Process description - dây chuyền công nghệ định cố

Chia sẻ: Lê Hi Hi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
88
lượt xem
17
download

Process description - dây chuyền công nghệ định cố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Process Description 2.1. Ba chế độ vận hành của nhà máy Để đảm bảo cho việc vận hành Nhà máy được linh động (đề phòng một số thiết bị chính của nhà máy bị sự cố), và hoạt động của Nhà máy được liên tục (khi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị) không gây ảnh hưởng đến việc cung cấp khí cho nhà máy điện, đạm, Nhà máy được lắp đặt và hoạt động theo 3 chế độ: - Chế độ AMF (Ablolute Minium Facility): Cụm thiết bị tối thiểu tuyệt đối. - Chế độ MF (Minium Facility): Cụm thiết bị tối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Process description - dây chuyền công nghệ định cố

  1. 2. Process Description 2.1. Ba chế độ vận hành của nhà máy Để đaûm baûo cho vieäc vaän haønh Nhaø maùy ñöôïc linh ñoäng (ñeà phoøng moät soá thieát bò chính cuûa nhaø maùy bò söï coá), vaø hoaït ñoäng cuûa Nhaø maùy ñöôïc lieân tuïc (khi thöïc hieän baûo döôõng, söûa chöõa caùc thieát bò) khoâng gaây aûnh höôûng ñeán vieäc cung caáp khí cho nhaø maùy ñieän, đạm, Nhaø maùy ñöôïc laép ñaët vaø hoaït ñoäng theo 3 cheá ñoä: - Cheá ñoä AMF (Ablolute Minium Facility): Cuïm thieát bò toái thieåu tuyeät ñoái. - Cheá ñoä MF (Minium Facility): Cuïm thieát bò toái thieåu. - Cheá ñoä GPP (Gas Processing Plant): Cuïm thieát bò hoaøn thieän . Chế độ AMF: Sơ đồ công nghệ chế độ AMF được nêu ra ở hình vẽ đính kèm. Trong đó đường nét đậm là đường biểu diễn dòng lưu chất (lỏng, khí) trong chế độ AMF. Hệ thống tách nước V-06A/B không đưa vào vận hành. Chế độ AMP có thể được mô tả như sau: Khí ñoàng haønh moû Baïch Hoå ñöôïc ñöa tôùi Slug Catcher cuûa nhaø maùy baèng ñöôøng oáng 16’’ vôùi aùp suaát 109 bar, nhieät ñoä 25,60C. Taïi ñaây, condensat vaø khí ñöôïc taùch ra theo caùc ñöôøng rieâng bieät ñeå tieáp tuïc xöû lyù, nöôùc coù trong condensat ñöôïc taùch nhôø troïng löïc vaø ñöa vaøo bình taùch nöôùc (V-52) ñeå xöû lyù. Taïi ñaây nöôùc (coù laãn condensate) ñöôïc laøm giaûm aùp tôùi aùp suaát khí quyeån vaø hydrocacbon bò haáp thuï seõ ñöôïc giaûi phoùng ñöa vaøo ñoát ôû heä thoáng coät ñuoác, nöôùc sau ñoù ñöôïc ñöa tôùi haàm ñoát (ME-52). Doøng loûng ñi ra töø Slug Catcher ñöôïc giaûm aùp vaø ñöa vaøo bình taùch V-03 hoaït ñoäng ôû 75 bar vaø ñöôïc duy trì ôû nhieät ñoä 200C. V-03 coù nhieäm vuï: Taùch hydrocacbon nheï haáp thuï trong loûng nhôø giaûm aùp. Cuøng vôùi vieäc giaûm aùp suaát töø 109 bar xuoáng 75 bar, nhieät ñoä cuõng giaûm thaáp hôn nhieät ñoä hình thaønh hydrate neân ñeå traùnh hieän töôïng naøy, V-03 ñöôïc gia nhieät ñeán 200C baèng daàu noùng nhôø thieát bò gia nhieät E-07. Sau khi ra khoûi V-03 doøng loûng naøy ñöôïc trao ñoåi nhieät taïi thieát bò E-04A/B nhaèm taän duïng nhieät. Doøng khí thoaùt ra töø Slug Catcher ñöôïc daãn vaøo bình taùch, loïc V-08 ñeå taùch trieät ñeå caùc haït loûng nhoû bò cuoán theo doøng khí do SC khoâng taùch heát vaø loïc caùc haït buïi trong khí (neáu coù) traùnh laøm hö hoûng caùc thieát bò sau.
