PR chính phủ trong cơn biến động giá

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
13
download

PR chính phủ trong cơn biến động giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự biến động giá cả của nhiều mặt hàng trong tuần qua tiếp tục là mối quan tâm lớn của xã hội. Sự kiện này cho thấy vai trò của Chính phủ trong truyền thông chiến lược (một dạng giao tế công chúng - PR) cần phải được nâng cao hơn nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PR chính phủ trong cơn biến động giá

  1. PR chính ph trong cơn bi n ng giá S bi n ng giá c c a nhi u m t hàng trong tu n qua ti p t c là m i quan tâm l n c a xã h i. S ki n này cho th y vai trò c a Chính ph trong truy n thông chi n lư c (m t d ng giao t công chúng - PR) c n ph i ư c nâng cao hơn n a. L m phát: ch ng bi t th nào Tr l i câu h i c a TBKTSG v d báo l m phát, ông Trương Văn Phư c, V trư ng V Qu n lý ngo i h i c a Ngân hàng Nhà nư c, ã nói “mong phóng viên thông c m”. Còn ông Tr n ình Thiên, Giáo sư kinh t thu c Vi n Kinh t Vi t Nam, thành viên Ban Nghiên c u c a Th tư ng, th dài: “Ch ng bi t th nào”.
  2. Nh ng bi n ng b t thư ng c a giá c g n ây khi n nhi u ngư i lo ng i r ng các ch s kinh t vĩ mô khó mà th c hi n úng k ho ch. Theo ông Ngô Trí Long, Phó vi n trư ng Vi n Nghiên c u K ho ch th trư ng giá c (B Tài chính), l m phát n m c nào tùy thu c vào s c ch u ng c a n n kinh t . Thông thư ng khi th trư ng ph thu c khá nhi u vào bên ngoài, thì s ch ng càng h n ch . Song, s c c nh tranh c a n n kinh t còn ư c quy t nh b i trình năng l c, công ngh , hi u qu c a n n kinh t nư c ó. “ nhi u nư c, m c dù cũng ch u tác ng c a giá th gi i, nhưng ch s l m phát c a h ch m c 2-3%. Trong khi nư c ta ch s l m phát r t cao, i u này cho th y hi u qu n n kinh t , hi u qu s n xu t, kh năng c nh tranh c a ta còn r t th p”, ông Long nh n nh. Cũng b i năng l c c a n n kinh t không th c i thi n ngay nên ông Thiên lo ng i v nh ng bong bóng (nhà t, ch ng khoán, ô la M , vàng) hi n ang ám nh th trư ng mà ph n nhi u sinh ra b i tác ng c a giá c . “ Nh ng suy oán trên cơ s kinh t thông thư ng hi n không còn và úng. N u có nh ng nguy cơ bùng phát, h u qu s khi n c Nhà nư c và ngư i dân b t n th t”, ông Thiên lo ng i. “Can thi p ki u c a chúng ta khi vào WTO s ph i b h t nhưng t m th i thì Chính ph v n c gi h tr doanh nghi p”, B
  3. trư ng Tài chính Nguy n Sinh Hùng ã t ng nói. “Và i u ó trong n n kinh t th trư ng r t nguy hi m. Nó có th khi n n n kinh t m t n nh. Bi n ng giá c th i gian qua ã gián ti p nói v i Chính ph không nên nén giá thêm n a”, ông Thiên nh n xét. Chính ph và truy n thông Nhi u chuyên gia cho r ng chuy n nhi u ngư i xô i mua vàng, mua ch ng khoán, r i l i xô bán ch ng khoán, mua ô la M khi n th trư ng liên t c chao o cho th y n n kinh t ang quá thi u các kênh u tư dành cho ngư i dân. Nhưng t o ra các kênh u tư m i c n có th i gian. Do ó, thay vì luôn nói r ng th trư ng c a ta s ư c i u hành n nh, Nhà nư c nên gi i thích cho ngư i dân hi u c n làm gì trư c nh ng cơn bão giá c và i u ó nh hư ng ra sao n h . Cách làm ó s hi u qu hơn nhi u so v i vi c i phó tình th ho c ơn thu n tr n an Làm t t truy n thông chi n lư c, Chính ph s gi m thi u ư c r i ro kinh t chính tr và huy ng ư c s ng h c a công chúng. Ti n sĩ Dejan Vercic, chuyên gia kinh t c a Ngân hàng Th gi i, cho r ng các chi n d ch truy n thông cũng gi ng như nh ng cu c th o lu n gi a nh ng nhóm ngư i khác nhau tìm ti ng nói chung. V i m t Chính ph , c n ch n cho mình các thông i p và kênh chuy n t i thông i p h u hi u.
  4. “N n t ng dân ch là d a trên thông tin, trên s qu ng bá công khai, cho nên c n có thêm nh ng cu c i tho i th c s . Ngư i lãnh oc n t ra câu h i, có ph i mình ch mu n áp t ý chí c a mình lên công chúng hay là có m t cách h p tác c hai bên cùng nhau phát tri n nh ng ki u hành vi m i”, ông Vercic nói Ti n sĩ Cecilia Cabaíero Verzosa, làm vi c Ban Truy n thông Phát tri n c a Ngân hàng Th gi i, thì cho r ng truy n thông n a v i s khi n báo chí ăng t i nh ng thông tin không chính xác và gây hi u nh m. Vì v y, Chính ph nên xác nh s cung c p b ng ch ng gì, nh ng thông tin áng tin c y nào i tư ng i nk t lu n r ng “ i u này là tin ư c”. C n làm sao công chúng hi u r ng lãnh o mu n nói: “Tôi tin r ng i u này quan tr ng; và úng, tôi s thay i hành vi theo cách này b i vì khi tôi làm như v y, s có l i cho tôi, cho con tôi, cho t nư c và c ng ng”. Trong cơn bi n ng giá hi n nay, khi ngay c chuyên gia và quan ch c nhà nư c còn lúng túng hay khác nhau trong nh n nh thì vai trò truy n thông chính th c c a Nhà nư c càng c n thi t hơn bao gi h t. Chuy n nhi u ngư i xô i mua vàng, mua ch ng khoán, r i l i xô bán ch ng khoán, mua ô la M khi n th trư ng liên t c chao o cho th y n n kinh t ang quá thi u các kênh u tư dành cho ngư i dân.
Đồng bộ tài khoản