Phay rãnh tròn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
252
lượt xem
106
download

Phay rãnh tròn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: đây là một loại dao dùng để gia công các mặt định hình hở có đường sinh và đường chuẩn thẳng, thông thường được chế tạo bằng thép gió. Độ chính xác về hình dáng của chi tiết gia công tùy thuộc vào đó chính xác về hình dáng của dao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phay rãnh tròn

 1. Moân hoïc Phay BAØI TAÄP 5 PHAY RAÕNH TROØN TREÂN MAÙY PHAY VAÏN NAÊNG NAÈM NGANG
 2. PHAY RAÕNH TROØN I. Khaùi nieäm veà maët ñònh hình II. Ñaëc ñieåm-Caáu taïo cuûa caùc loaïi dao phay ñònh hình III. Phöông phaùp phay ñònh hình IV. Caùc loaïi dao phay cung troøn V. Duïng cuï ño vaø kieåm tra VI. Caùc böôùc chuaãn bò VII. Trình töï gia coâng VIII. Caùc daïng sai hoûng IX. An toaøn lao ñoäng X. Nhöõng ñieàu caàn bieát
 3. khaùi nieäm veà maët ñònh ñònh hình Maët ñònh hình kín h hôû òn h hìn M aët ñ
 4. Phöông phaùp phay ñònh hình 1. Phay maët ñònh hình kín: * Ñieàu khieån baèng tay theo ñöôøng laáy daáu * Duøng maâm quay * Duøng maãu cheùp hình * Duøng maùy phay cheùp hình 2. Phay maët ñònh hình hôû: * Duøng dao phay ñònh hình
 5. DAO PHAY DUØNG ÑEÅ GIA COÂNG CUNG troøn 1. Khaùi nieäm: Ñaây laø moät loaïi Dao duøng ñeå gia coâng caùc maët ñònh hình hôû coù ñöôøng sinh vaø ñöôøng chuaån thaúng, thoâng thöôøng ñöôïc cheá taïo baèng theùp gío. Ñoä chính xaùc veà hình daùng cuûa chi tieát gia coâng tuyø thuoäc vaøo ñoä chính xaùc veà hình daùng cuûa Dao 2. Phaân loaïi: * Dao phay cung troøn loài * Dao phay cung troøn loõm
 6. Duïng cuï ño vaø kieåm tra 1. DUÏNG CUÏ ÑO * Thöôùc keïp * Thöôùc ño saâu 2 DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA * Raäp ño cung
 7. CAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ 1. ÑOÏC BAÛN VEÕ 2. CHUAÃN BÒ PHOÂI 3. CHUAÃN BÒ MAÙY 4. CHUAÃN BÒ DAO 5. CHUAÃN BÒ ÑOÀ GAÙ 6. CHUAÃN BÒ DUÏNG CUÏ ÑO & KIEÅM TRA 7. CHUAÃN BÒ DUÏNG CUÏ PHUÏ
 8. TRÌNH TÖÏ GIA COÂNG 1. LAÉP ÑOÀ GAÙ LEÂN BAØN MAÙY 2. LAÉP DAO VAØO TRUÏC CHÍNH 3. GAÙ CHI TIEÁT LEÂN ÑOÀ GAÙ 4. ÑIEÀU CHÆNH MAÙY 5. CHÆNH DAO NGAY TAÂM CHI TIEÁT GIA COÂNG 6. PHAY THOÂ RAÕNH SAÂU 4,5mm 7. ÑO VAØ KIEÅM TRA RAÕNH 8. GIA COÂNG TINH RAÕNH ÑUÙNG KÍCH THÖÔÙC & YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT 9. KIEÅM TRA, THAÙO CHI TIEÁT, LAÙY BA VÔÙ
 9. CAÙC DaïNG SAI HOÛNG 1. RAÕNH KHOÂNG ÑUÙNG KÍCH THÖÔÙC 2. RAÕNH KHOÂNG ÑAÏT YEÂU CAÀU VEÀ ÑOÄ BOÙNG 3. RAÕNH KHOÂNG SONG SONG 4. RAÕNH KHOÂNG NGAY TAÂM CHI TIEÁT
 10. AN TOAØN LAO ÑOÄNG 1. KHOÂNG ÑÖÔÏC DUØNG TAY HAY GIEÕ ÑEÃ PHUÛI PHOI TREÂN BEÀ MAËT CHI TIEÁT ÑANG GIA COÂNG 2. KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑO HOAËC KIEÅM TRA CHI TIEÁT KHI MAÙY ÑANG HOAÏT ÑOÄNG 3. KHOÂNG ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI TOÁC CAÉT GOÏT KHI MAÙY ÑANG HOAÏT ÑOÄNG
 11. NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT 1. TRÖÔÙC KHI TIEÁN HAØNH GIA COÂNG CAÀN PHAÛI KIEÅM TRA XEM HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ COÙ CÖÙNG VÖÕNG CHÖA. 2. NHÔÙ ÑAËT MIEÁNG GIAÁY MOÛNG VAØO GIÖÕA DAO VAØ CHI TIEÁT KHI CANH CHÆNH TAÂM 3. ÑEÅ ÑIEÀU CHÆNH CHIEÀU SAÂU CAÉT PHAÛI DI CHUYEÃN CHI TIEÁT TÖØ TÖØ LEÂN KHI DAO ÑANG QUAY. 4. NEÂN THÖÏC HIEÄN ÑÖÔØNG CHUYEÃN DAO KHOÂNG GIAÙN ÑOAÏN ÑEÅ ÑAÏT ÑÖÔÏC ÑOÄ BOÙNG SUOÁT CHIEÀU DAØI RAÕNH 5. ÑEÅ NGÖØNG MAÙY: PHAÛI TAÉT TÖÏ ÑOÄNG BAØN MAÙY, ÑÖA BAØN MAÙY TRÔÕ LAÏI VÒ TRÍ BAN ÑAÀU ROÀI TAÉT MAÙY
 12. Gia coâng raõnh baùn nguyeät
 13. Dao CAÉT raõnh baùn nguyeät
 14. Gia coâng cung troøn loài
 15. Dao CAÉT CUNG troøn loài
 16. Maùy phay vaïn naêng naèm ngang
 17. Maùy phay ngang
 18. Duïng cuï ño saâu
 19. Thöôùc keïp
Đồng bộ tài khoản