  2. Khí töø ñaàu ra cuûa V-08 ñöôïc ñöa vaøo thieát bò hoaø doøng EJ-01 A/B/C ñeå giaûm aùp suaát töø 109 bar xuoáng 47 bar. Vieäc giaûm aùp naøy coù taùc duïng huùt khí töø ñænh thaùp C- 01. Doøng ra laø doøng hai pha coù aùp suaát 47 bar vaø nhieät ñoä 200C cuøng vôùi doøng khí nheï töø V-03 (ñaõ giaûm aùp) ñöôïc ñöa vaøo thaùp C-05. Nhieäm vuï cuûa EJ-10A/B/C: Giöõ aùp suaát laøm vieäc cuûa thaùp C-01 oån ñònh. Thaùp C-05 hoaït ñoäng ôû aùp suaát 47 bar, nhieät ñoä 200C. Phaàn ñænh cuûa thaùp hoaït ñoäng nhö boä taùch khí loûng. Thaùp C-05 coù nhieäm vuï taùch phaàn loûng ngöng tuï do söï suït aùp cuûa khí töø 109 bar xuoáng 47 bar khi qua EJ-01 A/B/C. Doøng khí ra töø ñænh thaùp C-05 ñöôïc ñöa ra ñöôøng khí thöông phaåm ñeå cung caáp cho caùc nhaø maùy ñieän. Loûng taïi ñaùy C-05 ñöôïc ñöa vaøo ñóa thöù 14 cuûa thaùp C-01. Cheá ñoä AMF thaùp C-01 coù 2 doøng nhaäp lieäu : - Doøng töø V-03 vaøo ñóa thöù 14 cuûa thaùp C-01. - Doøng loûng töø ñaùy cuûa thaùp C-05 vaøo ñóa treân cuøng cuûa thaùp C-01. AÙp suaát hôi cuûa condensat giaûm ñi vaø ñöôïc ñieàu chænh trong thaùp C-01 nhaèm muïc ñích: Phuø hôïp cho vieäc chöùa trong boàn chöùa ngoaøi trôøi. Vôùi yù nghóa ñoù, trong cheá ñoä AMF thaùp C-01 hoaït ñoäng nhö laø thaùp oån ñònh condensat. Trong ñoù, phaàn lôùn hydrocacbon nheï hôn Butan ñöôïc taùch ra khoûi condensat nhôø thieát bò gia nhieät E-01 A/B ñeán 1940C. Khí ra ôû ñænh thaùp coù nhieät ñoä 640C ñöôïc troän vôùi khí nguyeân lieäu nhôø EJ-01 A/B/C. Doøng condensat ôû ñaùy thaùp ñöôïc trao ñoåi nhieät taïi E-04A/B vaø ñöôïc laøm laïnh baèng khoâng khí ôû E-09 ñeå giaûm nhieät ñoä xuoáng 450C tröôùc khi ra ñöôøng oáng daãn condensat veà kho caûng hoaëc chöùa boàn chöùa TK-21. Cheá ñoä MF. Caùc thieát bò chính: Ñaây laø cheá ñoä hoaït ñoäng trung gian cuûa nhaø maùy. Thieát bò cuûa cheá ñoä naøy bao goàm toaøn boä caùc thieát bò cuûa cheá ñoä AMF (tröø EJ-A/B/C) vaø ñöôïc boå sung theâm caùc thieát bò chính sau. - Thaùp oån ñònh Condensat C-02 - Caùc thieát bò trao ñoåi nhieät : E-14, E-20 - Thieát bò haáp thuï V-06AB - Maùy neùn K-01, K-04AB Sơ đồ công nghệ chế độ MF được nêu ra ở hình vẽ đính kèm. Trong đó đường nét đậm là đường biểu diễn dòng lưu chất (lỏng, khí) trong chế độ MF. Sơ đồ công nghệ chế độ MF có thể đựợc mô tả như sau:
  3. Doøng khí töø Slug Catcher ñöôïc ñöa ñeán bình taùch loïc V- 08, thieát bò naøy coù chöùc naêng: Taùch nöôùc, hydrocacbon loûng, daàu vaø loïc caùc haït raén, nhaèm baûo veä lôùp chaát haáp thuï trong V-06AB khoûi bò hoûng hoaëc giaûm hoaït tính cuõng nhö giaûm tuoåi thoï cuûa chuùng. Sau khi ñöôïc loaïi nöôùc taïi V-06A/B doøng khí ñöôïc ñöa ñoàng thôøi ñeán hai thieát bò E- 14 vaø E-20 ñeå laøm laïnh. Doøng khí sau khi ra khoûi E-14 vaø E- 20 laø doøng hai pha (loûng- khí) ñöôïc ñöa vaøo thaùp C-05 ñeå taùch loûng. Khí ra töø ñænh thaùp C-05 ñöôïc söû duïng nhö taùc nhaân laøm laïnh baäc moät cho doøng nguyeân lieäu taïi E-14 (nhieät ñoä giaûm töø 26,50C xuoáng -170C) doøng nguyeân lieäu qua E-14 ñöôïc laøm laïnh baäc hai taïi van FV-1001. Doøng khí ra töø ñænh C-05 sau khi trao ñoåi nhieät qua E-14 nhieät ñoä ñöôïc taêng leân ñuû ñieàu kieän cung caáp cho caùc nhaø maùy ñieän. Hai thaùp haáp thuï V-06A/B ñöôïc söû duïng luaân phieân, khi thaùp naøy laøm vieäc thì thaùp kia taùi sinh. Quaù trình taùi sinh ñöôïc thöïc hieän nhôø söï cung caáp nhieät cuûa doøng khí thöông phaåm naâng nhieät ñoä leân 2200C, doøng ra khoûi thieát bò V- 06A/B ñöôïc laøm nguoäi taïi E-15 vaø ñöôïc taùch loûng ôû V-07 tröôùc khi ra ñöôøng khí thöông phaåm. Sô ñoà doøng loûng trong cheá ñoä MF gioáng nhö trong cheá ñoä AMF, ngoaïi tröø vieäc ñöa khí töø V-03 ñeán C-01 thay vì ñeán C-05 nhö cheá ñoä AMF. Ngoaøi ra trong cheá ñoä MF, thaùp C-02 ñöôïc ñöa vaøo ñeå thu hoài Bupro. Nhaèm taän duïng Bupro vaø taùch moät phaàn metan, etan coøn laïi, doøng khí ra töø V-03 ñöôïc ñöa ñeán thaùp C-01 ñeå taùch trieät ñeå C2-. Doøng loûng ra khoûi V-03 ñöôïc ñöa ñeán thaùp C-01 sau khi ñöôïc gia nhieät töø 200C leân 800C taïi thieát bò E-04A/B nhôø doøng loûng ra töø thaùp C-02. Thaùp C-01 coù 3 doøng nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo: - Doøng khí ñeán töø V-03 vaøo giöõa ñóa thöù 2 vaø 3 cuûa thaùp C-01 - Doøng loûng töø V-03 vaøo ñóa thöù 20 cuûa thaùp C-01 - Doøng loûng ñeán töø ñaùy C-05 vaøo ñóa treân cuøng cuûa thaùp C-01 Taïi ñaây caùc hydrocacbon nheï nhö C1, C2 ñöôïc taùch ra vaø ñi leân ñænh thaùp, sau ñoù ñöôïc neùn töø 25 bar leân 47 bar nhôø maùy neùn K-01 tröôùc khi daãn vaøo ñöôøng khí thöông phaåm. Phaàn loûng ra töø ñaùy thaùp C-01 ñöôïc ñöa ñeán thaùp C- 02. Thaùp C-02 laøm vieäc ôû aùp suaát 11 bar, nhieät ñoä ñænh 600C vaø nhieät ñoä ñaùy 1540C. Taïi ñaây C5+ ñöôïc taùch ra vaø ñi
  4. ra ôû ñaùy thaùp, sau ñoù ñöôïc daãn qua thieát bò trao ñoåi nhieät E-04AB ñeå gia nhieät cho nguyeân lieäu vaøo thaùp. Sau khi ra khoûi E-04A/B doøng loûng naøy ñöôïc ñöa ñeán laøm laïnh taïi thieát bò trao ñoåi nhieät baèng khoâng khí E-09 tröôùc khi ñöa ra ñöôøng oáng hoaëc boàn chöùa condensat thöông phaåm TK-21. - Doøng hôi ra khoûi ñænh thaùp C-02 laø LPG, ñöôïc ngöng tuï taïi V-02, moät phaàn ñöôïc cho hoài löu trôû laïi C-02 ñeå ñaûm baûo söï hoaït ñoäng cuûa thaùp, phaàn coøn laïi theo ñöôøng oáng daãn saûn phaåm LPG. Cheá ñoä GPP. Caùc thieát bò chính: Ñaây laø cheá ñoä hoaøn thieän cuûa nhaø maùy cheá bieán khí. Cheá ñoä naøy bao goàm caùc thieát bò cuûa cheá ñoä MF vaø ñöôïc boå sung moät soá thieát bò sau : - Moät thaùp taùch C3/C4: C-03 - Moät thaùp Stripper: C-04 - Hai maùy neùn K-02, K-03 - Thieát bò Turbo-Expander: CC-01 - Caùc thieát bò trao ñoåi nhieät: E-17, E-11, . . . Sơ đồ công nghệ chế độ GPP được nêu ra ở hình vẽ đính kèm. Trong đó đường nét đậm là đường biểu diễn dòng lưu chất (lỏng, khí) trong chế độ GPP. Sơ đồ công nghệ chế độ GPP có thể đựợc mô tả như sau: Khí ngoaøi giaøn vaøo nhaø maùy ñöôïc tieáp nhaän ñaàu tieân taïi Slug Catcher (SC-01/02), doøng loûng ra coù nhieät ñoä 25,6oC vaø aùp suaát 109 bar ñöôïc ñöa tôùi V-03. Doøng khí ra töø Slug Catcher qua V-08 ñeå taùch noát phaàn loûng coøn laïi, löôïng loûng ñöôïc taùch ra naøy ñöôïc ñöa ñeán bình taùch V-03 ñeå xöû lyù, coøn doøng khí ra töø V-08 ñi vaøo V- 06A/B ñeå taùch tinh nöôùc. Trong cheá ñoä naøy, thieát bò Turbo-Expander ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng thay theá E-20 trong cheá ñoä MF, neân khoaûng 2/3 löôïng khí ra khoûi V-06A/B ñöôïc chuyeån tôùi phaàn giaõn nôû cuûa thieát bò CC-01, taïi ñoù khí ñöôïc giaõn töø 109 bar xuoáng 33,5 bar vaø nhieät ñoä cuõng giaûm xuoáng -18oC, sau ñoù doøng naøy ñöôïc ñöa vaøo thaùp tinh loïc C-05. Phaàn coøn laïi khoaûng 1/3 doøng töø V-06A/B ñöôïc ñöa tôùi thieát bò trao ñoåi nhieät E-14 ñeå laøm laïnh doøng khí töø 26oC xuoáng - 35oC nhôø doøng khí laïnh ra töø ñænh thaùp C-05 coù nhieät ñoä - 42,5o. Sau ñoù, doøng naøy laïi qua van giaûm aùp FV- 1001 (aùp suaát ñöôïc giaûm töø 109 bar xuoáng 47,5 bar, nhieät
  5. ñoä cuõng giaûm xuoáng coøn -62oC) roài ñöôïc ñöa vaøo thaùp C- 05 nhö moät doøng hoài löu ngoaøi ôû ñænh thaùp. Trong cheá ñoä GPP, thaùp C-05 laøm vieäc ôû aùp suaát 33,5 bar, nhieät ñoä ñænh - 42oC vaø nhieät ñoä ñaùy -20oC. Khí ra khoûi ñænh thaùp C-05 coù nhieät ñoä -42,5oC ñöôïc söû duïng laøm laïnh khí ñaàu vaøo thoâng qua thieát bò trao ñoåi nhieät E-14 tröôùc khi neùn ra doøng khí thöông phaåm baèng phaàn neùn cuûa CC-01. Quaù trình thu hoài loûng trong cheá ñoä naøy coù khaùc bieät so vôùi cheá ñoä AMF vaø cheá ñoä MF do söï coù maët cuûa thaùp C-04 vaø caùc maùy neùn K-02, K-03. Doøng khí ra töø ñænh thaùp C-01 ñöôïc maùy neùn K-01 neùn töø 29 bar leân 47 bar roài tieáp tuïc ñöôïc laøm laïnh trong thieát bò trao ñoåi nhieät E-08 (taùc nhaân laïnh laø doøng loûng ra töø V-03 coù nhieät ñoä laø 20 oC) vaø vaøo thaùp C-04 ñeå taùch nöôùc vaø hydrocacbon nheï laãn trong loûng ñeán töø V-03. Thaùp C-04 laøm vieäc ôû aùp suaát 47,5bar, nhieät ñoä ñænh vaø ñaùy laàn löôït laø 44oC vaø 40oC. Khí sau khi ra khoûi thieát bò C-04 ñöôïc neùn tieáp tôùi aùp suaát 75 bar nhôø maùy neùn K-02 roài ñöôïc laøm laïnh taïi thieát bò trao ñoåi nhieät baèng khoâng khí E-19. Doøng naøy ñöôïc troän laãn vôùi doøng khí ra töø V-03, vaø ñöôïc neùn tieáp tôùi 109 bar baèng maùy neùùn K-03, sau ñoù laïi ñöôïc laøm laïnh vaø nhaäp vaøo doøng khí nguyeân lieäu tröôùc khi vaøo