QUY CHẾ MẪU VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chia sẻ: Huynh Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
189
lượt xem
31
download

QUY CHẾ MẪU VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo quy chế về thư viện trường Đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ MẪU VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  1. B(>VAN HoA, THE THAO VA DU L,CH Cc)NGHoA xX H(n CHU NGHIA V~T NAM D4~C - T\l do - H,nh pluic .$p " 86: /jf 3 /2008/QD- BVHTTDL Ha N~i, ngay AD thang 3niim2008 QmT DJNH V~ vi~~c an hanh Quy che mAllt6 chuc va ho,t dQng b thu vi~n tl'u(rng d,i hQc B(" TRUONG Do.vAN BoA, THE THAD v ADU LICH ~ Can cu Phap l~nh Thu vi~n ngay 28 thang 12 Dam2002; Can cn Nghi diM s6 72/2002/ND-CP ngay 06 th~ing 8 Dam 2002 cua Chfnh phu quy djnh chi titt thi hanh Phap l~nh Thu vi~n; Can cu Nghi dinh 86 185/2007/ND-CP ngay 25 thang 12 Dam 2007 cua Chlnb,phil quy dinh chuc Dang,nJ1i~m\'\1,quy~n h~ va COc4u to chnc cljlaBQ Van boa, Th~ thao va Du lich; Theo de fight clla VlJ. tnrbng V~ Th11vi~n, V~ trUbng Vt;t TO chuc can bQ, QUYET DJNH: :Dieu 1. Ban ham kern theo Quytt Cijnhnay Quy ch~ mall v~ t6 chnc va ho~t dQng cua thu vi~n twOng ~i hQc. ;IE)i,i~u QuYI~tdinh nay co hi~ul1~c thi hanb san 15 ngay, k~ trengay dang 2. OJng baD. Nhfing quy dinh truac dAytrai vai Quytt d1nh nay d~u bi bili boo . Dieu 3. Chanh Van phong, Vt;ttrubng V~ Thu vi~n, V\l truemg V\l TO ctll~Ccan be?,Giam d6c d~i hQc, hQc vi~n, Hic}utruong tr11angd~ hQc, cao d~ng va to chnc, ca nhAn co li~n qUaDchill trach nhi~m tm hanh Quytt d!nh naY./"J!-- N oi nh,~:rn;' BO TRUONG - Thil tUoogChfnh phil; - Pha Thil tu&1gNguyen Thi~n Nhan; - Uy ban VHGDlNTNN£) Qu6c h~i; - E~m Tllyen gi~o 1W; - VP Chlnh phil; VP Qu6c hOi; VP Chi! tjch mlcrc; - cae B~. Cd qUaIl ngang Be). Cd qUaD thuoc Chinh phil; - Toa am NO t6i cao; Vi~}n Idem sat ND t6i cao; -Btrul::Jrng:: 'Thu truang Be)VlITIDL; Ok - UBND cae tinh, thanh ph6 trt!c thu~c Trung uang; -Cae Q.1c,VI},ddIl vi thu~ :80; . - Ok di~.i QC,hQCvi~n. truimg dl}.ihQc. cao ding; h - o~c Ki~m tra vam ban i(B~Tu phap); - rung bao Van phong Chinh phil; Website Chinh phil; - Luu: VP, VI}TCCB. VI}TV, V1H (800).
  2. B() VANHoA, THt THAO vA DULfCH , CONG BoA xX H()I CHU NGHIA VI~T NAM Dqc l~p - TI1do - H,nh pb6c QUY CUE MAtT Ve t6 chuc va ho,t dqng Thu vi~n truang D,i hQc (Ban hanh kern theo Quyltdjnh sd 13/2008/QD-BVHITDL ngiiy 10 tIlting 3 ndrn 2008 cua B~ trllcmg B~ Van hod, Thl thao va Du ljch) Chuang I NHUNG QUY 11JNHCHUNG DieD 1. Ph,m vi dieD chinh va d6i tuc;mgalp dyng 1. Qny ch~ nay qny djnh v~ t6 chuc, ho~t dOng va co sa v~t chat cua thu vi~n truClng d!~ hQc. 2. Quy ch~ nay ap d\lng d6i vOithu vi~n cac d~ hQe,hQcvi~n, truemg~ hQc, caD d~mgc6ng l~p, ngoai c6ng l~p (san day gQi chung la truemg ~ hQc) trong ca nu6c. 3. Quy ch~ nay kh6ng ap d\lng d6i v6i thu vi~n cac tnlCtng~ hQC c6 v6n daDtu mrac ngoai. DieD 2. Tell gQicns that vi~n Ten gQicua thu vi~n truemgd~ hQcdugc qny djnh oou san: Thu vi~n + ten trubng d~i hQc Thu vi~n baa g6m: Thu vi~n, trung tAmth6ng tin thu vi~n, trung tAmhQc li~n I::::ac tnrc1l1gd~i hQc thanh l~p va. dang ky ho~t dOng theo cac quy djnh cUa philp Ina,tv~ thu vi~n. Dien 3. Ch(rc Dang, nhi~m vy va quyen h,n cua that vi~n 1. Thu vi~n truang ~ hQc c6 chuc Dang ph\lc VVho~t dOng giang d~y, hQc t~p, dao t~o, nghien coo khoa hQc, tri~n khai wg d\lfig ti~n bO khoa hQc cOng ngh~ va qUaD19eua DbatruOngthOngqua vi~e sir d\lfig,khai iliac cae lo~ tai li~n c6 tJ'iong vi~n (tMli~u ehep tay, in, sao ch\lp, khae tren mQichAtli~u, tm li~u ? thu . di~ntU~ m~g Internet...). 2. Thu vi~n huang d~i hQc c6 nhfh1g nhi~m V\1san day: a) 111lammuu ginI' giam d6c, hi~u trulmg truemg d~i hQC (san day gQi chung Iii hi~n ~
  3. 2 h~ cua Ithuvi~,~n; chutc dieu ph6i tO~U1 b~ th6ng th6ng tin, tu li~u, thu vi(~n t6 b() trong nh1il ruang; t b) B6 sung, pilat tri~n ngu6n lLJcth6ng tin trong mrac v,anuac ngoai dap ling nhu Icaugiang d'i'Y,hQc t~p, nghien CUllkhoa hQc va e:huyE;n giao c6ng ngh~ C'llanhil tnrang; thu nh;~ cae: tai w:~:u nhil 1tnrungxu~t ban, cac c6ng trinh do nghit~nGilim khoa hQc da duQ'cnghi~rn tim, tai li~u h()i thao, khoa lu~, lu~ v~ln th~c sy, :llu~n lien sy cua can bo, giang vi~n, sinh vieD, hQCvieD, chuO'l1,g- an trinh dao t~o:,:gia.otdnh, ~p bIDgiang va cac d~~rlg tAili~u khac cua nha truang, cac ~fu phfun tad irq, bi~u t~g, tM li~u trao d
  4. 3 c) TfJ ch6i phu,c Vt.1 li~u tnii phap lu~t va n
  5. 4 - Phong Bao qu~ln t~li li~~u nhii~m 'l\l baa 'luau v6n tai li~u thO'vi~n; c6 chuy'~n(l~g talili~u, ltusua, ph\lc che!:ailH~ubi hu hbng, nich mil trong qua trinh t sli dll;mghoi~cdo cac nguy~n nhan khjk. - Phong Th6ng 1tin- Thu m\lc co uhi~:m V\l xu 19 va bi~n soc.mfu1pham th6ug tin clu;m 19c, th6ng tin c:huy~nd~, cac lo~i thu m\lc, huang dan tra cm.. va t6 cluIc cae ho~~t
  6. 5 saeh baa phil hCJPvm dieu ki~n IC'lth~ eua thu vi~n nhfun ph'le V\lt6t nhtlt yell c;~ucl~angu(ri.dQc. Chuang ill CO SO V! T CHAT vA. KINH PHi HO~ T I>«)NG CUATHUVItN HieD 9. CO'sa v~t chat cua thu vi~n 1. V6n au li~u eua thu vi~n t111(mg hQe bao g6m cae v~t mang tin dum d:p d~g v~t ch!!!: Tai li~u in tren gi(y, tm.li~u nghe nhln va tm.li~u di~n tir, co sa dii li~u trgc tu~{~~n du
  7. 6 2. Kinh phi chi cho ho~t d~ng thu vi~n a) Chi cho cac ho~t d~ng nghi~pVI}theo chuc Dang,nhi~m VI} ho~chda k~ dugGph(!~uy~:tnhttm b6 sung tM li~u pilat tri~n ngu6n 11Jic d thOngtin, b6i duO'ng can bO. ., b) Chi mila sam trang thi~t hi c6ng ngh~, x&y d\TI1g Celsa dii' li~u, bi~n so~n thO'ml~IC, Itri~nlam, gi6i thingdao t~o, b6i duang can b(>;cac ho~t dc)ngtham quan, khao sat th,!c te lJtrong nuac va nuae ngoai. e) cae khoan chi t~i cac di~m a, b, c, d, d va e khoan nay th11chi~n theo quy dinh cua phap lu~t ve tai chinh ke'toan. Dileu II., Quan Iy co sa vA,tchat va kinh phi ho~t (t(mg ciia thu vi~n Ban lanh d~o thu vi~n truang d~i hQc chill trach nhi~m qmin 19 cO sa v~t ch~t dugc giao; su d\ffig ngu6n kinh phi thuc)c thant quy~n phil hgp v6i quy diM ciia tfuong d~i hQc va phap lu~t. Cbuoog IV I)~U KHOAN Tm HANH I)i~!~u 2. T6 chu(: thl!c hi~n 1 1. Hi~u trubng cae truang d~i hQc, can cu vao Quy ch~ mall nay co trach nhi~m chi d~o vJi~cxay d\lI1g,ban hilnh quy ch€ t6 chuc va ho~t d~ng cua thu vi~n trucrng mlnh va t6 ehuc th1;1c i~n sail khi ban h3oh. h 2. Khi can b6 sung, sUa d6i Quy ch~ mall nay, V\l trubng V\l Thu vi~n ~ ph6i hCJP V\I trubng V\l T6 chuc c~~n trlnh Be)trubng Be)Van boa, Th~ thao v6i va Du Iich xem xet, quy~t dinh.I..&[.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản