai<br /> viec ehu tga phien tda hoi ve viee eac ben cd thda<br /> mac phien tda, mdt tharih vien cua Hdi ddng triita<br /> thuan duge vdi rtaau ve viec giai quyet vu ttarta<br /> bay tdm tit ndi dung vu an, qua trirta xet xu vu an,<br /> chip hay khdng (Dieu 220, 260, 268). Trarta chap<br /> quyet dinh eua bin an, quyet dinh eua Tda an da ed<br /> ket ndi Vien thdng la dang tranh chap dac thu, ttong<br /> bleu lire phap luat bi khang ngiu, cac can eu, nhan<br /> do cac ben van phai quan he, hgp tac chat che vol<br /> dinh cua khang nghi va de nghi cua nguoi khang<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&T" 49<br /> GHI NHAN TRAO DOI<br /> <br /> nghi. Dai dien Vien kiem sat phat bleu y kien cua nhung uu diem nhu: Ddc lap, chat che, khach quan<br /> Vien kiem sat ve quyet dirta khang ngiu. Cac thanh trong trlrta tir giii quyet, tinh bit budc thuc hien<br /> vien cua Hdi ddng thao luan va phat bleu y kien cua phan quyet vu viec ..v.v...<br /> mtah ve viec giai quyet vu an. Dai dien Vien kiem<br /> sat phat bleu y kien cua Vien kiem sat ve viee giii<br /> 2. AP DUNG LUAT CANH TRANH G I A I<br /> quyet vu an. Hdi ddng giam ddc tham, tai tham bleu<br /> QUYET TRANH CHAP KET NOI VIEN<br /> quyet ve viee giai quyet vu an.<br /> THONG<br /> - Thi hanh an<br /> Luat Carta trarta da dugc Qudc hdi nudc Cdng hoa<br /> Ban an, phin bin an da ed bleu lire phap luat se Xa hdi Chu nghla Viet Nam khoa XI, ky hgp thQ 6<br /> duge thi hanh. Trudng hgp cac ben khdng tu nguyen thdng qua ngay 03/12/2004 gdm 6 Chuong, 123<br /> thi harta, ben dugc thi harta ed quyen yeu eiu ca Dieu, cd hieu lue tii ngay 1/7/2005.<br /> quan thi harta an cac cap ra quyet dirta thi harta<br /> Dieu 56, Luat Carta trarta quy dirta, viee giai quyet<br /> an. Ben yeu cau phai cd don yeu ciu thi hanh an<br /> vu viee carta trarta Uen quan den hanh vl ban ehe<br /> hoae true tiep den co quan thi hanh an neu rd ndi<br /> carta trarta, harta vi carta trarta khdng larta marta<br /> dung yeu cau va cac thdng tta Uen quan den viec thi<br /> thuc hien theo quy dirta cua Luat nay. Ve nguyen<br /> harta an kdm theo ban an hoae quyet dinh cd yeu<br /> tie, ke tii ngay 1/7/2005, tranh chap ket ndi Vien<br /> ciu dugc thi hanh. Cdng tac thi harih an do Chu tich<br /> thdng giua cac DN Viin thdng mang dau bleu eua<br /> Uy ban nhan dan cae cip ehi dao, ddn ddc.<br /> harih vi han ehe carta tranh hoae harta vi carta<br /> - Thdi gian giai quyet tranh chap theo thu trarta khdng larih marta cd the dugc giii quyet theo<br /> tuc t d t u n g dan su td tung canh trarta quy dirta tai Luat carta trarta.<br /> Tu khi ndp don khdi kien den thi harta an (sau Nhu vay, hien nay, khieu nai len ca quan quan ly<br /> phuc tham, chua ke tai tham va giam ddc tham) la carta trarta la mdt trong rtaung hinh thQc dugc lira<br /> khoang ban 600 ngay (thu ly, bd sung don kien, chgn de giai quyet trarta chap ket ndi Vien thdng<br /> phan cdng tham phan, chuan bi xdt xu, hoan phien tai Viet Nam.<br /> tda, giti quyet dinh sang thi harta an, chua ke qua Theo ttah than cac quy dmh trong Luat carta<br /> trirta thi harta an). Thdi gian ngin rtait de mdt vu tranh, khi mdt ben tham gia tranh chap ket ndi Vien<br /> tranh chip ket ndi vien thdng cd the dugc giai quyet thdng xdt thay quyen va lgi ich hgp phap eua mlnh<br /> theo thu tuc td tung quy dirta ttong Bd luat td tung bi xam hai do harta vi vi pham quy dirta cua Luat<br /> Dan sir la 120 ngay, xay ra khi cae ben thda thuan carta trarta nhu: Cd dau hieu eho thay, trarta chap<br /> duge vdi nhau va dugc tda an cdng nhan ngay trong<br /> giai doan ehuan bi xdt xu so tham.<br /> Tren day la mdt sd diem dang luu y trong tradng<br /> \ i iy<br /> hgp cac ben cd y dirta dua vu ttarta chap ket ndi<br /> vi§n thdng ra giai quyet tai Tda an theo quy dinh<br /> phap luat Viet Nam. Tuy nhien, thue tien tranh chap<br /> va giai quyet tranh chap ket ndi Vien thdng tai Viet<br /> Nam thdi gian qua cho thiy, chua ed vu viee nao<br /> dugc giai quyet bang con dudng khdi kien tai Tda<br /> an, mac dQ giai quyet bing eon dudng tda an cd<br /> <br /> <br /> <br /> 50 TAP CHI CNTT&TT KY 1 (8.2009)<br /> GHI NHAN TRAO DOI<br /> <br /> <br /> ket ndi la he qui cua mdt thda thuan ban ehe carta<br /> ttanh; Phan bd ca sd hang ting mang khdng cdng<br /> bing; Phan biet gia cudc ket ndi nhim han che viec<br /> gia nhap thi tradng; Tranh chip ket ndi nham muc<br /> dich ban che su phan phdi dich vu hoae ngan can<br /> viec gia rtaap thi tradng eua DN Vien thdng mdi;<br /> Ap dung cudc ket ndi cao hon cudc ap dung eho<br /> DN tharta vien hoae DN khae; Budc phii thuc Men<br /> cac nghia vu khdng Uen quan den ket ndi; TQ choi<br /> dich vu; Lam dung cac bien phap ky thuat de ngan<br /> can dich vu eua ddi thu .v.v...thi DN Vi§n thdng ed<br /> quyen khieu nai den ca quan quan ly canh trarta,<br /> Sau khi nhan duge bao eao dieu tra va toan bd<br /> yeu eiu glal quyet theo triita tu, thu tuc cua td tung<br /> hd so vu viec carta tranh, Chu tich Hdi ddng carta<br /> carta tranh.<br /> ttanh quyet dirta tharta lap Hdi ddng xu ly vu viee<br /> Hd sa khieu nai phai dugc giti kem chimg cu canh tranh. Hdi ddng nay cd 30 ngay de ra quyet<br /> chimg mirta harih vi vi pham. Thdi hieu khieu nai dinh ma Phien dieu trin xem xet, xu ly vu viec.<br /> la 2 nam, ke tii ngay hanh vi cd diu hieu vi pham Phien dieu trin dugc to chuc sau dd cham rtaat la<br /> phap luat ve canh trarta dugc thue hien (Dieu 58, 15 ngay. Phien dieu tran cd the duge md cdng khai<br /> Luat Carta trarta). Trong thai ban 7 ngay lam viee, hoae xu kta. Tham gia Phien dieu tran eO the bao<br /> ke tii ngay tiep rtaan hd sa khieu nai, ca quan quan gdm: Thanh vien Hdi ddng xu 1^ vu viee carta tranh,<br /> 1^ canh tranh ed trach nhiem thdng bao bing van thu ky phien dieu trin; Ben bi dieu tra; Ben khieu<br /> bin cho ben khieu nai ve viec thu ly hd sa. Ben nai; Luat su; Dieu tra vien da dieu tra vu viee carta<br /> khieu nai nop tam ung an phi cho viee xu ly (Dieu trarta; Nhung ngudi khac dugc ghi trong quyet dinh<br /> 59, Luat carta tranh). md phien dieu tran.<br /> Sau khi thu ly Hd sa khieu nai, Ca quan quan ly Sau khi nghe rtaung ngudi tham gia phien dieu<br /> (CQQL) canh tranh, trong 30 ngay dieu tra so bd, tran trirta bay y kien va tranh luan, Hdi ddng xu ly<br /> quyet dinh ed dieu tra chinh thQc hay khdng (Dieu vu viec canh tranh tien harta thao luan, bd phieu<br /> 86). Neu ed co sd de quyet dirta dieu tra chirta thQc kin va quyet dinh theo da sd. Quyet dinh xu ly vu<br /> tbi thdi ban tdi da eho phdp thuc hien dieu tra chirta viee carta tranh cd hieu luc phap luat sau 30 ngay<br /> thuc la 360 ngay (chirta thuc, gia ban va dieu tra ke tii ngay ky neu trong thdi han dd khdng bi khieu<br /> bo sung). Nhung ndi dung can ban cin lam sang nai.<br /> rd trong dieu tra chirta thuc bao gdm: xac mlnh thi Tradng hgp khdng nhit tri mot phin hoae toan<br /> tradng lien quan; xac mirta thi phin tren thi ttudng bd ndi dung quyet dinh xu ly vu viec carta tranh<br /> Uen quan cua ben bi dieu tra; Thu thap va phan cua Hdi ddng xu ly vu viec carta tranh, cae ben cd<br /> tich chung cQ ve hanh vi vi pham. Tradng hgp qua quyen khieu nai len Hdi ddng Carta ttanh. Tradng<br /> dieu tra phat hien vu viec carta trarta ed dau bleu hgp khdng nhit tri mdt phin hoae toan bd ndi dung<br /> tdi pham, dieu tra vien phai kien ngiu ngay vdi Thu quyet dmh xu ly vu viee carta ttarta eua Thu tradng<br /> tradng CQQL carta trarta xem xet chuyen hd so den CQQL carta tranh, cac ben cd quyen khieu nai len<br /> ca quan rtaa nudc cd tham quyen khdi td vu an hlrta Bd tradng Bd Thuang mai (nay la Bd Cdng thuong).<br /> su. Nhung phan cua quyet dirta xu ly vu viec carta tranh<br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&^<br /> GHI NHAN TRAO DOI<br /> <br /> bi khieu nai thi ehua duge dua ra thi harta. Trong tiep tue dua ra thi harta.<br /> thai ban 30 ngay, ke tii ngay rtaan dugc hd so khieu Ddi vol moi harta vi vi pham phap luat ve canh<br /> nai, Hdi ddng carta tranh hoae Bd tradng Bd Thuang tranh, DN Vien thdng vi pham phii chiu mdt trong<br /> mai ed trach nhiem giii quyet khieu nai theo tham cae hinh thQc xu phat chinh: Carta cao; Phat tien.<br /> quyen; Tradng hgp dac biet phQc tap, thdi ban giai Tuy theo tirta chat, mQc do vi pham, DN Vien thdng<br /> quyet khieu nai ed the dugc gia ban, nhung khdng vi pham phap luat ve carta tranh edn cd the bi ap<br /> qua 30 ngay. dung mdt hoae cac huta thuc xu phat bd sung sau<br /> Hdi ddng canh tranh cd quyen: 1/ Giu nguyen day: 1/ Thu hdi giiy chimg nhan dang ky kirta<br /> quyet dinh xu ly vu viee carta trarta neu xdt thay doarta, tude quyen su dung giay phep, chimg chi<br /> viec khieu nai la khdng du can eu; 2/ Sua mdt phin hanh nghe; 2/ Tich thu tang vat, phuang tien duge<br /> hoae toan bd quyet dirta xu ly vu viec canh tranh su dung de vi pham phap luat ve carta trarta. Ngoai<br /> neu quyet dirta nay khdng dimg phap luat; 3/ Huy cae htah thQc xu phat quy dirta tren day, td chQc,<br /> quyet dirta xu ly vu viee carta tranh va chuyen hd so ea rtaan vi pham phap luat ve carta tranh cdn ed<br /> vu viee canh trarta eho Hdi ddng xu ly vu viee canh the bi: Co eiu lai DN lam dung vi tri thdng Unh Uu<br /> tranh glal quyet lai trong cac tradng hgp: ChQng tradng; Chia, tach DN da sap rtaap, hgp nhat; huge<br /> cu chua dugc thu thap va xac mlnh day du; Thanh ban lal phin DN da mua; Cai chinh cdng khai; Loai<br /> phin Hdi ddng xu ly vu viec carta trarta khdng dung bd rtaimg dieu khoin vi pham phap luat ra khdi<br /> quy dirta cua Luat nay hoae cd vi pham nghiem hgp ddng hoae giao dich kinb doanh; cac bien phap<br /> trgng khac ve td tung carta tranh. ein thiet khac de khie phuc tac ddng ban che carta<br /> Khi xem xdt, giai quyet khieu nai quyet dinh xu tranh cua hanh vl vi pham. Hdi ddng xu ly vu viec<br /> ly vu viec carta tranh eua CQQL carta tranh, Bd carta tranh, Hdi ddng carta tranh la rtaung ehu the<br /> tradng Bd Thuong mai (nay la Bd Cdng thuong) cd cd tham quyen xu ly vi pham phap luat ve carta<br /> cae quyen: 1/ GiQ nguyen quyet dirta xit ly vu viec tranh.<br /> canh tranh neu xet thay viee khieu nai la khdng du DN Vien thdng ed hanh vi vi pham phap luat ve<br /> can cQ; 2/ Sua mdt phan hoae toan bd quyet dinh carta trarta gay thiet hai den lgi ich cua Nha nudc,<br /> xu ly vu viec carta trarta neu quyet dirta nay khdng quyen va lgi ich hgp phap cua td chuc, ca itaan<br /> dQng phap luat; 3/ Huy quyet dirta xu ly vu viee khac thi phai bdi thudng thiet hai theo quy dirta<br /> carta trarta va yeu cau CQQL carta trarta giai quyet eua phap luat.<br /> lal trong tradng hgp chung cQ chua duge thu thap Cung gidng rtau Bd luat to tung dan sir, thue tien<br /> va xac minh diy du. ve tranh chip va giai quyet tranh chap trong thdi<br /> Quyet dinh giai quyet khieu nai quyet dinh xu ly gian qua eho thay, td tung carta tranh ehua duge su<br /> vu viec carta tranh ed hieu luc phap luat ke tii ngay dung rtau mdt hlnh thue giai quyet tin cay ddi vdi<br /> ky. Tradng hgp khdng rtait tri vdi quyet dinh giii cac DN Vien thdng. Tren thuc te, mac dQ rtaieu DN<br /> quyet khieu nai ve quyet dmh xu ly vu viee canh Vidn thdng y thQc dugc ve khi nang lua chgn Luat<br /> tranh, cac ben Uen quan cd quyen khdi kien vu an carta trarta de giai quyet tranh chip, my nhien, eac<br /> harta chinh ddi vdi mdt phin hoae toan bd ndi dung DN Viin thdng cQng khdng cd y dirta khieu nai len<br /> eua quyet dinh giai quyet khieu nai ra Toa an nhan CQQL carta tranh de xu ly vu viec (quan diem eua<br /> dan tinh, tharta phd true thude trung uang cd tham mdt sd chuyen gia phu trach ket ndi va giil quyet<br /> quyen. Nhitag phan cua quyet dinh xu ly vu viee trarta chap ket ndi tai mdt sd DN Idn).<br /> carta tranh khdng bi khdi kien ra Tda an vin duge<br /> <br /> <br /> 52 TAP CHI CNTT&TT KY 1 (8.2009)<br /> GHI NHAN TRAO DOI<br /> <br /> 3. AP DUNG PHAP LENH TRONG T A I quan quan ly Vien thdng SIT thuc hien thu tue ttgng<br /> THLTONG M A I G I A I QUYET TRANH CHAP tai neu cac DN khdng dugc thda thuan ttong vdng<br /> KET N O I V I I N THONG 40 ngay ke tii ngay ed de nghi ket ndi ehinh thQc.<br /> <br /> Phap lerta trgng tai thuong mai nam 2003 gdm 8 Khae vdi mdt sd nudc tten the gidi cd trlrta tu, thu<br /> Chuong, 63 Dieu, cd hieu luc tii ngay 01/7/2003. tuc giai quyet bing ttgng tai danh rieng eho trarta<br /> Dieu 1 Phap lenh quy dirta, Phap lerta nay quy chap ket ndi Vien thdng, hien nay, tai Viet Nam viec<br /> dirta ve td chQc ttgng tai, td tung trgng tai de giai giii quyet nay duge van dung chung vdi eac tranh<br /> quyet itaimg tranh chap phat suta trong hoat ddng chap thuong mai khac. Dieu nay duge thQa rihat tai<br /> thuong mai theo su thoa thuan cua eac ben. Nhu Khoin 1, Dieu 2, Phap lerta trgng tai thuang mai<br /> vay, tmdng hgp cac ben trong trarta chip ket ndi 2003, theo dd, trgng tai la phuang thQc giai quyet<br /> Vi§n thdng cd sir thoa thuan thdng rtait dua vu tranh chip phat sinh ttong boat ddng thuong mai<br /> trarta chip ra trgng tai de giii quyet thi nhimg quy dugc cac ben thda thuan. Bing viee dua ra khai<br /> dirta ve trinh tu, thu tuc trong Phap lerta nay se la niem "boat ddng thuang mai" (Khoan 3, Dieu 2),<br /> CO sd phap ly de giai quyet vu viee trarta chip. Vdi Phap lenh trgng tai thuong mai 2003 da cho phep<br /> quy dirta nay, Trgng tai la mdt trong rtaimg hlrta trgng tai glal quyet mgi trarta chap phat sirta trong<br /> thQc glal quyet trarta chap ket ndi Vl§n thdng tai boat ddng thuong mai, trong dd cd ttarta chap ket<br /> Viet Nam hien nay. ndi Vidn thdng.<br /> Cd the ndi, trgng tai la mdt loai hlrta giii quyet - Theo tinh t h i n cac quy dinh trong Phap lenh<br /> tranh chap trayen thdng, phd bien trong linh vuc trgng tai thuang mai 2003, de giai quyet trarta chip<br /> thuang mai ndi chung va Vien thdng ndi rieng, la ket ndi Vl§n thdng bing trgng tai, phii tuan theo<br /> tradng hgp dac biet cua giai quyet tranh chap vdi mdt sd nguyen t i e ca ban sau:<br /> sir tham gia cua ben thQ ba. Thdng thudng, ngudi Mot la, tranh chip ket ndi Vien thdng ehi duge<br /> ta chia trgng tai thuang mai tharta hai loai: Trgng giai quyet bing trgng tai neu tmdc hoae sau khi xay<br /> tai thudng true va trgng tai vu viee. Ddi vdi thu tue ra tranh chap, cae ben cd thoa thuan trgng tai.<br /> trgng tai, viee lira chgn trgng tai vien, trgng tai vu<br /> Hai la, khi giai quyet trarta chip ket ndi Viin thdng,<br /> viee hay thudng true .v.v... hoan toan phu thude<br /> trgng tai vien phii ddc lap, khach quan, vd tu. Neu<br /> vao y ehi cua cac ben. Thda thuan lira chgn trgng<br /> khdng dat dugc tieu ehuan nay, se i n h hudng true<br /> tai cd the la mdt dieu khoan trong hgp ddng ehinh<br /> tiep den tinh dQng din, ehinh xac, khach quan va<br /> (Thda thuan ket ndi) hoae lap mdt thda thuan khac.<br /> khi nang thi harta cua phan quyet trgng tai.<br /> Rieng trong lirta vuc Vien thdng, nhieu tradng hgp<br /> viec lira chgn trgng tai lai xuit phat tii su khuyen Ba la, nguyen tic giQ bi mat phai dugc tdn trgng<br /> khich hoae uy rihiem true tiep cua CQQL rtaa nudc thue hien.<br /> ve Vien thdng. Luat Vien thdng 1996 eua My [1] Bdn la, quyet dtah trgng tai la chung tham, cae<br /> cho phdp Uy ban quin ly Vien thdng qudc gia su ben phai thi harta quyet dirta ttgng tai, tni tradng<br /> dung trgng tai de giai quyet tranh chap ket ndi Vien hgp toa an buy quyet dtah ttgng tai.<br /> thdng. AustraUa cQng ed quy dirta tuong tir khi eho Nam la, nguyen tie ap dung phap luat de giii<br /> phdp ACCC (Uy ban ngudi tieu dQng va trarta chap quyet tranh chip. Theo quy dirta nay, ddi vdi vu<br /> AustraUa) lua chgn trgng tai tham gia giii quyet vu tranh chap giua cae doanh nghiep Viin thdng cua<br /> ttarta chap Vidn thong da duge eac ben yeu ciu Viet Nam, hdi ddng ttgng tai ap dung phap luat<br /> ACCC giai quyet. Chirta sach trong tai cua Guatemala tuong Qng eua Viet Nam de giai quyet tranh chip.<br /> riio ph6p cac DN Vidn thong dugc quyen yeu cau ca<br /> (C 'on Hep)<br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&i 53<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2