intTypePromotion=1
ADSENSE

Phẫu thuật bảo tồn điều trị vỡ xoang trán tại Bệnh viện nhân dân 115

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

37
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn phương pháp phẫu thuật cho phù hợp trong điều trị các trường hợp vỡ xoang trán luôn là một thách thức đối với phẫu thuật viên. Bởi trên một bệnh nhân có thể gặp một hoặc nhiều kiểu vỡ. Khi can thiệp phẫu thuật sao cho vừa bảo đảm thám sát, vừa nâng chỉnh có hiệu quả tốt, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ và trả lại chức năng bình thường của xoang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phẫu thuật bảo tồn điều trị vỡ xoang trán tại Bệnh viện nhân dân 115

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> PHAÃU THUAÄT BAÛO TOÀN ÑIEÀU TRÒ VÔÕ XOANG TRAÙN<br /> TAÏI BEÄNH VIEÄN NHAÂN DAÂN 115<br /> Phaïm Vaên Toaøn*, Huyønh Thanh*, Tröông Ngoïc Thuûy Tieân*, Nguyeãn Höõu Khoâi**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Löïa choïn phöông phaùp phaãu thuaät cho phuø hôïp trong ñieàu trò caùc tröôøng hôïp vôõ xoang traùn luoân laø<br /> moät thaùch thöùc ñoái vôùi phaãu thuaät vieân. Bôûi treân moät beänh nhaân coù theå gaëp moät hoaëc nhieàu kieåu vôõ. Khi<br /> can thieäp phaãu thuaät sao cho vöøa baûo ñaûm thaùm saùt, vöøa naâng chænh coù hieäu quaû toát, vöøa baûo ñaûm tính<br /> thaåm myõ vaø traû laïi chöùc naêng bình thöôøng cuûa xoang. Töø thaùng 01/2002 ñeán nay, BV. Nhaân daân 115 ñaõ<br /> thöïc hieän phöông phaùp phaãu thuaät chænh hình baûo toàn xoang traùn baèng vieäc söû duïng phöông tieän noäi soi<br /> vaø dung cuï caûi tieán (kyù hieäu TT) cho 52 tröôøng hôïp böôùc ñaàu ñaït keát quaû raát khaû quan. Ñöôøng moå vaøo<br /> xoang traùn nhoû qua ñoù boäc loä thaønh tröôùc xoang traùn vaø khoan moät loã 0,5 x 1cm ñeå ñöa duïng cuï TT vaø<br /> oáng noäi soi vaøo xoang traùn. Vôùi kyõ thuaät naøy tieát kieäm ñöôïc toå chöùc laønh, kieåm tra ñaùnh giaù thöông toån<br /> tröôùc vaø sau moå. Duïng cuï TT ñöa ñeán taän oå gaõy ñeå naâng chænh vôùi can thieäp toái thieåu vaøo nieâm maïc<br /> xoang nhaát laø vuøng pheãu traùn vaø traùnh ñöôïc daãn löu qua ngaùch traùn, ruùt ngaén thôøi gian moå vaø ñieàu trò.<br /> <br /> SUMMARY<br /> RESERVATIVE SURGERY FOR FRONTAL SINUS FRACTURE TREATMENT<br /> AT HOSPITAL REPUBLIC 115<br /> Pham Van Toan, Huynh Thanh, Truong Ngoc Thuy Tien, Nguyen Huu Khoi<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 137 – 140<br /> <br /> Choosing the appropriate surgical technique for frontal sinus fracture treatment have always been<br /> the challenge to the ENT surgeons, especially in cases of complicated fractures. The most appropriate<br /> approach to frontal sinus is aimed to ensure that the frontal sinus could be assessed thoroughly as well as<br /> replaced adequately to be recovered aesthetically and functionally. In 115 People's Hospital ENT<br /> department from January 2002 to now, we have carried out the so called Reservative Replacement<br /> Technique on 52 cases of frotal sinus fratures with optimistic innitial results. Through a small incision and<br /> trephination at the anterior wall of FS, we can assess the inner sinus endoscopically and replace the<br /> fractures adequatelly using the modified instruments (so – called TT) which minimize the injury to frontal<br /> recess and to normal tissues, avoiding the long-term drainage through frontal recess and reducing the<br /> period of surgery and recovery.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Chaán thöông ñaàu maët, trong ñoù coù chaán thöông<br /> gaây vôõ xoang traùn (XT) laø moät caáp cöùu thöôøng gaëp ôû caùc<br /> cô sôû ñieàu trò. Chæ coù moät löïc va chaïm maïnh vôùi toác ñoä<br /> lôùn (tai naïn giao thoâng, bò ñaùnh...) môùi gaây vôõ xoang<br /> traùn. Vôõ xoang traùn coù theå gaây nguy cô thöông toån noäi<br /> soï, bieán daïng veà maët thaåm myõ vaø gaây ra nhöõng bieán<br /> chöùng sôùm, muoän nhö: vieâm xoang traùn caáp – maïn,<br /> <br /> vieâm maøng naõo, aùp xe naõo, vieâm xöông, u nhaày...<br /> Ñieàu trò vôõ xoang traùn raát caàn coù moät quy trình xöû<br /> trí an toaøn vaø khoa hoïc nhaèm taùi taïo phuïc hoài ñöôøng<br /> cong cuûa traùn tröôùc khi bò chaán thöông traû laïi chöùc<br /> naêng bình thöôøng cuûa xoang vaø phoøng traùnh ñöôïc<br /> nhöõng bieán chöùng sôùm, muoän coù theå xaûy ra.<br /> Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø nghieân cöùu phöông<br /> phaùp phaãu thuaät chænh hình baûo toàn xoang traùn cho<br /> caùc kieåu vôõ xoang traùn – khoái muõi traùn.<br /> <br /> * Khoa Tai Muõi Hoïng, Beänh vieän Nhaân daân 115<br /> ** Boä moân TMH, tröôøng ÑHYD TP.HCM<br /> <br /> 137<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> <br /> giöõa neáu coù chaát ñaùnh daáu laø ngaùch traùn thoâng.<br /> <br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> <br /> Choïn vò trí ñeå naâng chænh sau ñoù luoàn duïng cuï<br /> TT qua loã khoan vaø aùp saùt maët duïng cuï vaøo maët döôùi<br /> thaønh xoang moät tay naâng chænh, moät tay ñaët ôû maët<br /> treân töông öùng vöøa naâng, vöøa ñaùnh giaù keát quaû naâng<br /> chænh xoay theo chieàu nan quaït giaáy.<br /> <br /> Nhöõng beänh nhaân bò vôõ xoang traùn coù di leäch,<br /> khoâng ñöa vaøo nhoùm nghieân cöùu caùc tröôøng hôïp vôõ<br /> naùt vuïn, vôõ thaønh sau di leäch nhieàu coù doø dòch naõo<br /> tuûy ñaõ oån ñònh veà chaán thöông soï naõo, ngöïc, buïng....<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Phöông phaùp moâ taû hoài cöùu vaø tieàn cöùu<br /> <br /> Nhöõng beänh nhaân bò chaán thöông vôõ xoang traùn<br /> coù trieäu chöùng thöïc theå vaø hình aûnh CT Scan vôõ<br /> xoang traùn coù di leäch ñaõ ñöôïc xöû trí caáp cöùu, theo doõi<br /> vaø ñieàu trò oån ñònh veà caùc chuyeân khoa: Ngoaïi thaàn<br /> kinh, ngöïc, buïng....<br /> Tieán haønh moå sôùm khi ñieàu kieän cuûa beänh nhaân<br /> cho pheùp: ñieàu kieän sinh toàn, tri giaùc, daáu hieäu khu<br /> truù.<br /> <br /> . Chænh hình di leäch.<br /> <br /> Naâng chænh khoái muõi traùn (sau khi ñaõ naâng chænh<br /> thaønh tröôùc xoang traùn) naâng chænh baèng hai ñöôøng:<br /> Ñöôøng treân ñöa duïng cuï TT qua loã khoan höôùng<br /> xuoáng pheãu traùn vaø aùp saùt duïng cuï vaøo thaønh xoang.<br /> Ñöôøng döôùi ñöa duïng cuï Martin vaøo hoác muõi.<br /> Sau khi ñöa duïng cuï vaøo vaø kieåm tra sao hai ñaàu<br /> duïng cuï töông öùng "gaàn saùt nhau" löïc naâng ñoàng thôøi<br /> moät luùc vöøa naâng chænh vöøa kieåm tra keát quaû.<br /> Sau khi naâng chænh kieåm tra laïi keát quaû vaø söï löu<br /> thoâng cuûa ngaùch traùn.<br /> <br /> Phöông phaùp voâ caûm<br /> <br /> Keát xöông: coá ñònh nhöõng maûnh xöông caøi<br /> khoâng chaéc baèng chæ vicryl 2.0 hoaëc chæ theùp hoaëc<br /> khaâu da treo coá ñònh neân neïp ñaët tröôùc traùn.<br /> <br /> Caùc beänh nhaân phaãu thuaät ñöôïc gaây teâ taïi choã<br /> hoaëc gaây meâ noäi khí quaûn.<br /> <br /> Bôm röûa xoang vaø ñaët daãn löu baèng daây kim caùnh<br /> böôùm qua veát moå.<br /> <br /> Phöông phaùp phaãu thuaät<br /> <br /> Caùc böôùc phaãu thuaät<br /> <br /> Ñoùng veát moå 2 lôùp.<br /> <br /> Ñöôøng vaøo: raïch da 1,5 – 2cm ôû giöõa ñaàu trong<br /> cung maøy. Khi coù veát thöông thì söû duïng veát thöông<br /> laøm ñöôøng vaøo neáu khoâng ñuû roäng thì raïch theâm.<br /> <br /> Haäu phaãu: Ruùt oáng daãn löu trung bình 48 giôø.<br /> <br /> Boùc taùch coá gaéng traùnh laøm toån thöông boù maïch<br /> thaàn kinh, raïch coát maïc boäc loä thaønh tröôùc xoang<br /> traùn vaø khoan moät loã 0,5 x 1,5cm vaøo xoang traùn (coù<br /> söû duïng phim ñònh vò xoang traùn).<br /> Bôm röûa huùt maùu tuï trong xoang traùn.<br /> Duøng oáng noäi soi ñöa qua loã khoan vaøo trong<br /> xoang ñeå kieåm tra ñaùnh giaù thöông toån cuûa xoang.<br /> Kieåm tra söï löu thoâng cuûa ngaùch traùn:<br /> . Baûo beänh nhaân (gaây teâ) bòt muõi ngaäm mieäng<br /> thoåi neáu ngaùch traùn thoâng thì coù bong boùng xì leân<br /> trong xoang traùn.<br /> . Duøng chaát ñaùnh daáu xanh methylen (gaây meâ)<br /> vaøo trong xoang traùn sau moät thôøi gian soi ngaùch muõi<br /> <br /> 138<br /> <br /> Neáu caàn thieát coù theå laøm laïi beân ñoái dieän.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Moät soá yeáu toá dòch teã hoïc cuûa vôõ<br /> xoang traùn.<br /> Soá ca thöïc hieän laø 52 tröôøng hôïp.<br /> Giôùi: Nam 44 (84,62%) > Nöõ 8 (15,58%)<br /> Tuoåi: Trình baøy ôû baûng 1.<br /> Tuoåi<br /> <br /> 16 – 30<br /> <br /> 31 – 40<br /> <br /> 41 – 50<br /> <br /> Treân 50<br /> <br /> Soá cas (%) 39 (75,1)<br /> <br /> 7 (13,4)<br /> <br /> 5 (9,60)<br /> <br /> 1 (1,92)<br /> <br /> Nguyeân nhaân: coù 3 nhoùm tai naïn giao thoâng<br /> (TNGT), sinh hoaït (TNSH) vaø lao ñoäng (TNLÑ) ñöôïc<br /> trình baøy ôû baûng 2.<br /> TNGT<br /> 45 cas (86,56%)<br /> <br /> TNSH<br /> 6 cas (11,52%)<br /> <br /> TNLÑ<br /> 1 cas (1,92%)<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Trieäu chöùng vaø toån thöông<br /> <br /> Phaãu thuaät<br /> <br /> Trieäu chöùng laâm saøng: coù 9 daáu hieäu laâm<br /> saøng<br /> <br /> Phöông phaùp voâ caûm<br /> <br /> Söng neà vuøng traùn: 52 cas tyû leä: 100%<br /> <br /> Gaây teâ 44 tröôøng hôïp, gaây meâ NKQ 04 tröôøng<br /> hôïp.<br /> <br /> Suïp loõm vuøng traùn: 52 cas tyû leä: 100%<br /> <br /> Phöông phaùp phaãu thuaät<br /> <br /> Roái loaïn caûm giaùc (ñau – teâ): 52 cas tyû leä: 100%<br /> Baát tænh: 34 cas tyû leä: 65,38%<br /> <br /> Chænh thaønh tröôùc xoang traùn: 48<br /> Chænh hình thaønh tröôùc xoang traùn + naâng khoái<br /> muõi traùn: 04<br /> <br /> Chaûy maùu muõi: 30 cas tyû leä: 57,69%<br /> <br /> Keát hôïp naâng xöông chính muõi: 15<br /> <br /> Veát thöông vuøng traùn: 19 cas tyû leä: 36,54%<br /> <br /> Keát hôïp chænh hình xoang haøm: 03<br /> <br /> Suïp bôø oå maét, baàm tím: 21 cas tyû leä: 40,38%<br /> <br /> Ñaùnh giaù keát quaû<br /> <br /> Suïp khoái muõi traùn: 04 cas tyû leä: 7,7%<br /> <br /> Phuïc hoài chöùc naêng xoang traùn:<br /> <br /> Leäch veïo, suïp thaùp muõi: 15 cas tyû leä: 28,84%<br /> Daáu hieäu Xquang: CT Scan<br /> <br /> 48 tröôøng hôïp Xquang xoang trôû laïi bình thöôøng<br /> 04 tröôøng hôïp Xquang xoang coøn môø<br /> <br /> Vôõ thaønh tröôùc xoang traùn ñôn thuaàn: 35 cas, tyû<br /> leä: 67,3%<br /> <br /> Söï löu thoâng cuûa ngaùch traùn:<br /> <br /> Vôõ thaønh tröôùc + vôõ thaønh sau: 13 cas, tyû leä:<br /> 25,0%<br /> <br /> Sau moå 2 ngaøy: 46 tröôøng hôïp<br /> <br /> Vôõ thaønh tröôùc + vôõ thaønh sau + suïp khoái muõi<br /> traùn: 04 cas, tyû leä: 7,7%<br /> Vò trí thöông toån<br /> <br /> Vò trí thöông toån thaønh tröôùc xoang traùn<br /> <br /> Ngay trong cuoäc moå: 29 tröôøng hôïp<br /> Sau moå 3 – 5 ngaøy: 52 tröôøng hôïp<br /> Roái loaïn caûm giaùc<br /> <br /> Vuøng da traùn sau moå 1 – 2 tuaàn beänh nhaân heát<br /> ñau nhöng coøn teâ vuøng traùn sau 3 thaùng coøn moät soá<br /> ít coøn caûm giaùc teâ bì vuøng traùn.<br /> <br /> Suïp loõm moät beân: 31 tröôøng hôïp, tyû leä: 51,69%<br /> <br /> Taâm thaàn kinh<br /> <br /> Suïp loõm hai beân: 21 tröôøng hôïp, tyû leä: 40,38%<br /> <br /> Khoâng coù tröôøng hôïp naøo ñoäng kinh hay giaûm<br /> suùt trí nhôù, coù moät soá thay ñoåi tính tình sau moät thôøi<br /> gian laø oån ñònh.<br /> <br /> Vò trí thöông toån thaønh sau xoang traùn<br /> Nöùt xöông: 08 tröôøng hôïp, tyû leä: 15,38%<br /> Di leäch ít: 09 tröôøng hôïp, tyû leä: 17,30%<br /> Caùc loaïi toån thöông xoang traùn<br /> <br /> Vôõ suïp thaønh tröôùc xoang traùn ñôn thuaàn: 35<br /> tröôøng hôïp, tyû leä: 67,3%<br /> Vôõ suïp thaønh tröôùc - vôõ thaønh sau xoang traùn<br /> khoâng di leäch, di leäch ít khoâng coù doø DNT: 13<br /> tröôøng hôïp, tyû leä: 25,0%<br /> <br /> Thaåm myõ<br /> <br /> . Veát moå: 49 tröôøng hôïp seïo nhoû mòn, 3 tröôøng<br /> hôïp seïo dính, hôi lôùn do veát thöông maát chaát.<br /> . Ñöôøng cong cuûa traùn: 35 tröôøng hôïp ñöôøng<br /> cong cuûa traùn caân ñoái hai beân: 16 tröôøng hôïp coøn loõm<br /> nheï, xaáu 01 tröôøng hôïp.<br /> . Vieâm nhieãm: coù 03 tröôøng hôïp vieâm xoang maïn<br /> nhöng khoâng coù öù dòch ôû trong xoang.<br /> <br /> Vôõ thaønh tröôùc – vôõ thaønh sau di leäch ít, suïp<br /> khoái muõi traùn khoâng coù doø DNT: 04 tröôøng hôïp,<br /> tyû leä: 7,7%<br /> <br /> 139<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Veà caùc trieäu chöùng laâm saøng vaø X<br /> quang<br /> Trieäu chöùng: Söng neà, roái loaïn caûm giaùc, suïp loõm<br /> vuøng xoang traùn thöôøng gaëp vaø coù giaù trò gôïi yù chaån<br /> ñoaùn.<br /> Trieäu chöùng: Baát tænh, chaûy maùu muõi, veát thöông<br /> vuøng traùn, thöông toån oå maét vaø suïp khoái muõi traùn<br /> thöôøng gaëp ôû nhöõng beänh nhaân bò chaán thöông naëng<br /> coù thöông toån keát hôïp keøm theo.<br /> Xquang: Xquang qui öôùc coù giaù trò saøng loïc, CT<br /> Scan coù giaù trò chaån ñoaùn vaø ñieàu trò.<br /> Veà phaãu thuaät<br /> Löïa choïn phöông phaùp voâ caûm: ña soá caùc tröôøng<br /> hôïp gaây teâ keát hôïp vôùi tieàn meâ chæ ñònh roäng raõi,<br /> beänh nhaân hôïp taùc trong cuoäc moå.<br /> Söû duïng phöông tieän noäi soi vaø duïng cuï caûi tieán<br /> TT neân ñöôøng vaøo xoang traùn nhoû traùnh phaûi raïch da<br /> vaø boäc loä roäng nhö caùc ñöôøng moå kinh ñieån vôùi ñöôøng<br /> moå naøy ít gaây thöông toån, tieát kieäm ñöôïc toå chöùc laønh<br /> giöõ ñöôïc coát maïc ñeå baûo toàn nhöõng maûnh xöông vôõ<br /> taïo ñieàu kieän toát cho naâng chænh vaø coá ñònh oå gaõy.<br /> Duïng cuï noäi soi giuùp ñaùnh giaù saùt thöïc nhöõng<br /> thöông toån vaø ñaùnh giaù söï löu thoâng cuûa ngaùch traùn<br /> tröôùc vaø sau moå.<br /> Duïng cuï caûi tieán TT vôùi kích côõ khaùc nhau vaø ñöa<br /> vaøo trong xoang traùn ñöôïc deã daøng. Maët phaúng cuûa<br /> duïng cuï ñöôïc aùp saùt vaøo maët döôùi thaønh xoang (choã<br /> gaõy) ñeå naâng chænh, ñoàng thôøi deã di chuyeån tònh tieán<br /> theo chieàu nan quaït giaáy laøm cho quaù trình naâng<br /> chænh ñöôïc lieân tuïc ñaït hieäu quaû cao vaø laøm haïn cheá<br /> toái thieåu thöông toån nieâm maïc xoang nhaát laø vuøng<br /> pheãu traùn.<br /> Sau moå ñaët daãn löu qua veát moå traùnh ñöôïc öù<br /> ñoïng dòch laøm giaûm aùp löïc giuùp cho nieâm maïc giaûm<br /> xung huyeát phuø neà vaø phuïc hoài nhanh choùng, ñoàng<br /> <br /> 140<br /> <br /> thôøi giuùp cho vieäc kieåm tra vaø ñieàu trò sau moå bôûi sau<br /> moå nieâm maïc coù theå bò phuø neà gaây bít taéc söï löu<br /> thoâng cuûa ngaùch traùn.<br /> Coá ñònh maûnh xöông vaø khaâu treo da neân neïp coá<br /> ñònh giuùp cho söï phuïc hoài ñöôøng cong cuûa traùn ñaït<br /> keát quaû cao.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Ña soá caùc tröôøng hôïp vôõ xoang traùn chuùng toâi ñaõ<br /> thöïc hieän phöông phaùp phaãu thuaät baûo toàn xoang<br /> traùn böôùc ñaàu ñaït keát quaû raát khaû quan, veà öu ñieåm<br /> phöông phaùp naøy laø: Ñöôøng vaøo xoang traùn nhoû tieát<br /> kieäm ñöôïc toå chöùc laønh, baûo ñaûm ñöôïc tính thaåm myõ<br /> vaø phuïc hoài chöùc naêng cuûa xoang traùnh ñöôïc daãn löu<br /> qua ngaùch traùn. Ñaây laø moät phaãu thuaät an toaøn ñöôïc<br /> chæ ñònh cho caùc kieåu vôõ: vôõ suïp thaønh tröôùc xoang<br /> traùn ñôn thuaàn hoaëc keøm theo vôõ bôø oå maét, vôõ ngaùch<br /> traùn, hoaëc vôõ thaønh sau xoang traùn khoâng hay di leäch<br /> ít khoâng coù doø dòch naõo tuûy.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Donald PJ, Frontal sinus fractures. Cumminge<br /> otolaryngology Head – Neck, Mospy, 1993, 901 – 919.<br /> E.Bradley Strong, MD. Frontal sinus fractures<br /> eMedicin. Com, May 15, 2002.<br /> Kelly D.Sweeney, MD. Frontal sinus fractures. Dept.<br /> of otolaryngolory, UTMB, Grand Rounds February 22,<br /> 1995.<br /> Khalid Al- Seibeih, MD. Martin Descrosiers, MD,<br /> FRCSC, Bi. Frontal Enclascopic resection of Frontal<br /> sinus osteomalaryngoscope 108: February 1998, 295 –<br /> 298.<br /> Levin SB, et al, Evalation and Treatment of Frontal<br /> sinus Fracture Otolaryngology Head – Neck Surg 95:<br /> 19 – 22, 1986.<br /> Montgomery, W.W: Surgery of the Frontal sinus in:<br /> W. Montgomery, eds Surgey of the upper respiatory<br /> system, Philadelphia: Lea & Febiger, 1979: 117 – 173.<br /> Spiros Manolidis, Management of frontal sinus<br /> Trauma. Seminars in plastic surgery/ volume 16, No. 3<br /> – 2002, 261 – 271.<br /> Stanley RB, JR. Management of frontal sinus<br /> fractures. Facial plastic Surg 1988; 5: 231 – 235.<br /> Wallis A, Donald PJ. Frontal sinus fractures: a review<br /> of 72 cases Laryngosope 1988, Jun; 98 (6 ptl) 593-8.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2