PHP Tutorial part 11

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
6
download

PHP Tutorial part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn không thể xem được mã nguồn php bằng cách chọn "View Source" trên trình duyệt - Bạn chỉ xem được những gì xuất ra từ file php, đó là mã html. Bởi vì các kịch bản (scripts) được thực hiện trên server trước khi kết quả được trả lại cho trình duyệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial part 11

  1.     Cú pháp PHP Bạn không thể xem được mã nguồn php bằng cách chọn "View Source" trên trình duyệt - Bạn chỉ xem được những gì xuất ra từ file php, đó là mã html. Bởi vì các kịch bản (scripts) được thực hiện trên server trước khi kết quả được trả lại cho trình duyệt. Cú pháp php cơ bản Một file php thường bao gồm các thẻ html, giống như một file html, và thêm một số mã kịch bản php. Ví dụ, chúng ta sẽ hiển thị một dòng văn bản "Hello World" trên trình duyệt bằng một file php đơn giản sau: Một khối kịch bản php bao giở cũng bắt đầu với . Một khối kịch bản php được đặt ở bất kỳ đâu trên tài liệu. Mỗi một dòng mã trong php phải kết thúc với dấu chấm phẩy. Hai câu lệnh cơ bản để hiển thị văn bản với php, đó là echo và print. Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng câu lệnh echo để hiển thị văn bản "Hello World". Biến trong php Tất cả các biến trong php đều bắt đầu bằng ký tự $. Các biến có thể là chuỗi (string), số (number) hoặc là mảng (array). Ví dụ sau sẽ gán chuỗi "Hello World" cho biến $txt:
  2. ?> Để nối hai hay nhiều biến lại với nhau, sử dụng dấu chấm (.): Kết quả hiển thị sẽ là: "Hello World 1234". Chú thích trong php Trong php, chúng ta sử dụng // để tạo một dòng chú thích hoặc /* và */ để tạo một khối chú thích. De_so(UDS)
  3.  
Đồng bộ tài khoản