V-08. Doøng loûng ra töø thaùp C-04 ñöôïc ñöa ñeán ñóa thöù 14 cuûa thaùp C-01 doøng loûng ra töø thaùp C-05 ñöôïc ñöa ñeán ñóa thöù nhaát cuûa thaùp C-01 ñoùng vai troø nhö doøng hoài löu ngoaøi ôû ñænh thaùp. Trong cheá ñoä naøy, thaùp C-01 laøm vieäc ôû aùp suaát 29 bar, nhieät ñoä ñænh 14oC vaø nhieät ñoä ñaùy 109oC. Saûn phaåm ñaùy cuûa thaùp C-01 chuû yeáu laø C3+ ñöôïc ñöa ñeán thaùp C-02 (aùp suaát laøm vieäc cuûa C-02 laø 11 bar, nhieät ñoä ñænh 55oC vaø nhieät ñoä ñaùy 134oC) ñeå taùch rieâng condeasat vaø Bupro. Doøng ra töø ñænh thaùp C-02 laø hoãn hôïp Bupro ñöôïc tieán haønh ngöng tuï hoaøn toaøn ôû nhieät ñoä 43oC trong thieát bò ngöng tuï baèng khoâng khí E-02, sau ñoù ñöôïc ñöa tôùi bình hoài löu V-02 coù daïng naèm ngang. Moät phaàn Bupro ñöôïc bôm trôû laïi thaùp C-02 ñeå hoài löu baèng bôm P-01A/B, aùp suaát cuûa bôm coù theå buø ñaép ñöôïc söï cheânh aùp suaát laøm vieäc cuûa thaùp C-02 (11bar) vaø thaùp C-03 (16 bar). Phaàn Bupro coøn laïi ñöôïc gia nhieät ñeán 60oC trong thieát bò gia nhieät E-17 tröôùc khi caáp cho thaùp C-03 baèng chaát loûng noùng töø ñaùy thaùp C-03. Saûn phaåm ñaùy cuûa thaùp C-03 chính laø condensat
  6. thöông phaåm ñöôïc ñöa ra boàn chöùa hoaëc daãn ra ñöôøng oáng vaän chuyeån condensat veà kho caûng Thò Vaûi. Saûn phaåm ra töø ñænh thaùp C-03 laø hôi Propan ñöôïc ngöng tuï hoaøn toaøn ôû nhieät ñoä 46oC trong thieát bò E-11 ñöôïc laép taïi ñænh C-03 coù daïng laøm maùt baèng khoâng khí vaø ñöôïc ñöa tôùi thieát bò chöùa hoài löu V-05 coù daïng naèm ngang. Phaàn propan loûng naøy ñöôïc bôm baèng caùc maùy bôm, moät phaàn propan thöông phaåm ñöôïc taùch ra baèng thieát bò ñieàu khieån möùc vaø chuùng ñöôïc ñöa tôùi ñöôøng oáng daãn propan hoaëc beå chöùa propan V-21A. Phaàn coøn laïi ñöôïc ñöa trôû laïi thaùp C-03 nhö moät doøng hoài löu ngoaøi ôû ñænh thaùp. Taïi ñaùy thaùp C-03, thieát bò trao ñoåi nhieät E-10 ñöôïc laép ñaët ñeå caáp nhieät ñun soâi laïi baèng daàu noùng 97oC. Nhieät ñoä cuûa noù ñöôïc ñieàu nkhieån bôûi van TV-2123 ñaët treân oáng daãn daàu noùng. Butan coøn laïi ñöa ra boàn chöùa hoaëc ñöa ñeán kho caûng Thò Vaûi sau khi ñöôïc giaûm nhieät ñoä ñeán 60oC baèng thieát bò trao ñoåi nhieät E-17 vaø ñeán 45oC nhôø thieát bò trao ñoåi nhieät E-12. Chế độ GPP chuyển đổi Ñeå giaûi quyeát nhöõng phaùt sinh cuûa vieäc taêng coâng suaát Nhaø maùy khi phaûi tieáp nhaän theâm löôïng khí ñoàng haønh töø moû Raïng Ñoâng sao cho ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao nhaát: Vieäc taêng löu löôïng khí ñoàng haønh daãn vaøo bôø gaây neân söï suït giaûm aùp suaát ñaùng keå treân ñöôøng oáng laøm cho aùp suaát taïi ñaàu vaøo Nhaø maùy xöû lyù khí khoâng theå ñaûm baûo giaù trò aùp suaát thieát keá laø 109 bar. Phöông aùn laép ñaët traïm neùn khí ñaàu vaøo Nhaø