intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quà tặng trái tim viết cho con gái

Chia sẻ: Nguyen Doan Minh Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

147
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con cái không chỉ là tương lai tuổi già của chúng ta, mà còn là một phần vô cùng quan trọng ngay trong cuộc sống hiện tại mỗi ngày... Vào những buổi chiều, nhìn con chập chững những bước đi đầu tiên trước sân nhà, trái tim bạn bỗng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng rồi khi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa, có thể đôi lúc bạn sẽ không khỏi băn khoăn tự hỏi: mình phải quan tâm, dạy dỗ con như thế nào đây? Bởi vì, chính việc biết sớm quan tâm, dạy dỗ con cái ngay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quà tặng trái tim viết cho con gái

 1. LAÏI THEÁ LUYEÄN & KIM PHUÏNG CUØNG CAÙC BAÄC CHA MEÏ (THAY LÔØI TÖÏA) C Quaø taëng traùi tim on caùi khoâng chæ laø töông lai tuoåi giaø cuûa chuùng ta, maø coøn laø moät phaàn voâ cuøng quan troïng ngay trong cuoäc soáng hieän taïi VIEÁT CHO moãi ngaøy... Vaøo nhöõng buoåi chieàu, nhìn con chaäp chöõng nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân tröôùc saân nhaø, traùi tim CON GAÙI baïn boãng ngaäp traøn haïnh phuùc. Nhöng roài khi ñöa maét nhìn veà phía chaân trôøi xa, coù theå ñoâi luùc baïn seõ khoâng khoûi baên khoaên töï hoûi: mình phaûi quan taâm, daïy doã con nhö theá naøo ñaây? Bôûi vì, chính vieäc bieát sôùm quan taâm, daïy doã con caùi ngay töø tuoåi aáu thô môùi taïo neân nhöõng böôùc phaùt trieån vöõng chaéc trong suoát ñöôøng ñôøi sau naøy cuûa con caùi baïn. Vieäc giaùo duïc con ngöôøi phaûi ñöôïc baét ñaàu NHAØ XUAÁT BAÛN VAÊN HOÙA THOÂNG TIN tuoåi aáu thô, töø goác reã laø gia ñình. Giaùo duïc con caùi – töùc laø chuaån bò haønh trang caàn thieát cho 5 Vieát cho con gaùi
 2. con caùi böôùc vaøo ñôøi – laø moät coâng vieäc ñaày khoù hoäi ngaøy caøng phöùc taïp, neáu cha meï boû beâ, lô laø khaên vaø phöùc taïp! Ñaây laø traùch nhieäm cao caû thì caùc con – nhaát laø con gaùi – do chöa ñuû kinh nhöng cuõng raát naëng neà ñaët leân vai caùc baäc laøm nghieäm soáng neân raát deã vöôùng phaûi nhöõng sai cha meï! Theá nhöng, ngaøy nay raát nhieàu baäc cha laàm khoù löôøng, nhö bò loâi keùo vaøo nhöõng ñieàu meï ñang nuoâi daïy con gioáng nhö hoái haû tham xaáu, nhöõng maët traùi khoâng mong muoán cuûa xaõ gia vaøo moät cuoäc chaïy vieät daõ, nghóa laø chöa hoäi! chuaån bò ñöôïc gì nhieàu tröôùc khi tham gia cuoäc °°° chaïy ñaày cam go naøy... Theo doøng chaûy hoái haû cuûa thôøi gian, cuøng Vôùi cöông vò cuûa ngöôøi laøm cha meï, baïn nhöõng coâng vieäc möu sinh vaát vaû, boãng moät muoán daønh thôøi gian chaêm soùc, quan taâm, ñònh ngaøy, baïn thaáy con gaùi yeâu cuûa mình ñaõ böôùc höôùng töông lai cho con, vaø nhaát laø muoán ñöôïc vaøo tuoåi thieáu nieân. Con baïn moãi luùc moät lôùn troø chuyeän vôùi con, laéng nghe nhöõng taâm söï, leân thì baïn cuõng caøng theâm tuoåi. Söï caùch bieät khuùc maéc cuûa con... Coù theå baïn chuû quan cho khaù xa veà taâm lyù cuûa hai löùa tuoåi caøng taïo theâm raèng, tröôùc ñaây mình ñaõ töøng soáng qua löùa tuoåi cho baïn nhieàu vaán ñeà nan giaûi trong vieäc giaùo cuûa con mình roài, neân baïn chaéc chaén laø mình duïc con – nhöõng vaán ñeà maø tröôùc ñaây baïn chöa coù ñuû – thaäm chí coù thöøa – nhöõng kinh nghieäm töøng gaëp. caàn thieát ñeå giaùo duïc con. Theá nhöng, döôøng Ngaøy nay, nhieàu baäc cha meï vì lyù do coâng nhö ñöùa con gaùi beù boûng ñaùng yeâu ngaøy naøo nay vieäc maø thieáu thôøi gian daønh cho gia ñình, khoâng coøn thích nghe nhöõng lôøi leõ giaùo ñieàu, thieáu söï quan taâm ñuùng möùc ñeán con caùi. Phaàn naëng neà, nhöõng baøi hoïc ñaïo ñöùc cöùng nhaéc, raäp lôùn nhöõng nguyeân nhaân gia ñình tan vôõ hoaëc khuoân, vaø caû nhöõng lyù leõ thieáu thöïc teá, mang con caùi hö hoûng ñeàu baét nguoàn töø vieäc cha meï tính aùp ñaët cuûa baïn nöõa! Baïn böïc mình vì sao thieáu quan taâm hoaëc khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå tính tình cuûa con laïi trôû neân öông böôùng quaù noùi chuyeän vôùi con. Ñaëc bieät, trong boái caûnh xaõ 6 7 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 3. ñoãi! Baïn chaúng theå naøo hieåu noåi con mình ñang neân, cha meï caàn ñònh höôùng cho con – nhaát laø khi con ñang ôû löùa tuoåi thieáu nieân – coù ñöôïc nghó gì, ñang caàn gì vaø muoán gì? nhöõng caùi nhìn ñuùng ñaén veà cuoäc soáng, veà tình Baïn caøng tìm caùch aùp ñaët con caùi phaûi nghe baïn, tình yeâu, veà ñònh höôùng ngheà nghieäp töông theo nhöõng lyù leõ ñuùng ñaén cuûa mình thì con lai... Cha meï tuyeät ñoái khoâng neân coù nhöõng baïn laïi caøng khoâng nghe lôøi baïn. Ñieàu naøy thaät haønh ñoäng kieåu nhö la maéng, caám ñoaùn, ngaên deã hieåu, vì khi baïn tìm caùch aùp ñaët töùc laø baïn caûn, aùp ñaët... ñoái vôùi con caùi. Ñieàu quan troïng ñang gaây ra söï öùc cheá taâm lyù cho con caùi baïn laø haõy ñeå con caùi ñöôïc böôùc ñi treân chính ñoâi ñaáy! Laø cha meï, neáu chuùng ta tìm caùch can chaân cuûa chuùng. Cha meï chæ laø ngöôøi hoã trôï khi thieäp vaøo caùc vaán ñeà cuûa con caùi moät caùch thieáu caàn. kheùo leùo, teá nhò, chaéc chaén con caùi chuùng ta seõ tìm caùch phaûn öùng laïi. °°° Vaäy thì, chuùng ta phaûi laøm sao ñaây? Vaán ñeà Vôùi taäp saùch naøy, chuùng toâi möôïn hình thöùc döôøng nhö caøng trôû neân nan giaûi! nhöõng laù thö – moãi laù thö ñeàu chöùa ñöïng nhöõng Chính vì vaäy, trong vieäc giaùo duïc con caùi baøi hoïc thieát yeáu nhaát trong vieäc giaùo duïc con ngaøy nay, moät trong nhöõng ñieàu quan troïng caùi – ñeå gôïi yù cuøng quyù vò moät phöông phaùp ñöôïc ñaët ra laø: cha meï caàn phaûi tìm ñöôïc caùch giaùo duïc meàm moûng nhöng khoâng keùm phaàn noùi chuyeän phuø hôïp, sao cho nhöõng gì mình noùi hieäu quaû. Caùc laù thö ñöôïc trình baøy nhö nhöõng ra thaät söï mang tính thuyeát phuïc ñoái vôùi con lôøi taâm tình chia seû hôn laø nhöõng baøi hoïc luaân caùi. Ñoâi khi, nhöõng lôøi taâm söï nheï nhaøng laïi lyù, vaø do ñoù chuùng toâi tin chaéc laø seõ raát thích coù taùc duïng khaéc saâu nhöõng yù nghó toát ñeïp nôi hôïp vôùi taâm lyù tuoåi treû. taâm hoàn con caùi nhieàu hôn so vôùi nhöõng lôøi la Tröôùc ñaây, chuùng toâi ñaõ ra maét baïn ñoïc maéng haø khaéc, noùng naûy hoaëc gaøn dôû... cuoán “Vieát cho con trai”. Coøn cuoán baïn ñang Cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa chuùng ta voâ cuøng caàm treân tay ñaây bao goàm nhöõng laù thö vieát phong phuù, nhöng cuõng quaù ñoãi phöùc taïp! Cho 8 9 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 4. rieâng cho con gaùi. Sôû dó chuùng toâi taùch ra laøm chaéc raèng, con cuûa baïn nhaát ñònh seõ laø moät ñöùa hai taäp saùch khaùc nhau vì vieäc giaùo duïc con trai con gaùi toát, moät coâng daân toát vaø laø moät ngöôøi vaø con gaùi phaûi khaùc nhau, do coù söï khaùc bieät cô phuï nöõ coù ích cho xaõ hoäi mai sau... baûn veà nhöõng ñaëc ñieåm phaùt trieån treân caùc maët Chaân thaønh chuùc baïn seõ coù nhöõng ngöôøi taâm sinh lyù cuûa hai phaùi nam, nöõ. con ngoan ngoaõn, xinh ñeïp, gioûi giang. Ñeán moät Giaùo duïc con trai vaø con gaùi ñeàu laø nhöõng ngaøy, khi caùc con baïn ñeàu ñaõ tröôûng thaønh, coâng vieäc ñaày khoù khaên, nhöng giaùo duïc con gaùi töông lai tuoåi giaø cuûa baïn nhaát ñònh seõ laø moät thì caøng chöùa ñöïng nhieàu vaán ñeà phöùc taïp, teá cuoäc soáng maõn nguyeän, traøn ñaày haïnh phuùc – nhò hôn raát nhieàu. Moïi taùc ñoäng giaùo duïc cuûa nhö baïn haèng mong! caùc baäc cha meï phaûi thöïc söï phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm rieâng cuûa töøng phaùi thì môùi coù hieäu quaû! Thaân aùi! Baïn haõy xem cuoán saùch naøy nhö moät moùn Caùc taùc giaû quaø taëng tinh thaàn giaûn dò! Ñoâi khi, chæ caàn trao noù cho con gaùi yeâu cuûa mình cuøng vôùi moät aùnh maét chan chöùa yeâu thöông, coù theå ñaõ ñuû ñeå thay cho nhöõng lôøi baïn muoán noùi vôùi con! Roài seõ ñeán moät ngaøy, con gaùi baïn caàm treân tay moùn quaø baïn ñaõ göûi taëng maø caûm thaáy tình caûm yeâu thöông trong loøng traøo daâng! Vôùi söï quan taâm, lo laéng, coá gaéng tìm hieåu nhöõng ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa con, coäng vôùi moät chuùt ñoäng vieân, khích leä ñuùng luùc, kòp thôøi, baïn hoaøn toaøn coù cô sôû ñeå tin töôûng moät caùch vöõng 10 11 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 5. NGAØY CON SINH RA ÑÔØI Ngaøy ... thaùng ... naêm ... C on gaùi yeâu cuûa cha! Sau bao ngaøy thaùng vaát vaû ñôïi mong, hoâm nay con gaùi yeâu cuûa cha ñaõ caát tieáng khoùc chaøo ñôøi! Con ñang naèm beân meï, göông maët thaùnh thieän cuûa con ñaùng yeâu bieát döôøng naøo. Maûi ngaém nhìn con, duø chæ môùi vaøi phuùt thoâi, nhöng cha caûm thaáy hai cha con mình nhö ñaõ gaén boù vôùi nhau töø laâu laém roài! Töø giaây phuùt naøy, cha ñaõ coù moät ñöùa con gaùi ñeå goïi teân. Coøn tröôùc ñaây, ñoái vôùi cha, vieäc coù moät ñöùa con gaùi chæ laø öôùc mô vaø töôûng töôïng maø thoâi! Ngaøy hoâm nay, chính con ñaõ bieán öôùc mô cuûa meï, cuûa cha, trôû thaønh hieän thöïc. Cha nhôù laàn tröôùc, luùc nhaø mình coù anh Minh Luyeän – anh trai con, meï con ñaõ töøng phaûi sanh moå. Cho neân, laàn naøy sinh con, tuy ñaõ laø laàn sinh thöù hai, nhöng cha meï vaãn lo 12 13 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 6. laéng raát nhieàu – nhaát laø meï! Khoâng theå naøo keå Maáy ngaøy vöøa roài, meï ôû beänh vieän chôø sanh heát noãi lo cuûa ngöôøi laøm meï moãi khi sinh con. con, anh trai cuûa con toû ra haùo höùc voâ cuøng, cöù chaïy nhaûy tung taêng trong beänh vieän. Cöù buoåi Keát quaû sieâu aâm töø caùch ñaây maáy thaùng ôû chieàu ñi hoïc veà laø anh con laïi ñoøi cha phaûi chôû beänh vieän cho bieát: con seõ laø con gaùi. vaøo beänh vieän thaêm meï, roài luoân mieäng hoûi: Nhöõng ngaøy cuoái thai kyø, troâng meï con voâ “Em gaùi con ñaâu?” cuøng moûi meät. Tieát trôøi muøa heø laïi noùng böùc, Con ra ñôøi, cuoäc soáng nhaø mình töø nay seõ ngoät ngaït. Nhìn meï con ôû beänh vieän chôø sanh, khaùc haún! Anh Minh Luyeän töø nay ñaõ coù em gaùi loøng cha thaáy thöông meï con voâ cuøng... Trong roài ñaáy! Chaøo möøng söï kieän naøy, cha ñaõ phaûi in cuoäc ñôøi naøy, coù noãi lo naøo saùnh ñöôïc vôùi noãi lo laïi moät baøi thô trong saùch Taäp Ñoïc ngaøy xöa ñeå cuûa ngöôøi meï saép sinh con! laøm quaø taëng anh cuûa con. Hoâm nay, cha ñöùng chôø ngoaøi haønh lang Töø nay, Luyeän nhaø mình seõ gaùnh vaùc theâm beänh vieän maø nhö nín thôû theo doõi nhöõng dieãn moät traùch nhieäm môùi – traùch nhieäm cuûa moät bieán beân trong phoøng sanh. Chæ ñeán khi nghe ngöôøi anh trai ñoái vôùi em gaùi nhoû: ñöôïc tieáng khoùc cuûa con, cha môùi thôû phaøo nheï Laøm anh thaät khoù! nhoõm ñöôïc phaàn naøo. Hoâm nay, con ra ñôøi, vaäy Phaûi ñaâu chuyeän ñuøa? laø nhaø mình ñaõ coù ñaày ñuû “moät trai, moät gaùi”. Vôùi em beù gaùi, Thaät tuyeät vôøi! Noùi nhö daân gian thöôøng noùi, Phaûi ngöôøi lôùn cô! nghóa laø nhaø mình “coù neáp, coù teû”. Khi em beù khoùc Con bieát khoâng? Cha ñaõ ñi daïo khaép beänh Anh phaûi doã daønh vieän, laëng leõ ñöùng beân ngoaøi phoøng kính ngaém Luùc em beù ngaõ nhìn vaø caûm thaáy chaúng coù con gaùi cuûa ai ñeïp Anh naâng dòu daøng baèng con gaùi cuûa cha caû! Khoâng bieát cha coù “hôi Meï cho quaø baùnh bò töï tin” quaù hay khoâng nhæ? Chia em phaàn hôn 14 15 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 7. Coù ñoà chôi ñeïp Neáu moät ngöôøi troàng hoa muoán sau naøy Cuõng nhöôøng em luoân! nhöõng boâng hoa mình troàng seõ toûa ngaùt höông Laøm anh thaät khoù thôm cho ñôøi, thì ngay khi haït vöøa naûy maàm, Nhöng maø thaät vui ngöôøi laøm vöôøn phaûi bieát chaêm soùc kyõ löôõng Ai yeâu em beù vaø vun xôùi cho caây hoa töøng ngaøy. Cuõng vaäy, laø Thì laøm ñöôïc thoâi! ngöôøi laøm cha meï, muoán töông lai sau naøy cuûa con toát ñeïp, cha meï phaûi bieát quan taâm nuoâi AØ! Con gaùi yeâu naøy! Meï ñaõ quyeát ñònh ñaët naáng, chaêm soùc, yeâu thöông vaø daïy doã con – teân cho con laø Dieäu Linh. Teân naøy mang yù ngay töø nhöõng ngaøy con coøn thô beù. nghóa gì? Sau naøy, khi con lôùn, meï seõ noùi cho con nghe nheù! Hoâm nay, cha vieát laù thö naøy ñeå khi con lôùn leân, con coù theå ñoïc laïi. Khi ñoù, con seõ hieåu raèng, Luùc ñaàu, cha ñònh ñaët teân cho con daøi hôn con ñaõ ñöôïc sinh ra trong tình yeâu thöông cuûa cô! Nhöng meï con noùi, sau naøy lôùn leân, teân con gia ñình nhö theá naøo! daøi quaù, ñeán luùc con ñi hoïc hoaëc ñi thi Toefl seõ chæ toå khoå cho con thoâi! Nhieàu maãu phieáu döï thi Coøn baây giôø, cha phaûi lo vieäc laøm giaáy khai khoâng ñuû oâ troáng ñeå ñieàn teân con gaùi mình thì sinh cho con ñaây! cuõng phieàn. Meï con quaû laø ngöôøi coù taàm nhìn xa! °°° Dieäu Linh ôi! Con bieát khoâng? Nhìn con ñang thieâm thieáp nguû trong noâi, cha meï thöông yeâu con nhieàu laém! Caàu mong töông lai con seõ ñöôïc nhieàu haïnh phuùc, khoâng phaûi chòu ñöïng quaù nhieàu gian khoù nhö cuoäc ñôøi cuûa cha meï. 16 17 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 8. aâu yeám nhìn con nhöõng luùc con bieát nghieâng ngöôøi, roài con coù theå laät ñöôïc qua moät beân. Cha meï vui bieát bao khi nhìn thaáy con moïc NHÖÕNG NAÊM THAÙNG TUOÅI AÁU THÔ töøng chieác raêng, nhöõng luùc meï chuaån bò cho con aên daëm. Ngaøy ... thaùng ... naêm ... Nghó raèng con gaùi thích chôi buùp beâ, meï con C on gaùi yeâu cuûa cha! ñaõ mua cho con moät coâ naøng buùp beâ thaät ñeïp, trong boä trang phuïc kieâu sa, xinh xaén. Ñoâi maét Con coøn beù laém! Laøm sao con coù theå cuûa buùp beâ raát ñeïp, hai haøng loâng mi cong vuùt. hieåu heát ñöôïc nhöõng ñieàu cöïc khoå vaø nhöõng noãi Ñeå buùp beâ naèm xuoáng thì ñoâi maét noù nhaém tít mong ñôïi cuûa cha meï daønh cho con? laïi, nhöng khi cho noù ñöùng leân thì ñoâi maét noù Treân cuoäc ñôøi naøy, thöû hoûi coù hình aûnh naøo laïi môû to ra. Meï töøng hình dung ra caûnh töôïng ñeïp baèng hình aûnh cuûa ngöôøi meï hieàn ñang aâu con seõ yeâu quyù con buùp beâ nhö theá naøo, raèng yeám ñöùa con thô giöõa voøng tay yeâu thöông cuûa con seõ vui söôùng oâm buùp beâ vaøo loøng, haùt cho mình. Nhöng treân ñôøi naøy, thöû hoûi coù noãi lo noù nghe, ru cho noù nguû... Vaäy maø, chæ ñöôïc moät toan, vaát vaû naøo baèng noãi lo toan cuûa cha meï thôøi gian ngaén, con buùp beâ cuûa con trôû neân cöïc nuoâi daïy con caùi mình khoân lôùn? kyø thaûm haïi: ñaàu ñi ñaèng ñaàu, chaân ñi ñaèng Coù con roài, cuoäc soáng cuûa cha meï trôû neân chaân, tay ñi ñaèng tay... baän roän nhieàu hôn! Baän roän gaáp traêm, gaáp Roài cuõng ñeán luùc, con coù theå aên ñöôïc côm. ngaøn laàn. Cha meï phaûi cöïc khoå voâ cuøng vì taät bieáng aên, Con coù bieát, luùc con coøn nhoû, cha meï ñaõ taät aên laâu, aên ngaäm cuûa con. Con gaùi ôi! Laøm gì maø con cöù ngaäm hoaøi nhö vaäy, khoâng chòu nhai phaûi doõi maét theo töøng böôùc lôùn leân cuûa con? cuõng chaúng chòu nuoát? Nhieàu luùc chæ vì cho con Con coù hieåu ñöôïc, nhöõng ñeâm daøi cha phaûi aên maø cha meï nhö muoán gaây goå vôùi nhau. thöùc traéng ñeå giuùp meï con pha söõa, pha boät, Naêm con leân 2 tuoåi, con cöù xoû ñoâi deùp to giaët taõ loùt, giaët ñoà... ñuøng cuûa cha roài leâ hai baøn chaân ñi khaép nhaø. Con coù nhôù, aùnh maét cuûa cha meï ñaõ töøng 18 19 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 9. Toäi nghieäp meï moät ngaøy phaûi lau ñi lau laïi neàn cha luoân tìm caùnh chia seû, ñôõ ñaàn coâng vieäc nhaø khoâng bieát bao nhieâu löôït. Khoâng cho con nhaø, vöøa khích leä, ñoäng vieân meï con raát nhieàu. xoû deùp ñi thì con giaãy ñaønh ñaïch, khoùc loùc, keâu Duø vaát vaû, khoù khaên ñeán ñaâu, cha meï cuõng gaøo ñuû thöù! phaûi keà vai saùt caùnh cuøng nhau noã löïc vöôït qua, Leân 5 tuoåi, con ñaõ thích choïn quaàn aùo ñeïp ñeå coù ñuû ñieàu kieän chaêm lo cho töông lai cuûa caùc moãi khi cha meï chôû con veà thaêm nhaø oâng baø con, vaø nhaát laø, ñeå laøm göông cho con caùi... noäi, ngoaïi. Con bieát toû ra ñoøi hoûi, vuøng vaèng Khoå nhaát laø nhöõng laàn cha baát ñaéc dó phaûi moãi khi meï choïn cho con moät boä aùo quaàn khoâng ñi coâng taùc maáy tuaàn xa nhaø, cöù nghó veà meï hôïp vôùi yù thích cuûa con. vaø caùc con ñang ôû nhaø laø loøng cha laïi lo laéng Ñeán luùc con ñaõ ñuû khoûe maïnh, cöùng caùp, ñaõ khoâng yeân! Anh Luyeän con thì tuy thaùo vaùt, bieát chaïy, bieát nhaûy, thì trôøi hôõi, con laø con gaùi nhanh nheïn, nhöng tuoåi coøn beù quaù, chöa ñôõ maø nghòch ngôïm heát choã noùi! Nhaø cöûa nhìn luùc ñaàn ñöôïc nhieàu cho meï. naøo cuõng nhö moät... baõi chieán tröôøng. Ñoà chôi, Trong hoaøn caûnh ñoù, cha ñaõ göûi ñaêng baøi saùch vôû, truyeän tranh cuûa con baøy bieän lung “Moät ngaøy naøo ñoù” treân baùo Phuï Nöõ chuû nhaät, tung: treân neàn nhaø, treân baøn, döôùi gaàm tuû, gaàm soá ra ngaøy 19-09-2004, nhö moät moùn quaø tinh giöôøng... thaàn daønh taëng rieâng meï con, ñoàng thôøi cuõng laø °°° tieáng noùi ñoàng caûm, chia seû vôùi hoaøn caûnh vaát vaû cuûa nhöõng ngöôøi meï khaùc ñang coù con nhoû: Coâng vieäc cuûa cha laãn meï ñeàu baän roän toái “Moät ngaøy naøo ñoù... taêm maët muõi: giaûng daïy, nghieân cöùu khoa hoïc, Moät ngaøy naøy ñoù... khi con mình lôùn leân, vieát baùo, vieát saùch, tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ ngoâi nhaø seõ trôû neân saïch seõ. Nhöõng böùc töôøng hoäi, töø thieän. Meï cuûa con, moät ngöôøi phuï nöõ nhaø seõ khoâng coøn hình veõ nuï cöôøi cuûa nhöõng chaân yeáu tay meàm maø coù theå ñaûm ñöông töøng khuoân maët nham nhôû, seõ khoâng coøn nhöõng ngoùn aáy gaùnh naëng traùch nhieäm cuøng moät luùc thì quaû tay chaân dính ñaày treân khung cöûa soå, seõ khoâng laø moät chuyeän raát phi thöôøng! Chính vì vaäy, coøn nhöõng thanh keïo soâ coâ la boâi queït töù tung. 20 21 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 10. Moät ngaøy naøo ñoù... khi con mình lôùn leân, Moät ngaøy naøo ñoù... khi con mình lôùn leân, mình seõ thaûnh thôi ñeå ñoïc moät quyeån saùch maø mình seõ tha hoà thaû mình trong boàn taém nöôùc khoâng phaûi ngöøng laïi baát chôït ñeå gaén cho con noùng thö giaõn, maø khoâng coøn phaûi böïc mình vì caùi muõi con gaáu boâng vöøa bò noù keùo laøm rôi tuoät quaû boùng hay con buùp beâ bò keït trong phoøng taém; ra; seõ khoâng phaûi chaïy ñi nhaët cho con con buùp mình seõ khoâng coøn phaûi baát chôït nghe tieáng con beâ maø noù vöøa lieäng ra khoûi cöûa soå. goïi: “Meï ôi! Nhanh leân, giuùp con vôùi...” Moät ngaøy naøo ñoù... khi con mình lôùn leân, Vaâng! Moät ngaøy naøo ñoù, khi con cuûa baïn mình seõ khoâng coøn phaûi chui vaøo gaàm giöôøng lôùn leân, chaéc chaén cuoäc soáng cuûa baïn seõ khaùc ñeå nhaët giuùp traùi boùng vöøa bò laên vaøo trong ñoù; haún. Caùc baïn seõ soáng nhöõng ngaøy coøn laïi cuûa seõ khoâng coøn phaûi luïc tìm cho con caây buùt chì cuoäc ñôøi mình, trong caên nhaø cuûa mình vôùi söï ñeå laïc ñaâu maát trong ngaên keùo baøn hoïc; mình tónh laëng... vaø ñôn ñieäu... vaø troáng traûi... vaø ... seõ tha hoà ñoïc nhöõng maåu haøi höôùc treân baùo maø chæ coù moät mình thoâi! khoâng coøn phaûi khoù chòu nghe tieáng con khoùc Hôõi nhöõng ngöôøi ñang ñöôïc laøm meï vaø coù oe oe. con nhoû, caùc baïn haõy soáng thaät haïnh phuùc vôùi Moät ngaøy naøo ñoù... khi con mình lôùn leân, nhöõng gì mình ñang coù. Ñöøng maát thôøi gian ñeå mình seõ ñöôïc thoaûi maùi thong thaû mua saém ôû nghó veà “moät ngaøy naøo ñoù”, vì khi moät ngaøy naøo sieâu thò maø khoâng phaûi lo aâu con mình ôû nhaø ñoù ñeán, chaéc chaén caùc baïn seõ caûm thaáy hoái tieác ñang khaùt söõa. Mình seõ tha hoà coù thôøi gian ñeå vaø muoán ñöôïc trôû laïi soáng nhöõng ngaøy haïnh löïa choïn nhöõng moùn haøng mình thích, töø maøu phuùc nhö ngaøy hoâm qua... saéc, höông vò, ñeán nhöõng moùn quaø khuyeán maõi °°° haáp daãn keøm theo. Moät ngaøy naøo ñoù... khi con mình lôùn leân, Con gaùi yeâu! Nhöõng kyû nieäm thôøi thô aáu mình seõ laïi coù thôøi gian gaëp gôõ baïn beø nhö cuûa con seõ laø nhöõng kyù öùc ñeïp maõi trong loøng ngaøy mình chöa laáy choàng. Mình seõ ñöôïc ngoài cha vaø meï! thöôûng thöùc höông vò cuûa nhöõng moùn aên tuyeät vôøi, trong moät hieäu aên sang troïng, döôùi aùnh ñeøn caày neán laõng maïn. 22 23 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
 11. °°° Vaäy maø con gaùi cuûa cha thích nghi vôùi moâi NHÖÕNG CHÖÕ CAÙI ÑAÀU TIEÂN tröôøng môùi thaät nhanh. Buoåi chieàu, cha meï ñoùn con veà, nhìn caùnh tay con vaãy vaãy cuøng vôùi nuï Ngaøy ... thaùng ... naêm ... cöôøi hôùn hôû treân göông maët: “ÔÛ tröôøng vui laém, C on gaùi yeâu cuûa cha! meï ôi!”, thì nhöõng noãi lo laéng trong loøng cha Thôøi gian troâi qua thaät nhanh! Môùi boãng tan bieán... ngaøy naøo coøn naèm trong noâi, nay con ñaõ chuaån Nhìn neùt maët con xinh töôi nhö boâng hoa, bò böôùc vaøo tuoåi ñeán tröôøng. khieán cha lieân töôûng ñeán nhöõng ca töø trong baøi Cha meï ñaõ mong ñôïi ngaøy naøy töø raát laâu “Em laø hoa hoàng nhoû” raát tuyeät vôøi cuûa coá nhaïc roài! só Trònh Coâng Sôn: Con vaøo lôùp Moät. Vôùi ngöôøi laøm cha meï, vaøo Em seõ laø muøa xuaân cuûa meï ngaøy “toaøn daân ñöa treû ñeán tröôøng”, ñöôïc ñöa Em seõ laø muøa naéng cuûa cha ñoùn con mình ñi hoïc laø moät nieàm haïnh phuùc. Em ñeán tröôøng hoïc bao ñieàu laï Moâi bieát cöôøi laø nhöõng nuï hoa Luùc ñöa con ñeán tröôùc coång tröôøng, con cöù Trang saùch hoàng naèm mô maøng nguû maõi phuïng phòu khoâng chòu rôøi tay meï. Meï caøng Em goái ñaàu treân nhöõng vaàn thô tìm caùch buoâng con ra thì con caøng khoùc theùt Em thaáy mình laø queâ nhaø nhoû thaät to vaø cöù naèng naëc ñoøi veà. Tình noàng thaém, nhö maët trôøi xa Tình caûnh cuûa caùc phuï huynh khaùc cuõng Trôøi meânh moâng, ñaát hieàn hoaø töông töï nhö vaäy. Baøn chaân em, ñi nheø nheï Cha ñöùng nhìn caûnh töôïng ñoù maø thaáy lo: Ñi giöõa trôøi bieån roäng bao la... Lieäu roài con coù sôùm thích nghi ñöôïc vôùi moâi Chim coù röøng, baày chim laøm toå Soâng coù nguoàn, töø suoái chaûy ra tröôøng môùi naøy hay khoâng? 24 25 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con gaùi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2