Qui tắc làm việc nhóm đầu tư

Chia sẻ: Nguyễn Thu Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
274
lượt xem
127
download

Qui tắc làm việc nhóm đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, cách thức làm việc nhóm vẫn còn chưa tốt do mọi người chưa ý thức được tầm quan trọng của nó. Việc xây dựng một số chuẩn mực chung cho Quy tắc làm việc của nhóm sẽ giúp thống nhất được những nguyên tắc cơ bản trong làm việc nhóm để vừa phát huy tính sáng tạo vừa đảm bảo tính năng động trong công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui tắc làm việc nhóm đầu tư

  1. Quy t c làm vi c nhóm u tư QUY T C LÀM VI C NHÓM - PHÒNG U TƯ (D th o l n 2) 1. M c tiêu c a nhóm - Hoàn thành các công vi c theo phân công c a T ng giám c và công vi c chung c a nhóm. - Ph i h p v i các Phòng ban khác trong công ty m b o công vi c chung ư c giao t hi u qu nh t . - Duy trì và phát tri n, nâng cao ch t lư ng công vi c c a nhóm, c a Phòng. - H p tác, giúp l n nhau nh m m b o th c hi n úng ti n công vi c chung ã ra. 2. Nguyên t c làm vi c c a nhóm 2.1. Ra quy t nh - Nguyên t c 1: T ng giám c có th m quy n ra quy t nh cao nh t i v i m i ho t ng c a nhóm. Các thành viên ch u s ch o tr c ti p t T ng giám c. - Nguyên t c 2: Trư ng nhóm có quy n ra quy t nh th hai sau T ng giám c trong ph m vi trách nhi m ư c giao. Trư ng nhóm ư c phân công các thành viên còn l i nh m m b o công vi c chung và ch u trách nhi m tr c ti p trư c T ng giám c v quy t nh c a mình. - Nguyên t c 3: Nh ng công vi c c n s th ng nh t c a c nhóm s ư c th c hi n bi u quy t theo nguyên t c s ông. Các thành viên có quy n b o lưu ý ki n trình c p có th m quy n cao hơn gi i quy t và v n ti p t c th c hi n công vi c theo phân công cho n khi có ý ki n ch o t c p cao hơn (T ng giám c). - Nguyên t c 4: m b o gi gìn nh ng bí m t kinh doanh c a công ty, c a phòng và công vi c n i b nhóm c n b o m t. - Nguyên t c 5: Nhóm ho t ng trên nguyên t c tin tư ng, h p tác, thân thi n, chia s vì m c tiêu chung c a nhóm. 2.2. Nguyên t c phân công ngu n l c - Trư ng nhóm có quy n xu t các ngu n l c trong nhóm th c hi n công vi c. Các thành viên khác cùng tham gia góp ý trên cơ s xây d ng và phát tri n nh m m b o m c tiêu chung c a công vi c hoàn thành. - Khi t m th i chưa có ư c phương án t t hơn thì các thành viên t m ch p nh n và th c hi n phương án ư c ưa ra ban u cho t i khi có phương án t i ưu hơn thay th . - M i thành viên trong nhóm c n hoàn thành ph n công vi c ư c giao úng th i h n ã cam k t m b o ti n công vi c chung c a c nhóm. - Khi có vư ng m c trong công vi c có th nh hư ng t i ti n công vi c chung c n ph n h i ngay cho Trư ng nhóm và các thành viên khác trong nhóm cùng tìm ra hư ng gi i quy t. 1 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  2. Quy t c làm vi c nhóm u tư - Sau khi ti p nh n công vi c, tri n khai nhưng ư c lư ng kh năng khó hoàn thành do nh ng phát sinh m i trong quá trình th c hi n, thành viên nhóm c n ph n h i l i s m nh t cho Trư ng nhóm tìm hư ng gi i quy t. - Do c thù c a phòng kinh doanh, c bi t trong lĩnh v c u tư c n nhanh nh y và cơ h i, nên ngoài vi c m b o th c hi n các công vi c chung hàng ngày ã ư c phân công, các thành viên trong nhóm c n ph i h p th c hi n nh ng công vi c phát sinh khác. 3. Trách nhi m và quy n h n c a m i thành viên i v i nhóm 3.1. Trách nhi m và quy n h n c a Trư ng nhóm Trách nhi m: - Thay m t c nhóm ch u trách nhi m báo cáo T ng giám c v tình hình công vi c và các v n c a nhóm cũng như các ki n ngh khác. - T ch u trách nhi m trư c T ng giám c v các quy t nh c a mình trong ho t ng chung c a c nhóm. - Có trách nhi m ôn c, giám sát, ki m tra nh m m b o ti n công vi c c a nhóm ư c hoàn thành. - Có trách nhi m ti p nh n các ph n h i, x lý ho c chuy n t i T ng giám c các ý ki n c a t ng thành viên c a nhóm. - Có trách nhi m giúp các thành viên c a nhóm hoàn thành nhi m v trong kh năng t t nh t có th . - Lên k ho ch công vi c c a nhóm, c a Phòng xu t T ng giám c phê duy t. - m nh n và hoàn thành công vi c chung c a nhóm như các thành viên khác. Th m quy n: - ư c huy ng và phân b các ngu n l c h p lý cho trên cơ s căn c vào kh i lư ng công vi c chung c a nhóm, c a Phòng. - ư c xu t các hư ng gi i quy t công vi c chung c a nhóm v i T ng giám c - ư c ánh giá m c hoàn thành công vi c c a m i thành viên trên cơ s tham kh o ý ki n t các thành viên khác c a nhóm. - ư c góp ý, nh hư ng công vi c ã giao cho thành viên khác trong nhóm. - Giám sát, theo dõi và có nh ng i u ch nh c n thi t, phù h p m b o ti n công vi c hoàn thành úng h n. 3.2. Trách nhi m và quy n c a các thành viên khác trong nhóm Trách nhi m: - T l p ra k ho ch th c hi n công vi c c a cá nhân theo k ho ch công vi c c a nhóm, c a Phòng. - Có trách nhi m hoàn thành công vi c ã nh n và ư c giao úng th i h n. 2 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  3. Quy t c làm vi c nhóm u tư - Ph i m b o hoàn thành các ph n vi c ư c giao theo úng ti n công vi c chung c a nhóm. B t kỳ nh ng nh hư ng nào có th nh hư ng t i công vi c thì ph i thông báo cho nhóm c nhóm ch ng tìm phương án gi i quy t. - Có trách nhi m báo cáo Trư ng nhóm ho c thành viên khác trong nhóm (khi Trư ng nhóm v ng m t) v các công vi c riêng t xu t có th nh hư ng t i th i lư ng làm vi c t i công ty, ti n công vi c ang m nh n c a mình. - m nh n h tr nh ng ph n vi c chung c a nhóm khi ngư i ph trách chính ph n vi c ó v ng m t . - Có trách nhi m l ng nghe, ghi nh n các ý ki n c a t ng thành viên. Trư ng h p chưa th ng nh t ư c v n , c n ư c ghi l i và báo cáo c p có th m quy n cao hơn (T ng giám c). Th m quy n: - ưc xu t, góp ý, ph n h i và b o lưu các ý ki n c a mình t i các thành viên c a nhóm, Trư ng nhóm. - ư c ưa ra ý ki n trái chi u v i các quy t nh mình ti p nh n mà c m th y chưa phù h p trên nguyên t c: trình bày nh nhàng, l ch s , tôn tr ng, gi i thích c th , chi ti t và có ti p thu ý ki n c a thành viên khác và Trư ng nhóm. - ư c ánh giá, góp ý v i Trư ng nhóm, các thành viên trong nhóm v các n i dung công vi c c a b n thân và ng nghi p trong nhóm. - ư c nh n s h tr , giúp t Trư ng nhóm và các thành viên khác khi khó khăn. 4. B sung ho c gi m b t thành viên - Trên cơ s tham kh o ý ki n t Trư ng nhóm, các thành viên trong nhóm, th m quy n quy t nh cu i cùng b i T ng giám c v vi c b sung ho c gi m b t s lư ng thành viên. - Thành viên b sung c a nhóm ư c ào t o hoàn thành nhi m v . - Trên cơ s tham kh o ý ki n t Trư ng nhóm, các thành viên trong nhóm, T ng giám c quy t nh cu i cùng v vi c gi m b t thành viên. - Thành viên i u chuy n kh i nhóm s có trách nhi m bàn giao l i công vi c y cho nh ng thành viên ti p nh n. 5. H p nhóm 5.1. T m quan tr ng c a h p nhóm - m b o các thành viên có m i liên h trong quá trình làm vi c, hi u và i úng hư ng nh m t m c tiêu ã ra. - Nh m ch t l i các m c th i gian cũng như xác nh nh ng công vi c ã hoàn thành, s p hoàn thành, chưa hoàn thành, và công vi c s p t i. - ánh giá m c tiêu công vi c c a nhóm, ánh giá ch t lư ng công vi c c a m i thành viên. 5.2. Phương th c t ch c h p nhóm 3 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  4. Quy t c làm vi c nhóm u tư - Vi c h p nhóm ư c xu t b i Trư ng nhóm, ng th i cũng là ngư i ch trì các cu c h p. Các thành viên khác trong nhóm ư c quy n xu t thay i v th i gian, a i m phù h p nh m t i ưu nh t cho c nhóm. - Các phát sinh công vi c bên ngoài c a cá nhân thành viên nhóm mà nh hư ng t i th i gian, a i m cu c h p c a c nhóm ch ư c ch p thu n thay i khi có s tán thành c a Trư ng nhóm và các thành viên còn l i. - H p nhóm nh kỳ: + Th i gian h p: T ch c nh kỳ hàng tu n, vào 11h ngày cu i cùng c a tu n làm vi c. + a i m h p: T i phòng làm vi c ho c có th là m t a i m h p lý va m b o duy trì m c tiêu cu c h p và t o không khí trao i tho i mái, thư giãn cho các thành viên c a nhóm. + Thông báo h p: Vi c h p ã ư c th ng nh t do v y m i thành viên có trách nhi m nh c nh vi c th c hi n b ng l i nói. Ngoài ra có th thông qua hình th c e-mail, i n tho i trong nh ng trư ng h p m t trong nh ng thành viên nhóm ang xa. - H p b t thư ng: + Th i gian h p: Trư ng nhóm xu t trên cơ s tham kh o ý ki n c a m i ngư i. Nh ng ph n h i v công vi c trên cơ s ưu tiên công vi c chung c a nhóm trư c các công vi c cá nhân. + a i m h p: Phù h p v i các thành viên nhóm. + Thông báo h p: B ng l i nói e-mail, i n tho i. + Áp d ng: Cho nh ng trư ng h p phát sinh b t thư ng, ho c gi i quy t nh ng yêu c u công vi c c n gi i quy t g p c n huy ng ngu n l c c a c nhóm. 5.3. Cách th c i u hành cu c h p nhóm Tu n t c a m t cu c h p có th thay i tùy theo m c tiêu c a cu c h p. Tuy nhiên m b o tuân th theo hư ng sau: - Chu n b : + Các thành viên có m t y , úng gi theo l ch. - + C n mang theo các tài li u mu n ưa ra trong cu c h p, photo các b n sao cho nh ng thành viên còn l i ho c t chu n b tài li u c a mình. - + Mang bút, s ghi chép - Trình t cu c h p: -M u cu c h p, trư ng nhóm nêu tóm t t n i dung c a cu c h p, các thành viên b sung nh ng v n khác c n th o lu n. - M i thành viên tóm t t nh ng vi c ã làm, chưa làm và nh ng khó khăn, v n c n ư c gi i quy t. - L n lư t gi i quy t t ng m c công vi c, các thành viên c n ghi chép y m b o ghi nh các m c th i h n hoàn thành. 4 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  5. Quy t c làm vi c nhóm u tư - xu t các m c công vi c gi i quy t cho tu n t i. - Ch t l i m t l n n a nh ng m c quan tr ng (n u c n thi t). 6. Trao i n i b nhóm - Trên nguyên t c c i m , thân thi n, khuy n khích các ý tư ng m i và các phương th c làm vi c khoa h c, m i thành viên có quy n trao i th ng th n các v n công vi c. - Nh ng công vi c c a nhóm c n ư c m b o th c hi n úng th i h n trên cơ s trao i ngay l p t c các v n phát sinh, nh ng khó khăn v i các thành viên khác trong nhóm, và ti p sau là v i Trư ng nhóm n u v n v n chưa ư c gi i quy t. - Nh ng phát sinh khó khăn mà c p Trư ng nhóm chưa gi i quy t ư c v n c n ư c ph n ánh, trao i l i. Trư ng nhóm s th c hi n t ng h p, ánh giá sơ b và chuy n lên c p cao hơn x lý. 7. Tiêu chí ánh giá m c hoàn thành công vi c - Tiêu chí ánh giá s ư c quy nh c th trong Cơ c u t ch c và phân công nhi m v các v trí trong Phòng (hi n ang trong quá trình xây d ng). Tuy nhiên vi c ánh giá ch t lư ng công vi c s ư c căn c d a trên m t s nguyên t c cơ b n sau: - Nguyên t c1: Thang i m ánh giá: D a trên