maùy xöû lyù khí Dinh Coá ñeå neùn taêng aùp suaát khí nguyeân lieäu vaøo Nhaø maùy leân 109 bar theo ñuùng thieát keá ban ñaàu seõ ñaûm baûo vieäc taêng saûn löôïng saûn phaåm cuûa nhaø maùy khi taêng löu löôïng nguyeân lieäu vaøo nhaø maùy cuõng nhö ñuû aùp suaát cuûa doøng khí cung caáp cho Nhaø maùy ñieän Phuù Myõ 1. Traïm neùn khí ñaàu vaøo ñöôïc laép ñaët goàm 4 maùy neùn khí : 3 maùy hoaït ñoäng vaø 1 maùy döï phoøng. Ngoaøi ra, moät soá thieát bò cuûa nhaø maùy xöû lyù khí Dinh Coá cuõng ñöôïc caûi hoaùn ñeåø keát noái môû roäng vôùi traïm neùn khí. Caùc thieát bò trong cheá ñoä naøy goàm toaøn boä caùc thieát bò cuûa cheá ñoä GPP vaø theâm traïm neùn khí ñaàu vaøo K-1011A/B/C/D vaø bình taùch V-101. Chế độ GPP chuyển đổi được mô tả như hình vẽ đính kèm: Khí ñoàng haønh töø moû Baïch Hoå vôùi löu löôïng khoaûng 6,1 trieäu m3 khí/ngaøy vaøo heä thoáng Slug Catcher trong ñieàu
  7. kieän aùp suaát 65 bar- 80 bar nhieät ñoä 20 ñeán 30oC (tuyø theo nhieät ñoä moâi tröôøng). Doøng khí ra töø SC ñöôïc chia thaønh hai doøng: - Doøng thöù nhaát coù löu löôïng khoaûng 1 trieäu 3 m /ngaøy ñöôïc ñöa qua van giaûm aùp PV-106 giaûm aùp suaát töø 65 bar-80 bar xuoáng 54 bar vaø ñi vaøo thieát bò taùch loûng V-101. Loûng ñöôïc taùch ra taïi ñaùy bình V-101 ñöôïc ñöa vaøo thieát bò V-03 ñeå cheá bieán saâu. Khí ñi ra töø bình taùch V-101 ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng ñöôøng oáng daãn khí thöông phaåm 16” cung caáp cho caùc nhaø maùy ñieän. - Doøng thöù hai coù löu löôïng khoaûng 5 trieäu m3 khí/ngaøy ñöôïc ñöa vaøo traïm neùn khí ñaàu vaøo K-1011 A/ B/C/D (3 maùy hoaït ñoäng 1 maùy döï phoøng) ñeå neùn naâng aùp suaát töø 65 bar- 80 bar leân 109 bar sau ñoù qua thieát bò laøm nguoäi baèng khoâng khí E-1011 ñeå laøm nguoäi doøng khí ra khoûi maùy neùn ñeán nhieät ñoä khoaûng 40oC. Doøng khí naøy ñi vaøo thieát bò taùch loïc V- 08 ñeå taùch löôïng loûng coøn laïi trong khí vaø loïc buïi baån. Sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo thieát bò haáp thuï V-06A/B ñeå taùch trieät ñeå nöôùc ñeå traùnh hieän töôïng taïo thaønh hydrate quaù trình laøm laïnh saâu. Doøng khí ra khoûi thieát bò V-06A/B ñöôïc taùch thaønh hai doøng: Khoaûng moät phaàn ba doøng khí ban ñaàu qua thieát bò trao ñoåi nhieät E-14 ñeå haï nhieät ñoä töø 26,5 40oC xuoáng -35o C vôùi taùc nhaân laïnh laø doøng khí khoâ ñeán töø ñænh thaùp C- 05 coù nhieät ñoä laø - 45oC, sau ñoù ñöôïc laøm laïnh saâu baèng caùch giaûm aùp qua van FV-1001. AÙp suaát giaûm töø 109 bar xuoáng 37 bar (baèng aùp suaát laøm vieäc cuûa ñænh thaùp C-05) keùo theo nhieät ñoä giaûm xuoáng -620C roài ñöôïc ñöa vaøo ñóa treân cuøng cuûa thaùp tinh caát C-05, ñoùng vai troø nhö doøng hoài löu ngoaøi ôû ñænh thaùp. Hai phaàn ba doøng khí coøn laïi ñöôïc ñöa