intTypePromotion=3

Quang học - Đề 6

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quang học - Đề 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 6

  1. Quang h c - Đ 6 Câu h i 1: Hai th u kính h i t L, L' có cùng tiêu c f = 15cm, đ t đ ng tr c sao cho quang tâm c a th u kính này trùng v i tiêu đi m c a th u kính kia. M t v t AB = 5cm đ t vuông góc v i tr c chính, cách th u kính th nh t L m t kho ng 30cm. Tìm v trí và đ l n c a nh cu i cùng A'B' qua h . A. Sau th u kính L', cách L' 15cm, A'B' = 2,5cm. B. Trư c th u kính L', cách L' 15cm, A'B' = 5cm. C. Sau th u kính L', cách L' 10, A'B' = 5cm D. Trư c th u kính L', cách L' 10cm, A'B' = 3,5cm E. Sau th u kính L', cách L' 7,5cm, A'B' = 2,5cm A. B. C. D. E. Câu h i 2: Cho hai th u kính h i th đ ng tr c L và L', tiêu c l n lư t là f1 = 24cm và f2 = 15cm, đ t cách nhau 1 m t kho ng 60cm. Đ t trư c L m t v t ph ng vuông góc v i tr c chính c a h , cách L 60cm. Xác đ nh v trí và tính ch t c a nh cu i cùng A'B' cho b i h . A. nh th t, cách L' 60cm B. nh o, cách L' 50cm C. nh th t, cách L' 50cm D. nh o, cách L' 40cm E. nh th t, cách L' 30cm A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: Cho hai th u kính h i th đ ng tr c L và L', tiêu c l n lư t là f1 = 24cm và f2 = 15cm, đ t cách nhau 1 m t kho ng 60cm. Đ t trư c L m t v t ph ng vuông góc v i tr c chính c a h , cách L 60cm. Xác đ nh đ phóng đ i c a nh cu i cùng c a v t AB cho b i h hai th u kính. A. k = 1/4 B. k = 1/2 C. k = 1 D. k = 2 E. k = 4 A. B. C. D. E. Câu h i 4: Ba th u kính m ng L1, L2, L3 đ ng tr c đư c đ t cách nhau 10cm. L1 và L3 là th u kính h i t có tiêu c b ng 20cm, L2 là th u kính phân kỳ tiêu c -20cm. Chi u m t chùm tia sáng song song v i tr c chính đ n h th u kính t phía trái. Hãy xác đ nh v trí đi m h i t S' c a chùm tia sáng. A. Phía sau L3, cách L3 10cm B. Phía trư c L3, cách L3 10cm C. Phía sau L3, cách L3 6,7cm D. Phía trư c L3, cách L3 6,7cm E. Phía sau L3, cách L3 3,3cm A. B. C. D. E.
  3. Câu h i 5: Ba th u kính m ng L1, L2, L3 đ ng tr c đư c đ t cách nhau 10cm. L1 và L3 là th u kính h i t có tiêu c b ng 20cm, L2 là th u kính phân kỳ tiêu c -20cm. Cho m t đi m sáng S phía trư c h th u kính. Xác đ nh v trí c a S đ cho S và nh cu i cùng S' đ i x ng nhau đ i v i h th ng. A. 50cm B. 33,3cm C. 25cm D. 16,7cm E. 12,5cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: Cho m t h hai th u kính đ ng tr c g m L là m t th u kính h i t tiêu c b ng 15cm và m t th u kính phân kỳ tiêu c -15cm, đ t cách nhau 5cm. Phía trư c L ngư i ta đ t m t v t sáng AB cao 5cm hình mũi tên vuông góc v i tr c chính, cách L 45cm. Hãy xác đ nh v trí c a nh A1B1 c a AB cho b i L. A. 10,25cm B. 12,5cm C. 15,75cm D. 20,5cm E. 22,5cm A. B. C. D. E.
  4. Câu h i 7: Cho m t h hai th u kính đ ng tr c g m L là m t th u kính h i t tiêu c b ng 15cm và m t th u kính phân kỳ tiêu c -15cm, đ t cách nhau 5cm. Phía trư c L ngư i ta đ t m t v t sáng AB cao 5cm hình mũi tên vuông góc v i tr c chính, cách L 45cm. Hãy xác đ nh tính ch t và đ l n c a nh A1B1 c a nh AB cho b i L. A. nh o, cao 2,5cm B. nh th t, cao 2,5cm C. nh o, cao 2,65cm D. nh th t, cao 2,65cm E. nh o, cao 3,33cm A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t v t sáng AB đư c đ t vuông góc v i m t tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c 16cm. Sau th u kính ngư i ta đ t m t màn E c đ nh,cách v t 103cm. Gi a v t AB và th u kính,ngư i ta đ t m t b n m t song song b dày 8cm vuông góc v i tr c chính. Khi di chuy n kính trong kho ng gi a b n m t song song và màn,ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính cho nh rõ nét trên màn cách nhau 60cm. Hãy xác đ nh chi t su t c a b n m t. A. 1,3cm B. 1,4cm C. 1,5cm D. 1,6cm E. 1,7cm
  5. A. B. C. D. E. Câu h i 9: M t v t sáng AB đư c đ t vuông góc v i m t tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c 16cm. Sau th u kính ngư i ta đ t m t màn E c đ nh,cách v t 103cm. Gi a v t AB và th u kính,ngư i ta đ t m t b n m t song song b dày 8cm vuông góc v i tr c chính. Khi di chuy n kính trong kho ng gi a b n m t song song và màn,ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính cho nh rõ nét trên màn cách nhau 60cm.Gi v t và màn c đ nh, đ t b n m t song song sau th u kính. Khi t nh ti n th u kính và b n m t song song trong kho ng gi a v t và màn, ngư i ta cũng th y có hai v trí c a th u kính cho nh rõ nét trên màn. Xác đ nh hai v trí này. A. 60cm và 21,8cm B. 50cm và 23,5cm C. 40cm và 26,7cm D. 30cm và 34,3cm E. 20cm và 80cm A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t th u kính h i t L có tiêu c b ng 5cm đư c ghép sát đ ng tr c v i m t th u kính th hai L'. Tính tiêu c c a th u kính th hai, bi t r ng m t v t đ t cách h hai th u kính 40cm cho m t nh th t cách h 90cm. A. 28cm B. 23cm C. 6,1cm
  6. D. -6,1cm E. -5cm A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản