intTypePromotion=1
ADSENSE

QUẢN TRỊ TỒN KHO

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

304
lượt xem
140
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy. Liên kết giữa 3 giai đoạn cung ứng, sản xuất, tiêu thụ đề phòng tăng giá hay lạm phát và được hưởng khấu trừ giá theo sản lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ TỒN KHO

 1. CHÖÔNG VI– QUAÛN TRÒ TOÀN KHO MUÏC TIEÂU CHÖÔNG VI Hieåu caùc khaùi nieäm veà quaûn trò toàn kho.  Bieát caùc moâ hình quaûn trò haøng toàn kho.  Bieát öùng duïng caùc moâ hình quaûn trò toàn kho. 
 2. CHÖÔNG VI– QUAÛN TRÒ TOÀN KHO 1. Nhöõng khaùi nieäm veà toàn kho 1.1.Chöùc naêng cuûa quaûn trò toàn kho :  Lieân keát giöõa 3 giai ñoaïn cung öùng-saûn xuaát-tieâu thuï, ñeà phoøng taêng giaù hay laïm phaùt vaø ñöôïc höôûng khaáu tröø giaù theo saûn löôïng (GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị sản xuất và dịch vụ, Nxb. thống kê).
 3. CHÖÔNG VI – QUAÛN TRÒ TOÀN KHO 1.2. Phöông phaùp ABC trong quaûn trò toàn kho  Chia haøng toàn kho thaønh 3 nhoùm • Nhoùm A  Giaù trò : 70% - 80%  Soá löôïng : 15% • Nhoùm B  Giaù trò : 15% -25%  Soá löôïng : 30% • Nhoùm C  Giaù trò : 5%  Soá löôïng : 55%
 4. CHÖÔNG VI – QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Lôïi ích phöông phaùp ABC   Xaùc ñònh söï öu tieân khi mua haøng.  Xaùc ñònh chu kyø kieåm keâ phuø hôïp cho töøng nhoùm haøng  Nhoùm A : kieåm keâ haøng thaùng,  Nhoùm B : kieåm keâ haøng quyù.  Nhoùm C : kieåm keâ haøng 6 thaùng.  Naâng cao trình ñoä cuûa nhaân vieân giöõ kho.  Caùc baùo caùo toàn kho chính xaùc hôn.  Söû duïng phöông phaùp döï baùo khaùc nhau cho caùc nhoùm haøng.
 5. CHÖÔNG VI– QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Caùch öùng duïng phöông phaùp ABC   Phaân loaïi 10 maët haøng cuûa doanh nghieäp Bình Tieân thaønh 3 nhoùm ABC. Bieát raèng giaù ñôn vò vaø löôïng haøng toàn kho cuûa 10 maët haøng naøy nhö sau :
 6. CHÖÔNG VI – QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Maët haøng Giaù ñôn vò (USD) Soá löôïng (Taán) 1 60 90 2 350 40 3 30 130 4 80 60 5 30 100 6 20 180 7 10 170 8 320 50 9 510 60 10 20 120
 7. CHÖÔNG VI– QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Böôùc 1 : Tính giaù trò cuûa 10 maët haøng.   Böôùc 2 : Saép xeáp caùc maët haøng theo giaù trò töø cao xuoáng thaáp.  Böôùc 3 : Tính tyû leä giaù trò vaø tyû leä soá löôïng cuûa töøng maët haøng.  Böôùc 4 : Tính tyû leä giaù trò vaø tyû leä soá löôïng tích luõy.  Böôùc 5 : Döïa vaøo nguyeân taéc ABC ñeå phaân loaïi caùc nhoùm haøng.
 8. CHÖÔNG VI – QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Maët haøng Giaù trò Tyû leä giaù trò Tích Luõy 9 30600 35,9 35,9 8 16000 18,7 54,6 2 14000 16,4 71 1 5400 6,3 77,3 4 4800 5,6 82,9 3 3900 4,6 87,5 6 3600 4,2 91,7 5 3000 3,5 95,2 10 2400 2,8 98 7 1700 2,0 100
 9. CHÖÔNG VI – QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Döïa theo nguyeân taéc ABC   Nhoùm A : 9, 8, 2, 1 : 77,3%  Nhoùm B : 4, 3, 6, 5 : 17,9%  Nhoùm C : 10, 7 : 4,8%
 10. CHÖÔNG VI – QUAÛN TRÒ TOÀN KHO 1.3. Caùc daïng toàn kho vaø bieän phaùp giaûm toàn kho Saûn Saûn Saûn phaå phaå Nhaø Saûn phaåm m m cung Nguyeân Döï phaå trong trong trong caáp vaät lieäu tröõ m dôû kho kho kho dang Baùn ngöôøi thaøn ngöôø thaønh baùn sæ h i baùn phaåm phaå leû Phuï tuøng m thay theá
 11. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Bieän phaùp giaûm löôïng haøng toàn kho   AÙp duïng caùc moâ hình quaûn trò toàn kho.  Xaây döïng keá hoaïch söûa chöõa döï phoøng.  AÙp duïng hình thöùc saûn xuaát daây chuyeàn.  Giao haøng ñuùng soá löôïng vaø thôøi ñieåm.  AÙp duïng kyõ thuaät phaân tích bieân teá.
 12. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO 1.4. Caùc chi phí trong quaûn trò toàn kho  Chi phí mua haøng (Cmh) Cmh = Khoái löôïng haøng x Ñôn giaù Chi phí ñaët haøng (Cñh) : Goàm caùc khoaûn chi phí   Chi phí haønh chính ñeå thöïc hieän ñôn haøng.  Chi phí vaän chuyeån vaø nhaän haøng.  Chi phí hoa hoàng cho ngöôøi moâi giôùi.  Caùc chi phí khaùc phaùt sinh khi ñaët haøng.
 13. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO D Cñh = xS Q Trong ñoù :   Cñh : Chi phí ñaët haøng trong naêm  S : Chi phí cho 1 laàn ñaët haøng.  D : Nhu caàu haøng hoùa trong naêm  Q : Soá löôïng haøng cuûa 1 ñôn haøng
 14. CHÖÔNG VI- QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Chi phí toàn tröõ (Ctt) : Goàm caùc khoaûn chi phí   Chi phí thueâ kho hay khaáu hao kho.  Chi phí mua saém trang thieát bò cho kho.  Chi phí nhaân coâng laøm vieäc taïi kho .  Chi phí baûo hieåm vaø thueá cuûa haøng hoùa trong kho.  Chi phí maát maùt, hö hoûng, hao huït haøng hoùa trong kho.
 15. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Q Ctt = xH 2 Trong ñoù :   Ctt : Chi phí toàn tröõ trong naêm.  Q/2 : Löôïng haøng toàn kho trung bình.  H : Chi phí toàn tröõ cuûa 1 ñôn vò haøng trong naêm.
 16. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO 2. Caùc moâ hình quaûn trò toàn kho 2.1. Moâ hình saûn löôïng kinh teá EOQ (The economic order quantity model)  Ñieàu kieän aùp duïng :  Nhu caàu haøng bieát tröôùc vaø oån ñònh.  Thôøi gian vaän chuyeån khoâng thay ñoåi.  Soá löôïng haøng cuûa 1 ñôn haøng ñöôïc vaän chuyeån 1laàn.  Khoâng thieáu haøng trong kho.  Khoâng ñöôïc höôûng khaáu tröø theo saûn löôïng.
 17. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Toång chi phí veà haøng toàn kho  TC = Cñh + Ctt Saûn löôïng ñaët haøng toái öu  2DS Q* = H
 18. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Nhaø phaân phoái söõa Vinamilk coù nhu caàu 20.000  thuøng söõa/naêm, chi phí ñaët haøng laø 1.200.000 ñoàng/ ñôn haøng, chi phí toàn tröõ laø 12.000 ñoàng/ thuøng. Trung bình moãi naêm nhaø phaân phoái laøm vieäc 250 ngaøy. Haõy xaùc ñònh :  Saûn löôïng ñaët haøng toái öu.  Soá laàn ñaët haøng trong naêm.  Khoaûng caùch giöõa 2 laàn ñaët haøng.  Toång chi phí cuûa haøng toàn kho.
 19. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO 2.2. Moâ hình cung caáp theo nhu caàu saûn xuaát POQ ( The Production order quantity model)  Ñieàu kieän aùp duïng :  Gioáng moâ hình EOQ ( Chæ khaùc 1 ñieàu kieän laø soá löôïng haøng cuûa 1 ñôn haøng ñöôïc vaän chuyeån nhieàu laàn).  AÙp duïng khi nhaø cung caáp ôû gaàn hay laø ñôn vò tröïc thuoäc doanh nghieäp, coù theå cung caáp haøng moãi ngaøy cho doanh nghieäp.
 20. CHÖÔNG VI - QUAÛN TRÒ TOÀN KHO Caùc kyù hieäu trong moâ hình POQ   t : thôøi gian cung öùng.  p : löôïng haøng cung öùng moãi ngaøy.  d : löôïng haøng söû duïng haøng ngaøy.  Ñieàu kieän laø p > d  Löôïng haøng toàn kho toái ña Qmax = p x t – d x t  Maø t = Q/p  Löôïng haøng tồn kho toái ña Qmax = Q( 1- d/p)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2