vaøo thieát bò CC-01 ñeå thöïc hieän vieäc giaûm aùp töø 109 bar xuoáng 37 bar vaø nhieät ñoä giaûm xuoáng -12oC vaø ñöôïc ñöa vaøo ñaùy cuûa thaùp tinh caát C-05. Thaùp tinh caát C-05 hoaït ñoäng ôû aùp suaát 37 bar, nhieät ñoä ñænh thaùp vaø ñaùy thaùp töông öùng laø -45oC vaø -15oC, taïi ñaây khí (chuû yeáu laø metan vaø etan) ñöôïc taùch ra taïi ñænh thaùp C-05. Thaønh phaàn loûng chuû yeáu laø Propan vaø caùc caáu töø naëng hôn ñöôïc taùch ta taïi ñaùy thaùp. Doøng khí ra töø ñænh cuûa thaùp tinh caát coù nhieät ñoä o -45 C ñöôïc söû duïng laøm taùc nhaân laïnh cho thieát bò trao ñoåi nhieät E-14 vaø sau ñoù ñöôïc neùn tôùi aùp suaát 54 bar trong phaàn neùn cuûa thieát bò CC-01. Hoãn hôïp khí ñi ra töø thieát bò
  8. naøy laø khí thöông phaåm ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng ñöôøng oáng 16” ñeán caùc nhaø maùy ñieän. Doøng loûng ra töø ñaùy thaùp tinh caát ñöôïc ñöa vaøo thaùp C-01 nhö doøng hoài löu ngoaøi ñænh thaùp. Trong thaùp C-01, vôùi nhieät ñoä ñaùy thaùp laø 109 oC (nhôø thieát bò gia nhieät E-01A/B), aùp suaát hoaït ñoäng cuûa thaùp laø 27,5 bar, caùc hydrocacbon nheï nhö metan, etan ñöôïc taùch ra ñi leân ñænh thaùp vaøo bình taùch V-12 ñeå taùch loûng coù trong khí vaø ñöôïc maùy neùn K-01 neùn töø aùp suaát 27,5 bar leân aùp suaát 47,5 bar. Doøng ra khoûi maùy neùn K-01 ñöôïc ñöa vaøo E-08 sau ñoù vaøo thaùp C-04 (hieän nay caùc thieát bò naøy khoâng hoaït ñoäng do bình taùch V-03 phaûi giaûm aùp suaát vaän haønh töø 75 bar theo thieát keá xuoáng coøn 45 bar ñeå ñaûm baûo cheá bieán ñöôïc löôïng loûng töø V-101. Do ñoù löôïng loûng töø ñaùy bình taùch V-03 ñöôïc ñöa tröïc tieáp qua E-04A/B maø khoâng ñi vaøo thieát bò trao ñoåi nhieät E-08 nhö thieát keá). Doøng khí sau ñoù ñöôïc neùn ñeán 75 bar nhôø maùy neùn K-02 roài laïi tieáp tuïc ñöa vaøo thieát bò trao ñoåi nhieät E-19 baèng vieäc söû duïng doøng taùc nhaân laïnh laø khoâng khí. Doøng khí ra töø E-19 ñöôïc ñöa vaøo maùy neùn K-03 ñeå neùn tôùi aùp suaát 109 bar vaø laøm laïnh trong thieát bò trao ñoåi nhieät E-13, ra khoûi E-13 doøng khí naøy ñöôïc ñöa tôùi thieát bò V-08 nhö laø nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Thaùp taùch etan C-01 laø thieát bò taùch daïng thaùp loaïi ñóa van, hoaït ñoäng nhö moät thieát bò chöng caát. Doøng loûng ñi ra töø ñaùy cuûa thaùp C-01 ñöôïc ñöa qua V- 15 sau ñoù tôùi thaùp C-02. Thaùp C-02 laø thieát bò coù caáu truùc daïng thaùp thaùp chöng caát, coù aùp suaát hoaït ñoäng laø 10 bar, nhieät ñoä ñaùy thaùp ñöôïc duy trì ôû 135 0C nhôø thieát bò gia nhieät E-03, nhieät ñoä ñænh thaùp 560C, hoãn hôïp Bupro ñöôïc taùch ra ôû ñænh thaùp , coøn Condensat ñöôïc taùch ra ôû ñaùy thaùp. Hoãn hôïp Bupro töø ñænh thaùp C-02 tieáp tuïc ñöôïc ñöa vaøo thieát bò laøm laïnh