thang i m t 0 n 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Nguyên t c 2: T m i thành viên ánh giá v m c hoàn thành, ch t lư ng công vi c c a mình. Ti p ó, t t c các thành viên còn l i s ánh giá ng ý ho c i u ch nh d a trên quan i m khách quan i v i m c hoàn thành công vi c c a thành viên ó. Trư ng nhóm có trách nhi m t ng h p, ánh giá sơ b và báo cáo tr c ti p lên các c p cao hơn. T ng giám c là ngư i ánh giá cu i cùng. - Nguyên t c 3: Form m u ánh giá hi n ang trong quá trình xây d ng nhưng s cơ b n s d a trên các tiêu chí sau: + Hoàn thành công vi c úng h n + S lư ng công vi c hoàn thành t và vư t m c yêu c u + Vi c ánh giá tiêu chu n công vi c s do Trư ng nhóm ki m tra sơ b trên cơ s tham kh o ý ki n các thành viên và chuy n t i c p cao hơn ánh giá cu i cùng. + Thái h p tác trong nhóm và tinh th n trách nhi m i v i công vi c + Tính th ng th n, c i m và góp ý ki n ph n h i tích c c i v i tri n khai công vi c + Có ý tư ng sáng t o, phát tri n công vi c c a nhóm, c a Phòng ư c các thành viên và ban lãnh o ghi nh n. + c bi t riêng i v i m ng u tư kinh doanh, căn c ánh giá s là: Kh năng mang l i l i nhu n cho danh m c c a Công ty. 5 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  6. Quy t c làm vi c nhóm u tư + iv icp qu n lý, tiêu chí ánh giá s thêm ph n: Kh năng m b o vi c th c hi n úng k ho ch. + Ngoài ra, do cơ c u trong phòng và công ty chưa n nh nên công vi c phát sinh hi n nay tương i nhi u, tiêu chí ánh giá trên s ph i i kèm v i kh i lư ng công vi c mà m i cá nhân trong nhóm ph i m nhi m. 8. ào t o - M i cá nhân trong nhóm c n nâng cao ý th c v vi c t ào t o, b sung các k năng còn thi u. - M i thành viên nhóm có trách nhi m nhi t tình chia s , ào t o v k năng vi tính, ti ng anh, chuyên môn, k năng làm vi c nhóm cho các thành viên còn l i m b o cách th c làm vi c ngày càng t t và khoa h c hơn. - Các thành viên cũng c n tích c c trao i, nêu ra nh ng vư ng m c, nh các thành viên trong nhóm chia s kinh nghi m, giúp . - Các thành viên tích c c tìm thông tin khóa h c, t xu t các khóa h c c n thi t cho b n thân và cho nhóm. 9. Nh ng i u nên h c trong làm vi c nhóm - C n có thái hăng hái, ni m tin và ng n l a thúc y tính sáng t o c a b n thân cũng như hâm nóng b u không khí làm vi c chung c a c nhóm. - C i m trư c nh ng ý tư ng m i c a ngư i khác. - H c cách thuy t ph c ngư i khác b ng l i l m m m ng và nh ng lu n i m c th , rõ ràng. - óng góp tích c c cho công vi c chung c a nhóm - Coi tr ng nh ng thành qu nhóm t ư c cũng như c a nh ng cá nhân khác. - Tích c c giao ti p v i các thành viên khác trong nhóm. - Tích c c suy nghĩ c i ti n, thay i và xu t ý tư ng m i kh thi trên cơ s ngu n l c c a nhóm. - C n tìm c và nâng cao k năng làm vi c nhóm b ng các bài vi t trên m ng, sưu t m sách báo v k năng làm vi c nhóm. - Ch ng trong vi c x lý, ti p nh n thông tin t các thành viên nhóm. - Cùng xây d ng m t khung nh ng ghi chú m b o cho nhóm ho t ng hi u qu : 1- L ng nghe: Là m t cách ch ng t s tôn tr ng và bi u l tinh th n ng i. 2- t câu h i: Ch ng t s quan tâm n tài ang ư c trao i. ương nhiên ph i là nh ng câu h i úng làm rõ câu chuy n ang ư c nói. 3- Thuy t ph c: xây d ng tinh th n ng i, tuy t i không ư c áp t ý ki n. Trình bày, trao i thuy t ph c và ch ng t s h t lòng v i công vi c chung. 6 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  7. Quy t c làm vi c nhóm u tư 4- Tôn tr ng: Không ch là tôn tr ng kh năng hay ý ki n c a ng i mà là tôn tr ng b n thân ngư i ó và tinh th n i nhóm. 5- H tr : Luôn s n sàng h tr các ng i trong công vi c cũng như trong i s ng cá nhân. 6- Chia s : S n sàng chia s các thông tin có nh hư ng n công vi c v i ng i. 7- C ng tác: Không ch c ng tác h t lòng v i ng i mà còn s n sàng v i c khách hàng và các i tác. Luôn ch ng t tinh th n làm vi c ng i trong m i vi c. 10. Nh ng i u nên tránh trong làm vi c nhóm - Quá coi tr ng cái tôi cá nhân, ch nhìn th y sai l m c a ngư i khác, không nhìn ra sai l m c a mình - Dĩ hòa vi quý - Công tư l n l n - ùn y trách nhi m - Khi không hoàn thành công vi c c a nhóm theo úng ti n c n ưa ra lý do h p lý gi i thích. Tránh hoàn toàn vi c ch m tr , trì hoãn v i thái b t h p tác. - Dù vô tình hay c ý có thái thi u tôn tr ng ngư i khác, c bi t là nh ng ngư i hơn tu i mình. - Thái coi thư ng các bu i h p nhóm, không ghi chép, n m b t n i dung và tham gia kém tích c c vào cu c h p. 11. X lý các tình hu ng xung t 11.1. Các thành viên trong nhóm x y ra xung t - Khi các thành viên trong nhóm có nh ng xung t ho c mâu thu n chưa th gi i quy t thì u tiên s gi i quy t theo hư ng l ng nghe, hòa gi i. - Trư ng h p mâu thu n chưa ư c gi i quy t, Trư ng nhóm s quy t nh x lý trên cơ s cp nhóm. Các bên liên quan c n tôn tr ng ý ki n quy t nh trên. - N u các v n v n chưa ư c gi i quy t th a áng, v n s ư c Trư ng nhóm báo cáo lên T ng giám c và T ng giám c s là ngư i ra quy t nh cu i cùng. 11.2. Các thành viên x y ra xung t v i Trư ng nhóm - Các bên s gi i quy t trên nguyên t c l ng nghe, hòa gi i. - Trư ng h p chưa th a áng, v n s trình lên T ng giám c có quy t nh cu i cùng. 12. i u kho n thi hành B Quy t c làm vi c nhóm này s có hi u l c khi có s tham gia ý ki n và ng thu n c a các thành viên trong nhóm và sau khi ư c s ch p thu n cu i cùng c a T ng giám c. 7 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
  8. Quy t c làm vi c nhóm u tư Ph l c 01 - Hi n nay, m t trong nh ng công vi c chính c a nhóm là hoàn thành ch tiêu l i nhu n c a Phòng u tư trong Quý 4/2009. Do v y, m i ngu n l c s ư c ưu tiên cao nh t cho m c tiêu này. - Theo h n m c ư c phê duy t b i T ng giám c, nhóm ư c s d ng 10 t ng t u tư. Do ó, t m th i khi Investment Guideline chưa ư c th c hi n và phê duy t xong thì vi c ra các quy t nh u tư t m th i ư c th c hi n như sau: + M i thành viên c a nhóm ư c t quy t nh vi c u tư trong h n m c 2 t ng trên cơ s các phân tích c a cá nhân. Khi th c hi n vi c u tư cá nhân này v n ph i thông báo cho các thành viên còn l i trong nhóm bi t quy t nh c a mình, nghe tư v n t các thành viên khác. Ngoài ra, c n m b o tr l i ư c nh ng thông tin cơ b n nh t v ch ng khoán u tư, lý do u tư. + Các quy t nh u tư vư t h n m c c p cho m i cá nhân s ph i ư c s ng thu n c a a s thành viên nhóm. + Cá nhân xu t u tư c n trình bày c th các lý do u tư, phương án u tư trong ó có tính t i các tình hu ng c a th trư ng và c phi u ch ng h n như ti n gi i ngân ra sao, giá v n ban u, giá mua vào bình quân giá, giá c t l , giá thanh lý,… + Trư c m i xu t u tư, m i thành viên trong nhóm có trách nhi m ph i h p, chia s , tìm ki m thông tin b sung cho vi c ra quy t nh u tư. Ý ki n ch o c a T ng giám c Hà n i, ngày … tháng … năm ….. Trư ng nhóm Nguy n Thu Phương Các cá nhân có tên dư i ây ng ý và cam k t th c hi n các quy nh ra trong Quy t c làm vi c nhóm trên. 8 Athor: Nguy n Thu Phương – Email: nthuphuongktqd@gmail.com – Mobile: 0983287766
Đồng bộ tài khoản