Processing With Adobe Photoshop 7.0

Chia sẻ: Nguyen Van TUan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
110
lượt xem
62
download

Processing With Adobe Photoshop 7.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng cách sử dụng các hình vẽ đơn giản, phối hợp sử dụng hiệu ứng tạo bóng đổ ủa PhotoTools, bạn có thể tạo ra một thiệp mời sinh động cho riêng mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Processing With Adobe Photoshop 7.0

 1. Adobe Photoshop 7.0 127- Bµi tËp 1 - ThiÕt kÕ thiÕp mêi Baèng caùch söû duïng caùc hình veõ ñôn giaûn, phoái hôïp söû duïng hieäu öùng taïo boùng ñoå cuûa PhotoTools, baïn coù theå taïo ra moät thieäp môøi sinh ñoäng cho rieâng mình. - Ñaàu tieân, môû file "target.psd" ñeå laøm neàn cho thieäp. - Môû file "dance1.jpg". - Choïn coâng cuï Magic Wand. - Choïn vuøng hình coâ vuõ nöõ, nhaán Ctrl+ C ñeå copy, ñoùng file "dance1.jpg". - Nhaán Ctrl+V ñeå daùn hình vaøo file target.psd. - Vaøo menu PhotoTools, choïn PhotoCastShadow, trong hoäp thoaïi, choïn caùc tham soá X Offset, Direction, Y Offset, Length, Rotation Angle ñeå ñieàu chænh vò trí, höôùng, ñoä daøi vaø goùc leäch cuûa boùng ñoå. Thay ñoåi Blur ñeå chænh ñoä nhoøe, choïn maøu cuûa boùng trong oâ Color, xong nhaép Apply ñeå aùp duïng hieäu öùng. - Môû file "dance2.jpg", copy vaø daùn hình vuõ nöõ thöù hai vaøo file goác. AÙp duïng laïi hieäu öùng Photo Cast Shadow ñeå taïo boùng cho hình vuõ nöõ thöù hai. - Môû laïi file "dance2.jpg". Copy hình ngoâi sao vaø daùn vaøo file goác, töø hình sao naøy, daùn ñeå taïo theâm 2 hình nöõa, duøng leänh Transform ñeå chænh kích côõ. Vaøo menu Layer\ Effects\ Drop Shadow, chænh caùc tham soá trong hoäp thoaïi, nhaép OK ñeå aùp duïng, töông töï aùp duïng cho 2 lôùp hình sao coøn laïi. - Nhaán Ctrl vaø click chuoät vaøo layer 4 copy ñeå choïn.
 2. Adobe Photoshop 7.0 128- - Môû file "saxierlerts.jpg", keùo lôùp naøy vaøo file target.psd ngay treân layer 4 copy. - Vaøo menu Layer\ Group with Previous ñeå group 2 lôùp naøy. - Choïn coâng cuï Type ñeå nhaäp chöõ "COME PARTY WITH US !" ôû treân vaø nhaäp tieáp "Place: , Date: , Time: " ôû döôùi.
 3. Adobe Photoshop 7.0 129- Bµi tËp 2 – thiÕt kÕ poster “ng−êi ®Ñp viÖt nam” Baøi thöïc haønh naøy trình baøy thieát keá poster "Ngöôøi ñeïp Vieät Nam". Qua baøi naøy baïn coù theå laøm quen vôùi caùch söû duïng coâng cuï Pen ñeå taïo caùc vuøng choïn khaù meàm maïi, uyeån chuyeån. Baèng caùch söû duïng maët naï lôùp, baïn coù theå duøng caùc coâng cuï toâ veõ ñeå laøm hieän daàn lôùp naøy. Taïo khung neàn ngheä thuaät: - Taïo file môùi vôùi kích côõ: 480 x 640 pixel, Resolution = 72, Contents = White. - Choïn coâng cuï Gradient vaø nhaép ñoâi ñeå môû baûng Options cuûa noù. Choïn maøu toâ Blue- Yellow-Light Blue-Gray trong baûng Linear Gradient Options. Keùo nghieâng coâng cuï Gradient töø döôùi leân treân. - Choïn boä loïc Filter\ Noise\ Add Noise. Trong hoäp thoaïi Add Noise choïn Amount = 40, Distribution = Gaussian, xong choïn OK. - Choïn boä loïc Filter\ Blur\ Radial Blur. Trong hoäp thoaïi Radial Blur choïn Amount = 80, Blur Method = Zoom, choïn OK. - Choïn File\ Save ñeå löu file vôùi teân "ndepvn.psd". - Choïn coâng cuï Pen veõ ñöôøng cong nhö maãu trong file "vel.jpg". - Choïn baûng Path, môû menu baûng Path choïn Make Selection, ñaët Feather = 1 pixel. - Môû file "velvt-03.jpg", ñieàu chænh laïi kích thöôùc = 480 x 640 baèng caùch choïn Image\ Image Size. - Nhaán Ctrl + A ñeå choïn taát caû roài nhaán Ctrl + C. - Chuyeån sang file "ndepvn.psd". Choïn Edit\ Paste Into ñeå daùn maãu vaûi loït vaøo khung choïn. - Nhaán Ctrl + T ñeå choïn Free Transform vaø chænh caân ñoái vôùi hình.
 4. Adobe Photoshop 7.0 130- Gheùp aûnh ngheä thuaät: - Môû file "ndep.jpg". - Duøng coâng cuï Pen veõ ñöôøng bao quanh choïn hình coâ gaùi. - Môû menu baûng Path, choïn Make Selection, ñaët Feather = 1 pixel, choïn OK. - Duøng coâng cuï Move reâ hình coâ gaùi sang file "ndepvn.psd" ñeå sao cheùp. - Nhaán Ctrl + T choïn Free Transform ñeå thu nhoû laïi. - Duøng coâng cuï Move di chuyeån hình coâ gaùi xuoáng goùc döôùi traùi. - Nhaân ñoâi lôùp coâ gaùi baèng caùch choïn Duplicate Layer trong menu baûng Layer. Duøng coâng cuï Move keùo hình qua goùc döôùi phaûi. Di chuyeån lôùp naøy xuoáng beân döôùi baèng caùch keùo teân lôùp trong baûng Layer. - Choïn Layer\ Add Layer Mask\ Hide All. - Choïn coâng cuï Type Mask vaø nhaép vaøo cöûa soå aûnh. Trong hoäp thoaïi Type choïn Font = VNI-Cooper, Size = 30, ñaùnh chöõ hoa "VIETNAM", choïn OK. - Toâ vuøng choïn baèng maøu traéng roài nhaán giöõ Alt + Ctrl vaø reâ thaû chuoät nhieàu laàn ñeå copy laøm maëêt naï cho hieän coâ gaùi ra nhö hình file "ndepmask.jpg". Taïo chöõ "Ngöôøi ñeïp Vieät Nam": - Duøng coâng cuï Type Mask, choïn Font = VNI-Brush, Size = 50, goõ chöõ "Ngöôøi ñeïp", choïn OK. - Nhaép nuùt Create New Layer ñeå taïo lôùp môùi. - Choïn coâng cuï Gradient, toâ kieåu "Spectrum". - Choïn Layer\ Effects\ Drop Shadow, choïn Distance = 10. - Duøng coâng cuï Type Mask, choïn Font = VNI-Cooper, Size = 40, goõ chöõõ hoa "VIETNAM", choïn OK.
 5. Adobe Photoshop 7.0 131- - Nhaép nuùt Create New Layer ñeå taïo lôùp môùi. - Toâ Gradient kieåu "Spectrum" keùo ngöôïc chieàu vôùi khi toâ chöõ "Ngöôøi ñeïp". - Choïn Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, choïn Style = Emboss, Depth = 10 , choïn Up, choïn OK. - Duøng coâng cuï Move keùo leäch vôùi chöõ "Ngöôøi ñeïp".
 6. Adobe Photoshop 7.0 132- Bµi tËp 3 – ThiÕt kÕ khung h×nh nghÖ thuËt Baøi thöïc haønh naøy trình baøy caùch: - Taïo caùc khung boùng ñoå baèng caùch toâ maøu cho vuøng choïn coù bôø meàm. - Taïo khung ngheä thuaät baèng caùch gheùp hình. Taïo aûnh neàn: - Taïo file môùi vôùi kích thöôùc = 480 x 640 pixel, Resolution 72 vaø ñaët teân laø "rose3.psd". - Choïn coâng cuï Gradient, choïn maøu toâ "Violet- Green-Yellow", reâ coâng cuï Gradient nghieâng töø döôùi leân treân. - Môû file "damcuoi.jpg", nhaán Ctrl + A ñeå choïn taát caû, duøng coâng cuï Move reâ sang file "rose3.psd". - Nhaán Ctrl + T ñeå thu nhoû laïi vaø xoay nghieâng hình. Taïo lôùp boùng ñoã: - Nhaán giöõ phím Ctrl vaø click teân lôùp trong baûng Layer choïn lôùp hình cöôùi. Choïn Select\ Feather, choïn Feather Radius = 10 pixel. - Taïo lôùp môùi vaø toâ vuøng choïn vôùi maøu traéng roài keùo lôùp naøy xuoáng beân döôùi lôùp hình cöôùi. - Choïn laïi Select\ Feather vôùi Feather Radius laø 10 pixel. - Choïn Select\ Modify\ Expand, choïn Expand by = 4. - Taïo lôùp môùi vaø toâ ñen vuøng choïn, keùo lôùp naøy xuoáng döôùi lôùp maøu traéng. - Nhaán Ctrl + D ñeå boû choïn. Taïo khung hình baèng hoa: - Môû file "h2rose.jpg", duøng coâng cuï Magic Wand vaøPolygonal Lasso choïn boâng hoàng ñoû vaø boâng hoàng vaøng. - Duøng coâng cuï Move keùo reâ sang file "rose3.psd".
 7. Adobe Photoshop 7.0 133- - Nhaán Ctrl + T thu nhoû laïi vaø keùo saùt goùc döôùi traùi. - Söû duïng phím Alt, vaø coâng cuï Polygonal Lasso ñeå boû vuøng choïn boâng hoàng vaøng, chæ choïn boâng hoàng ñoû. - Nhaán Ctrl+Alt vaø duøng coâng cuï Move keùo reâ roài thaû ñeå copy vaø saép xeáp caùc boâng hoàng naøy thaønh khung hoa bao phaàn döôùi hình cöôùi. Taïo chöõ "HAPPY WEDDING": - Choïn coâng cuï Type Mask, choïn Font = VNbangkok, Size = 50, goõ chöõ hoa "HAPPY". - Taïo lôùp môùi, choïn coâng cuï Gradient, toâ maøu "Orange- Yellow- Orange". - Choïn Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, treân hoäp thoaïi Bevel & Emboss choïn Style = Emboss, Depth = 5, choïn Up, choïn OK. - Nhaán Ctrl + D ñeå boû choïn. - Choïn coâng cuï Type Mask, choïn Font = VNbangff, Size = 80, goõ chöõ thöôøng "Wedding". - Taïo lôùp môùi vaø toâ baèng coâng cuï Gradient vôùi maøu "Blue - Red- Yellow". - Nhaán Ctrl + T ñeå xoay nghieâng chöõ. - Choïn Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, choïn Style = Inner Shadow, Depth = 5, choïn Up. - Nhaán Ctrl + D ñeå boû choïn. - Khi ñaõ taïo xong khung hình ngheä thuaät, choïn Layer\ Flatten Image ñeå laøm phaúng file vaø löu vôùi teân "rose3.jpg".
 8. Adobe Photoshop 7.0 134- Bµi tËp 4 - ThiÕt kÕ Qu¶ng c¸o cña TOYOTA Baøi taäp naøy höôùng daãn caùc baïn: - Kyõ thuaät gheùp hình söû duïng coâng cuï Rubber Stamp. - Duøng caùc cheá ñoä maøu keát hôïp vôùi caùc boä loïc ñeå taïo chöõ löûa. - Duøng boä loïc Eye Candy ñeå taïo chöõ löûa. Taïo aûnh neàn: - Môû file "cayxanh.jpg" vaø "cayvang.jpg" - Duøng coâng cuï Rectangular Marquee choïn vuøng chöõ nhaät beân traùi cuûa file "cayvang.jpg" (giaùp mí ñöôøng moøn). - Nhaán Ctrl+T keùo lôùn leân canh saùt beân traùi. - Duøng coâng cuï Rubber Stamp toâ gheùp mí 2 hình gioáng nhö file "rungvx.jpg", sau ñoù Save As vôùi teân "rungxe.psd". Taïo hình maët traêng: - Môû file "moon.gif", duøng coâng cuï Magic Wand choïn vuøng maøu ñen. Vaøo Select\ Invert ñeå choïn maët traêng. - Choïn coâng cuï Move keùo qua file "rungxe.psd", nhaán Ctrl+T thu nhoû laïi - Duøng coâng cuï Rubber Stamp toâ vuøng maët traêng khuyeát cho troøn. Laøm cho maët traêng chieáu saùng: Vaøo boä loïc Filter\ Lens Fare, ñaët Brightness = 150, Type = 50-300 mm, Zoom. Taïo quaàng saùng: + Duøng coâng cuï Elliptical Marquee veõ hình Elip töø maët traêng roïi xuoáng. + Taïo layer môùi, ñaët Select Feather: 30, choïn Foreground laø maøu traéng, toâ maøu Gradient kieåu "Foreground to Tranfarent", keùo lôùp naøy xuoáng döôùi lôùp maët traêng.
 9. Adobe Photoshop 7.0 135- Gheùp hình chieác xe: - Môû file "xe.jpg". - Duøng coâng cuï Pen veõ ñöôøng bao quanh chieác xe gioáng nhö file "xecat.jpg". Qua baûng Path choïn Make Selection vaø ñaët feather = 1 pixel - Choïn coâng cuï Move keùo qua file "rungxe.psd", nhaán Ctrl+T thu nhoû laïi cho naèm trong hình con ñöôøng moøn. Taïo ñeøn pha vaø gheùp hình coâ gaùi: - Choïn Foreground = maøu vaøng, duøng coâng cuï Rectangular Marquee veõ hình chöõ nhaät choã ñeøn pha traùi cuûa xe. - Taïo layer môùi, nhaán Alt+Del ñeå toâ vaøng vuøng choïn, copy lôùp naøy vaø duøng coâng cuï Move chuyeån qua laøm ñeøn pha beân phaûi. - Duøng coâng cuï Pen veõ vuøng aùnh saùng ñöôïc chieáu, qua baûng Path, choïn Make Selection ñaët Feather = 1 pixel, taïo Layer môùi. Choïn Select Feather = 3 roài toâ Gradient kieåu "Foreground to Transfarent" keùo doïc vuøng choïn ta coù vuøng chieáu cho ñeøn xe traùi. - Copy vaø duøng coâng cuï Move di chuyeån laøm vuøng chieáu cuûa ñeøn pha beân phaûi. - Môû file "Portrait.jpg". - Duøng coâng cuï Pen veõ ñöôøng bao quanh hình ñaàu coâ gaùi ñoäi muõ gioáng nhö file "cogai.jpg", qua baûng Path choïn Make Selection vaø ñaët Feather = 1 pixel. - Choïn coâng cuï Move keùo qua file "rungxe.psd", nhaán Ctrl+T thu nhoû laïi truøng vôùi mí cuûa thuøng xe vaø kính xe gioáng nhö coâ gaùi ñang ngoài laùi. Taïo chöõ löûa TOYOTA: - Taïo file môùi 640x480 toâ ñen lôùp background. - Duøng coâng cuï Type Mask taïo chöõ "TOYOTA", font VNI Bondon Poster, Size 30 - Taïo Layer môùi, toâ traéng vuøng chöõ, choïn Edit\ Transform\ Rotate 90ccw ñeå quay ngang chöõ. - Nhaán Ctrl+D boû choïn. - Choïn Filter\ Stylize\ Wind\ Blast, nhaán Ctrl+F 3 laàn ñeå aùp duïng laïi boä loïc naøy 3 laàn.
 10. Adobe Photoshop 7.0 136- - Choïn Edit\ Transform\ Rotate 90cw ñeå quay chöõ laïi vò trí ban ñaàu. - Vaøo boä loïc Filter\ Blur\ Gaussain Blur, ñaët Radius = 3. - Vaøo boä loïc Filter\ Stylize\ Diffuse sau ñoù nhaán Ctrl+F 2 laàn ñeå aùp duïng laïi boä loïc naøy 2 laàn - Choïn Filter\ Distort\ Ripple, ñaët Amount: 100, Size: Medium - Vaøo Image Mode\ Index Color. - Vaøo Image Mode\ Color Table, treân hoäp thoaïi Table choïn Black Body. - Choïn chöõ "TOYOTA", copy qua file "rungxe.psd". Taïo chöõ löûa baèng EyeCandy: - Sang laïi file ñaõ taïo ôû böôùc tröôùc, xoùa boû chöõ, vaø chuyeån file sang mode RGB. - Nhaäp chöõ "TOYOTA" baèng coâng cuï Type Mask, baèng font VNI Centur vaø Size 120. - Taïo lôùp môùi, toâ vaøng chöõ. - Vaøo boä loïc "Fire..." treân trình ñôn Filter\ Eye Candy 3, ñaët laïi caùc thoâng soá, choïn Inner Color laø vaøng vaø Outer Color laø ñoû. - Vaøo Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, ñaët Style laø Emboss. - Choïn chöõ roài duøng coâng cuï Move keùo sang file "rungxe.psd". Taïo chöõ "Kieåu daùng theå thao": - Taïo chöõ "Kieåu daùng theå thao" baèng coâng cuï Type Mask vôùi font VNi Revue vaø Size 30 - Taïo lôùp môùi, toâ maøu vaøng. - Vaøo boä loïc Filter\ Noise\ Add Noise, treân hoäp thoaïi choïn Amount = 70 vaø Gaussain. - Vaøo Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, choïn maøu Shadow laø Red, Style = Emboss. Vaø baïn ñaõ ñöôïc moät aûnh quaûng caùo nhö yù.
 11. Adobe Photoshop 7.0 137- Bµi tËp 5 - ThiÕt kÕ Qu¶ng c¸o TIVI SONY Baøi thöïc haønh naøy höôùng daãn baïn taïo aûnh quaûng caùo baèng caùch gheùp hình vaø söû duïng caùc hieäu öùng cuûa lôùp. Taïo neàn vaø gheùp aûnh: · Taïo background - Taïo file môùi, 640x480, Save As vôùi teân "Tivi2.psd". - Môû file "Firework.jpg", choïn coâng cuï Move keùo qua file "Tivi2.psd", nhaán Ctrl+T keùo lôùn leân. - Laøm môø baèng boä loïc Filter\ Blur\ Radial Blur, ñaët Amount: 10, Blur Method: Zoom. · Ñöa hình tivi vaøo file "Tivi2.psd": - Môû file "Tivi1copy.jpg" duøng coâng cuï Pen veõ ñöôøng bao quanh hình tivi. Qua baûng Path, choïn Make Selection, Feather = 1pixel. - Choïn coâng cuï Move keùo vuøng choïn qua file "Tivi2.psd", nhaán Ctrl+T thu nhoû cho caân ñoái vôùi hình · Loàng hình röøng hoa vaøo hình tivi: - Môû file "runghoa.jpg", duøng coâng cuï Move keùo qua "Tivi2.psd", nhaán Ctrl+T thu nhoû laïi ñeå loït vaøo khung hình tivi. - Vaøo Edit\ Transform\ Distort keùo 4 goùc chænh cho truøng vôùi maøn hình cuûa tivi. Gheùp hình 2 em beù: - Môû file "embe.jpg", duøng coâng cuï Pen veõ ñöôøng bo quanh hình 2 em beù. Qua baûng Path, choïn Make Selection ñaët Feather = 1 pixel, choïn coâng cuï Move keùo qua "Tivi2.psd", nhaán Ctrl+T thu nhoû laïi cho caân ñoái vôùi hình. - Duøng coâng cuï Pen veõ moät ñöôøng thaüng theo söôøn döôùi cuûa maøn hình tivi.
 12. Adobe Photoshop 7.0 138- - Nhaán Ctrl vaø click vaøo layer chöùa hình em beù ñeå choïn, nhaán Alt vaø duøng coâng cuï Lasso veõ theo ñöôøng thaúng ñeå boû vuøng choïn döôùi chaân em beù ñeå em beù nhö ñang ñöùng trong tivi. - Taïo layer môùi, copy vaø daùn vaøo lôùp môùi, xoùa lôùp cuõ. Taïo chöõ SONY: · Laøm chöõ SONY noåi coù gôø: Baøi thöïc haønh naøy höôùng daãn baïn taïo aûnh quaûng caùo baèng caùch gheùp hình vaø söû duïng caùc hieäu öùng cuûa lôùp. - Nhaäp chöõ "SONY" baèng coâng cuï Type Mask vôùi font VNI Centure vaø Size 100. - Vaøo Select\ Save Selection, choïn Channel: New. - Nhaán Ctrl+D boû choïn, qua baûng Channel, choïn Alpha 1, copy keânh naøy ñoåi teân thaønh Alpha 2. - Choïn Alpha 2 vaøo Filter\ Blur\ Gaussain Blur, treân hoäp thoaïi ñaët Radius: 7 pixel. - Vaøo Select\ Load Selection, Alpha 1, vaøo Select\ Modify\ Contract, 6 pixel - Choïn keânh RGB, Select\ Load Alpha 1, toâ chöõ maøu vaøng. - Vaøo boä loïc chieáu saùng Filter\ Render\ Lighting Effect, Texture Channel: Alpha 2 · Laøm chöõ loùt döôùi chöõ "SONY": - Choïn lôùp chöõ "SONY", vaøo Select\ Modify\ Expand, ñaët Expand = 6. - Taïo Layer môùi, toâ maøu vaøng, vaøo Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, choïn Style: Out Bevel, keùo lôùp naøy xuoáng döôùi lôùp chöõ "SONY" coù gôø. Taïo chöõ quaûng caùo: · Laøm chöõ "Hình aûnh soáng ñoäng" noåi: - Duøng coâng cuï Type Mask nhaäp chöõ "HÌNH AÛNH SOÁNG ÑOÄNG", font VNI Bondon Poster, Size 20. - Taïo Layer môùi, toâ Gradient vôùi kieåu "Yellow, Red, Blur". - Vaøo Layer\ Effects\ Bevel and Emboss, choïn Style: Outer Bevel ñeå cho chöõ noåi leân. · Laøm chöõ "AÂm thanh trung thöïc" noåi: - Nhaäp chöõ "AÂm thanh trung thöïc" baèng coâng cuï Type Mask, font: Vni Brush, Size: 40. - Taïo lôùp môùi, choïn coâng cuï Gradient, toâ maøu "Blue- Red- Yellow" - Vaøo Layer\ Effects\ Bevel and Emboss, choïn Highlight: maøu vaøng, Style: Pillow and Emboss ñeå laøm chöõ noåi leân coù boùng vaøng.
 13. Adobe Photoshop 7.0 139-
 14. Adobe Photoshop 7.0 140- Bµi tËp 6 - ThiÕt kÕ LÞch tê ÔÛ baøi thöïc haønh naøy, baïn seõ thöïc hieän nhaäpvaøo aûnh moät file ñöôïc xuaát töø CorelDRAW. Vôùi vieäc phoái hôïp caùc kieåu toâ bieán thieân (Gradient) vaø caùc hieäu öùng treân lôùp, baïn coù theå taïo caùc vaên baûn ngheä thuaät ñaày aán töôïng. Taïo khung vaø gheùp hình: · Taïi CorelDRAW 9 thieát keá boä soá cuûa thaùng 1 vaø 2. Export ra file "Lich.eps". · Taïo file ôû Photoshop: - Taïo file môùi 640x480, löu vôùi teân "lich.psd" - Môû file "Lich.eps", duøng coâng cuï Move keùo qua file "lich.psd". · Ñöa aûnh vaøo file "lich.psd": - Môû file "picture.jpg", keùo taát caû vaøo file "lich.psd". - Nhaán Ctrl+T thu nhoû aûnh - Vaøo Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, choïn Style: Pillow Emboss, Blur: 10 vaø choïn Down. Taïo chöõ "Calendar 2001" - Duøng coâng cuï Type Mask taïo chöõ "Calendar" vôùi font: VNI Slogan, Size: 50. - Nhaán Ctrl+Shift+N taïo Layer môùi. - Choïn coâng cuï toâ Gradient, toâ baèng kieåu "Spectrum" töø traùi qua phaûi. - Nhaán Ctrl+T xoay nghieâng chöõ. - Duøng coâng cuï Vertical Type Mask taïo chöõ "2001" vôùi font VNI Brush vaø Size 45. - Nhaán Ctrl+Shift+N taïo Layer môùi. - Duøng Gradient toâ kieåu "Spectrum", töø döôùi leân. - Nhaán Ctrl+E troän 2 lôùp "Calendar" vaø "2001". - Vaøo Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, treân hoäp thoaïi choïn Style: Emboss vaø Depth = 5. Taïo chöõ "January, February" - Môû file "fb096.jpg". - Duøng coâng cuï Marquee choïn vuøng giöõa hoa. - Choïn leänh Edit\ Define Pattern ñeå taïo maãu. - Duøng coâng cuï Type Mask taïo chöõ "January", font VNI-Cooper, Size: 20
 15. Adobe Photoshop 7.0 141- - Vaøo Edit\ Fill choïn Pattern ñeå toâ chöõ baèng maãu vöøa taïo. - Töông töï, taïo chöõ "February" vaø cuõng toâ vôùi maãu. - Nhaán Ctrl+E troän 2 lôùp. - Choïn Layer\ Effects\ Bevel & Emboss, ñaët Style: Emboss. - Duøng Coâng cuï Type taïo tieâu ñeà cho tôø lòch.
 16. Adobe Photoshop 7.0 142- Bµi tËp 7 - ThiÕt kÕ ThiÕp hoa Baøi thöïc haønh naøy thöïc hieän thieát keá moät thieäp hoa. Baïn seõ ñöôïc laøm quen vôùi vieäc taïo khung phim cho aûnh, töï ñònh nghóa moät maãu toâ vaø aùp duïng noù ñeå toâ cho vuøng choïn. Taïo aûnh neàn: - Taïo môùi moät file vôùi kích thöôùc = 480 x 640 pixel, Resolution = 72, Contents = White vaø ñaët teân laø "Thiephoa.psd". - Choïn coâng cuï Gradient, choïn kieåu toâ "Violet-Green-Yellow" trong baûng Linear Gradient Options, keùo Gradient nghieâng töø treân xuoáng döôùi. - Duøng coâng cuï Elliptical Marquee taïo muïc choïn hình troøn. - Choïn Filter\ Distort\ Zigzag, trong hoäp thoaïi Zigzag choïn Amount = 25, Ridges = 6, Style = Pond Ripples, choïn OK. - Nhaán Ctrl + D ñeå boû choïn. Gheùp hình hoa vaøo thieäp: · Taïo khung film: - Nhaép nuùt "Create New Layer" ñeå taïo lôùp môùi. - Duøng coâng cuï Rectangular Marquee veõ hình vuoâng nhoû vaø toâ vôùi maøu traéng - Choïn coâng cuï Move, nhaán Ctrl + Alt + Shift nhieàu laàn ñeå copy thaønh daõy oâ vuoâng thaúng haøng. - Nhaán giöõ phím Ctrl, click vaøo teân lôùp trong baûng Layer ñeå choïn daõy oâ vuoâng traéng. Nhaán Ctrl + Alt + Shift ñeå copy ngang taïo thaønh khung daïng film. · Ñöa aûnh hoa vaïn thoï vaøo film: - Môû file "vantho.jpg", duøng coâng cuï Rectangular Marquee choïn 3 boâng beân phaûi, choïn Image\ Crop ñeå xeùn aûnh. - Nhaán Ctrl + A ñeå choïn taát caû, duøng coâng cuï Move reâ sang file "Thiephoa.psd" ñeå copy. - Nhaán Ctrl + T ñeå choïn Free Transform, thu nhoû laïi ñeå loït vaøo khung film. - Söû duïng coâng cuï Rubber Stamp xoùa phaàn hoa bò môø phía beân treân traùi.
 17. Adobe Photoshop 7.0 143- · Ñöa aûnh hoa lan vaøo film: - Môû file "hoalan.jpg", choïn Image\ Rotate Canvas\ 90CW. Nhaán Ctrl+A ñeå choïn taát caû, duøng coâng cuï Move reâ sang file "Thiephoa.psd". - Nhaán Ctrl+T ñeå choïn Free Transform, thu nhoû laïi ñeå loït vaøo khung film. · Ñöa hoa hoâàng vaø hoa hueä vaøo film: - Môû file "hongdo.jpg", file "hoahue.jpg" vaø thao taùc nhö treân ñeå ñöa hình vaøo film. · Ñöa hình hoa sen vaøo phim: - Môû file "hoasen.jpg". Choïn coâng cuï Rectangular Marquee taïo muïc choïn moät hoa sen. Duøng coâng cuï Move reâ qua file "Thiephoa.psd". - Nhaán Ctrl + T thu nhoû laïi ñeå goùc döôùi beân phaûi. Keùo teân lôùp xuoáng döôùi cuøng trong baûng Layer. - Choïn Filter\ Distort\ Twirl, trong hoäp thoaïi Twirl choïn Angle = 50 ñeå cho hoasen vöôn leân coù daïng cong ngheä thuaät, choïn OK. Taïo chöõ "HAPPY NEW YEAR" · Laøm chöõ noåi daïng nhieãu hoät ( noise): - Choïn coâng cuï Type Mask, choïn Font = Vni-Cooper, Size = 60, goõ chöõ hoa "HAPPY". - Taïo lôùp môùi, choïn coâng cuï Gradient vaø toâ maøu Gradient = Yellow-Red-Blue. - Choïn Filter\ Noise\ Add Noise. Trong hoäp thoaïi Add Noise choïn Amount = 40, Distribution = Gaussian, choïn OK. - Choïn Layer\ Effects\ Bevel & Emboss. Trong hoäp thoaïi "Bevel & Emboss" choïn Highlight Mode = Screen, choïn maøu vaøng ñaäm. Choïn Style = Emboss, Depth = 10 , choïn Down, choïn OK. · Laøm chöõ noåi daïng maãu toâ bitmap: - Môû file "runghoa.jpg". Duøng coâng cuï Rectangular Marquee veõ hình chöõ nhaät ôû goùc döôùi traùi choïn hoa vaøng vaø ñoû. Choïn Edit\ Define Pattern. - Chuyeån sang file "thiephoa.psd". Choïn coâng cuï Type Mask, choïn Font = Arial Black, Size = 100, goõ chöõ hoa "NEW YEAR". - Taïo lôùp môùi. Choïn Edit\ Fill. Trong hoäp thoaïi Fill choïn maøu toâ Pattern, choïn OK. - Choïn Layer\ Effects\ Bevel & Emboss. Trong hoäp thoaïi "Bevel & Emboss" choïn Highlight Mode = Screen, choïn maøu traééng. Choïn Shadow Mode =
 18. Adobe Photoshop 7.0 144- Multiply, choïn maøu ñoû. Choïn Style = Emboss, Depth = 10 , choïn Up, choïn OK.
 19. Adobe Photoshop 7.0 145- Bµi tËp 8 - RETOUCH (söa) ¶nh Baøi thöïc haønh naøy höôùng daãn thöïc haønh caùc kyõ thuaät ñieàu chænh, thay ñoåi maøu saéc cuûa aûnh. Baèng caùch ñieàu chænh Hue/Saturation cho nhöõng vuøng aûnh thích hôïp, baïn coù theå bieán töø moät aûnh ña caáp xaùm ban ñaàu haønh moät böùc aûnh maøu. Chænh söûa hình aûnh: - Môû file "trangden.jpg" choïn File\ Save As ñeå löu file vôùi teân "mau5.psd". - Choïn Image\ Mode\ RGB Color ñeå ñoåi sang mode RGB. · Chænh ñoä ñaäm nhaït cuûa maøu saéc: - Choïn Image\ Adjust\ Curves, trong hoäp thoaïi Curves choïn Input = 27% vaø Output = 23%, choïn OK. · Ñoåi maøu neàn: - Choïn Image\ Adjust\ Channel Mixer, trong hoäp thoaïi Channel Mixer choïn Red = 140, Green = -30, Blue = 90, Constant = 20, choïn OK. · Ñoåi maøu tuû: - Duøng coâng cuï Pen choïn 2 vuøng cuûa tuû. Choïn Make Selection trong menu baûng Path, choïn Feather =1 , choïn Add to Selection, choïn OK. - Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation. Trong hoäp thoaïi "Hue / Saturation" choïn Hue = 30, Saturation = 90, Lightness = -10, choïn OK. · Ñoåi maøu aùo: - Duøng coâng cuï Pen choïn phaàn aùo veston, choïn Make Selection ñaët Feather = 1 vaø choïn Add to Selection, roài choïn OK. - Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation. Trong hoäp thoaïi "Hue / Saturation" choïn Hue = 275, Saturation = 28, Lightness = -65, choïn Colorize, choïn OK. · Ñoåi maøu coå aùo: - Duøng coâng cuï Pen choïn vuøng cuûa coå aùo vaø 1 phaàn cuûa tay aùo. Choïn Background maøu traéng vaø nhaán Ctrl + Del ñeå toâ vuøng choïn. · Ñoåi maøu caravat : - Duøng coâng cuï Pen choïn vuøng cuûa caravat. Choïn Make Selection, ñaët Feather =1, choïn OK. Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation, choïn Hue = -116, Saturation = 50, Lightness = 0, choïn OK.
 20. Adobe Photoshop 7.0 146- · Ñoåi maøu aùo ghileâ: - Duøng coâng cuï Pen choïn vuøng cuûa aùo ghileâ. Choïn Make selection, ñaët Feather = 1, choïn OK. Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation, choïn Hue = 0, Saturation = 60, Lightness = -50, choïn Colorize, choïn OK. · Ñoåi maøu gheá: - Duøng coâng cuï Pen choïn vuøng cuûa gheá. Choïn Make Selection, ñaët Feather = 1, choïn Add to Selection, choïn OK. Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation, choïn Hue = 0, Saturation = 100, Lightness = -15, choïn Colorize, choïn OK. · Ñoåi maøu ñeøn ñeå baøn: - Duøng coâng cuï Pen choïn vuøng cuûa ñeøn. Choïn Make Selection, ñaët Feather = 1, choïn Add to Selection, choïn OK. Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation, choïn Hue = 115, Saturation = 75, Lightness = 0, choïn Colorize, choïn OK. · Ñoåi maøu ñeøn caày: - Duøng coâng cuï Magic Wand choïn vuøng cuûa ñeøn. Choïn Foreground maøu vaøng, nhaán Alt + Del. · Ñoåi maøu baøi vò: - Duøng coâng cuï Pen choïn vuøng cuûa baøi vò. Choïn Make Selection, Feather = 1, choïn OK. Choïn Image\ Adjust\ Hue/Saturation, choïn Hue = 288, Saturation = 50, Lightness = -22, vaø click choïn Colorize. · Ñoåi maøu moâi: - Choïn Foreground maøu ñoû. Duøng coâng cuï Paintbrush toâ laïi maøu moâi. - Xoùa boû baêng keo caù nhaân treân tai vaø traùn baèng coâng cuï Rubber Stamp vaø Paintbrush. - Söû duïng coâng cuï Eyedropper vaø Paintbrush veõ laïi goïng kính. - Choïn File\ Save ñeå löu file. Taïo khung aûnh: - Môû file "tutlattc.tga". Nhaán Ctrl + A ñeå choïn taát caû. Choïn Edit\ Define Pattern. - Taïo moät file môùi vôùi kích thöôùc = 640 x 512 pixel, Resolution = 72. - Duøng coâng cuï Rectangular Marquee taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät. Choïn Select\ Inverse. Choïn Edit\ Fill, choïn maãu toâ Pattern.
Đồng bộ tài khoản