E-02, sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo bình taùch V-02. Doøng loûng ra töø bình taùch V-02 ñöôïc bôm P-01A/B bôm hoài löu 1 phaàn laïi ñænh thaùp vaø phaàn coøn laïi theo ñöôøng oáng daãn saûn phaåm Bupro ñeán boàn chöùa V-21 A/B hoaëc ñeán kho caûng Thò Vaûi. Trong tröôøng hôïp caàn taùch rieâng thaønh saûn phaåm Propan vaø Butan theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng thì saûn phaåm loûng töø bình V-02 seõ ñöôïc bôm P-01A/B bôm qua thieát bò trao ñoåi nhieät E-17 (ñeå taän duïng nhieät) vaø vaøo thaùp C- 03. Thaùp C-03 coù nhieät ñoä ñaùy laø 950C, aùp suaát hoaït ñoäng cuûa thaùp laø 16 bar. Propan ñöôïc taùch ra ôû ñænh thaùp, nhôø quaït E-11 laøm laïnh vaø ñöôïc ñöa vaøo bình taùch V-
  9. 05 sau ñoù ñöôïc bôm P-03 A/B cho hoài löu moät phaàn trôû laïi ñænh thaùp vaø phaàn coøn laïi theo ñöôøng oáng daãn propan thöông phaåm. Butan ñöôïc taùch ra ôû ñaùy thaùp qua thieát bò laøm laïnh E-12 vaø theo ñöôøng oáng daãn butan thöông phaåm. Loûng ra töø ñaùy thaùp C-02 laø condensat ñöôïc haï nhieät ñoä xuoáng 600C nhôø thieát bò trao ñoåi nhieät E-04 A/B vaø xuoáng 450C nhôø thieät bò E-09 vaø sau ñoù ñöôïc ñöa tôùi boàn chöùa TK-21 hoaëc ñöôøng oáng daãn Condensat tôùi kho caûng Thò Vaûi. Condensat (sau khi ñaõ taùch nöôùc taïi Slug Catcher) ñöôïc taùch ra trong Slug Catcher ñöôïc ñöa vaøo thieát bò V-03 hoaït ñoäng ôû aùp suaát 47 bar vaø nhieät ñoä 20 0C ñeå taùch caùc caáu töû khí nheï ñaõ bò haáp thuï trong hoãn hôïp loûng naøy baèng caùch giaõn nôû vaø giaûm aùp. Töø thieát bò V-03, condensat ñöôïc daãn tôùi thieát bò trao ñoåi nhieät E-04 (ñeå taän duïng nhieät cuûa doøng condensat ra töø ñaùy C-02) sau ñoù ñi vaøo ñóa thöù 20 cuûa thaùp C-01. Dưới đây sẽ mô tả chi tiết điều kiện vận hành đối với từng chế độ 2.2. Slug Catcher: Khí ngoaøi giaøn vaøo nhaø maùy ñöôïc tieáp nhaän ñaàu tieân taïi Slug Catcher (SC-01/02), doøng loûng ra coù nhieät ñoä 25,6oC vaø aùp suaát 109 bar. Hệ thống Slug Catcher là hệ thống tách dạng ống, bao gồm hai dãy ống với dung tích mỗi dãy là 1.400 m3, thể tích này là đủ để tiếp nhận slug từ đường ống 16” dưới đáy biển. Khí tách ra từ Slug catcher được thu gom trong đường ống 30” và đưa về xử lí tiếp ở các thiết bị hạ nguồn. Condensate tách ra từ slug catcher được thu gom trong đường ống 36” và được đưa về bình tách V-03 thông qua các bộ điều chỉnh mức (LIC-0111A/B, LT- 0121 A&B). Mức lỏng có thể điều chỉnh bằng cách chọn lưa mức A ( mức cao) hoắc mức thấp (mức B) thông qua bộ chọn lựa HS-0111, HS-0121. Khi mức lỏng trong SC-01A/B đạt mức LAHH-0111 và LAHH-0121 van đầu vào nhà máy sẽ đóng lại, khi mức lỏng đạt giá trị LALL van SDV-0111 và 0121 sẽ đóng lại để tránh hiện tượng lọt khí từ Slug Catcher về V-03

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản