intTypePromotion=1

Quy hoac̣ h chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Chia sẻ: Huy Nn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:145

0
100
lượt xem
16
download

Quy hoac̣ h chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính của Quốc gia; trung tâm lớn về văn hoá - khoa học - đào tạo - kinh tế, du lịch và giao dịch Quốc tế có tầm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Hà Nội sẽ có môi trường sống, sinh hoạt giải trí với chất lượng cao, trở thành một đô thị hiện đại, năng động và hiệu quả, xứng đáng là biểu trưng của cả nước. Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội nhằm đạt được 3 yêu cầu lớn như sau: (1) Xây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoac̣ h chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

 1. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ 5.3.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính....................................................................................................35 ̣ ̣ MUC LUC 5.3.1.Các căn cứ để xác định các chỉ tiêu............................................................................................................... 35 5.3.2.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính................................................................................................................ 35 I.PHÂN MỞ ĐÂU................................................................................................................................. 4 ̀ ̀ VI.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN..........................................................................36 1.1.Sự cần thiết của Quy hoạch chung.................................................................................................................... 4 1.2.Các căn cứ lập Quy hoạch chung....................................................................................................................... 4 6.1.Định hướng phát triển tổng thể không gian đô thị........................................................................36 1.3.Các giai đoạn quy hoạch..................................................................................................................................... 5 6.1.1.Chiến lược phát triển không gian Thủ đô Hà NộiHà Nội........................................................................... 36 1.4.Phạm vi, ranh giới nghiên cứu quy hoạch......................................................................................................... 5 6.1.2.Hà NộiHà Nội trong mô hình cấu trúc phát triển không gian Vùng Thủ đô Hà N ộiHà N ội.....................37 1.5.Quan điểm............................................................................................................................................................ 5 6.1.3.Mô hình phát triển không gian Thủ đô Hà NộiHà Nội................................................................................ 37 1.6.Tầm nhìn.............................................................................................................................................................. 5 6.1.4.Định hướng phát triển không gian tông thê.................................................................................................. 40 ̉ ̉ 1.7.Mục tiêu và nhiệm vụ......................................................................................................................................... 5 6.1.4.1. Phân bố mạng lưới không gian đô thị-nông thôn..................................................................................................40 1.8.Tính chất đô thị.................................................................................................................................................... 6 6.1.4.2. Phát triển hệ thống giao thông đô thị đồng bộ và hiện đại.................................................................................41 6.1.4.3. Phân bố hệ thống trung tâm đô thị........................................................................................................................41 II.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THỦ ĐÔ HÀ NÔI...............................................................................6 ̣ 6.1.4.4. Liên kết các không gian xanh ................................................................................................................................42 6.1.4.5. Các truc không gian chủ đạo.................................................................................................................................45 ̣ 2.1.Tổng quan phát triển Thủ đô Hà NộiHà Nội qua các thời kỳ .......................................................6 6.1.4.7. Quy hoach hai bên sông Hồng...............................................................................................................................46 ̣ 2.1.1. Quy hoạch đô thị Hà NộiHà Nội qua cac thời ky.......................................................................................... 6 ́ ̀ 2.1.2.Đánh giá việc thực hiện Quy hoạch đã có...................................................................................................... 7 6.2.Đô thị trung tâm .....................................................................................................................................47 6.2.1.Khu vực nội đô .............................................................................................................................................. 47 2.2.Đánh giá hiện trạng.................................................................................................................................7 6.2.2.Chuỗi khu đô thị phia Đông vành đai 4 (khu vực phía Nam sông Hồng)....................................................48 ́ 2.2.1.Điều kiện tự nhiên và hiện trạng môi trường................................................................................................ 7 6.2.3.Chuỗi khu đô thị phia Bắc sông Hồng:......................................................................................................... 49 ́ 2.2.2.Hiện trạng về kinh tế - dân số - đất đai....................................................................................................... 10 2.2.3.Hiện trạng hệ thông hạ tầng kinh tế ........................................................................................................... 12 ́ 6.3.Đô thị vệ tinh...........................................................................................................................................50 2.2.4.Hiện trạng hệ thông hạ tầng xã hội ............................................................................................................. 13 ́ 6.3.1.Đô thị vệ tinh Sóc Sơn:................................................................................................................................... 50 2.2.5.Hiện trạng hệ thông hạ tầng kỹ thuật.......................................................................................................... 18 ́ 6.3.2.Đô thị vệ tinh Sơn Tây ................................................................................................................................... 51 2.2.6.Hiên trang môi trường ................................................................................................................................... 25 ̣ ̣ 6.3.3.Đô thị vệ tinh Hòa Lạc................................................................................................................................... 52 2.2.7.Hiện trạng công tac lâp và triên khai thực hiên quy hoach .......................................................................... 27 ́ ̣ ̉ ̣ ̣ 6.3.4.Đô thị vệ tinh Xuân Mai................................................................................................................................. 52 2.2.8.Hiện trạng quản lý đô thị ............................................................................................................................. 28 6.3.5.Đô thị vệ tinh Phú Xuyên................................................................................................................................ 52 2.3.Rà soát các dự án, đồ án.......................................................................................................................28 6.4.Thị trân.....................................................................................................................................................53 ́ ̉ 6.4.1.Tông quan chung............................................................................................................................................. 53 2.4.Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị Hà NộiHà Nội....................................................................28 6.4.2.Đinh hướng phat triên chung.......................................................................................................................... 53 ̣ ́ ̉ 2.4.1.Những ưu thế và tồn tại chính...................................................................................................................... 28 6.4.3.Cac thị trân năm trong vung đô thị hoa.......................................................................................................... 53 ́ ́ ̀ ̀ ́ 2.4.2.Cơ hội và thách thức...................................................................................................................................... 29 6.4.4.Thị trấn sinh thái Phúc Thọ, Quốc Oai và Chúc Sơn................................................................................... 54 2.5.Các vấn đề cần giải quyết trong Quy hoạch chung.......................................................................29 6.4.5.Cac thị trân huyên ly....................................................................................................................................... 55 ́ ́ ̣ ̣ III.KINH NGHIỆM QUỐC TẾ .......................................................................................................... 30 VII.QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT .................................................................................................55 ̣ 3.1.Giới thiệu:...............................................................................................................................................30 7.1.Quan điểm sử dụng đất.......................................................................................................................55 3.2.Kinh nghiệm quốc tế:...........................................................................................................................30 7.2.Chỉ tiêu sử dụng đất .............................................................................................................................55 7.2.1.Nguyên tắc...................................................................................................................................................... 55 IV.LIÊN KẾT VÙNG ......................................................................................................................... 30 7.2.2.Căn cứ xác định chỉ tiêu sử dụng đất............................................................................................................ 55 4.1.Bối cảnh vung: .......................................................................................................................................30 ̀ 7.3.Quy hoạch sử dụng đất........................................................................................................................56 7.3.1.Nhu cầu mở rộng quỹ đất phát triển đô thị ................................................................................................. 56 4.2.Các mối quan hệ vung: ........................................................................................................................30 ̀ 7.3.2.Tổng hợp đất xây dựng tại thành thị - nông thôn......................................................................................... 57 V.DỰ BÁO CAC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HÔI....................................................31 ́ ̣ VIII.ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG XÃ HỘI 5.1.Dự báo phát triển...................................................................................................................................31 ............................................................................................................................................................... 61 5.1.1. Dự bao phát triển kinh tế-xã hội.................................................................................................................. 31 ́ 5.1.2.Định hướng phát triển kinh tế....................................................................................................................... 31 8.1.Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế.........................................................................61 5.1.3.Định hướng các lĩnh vực xã hội.................................................................................................................... 31 8.1.1.Đinh hướng quy hoach hệ thông công nghiêp............................................................................................... 61 ̣ ̣ ́ ̣ 5.1.4.Các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội.............................................................................................................. 32 8.1.2.Đinh hướng quy hoach hệ thống dich vụ thương mai................................................................................. 63 ̣ ̣ ̣ ̣ 8.1.3.Đinh hướng quy hoach hệ thống dich vụ du lich.......................................................................................... 63 ̣ ̣ ̣ ̣ 5.2.Dự báo phát triển dân sô, phân bố dân cư và lao động..................................................................32 ́ 8.1.4.Đinh hướng quy hoach nông, lâm, ngư nghiệp............................................................................................ 64 ̣ ̣ 5.2.1.Căn cứ dự báo dân số:.................................................................................................................................... 32 5.2.2.Dự báo dân số................................................................................................................................................. 33 8.2.Định hướng quy hoạch hạ tầng xã hội.............................................................................................64 5.2.3.Dự báo phân bố dân cư các khu vực............................................................................................................. 33 8.2.1.Định hướng quy hoạch hệ thống công sở ................................................................................................... 64 5.2.4.Dự bao lao động, việc làm ............................................................................................................................ 35 ́ 8.2.2.Đinh hướng phat triên nhà ở.......................................................................................................................... 65 ̣ ́ ̉ 8.2.3.Định hướng hệ thông các viện, trung tâm nghiên cứu,văn phòng làm việc...............................................66 ́ 1
 2. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ 8.2.4.Đinh hướng phat triển khu vực an ninh quốc phòng.................................................................................... 66 ̣ ́ 10.4.9.Kiến nghị...................................................................................................................................................... 98 8.2.5.Đinh hướng quy hoach hệ thông giao duc đào tao........................................................................................ 67 ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ 8.2.6.Đinh hướng quy hoach hệ thống y tế và chăm soc sức khoe công đông.....................................................69 ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ 10.5.Đinh hướng quy hoach thông tin liên lac..........................................................................................98 ̣ ̣ ̣ 10.5.1.Viễn Thông và công nghệ thông tin............................................................................................................ 98 8.2.7.Định hướng quy hoạch hệ thống công trinh văn hóa................................................................................... 72 ̀ 10.5.2.Định hướng hệ thống thông tin - liên lạc:.................................................................................................. 99 8.2.8.Đinh hướng quy hoach hệ thống thể duc thể thao........................................................................................ 73 ̣ ̣ ̣ 10.5.3.Công nghệ thông tin (CNTT)..................................................................................................................... 100 IX.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN...........................................................................75 10.5.4.Hệ thống bưu chính................................................................................................................................... 100 10.5.5.Kiến nghị.................................................................................................................................................... 100 9.1.Tổng quan chung....................................................................................................................................75 10.6.Quy hoạch thoát nước thải:.............................................................................................................101 9.2.Những vân đề cân giai quyêt.................................................................................................................75 ́ ̀ ̉ ́ 10.6.1.Chỉ tiêu tính toán ........................................................................................................................................ 101 9.3.Nguyên tăc phát triển............................................................................................................................75 ́ 10.6.2.Dự báo lượng nước thải............................................................................................................................ 101 10.6.3.Nguyên tắc quy hoạch .............................................................................................................................. 101 9.4.Định hướng chung.................................................................................................................................75 10.6.4.Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải:................................................................................................... 101 9.5.Đinh hướng cụ thê..................................................................................................................................76 ̣ ̉ 10.7.Đinh hướng Quản lý chất thải rắn................................................................................................105 ̣ 9.5.1.Về dân cư – Lao đông..................................................................................................................................... 76 ̣ 10.7.1.Chỉ tiêu tính toán và tỷ lệ thu gom chât thai răn:...................................................................................... 105 ́ ̉ ́ 9.5.2.Mô hinh điêm dân cư nông thôn..................................................................................................................... 76 ̀ ̉ 10.7.2.Quy hoạch thu gom và xử lý CTR:............................................................................................................ 105 9.5.3.Về nhà ở nông thôn......................................................................................................................................... 76 9.5.4.Về hạ tâng xã hôi............................................................................................................................................. 76 ̀ ̣ 10.8.Quy hoach Quản lý nghĩa trang:......................................................................................................107 ̣ 9.5.5.Về hạ tâng kỹ thuât.......................................................................................................................................... 76 ̀ ̣ 10.8.1.Chỉ tiêu tính toán:........................................................................................................................................ 107 9.5.6.Về giai quyêt môi trường nông thôn.............................................................................................................. 76 ̉ ́ 10.8.2.Dự báo nhu cầu đất nghĩa trang:............................................................................................................... 107 10.8.3.Quy hoạch nghĩa trang tập trung:.............................................................................................................. 107 X.ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT.......................................77 10.8.4.Nhà tang lễ:................................................................................................................................................. 108 10.1.Đinh hướng quy hoach Giao thông...................................................................................................77 ̣ ̣ XI. BẢO TỒN DI SAN..................................................................................................................... 109 ̉ 10.1.1. Quan điểm phát triển.................................................................................................................................. 77 10.1.2.Chiên lược phát triển giao thông Thủ đô. .................................................................................................. 77 ́ ̉ 11.1.Tông quan chung.................................................................................................................................109 10.1.3.Dự báo phát triển và nhu cầu vận tải......................................................................................................... 77 11.2.Quan điểm bao tôn.............................................................................................................................109 ̉ ̀ 10.1.4.Giao thông đường bộ................................................................................................................................... 77 10.1.5.Giao thông đường sắt................................................................................................................................... 79 11.3.Các đối tượng bảo tồn.....................................................................................................................109 10.1.6. Giao thông hàng không................................................................................................................................ 80 11.4.Đinh hướng chung..............................................................................................................................109 ̣ 10.1.7.Giao thông đường thuỷ. .............................................................................................................................. 81 10.1.8.Các trung tâm tiếp vận liên kết giữa các phương thức vận t ải: ............................................................... 81 11.5.Đinh hướng bao tôn cụ thê...............................................................................................................109 ̣ ̉ ̀ ̉ 10.1.9.Tổng hợp khối lượng và nhu cầu vốn đầu tư xây dựng.......................................................................... 82 XII.ĐANH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIÊN LƯỢC..........................................................................110 ́ ́ 10.2.Đinh hướng quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật....................................................................................82 ̣ 10.2.1.Quy hoạch phong chông chống lũ: ............................................................................................................. 82 ̀ ́ 12.1.Mục tiêu bảo vệ môi trường...........................................................................................................110 10.2.2.Đinh hướng quy hoạch san nền.................................................................................................................. 83 ̣ 12.2.Đánh giá sự thống nhất giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường..........................111 10.2.3.Đinh hướng quy hoạch Thoát nước mưa .................................................................................................. 84 ̣ 10.2.4.Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác: ......................................................................................................... 85 12.3.Phân vùng cải thiện, bảo vệ môi trường......................................................................................111 10.2.5.Giải pháp định hướng cụ thể cho từng đô thị............................................................................................ 85 12.4.Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực...............................................................................112 10.2.6. Kiến nghị và tồn tại:................................................................................................................................... 91 XIII.TAI CHINH VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH..............................................................................112 ̀ ́ 10.3.Đinh hướng quy hoach Cấp nước....................................................................................................91 ̣ ̣ 10.3.1.Cơ sở pháp lý................................................................................................................................................ 91 13.1.Tài chính đô thị...................................................................................................................................112 10.3.2.Tiêu chuân và nhu câu cấp nước................................................................................................................. 91 ̉ ̀ 13.1.1.Đánh giá....................................................................................................................................................... 112 10.3.3.Định hướng quy hoach cấp nước .............................................................................................................. 91 ̣ 13.1.2. Tổng chi phí đầu tư................................................................................................................................... 115 10.3.4.Quy hoạch cấp nước sau năm 2030............................................................................................................ 94 13.1.3. Các giải pháp huy động vốn:.................................................................................................................... 115 10.3.5.Kiến nghị...................................................................................................................................................... 94 13.1.4. Phân kỳ phát triển ..................................................................................................................................... 116 13.1.5. Quản lý nguồn vốn đầu tư...................................................................................................................... 117 10.4.Đinh hướng quy hoach Câp điên, chiêu sang đô thi.......................................................................94 ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ 13.1.6. Phối hợp..................................................................................................................................................... 119 10.4.1.Căn cứ thiết kế............................................................................................................................................. 94 10.4.2.Dự báo nhu cầu điện.................................................................................................................................... 94 13.2.Đề xuất cơ chế chính sách...............................................................................................................119 10.4.3.Đinh hướng chung........................................................................................................................................ 95 ̣ 10.4.4. Nguồn điện vùng thủ đô Hà NộiHà Nội đến 2030................................................................................... 95 XIV.THIẾT KẾ ĐÔ THỊ................................................................................................................... 120 10.4.5.Sơ đồ phát triển lưới điện 500KV đến 2030............................................................................................. 96 14.1.Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế.....................................................................................................120 10.4.6.Sơ đồ phát triển lưới điện 220KV đến 2030............................................................................................. 96 14.1.1.Mục tiêu...................................................................................................................................................... 120 10.4.7.Định hướng cấp điện sau giai đoạn 2030................................................................................................... 97 14.1.2.Các nguyên tắc thiết kế đô thị................................................................................................................... 120 10.4.8.Chiếu sáng đô thị.......................................................................................................................................... 98 14.2.Các giải pháp chung...........................................................................................................................120 2
 3. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ 14.2.1.Ý tưởng thiết kế đô thị ............................................................................................................................. 120 14.2.2.Cấu trúc cảnh quan đô thị.......................................................................................................................... 121 14.2.3.Phân vùng kiến trúc cảnh quan.................................................................................................................. 121 14.2.4.Kiểm soát bảo vệ di sản, di tích lịch sử văn hóa..................................................................................... 123 14.2.5.Kiểm soát phát triển các vùng cảnh quan tự nhiên ................................................................................. 123 14.2.6.Kiểm soát phát triển trên các trục giao thông chính đô thị...................................................................... 124 14.2.7.Kiểm soát phát triển các không gian công cộng đô thị............................................................................ 124 14.3.Đề xuất giải pháp cụ thể cho cac khu vực chức năng đặc thù................................................124 ́ XV.QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU (GIAI ĐOẠN 2010-2020).....................................127 ̣ ̣ 15.1.Muc tiêu quy hoach.............................................................................................................................127 15.2.Đinh hướng phát triển không gian đợt đâu..................................................................................127 ̣ ̀ 15.2.1.Nguyên tắc quy hoạch .............................................................................................................................. 127 15.2.2.Định hướng phát triển không gian đợt đầu.............................................................................................. 127 15.3.Quy hoạch sử dụng đất đợt đầu....................................................................................................129 15.4.Quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội đợt đầu..........................................131 15.4.1.Quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế....................................................................................................... 131 15.4.2.Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội đợt đầu.......................................................................................... 132 15.5.Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đợt đầu.........................................................................133 15.5.1.Quy hoạch giao thông................................................................................................................................. 133 15.5.2.Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật ................................................................................................................... 136 15.5.3.Quy hoạch câp điên.................................................................................................................................... 136 ́ ̣ 15.5.4.Quy hoạch cấp nước.................................................................................................................................. 137 15.5.5.Quy hoạch thu gom và xử lý nước thai, quan lý chât thai răn và nghĩa trang .........................................139 ̉ ̉ ́ ̉ ́ 15.5.6.Quy hoạch thông tin lên lạc....................................................................................................................... 139 15.6.Danh muc cac dự an chiên lược giai đoạn 2010-2020..................................................................140 ̣ ́ ́ ́ 15.7.Kinh phí xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật đợt đầu:...............................................................141 XVI.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................................... 142 ́ ̣ 16.1.Kêt luân................................................................................................................................................142 16.2.Kiến nghị.............................................................................................................................................142 DANH MUC HỒ SƠ BẢN VẼ THU NHỎ (A3)...........................................................................144 ̣ Chữ màu vàng: nội dung cũ cần sửa. Màu xanh: nội dung đã sửa, bổ sung. 3
 4. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ - Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 I. PHÂN MỞ ĐÂU ̀ ̀ - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị. 1.1. Sự cần thiết của Quy hoạch chung - Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Qui Ngay 29/05/2008 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ra Nghị quyêt 15/2008 QH12 vê ̀ viêc điều ̀ ́ ̣ hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà NộiHà Nội đến năm 2020 & tầm nhìn đến 2050. chỉnh đia giới hanh chinh thủ đô Hà Nôi trên cơ sở sáp nhập: Thành phố Hà NộiHà Nội cũ, với tỉnh Hà ̣ ̀ ́ ̣ - Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà NộiHà Nội tại Tây cũ, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Theo niên giám kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 12. Thống kê toàn quốc 2009, dân số Hà NộiHà Nội là 6.472.200 người và có diện tích tự nhiên rộng 3.344,6 km2, gồm 10 quận, 1 thị xã và 18 huyện ngoại thành, là thành phố đứng thứ hai về dân số c ủa - QĐ 1878/QĐ-TTg ngày 22/12/2008 của TTCP phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế QHC thủ đô Hà Việt Nam và nằm trong danh sách 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. NộiHà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. b. Các tư liệu và tài liệu liên quan Công tác quản lý và phát triển đô thị tại Hà NộiHà Nội cũ đã và đang tiến hành theo Đồ án “ Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà NộiHà Nội đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Các tư liệu tài liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội năm 1998, gọi tắt là “quy hoạch 108”, tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg. - Cac quy hoach, các dự án lớn đa, đang triên khai trên đia ban Hà Nôi. Quy ho ạch chung đ ược th ực ́ ̣ ̃ ̉ ̣ ̀ ̣ hiện dựa trên một khối lượng lớn các quy hoạch được tri ển khai và th ực hi ện trong nh ững năm Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước và Thành trước đây. Trong quá trình nghiên cứu Quy hoạch chung Hà NộiHà Nội, các quy hoạch sau đây sẽ phố, Hà NộiHà Nội đã thu hút nhiều dự án đầu tư lớn ở cấp quốc gia và địa phương v ới sự tham gia được nghiên cứu và kế thừa, như: của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Sau hơn 10 năm th ực hiện theo quy ho ạch 108 đã đ ạt những thành tựu đáng kể, nhiều khu nhà ở, khu thương mại, văn hóa, thể thao, dịch v ụ khách sạn, Quy hoạch 108 [năm 1998] - Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Quy ho ạch nhiều tuyến đường đã và đang hình thành như: Trung tâm Hội ngh ị Qu ốc gia, tòa tháp văn phòng, khu chung xây dựng thành phố Hà NộiHà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ. liên hợp thể thao quốc gia, khu Trung Hòa - Nhân Chính, khu nhà ở Linh Đàm... t ạo nên s ự thay đ ổi Quy hoạch HAIDEP [năm 2007] lớn về hình ảnh đô thị, đáp ứng một phần nhu cầu quỹ nhà ở, tạo đà kích thích s ự phát tri ển Th ủ đô. Quy hoạch vùng thủ đô Hà NộiHà Nội [năm 2008] - Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05/5/2008 Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm vừa qua, đã h ơn 5 lần Th ủ t ướng Chính ph ủ cho của TTCP về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà NộiHà Nội đến năm 2020 và tầm phép điều chỉnh, mở rộng quy mô đất phát triển đô thị so với quy hoạch 108. nhìn đến năm 2050 Tuy nhiên quá trình phát triển đô thị còn nhiều bất c ập, công tác qu ản lý đô th ị ch ưa theo k ịp t ốc đ ộ Quy hoạch chung hai bên sông Hồng [năm 2009] đô thị hóa. Nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn hẹp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng đ ủ Quy hoạch chung đường Láng Hòa Lạc( đai lộ Thăng Long) ̣ nhu cầu đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhi ều khó khăn, vi ệc thu hút đ ầu t ư không Quy hoạch chung đường Hồ Chí Minh tập trung, dàn trải gây ô nhiễm môi trường, lãng phí đất đai và nguồn lực đầu tư. Quy hoạch chung huyện Mê Linh Cùng với việc tập trung nhiều cơ sở cấp trung ương, trường đào tạo, công nghiệp… trong trung tâm Quy hoạch chung chuỗi đô thị Miếu Môn-Xuân Mai-Hòa Lạc-Sơn Tây thành phố đã thu hút nhiều người đến lao động và sinh ho ạt, trong những năm v ừa qua t ốc đ ộ phát - Các bản đồ đo đạc địa hình tỉ lệ 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 triển kinh tế cao hàng năm của Hà NộiHà Nội là một trong những thành phố đứng đầu của quốc gia, cùng với Luật cư trú ra đời đã tạo điều kiện thu hút nhiều lao động và di dân t ừ các khu v ực khác vào - Bản đồ GIS. thành phố để sinh sống, tạo nên tình trạng tăng trưởng dân sô ́ quá m ức, gây nên s ự quá tải cho h ệ b. Các văn bản đóng góp ý kiến. thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật: dịch vụ y tế, c ơ sở giáo d ục, vui ch ơi gi ải trí, TDTT; c ấp - Thông bao số 279/TB-VPCP ngay 8/9/2009 về Kêt luân cua TTCP tai cuôc hop Th ường tr ực ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ điện, cấp nước, thoát nước, đặc biệt là hệ thống giao thông quá tải gây ùn tắc nghiêm tr ọng, thi ếu Chinh phủ về đồ an Quy hoach chung xây dựng Thủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ nhà máy xử lý nước thải và nhà máy xử lý chất thải rắn… ́ năm 2050 (Bao cao III) Việc mở rộng quy mô của thành phố Hà NộiHà Nội mới trên cơ sở sát nhập từ đơn vị hành chính Hà - Thông bao kêt luân cua TTCP tai cuôc hop Thường trực Chinh phủ về đô ̀ an Quy hoach chung ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ NộiHà Nội cũ, tỉnh Hà Tây và một phần các tỉnh Hòa Bình,Vĩnh Phúc cũng đ ặt ra cho Hà NộiHà Nội xây dựng Thủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050, lần 1: ngày 24/04/2009, lần 2: ̣ ́ ̀ ̀ ́ những yêu cầu phát triển mới. Sau khi sát nhập, nhiều sự biến động về kinh tế, xã h ội, văn hóa, đ ặc ngày 21/08/2009, lần 3: ngày 26/11/2009. biệt về không gian đô thị, hạ tầng đô thị, mô hình phát tri ển và nhiều vấn đề khác. Quy ho ạch chung - Thông bao số 29/TB-VPCP ngay 1/2/2010 về Kêt luân cua TTCP tai cuôc hop Thường trực Chinh ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ Hà NộiHà Nội cần phải xem xét lại để đáp ứng những yêu cầu mới và phù hợp với b ối c ảnh phát phủ về đồ an Quy hoach chung xây dựng Thủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ triển của Quốc gia và của Thủ đô. - Nghị quyết số 12/NQ- CP ngày 07/3/2010 của Chính phủ giao nhi ệm vụ cho m ột số B ộ, Ngành Để sớm ổn định và xây dựng các chiến lược phát tri ển, tạo ti ền đ ề thúc đ ẩy phát tri ển kinh t ế - xã liên quan triển khai các công việc tiếp theo về vê ̀ đồ an Quy hoach chung xây d ựng Thu ̉ đô Ha ̀ ́ ̣ hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô, giải quyết các v ấn đ ề t ồn t ại trong quá Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050, ̣ ́ ̀ ̀ ́ trình xây dựng và phát triển phục vụ công tác quản lý đô thị trong giai đo ạn t ới, vi ệc lập Quy ho ạch - Ý kiến đóng góp của các Hội nghề nghiệp. chung xây dựng Thủ đô Hà NộiHà Nội là nhiệm vụ cấp bách cần được tiến hành. - Ý kiến đóng góp của nhân dân tại Hà NộiHà Nội từ ngày 21/4-04/5/2010 và tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27/6-04/07/2010 do Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà NộiHà Nội thực 1.2. Các căn cứ lập Quy hoạch chung hiện. a. Căn cứ pháp lý - Hội đồng thẩm định Nhà nước. - Luật Xây dựng năm 2003 - Tư vấn phản biện Worley Parsons của Úc. 4
 5. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ - Tư vấn phản biện chuyên gia Vùng Ile de France của Pháp. Phạm vi nghiên cứu bao gồm 15 tỉnh và thành phố thuộc Vùng Hà NộiHà Nội, vùng đồng bằng sông - Thành ủy Hà NộiHà Nội. Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và các tỉnh liên quan khác: B ắc Ninh, B ắc Giang, Hà Nam, Hà NộiHà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Đ ịnh, Ninh Bình, Phú - Hội đồng nhân dân thành phố Hà NộiHà Nội. Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên. - UBND thành phố Hà NộiHà Nội. - Uỷ ban Kinh tế Quốc hội. 1.5. Quan điểm. - Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Nâng cao vị thế của Thủ đô Hà NộiHà Nội trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để Hà NộiHà - Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 Nội xứng đáng là Thủ đô của một nước có trên 100 triệu dân ở thế kỷ 21. - Ban cán sự Đảng của Chính phủ - Phát triển Thủ đô Hà NộiHà Nội đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển hệ thống đô th ị toàn quốc, hệ thống đô thị vùng kinh tế trọng đi ểm miền Trung và vùng Th ủ đô Hà NộiHà Nội; 1.3. Các giai đoạn quy hoạch xây dựng Hà NộiHà Nội trở thành động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội các vùng khác trong cả nước. - Quy hoạch ngắn hạn: 2010-2020. - Quy hoạch đô thị Hà NộiHà Nội đáp ứng yêu cầu nhội nhập và thu hút đầu tư; đảm bảo tính linh - Quy hoạch dài hạn: 2020- 2030. hoạt và hiệu quả của nền kinh tế thị trường; ưu tiên phát tri ển các ngành, lĩnh v ực t ạo th ế và l ực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và ngành kinh t ế mũi nh ọn t ạo đ ộng l ực phát tri ển Th ủ - Tầm nhìn đến năm 2050. đô; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xây dựng và phát tri ển các lĩnh v ực xã h ội, giáo d ục 1.4. Phạm vi, ranh giới nghiên cứu quy hoạch. đào tạo, y tế, văn hóa, hạ tầng kỹ thuật với quản lý đô thị theo quy hoạch. - Phát triển Thủ đô Hà NộiHà Nội bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế với sử dụng tiết kiệm a. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và văn hóa lịch sử truyền th ống. T ạo l ập di ện m ạo ki ến - Vị trí địa lý: trúc đô thị đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thủ đô Hà NộiHà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, ở vị trí trong khoảng từ 20°25' đ ến - Phát triển Thủ đô gắn với ổn định chính trị và an ninh quốc phòng. 21°23'vĩ độ Bắc, 105°15'đến 106°03' kinh độ Đông. - Nghiên cứu Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà NộiHà Nội toàn diện trên nhiều lĩnh vực đảm bảo Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn bộ di ện tích Th ủ đô Hà NộiHà Nội theo Nghị quyết số phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà NộiHà Nội tại kỳ họp thứ III Quốc hội khoá XII. 1.6. Tầm nhìn. - Ranh giới hành chính : Thủ đô Hà NộiHà Nội mở rộng qui hoạch tới năm 2030 và hướng tới tầm nhìn 2050 là trung tâm Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc; chính trị - hành chính của Quốc gia; trung tâm lớn v ề văn hoá - khoa h ọc - đào t ạo - kinh t ế, du Phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình; lịch và giao dịch Quốc tế có tầm khu vực Châu Á - Thái Bình D ương; Hà NộiHà Nội sẽ có môi Phía Đông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên; trường sống, sinh hoạt giải trí với chất lượng cao. Hà NộiHà Nội trở thành một đô thị hiện Phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ; đại, năng động và hiệu quả, xứng đáng là biểu trưng của cả nước. - Đơn vị hành chính: Thủ đô Hà Nôi trong tương lai hướng tới thành phố: Xanh – Văn hiên – Văn Minh - Hi ện đ ại. Th ủ đô ̣ ́ Thành phố Hà NộiHà Nội bao gồm: được phát triển trên nền tảng gìn giữ những giá trị về c ảnh quan tự nhiên v ới nh ững dãy núi Ba Vì, 10 quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Gi ấy, Hoàng Mai, Long Tam Đảo, Hương Sơn, những khoảng không gian xanh gắn v ới vùng nông nghi ệp trù phú và nh ững Biên, Thanh Xuân, Hà Đông. làng nghề truyền thống, hệ thống các di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cùng hàng ngàn di s ản khác, 18 huyện: Đông Anh, Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Ba Vì, Ch ương M ỹ, Đan Ph ượng, nơi ẩn chứa bề dày lịch sử 1000 năm văn hiến tạo ra m ột Hà NộiHà Nội mang đặc trưng riêng mà Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Th ất, Thanh Oai, Th ường Tín, ứng khó thành phố nào có được. Thủ đô cũng cần phải được xây dựng theo hướng là thành phố năng động Hòa, Mê Linh. và hiện đại với kết cấu hạ tầng tiên tiến, các khu đô thị đồng bộ hoàn chỉnh đi liền với xây dựng, duy trì và phát triển lối sống văn minh thanh lịch của người Hà NộiHà Nội xưa và nay. Thị xã Sơn Tây. - Quy mô diện tích tự nhiên thành phố Hà NộiHà Nội 1.7. Mục tiêu và nhiệm vụ. Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố khoảng 3.344,6 km2 a. Mục tiêu Dân số: 6.472.200 người (theo niên giám Thống kê toàn quốc năm 2009) Xây dựng Thủ đô Hà NộiHà Nội cần phải đạt được 3 yêu cầu lớn, như sau: b. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: (1) Xây dựng cấu trúc đô thị phát triển bền vững, đáp ứng các yêu c ầu c ủa m ột Th ủ đô đ ược m ở rộng, phù hợp chiến lược phát triển Quốc gia; Thủ đô Hà NộiHà Nội được nghiên cứu trong mối quan hệ vùng nhằm xác định vai trò vị thế của Thủ đô với tư cách là đô thị động lực thúc đẩy phát triển kinh t ế-xã h ội các t ỉnh trong vùng. Nghiên c ứu Xây dựng và phát triển Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại, tiêu biểu các mối quan hệ, chia sẻ chức năng về phát triển đô thị, công nghi ệp, giáo d ục, y t ế... phát tri ển h ạ cho cả nước không chỉ cho giai đoạn 2030-2050 mà còn trong tương lai xa hơn; tầng kỹ thuật khung, đảm bảo cho Thủ đô Hà NộiHà Nội và các đô thị trong vùng phát triển năng Hà NộiHà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, giao thương và kinh tế lớn của c ả n ước. Bảo đảm động và hiệu quả. vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã h ội; b ảo v ệ nhân dân và b ảo đ ảm 5
 6. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà n ước, các t ổ ch ức 1.8. Tính chất đô thị chính trị-xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế. - Là thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - trung tâm đầu não chính tr ị - hành chính (2) Xây dựng Thủ đô Hà NộiHà Nội có tổng thể không gian phát triển năng động, hoà nhập, khai thác quốc gia, là đô thị loại đặc biệt; các giá trị tiềm năng của vùng địa lý cảnh quan tự nhiên, ti ềm năng v ề tri th ức-công ngh ệ và l ịch - Là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; sử văn hoá truyền thống. Là một trong những trung tâm kinh tế - giao d ịch - du l ịch và th ương m ại c ủa khu v ực Châu Á - Hà NộiHà Nội sẽ có các cơ sở hàng đầu của đất nước về nghiên c ứu, ứng dụng khoa h ọc, công Thái Bình Dương. nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu hội nhập; trên c ơ sở b ảo t ồn và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. (3) Xây dựng Thủ đô Hà NộiHà Nội đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai và có hệ thống h ạ t ầng kĩ II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THỦ ĐÔ HÀ NÔI ̣ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. b. Nhiệm vụ 2.1. Tổng quan phát triển Thủ đô Hà NộiHà Nội qua các thời kỳ (1) Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà NộiHà Nội đến năm 2020, 2.1.1. Quy hoạch đô thị Hà NộiHà Nội qua cac thời kỳ ́ định hướng đến năm 20301. Bang 1: Các chỉ tiêu cho giai đoạn 2020 và giai đoạn 2030 ̉ Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, quá trình đô thị hoá của thủ đô Hà NộiHà Nội đã trải qua nhiều thay đổi. Điểm lại quá trình xây dựng phát tri ển Th ủ đô và các ý t ưởng ch ủ đ ạo c ủa cac quy ́ Các chỉ tiêu Giai đoạn đến 2020 Giai đoạn đến 2030 hoach Hà NộiHà Nội trong từng thời kỳ chính như sau: ̣ Tốc độ tăng trưởng GDP 11-12% 9,5-10% GDP bình quân đầu người của Hà nộiHà Nội 7.100-7.500USD 16.000-17.000 USD • Trước năm 1954, người Pháp đã nhiều lần lập quy hoạch cho Thủ đô Hà NộiHà Nội, với cấu trúc Về kinh tế: mạng lưới phố xá ô bàn cờ. Quy hoạch này đã thực hiện trên diện tích kho ảng 45km 2, quy mô Cơ cấu kinh tế GDP (dịch vụ/công nghiệp - xây dựng/nông 58,5-59,4%; 39,6-40,3%; nghiệp) 55,5-56,5%; 41-42%; 2-2,5% 1,0-1,2% khoảng 300.000 người đã mang lại những tiện ích lúc đương thời và cho đ ến t ận ngày nay. Đ ể thực hiên theo quy hoạch đó người Pháp cũng đã lấp nhi ều hồ ao, xóa b ỏ nhi ều làng m ạc, di d ời ̣ Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70-75% 80% nhiều dân cư và cũng làm ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo tín ngưỡng. Ph ố c ổ và ph ố cũ Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,4-1,5% 1% của Hà NộiHà Nội còn tồn tại đến nay là sản phẩm của công tác quy hoạch và cải tạo chỉnh trang Về xã hội: Tỷ lệ đô thị hóa 58-60% 65-68% đô thị từ thời kỳ 1900-1926. Đây cũng là di sản kiến trúc-đô thị đặc thù của Thủ đô Hà NộiHà Nội Số trường học đạt chuẩn quốc gia 65-70% >70% với nhiều công trình kiến trúc và cấu trúc đô thị có nhiều giá tr ị văn hoá - l ịch s ử c ần ph ải đ ược Phát triển giao thông công cộng đáp ứng 35% 40% bảo vệ. Mật độ thuê bao Internet 38-40%. 80% • Từ năm 1954-1998, Thủ đô Hà Nôi đã nhiêu lân lâp và điêu chinh quy hoạch để phù hợp với đi ều ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước 100% 100% kiện kinh tế xã hội của Thủ đô trong từng giai đo ạn. Qua m ỗi lần l ập và đi ều ch ỉnh quy ho ạch Nước thải sinh hoạt được xử lý 80% 90% đều dựa trên nguyên tắc kế thừa, phát huy những mặt tích cực của quy hoạch lần tr ước; có đi ều Về hạ tầng: chỉnh và bổ sung cho phù hợp. Trong đó: Thu gom và xử lý chất toàn bộ rác thải khu vực nội thành 100% 100% Thu gom và xử lý chất toàn bộ rác thải khu vực ngoại thành 80% 90% • Quy hoạch Hà NộiHà Nội thời kỳ 1960-1962: Hà NộiHà Nội tập trung phát triển phía Nam sông Diện tích nhà ở khu vực thành thị 25-30m2sàn sử dụng /người >30m2sàn sử dụng /người Hồng với quy mô khoảng 1,0 triệu người, di ện tích kho ảng 200km2. Năm 1964, chi ến tranh phá hoại lan ra miền Bắc, nên quy hoạch thời kỳ này tạm thời chưa thực hiện được. Diện tích nhà ở nông thôn 20-25m2sàn sử dụng /người >25m2sàn sử dụng /người • Quy hoạch Hà NộiHà Nội thời kỳ 1976-1981 (Quyết định số 100/TTg ngày 24/4/1981 của TTCP). Sau ngày thống nhất đất nước, Quy ho ạch chung xây dựng Th ủ đô đ ược Nhà n ước ch ỉ đ ạo l ập (2) Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn cho Thủ đô Hà NộiHà Nội trong giai đoạn từ nay đến Định hướng phát triển không gian Thủ đô đến thời hạn năm 2000, quy mô dân số khoảng 1,5 triệu 2020. Là cơ sở để lập Chương trình phát triển đô thị cho giai đo ạn ngắn hạn, t ạo ngu ồn l ực xây người, quy mô đất đai khoảng 135,5km2 phát triển chủ yếu về phía Nam sông Hồng, 1 phần ở dựng đô thị, thu hút các nguồn vốn đầu tư và đề xuất các cơ chế chính sách thực hiện. cửa ngõ phía Bắc Thủ đô hướng lên sân bay quốc tế Nội Bài và c ửa ngõ phía Đông khu v ực qu ận (3) Lập quy chế quản lý đô thị. Kiểm soát quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan Hà NộiHà Nội. Long Biên hiện nay. Lấy hồ Tây làm trọng tâm bố cục không gian, hình thành h ệ th ống trung tâm (4) Là cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các quy hoạch phân khu, quy ho ạch chi ti ết xây d ựng các bao gồm: Từ khu vực 36 phố phường, trung tâm chính trị Ba Đình, hành chính th ương m ại thành khu chức năng đô thị, các điểm dân cư nông thôn, các quy ho ạch ngành và các d ự án đ ầu t ư theo phố phía Nam hồ Tây, khu Ngoại giao đoàn phía Tây hồ Tây. Trung tâm h ội ngh ị qu ốc gia, tri ển quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt. lãm quốc gia và trung tâm TDTT ở phía Nam thành phố (tr ước đó đã có ph ương án phát tri ển Vĩnh (5) Đề xuất các vấn đề tồn tại chủ yếu trong phát tri ển đô thị. T ừ đó giúp cho các c ơ quan qu ản lý Yên làm đô thị vệ tinh lớn của Hà NộiHà Nội được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nhà nước hoạch định các chính sách và cơ chế phù hợp với điều kiện phát triển Thủ đô Hà NộiHà cao tốc). Tuy nhiên quy hoạch này được lập trong thời kỳ bao cấp dựa vào ngu ồn v ốn Nhà n ước Nội theo Định hướng quy hoạch được duyệt. để xây dựng đô thị, vì vậy tốc độ phát triển đô thị trong thời gian này rất chậm. • Quy hoạch Hà NộiHà Nội thời kỳ 1986-1992 (Quyết định 132/HĐBT ngày 18/4/1992 của Chủ tịch 1 Hội đồng Bộ trưởng), đây là thời kỳ đầu của nền kinh tế th ị tr ường đ ịnh h ướng XHCN v ới Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà NộiHà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 6
 7. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ phương châm lấy đô thị nuôi đô thị và huy động mọi thành ph ần kinh t ế cùng tham gia xây d ựng như Đại lộ Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, QL21. Các dự án trong khu vực này tri ển khai ch ậm, đô thị. Tập trung phát triển đô thị trong khu vực đường vành đai 3 phía Nam sông Hồng. đặc biệt là khu vực chuỗi đô thị Sơn Tây, Xuân Mai, Miếu Môn, Hòa Lạc. Khu v ực giáp ranh gi ới Thủ đô Hà NộiHà Nội có tốc độ đô thị hóa cao như Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín…chưa được • Ngày 20/6/1998, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà NộiHà lập quy hoạch tổng thể; đã gây nên tình trạng quy hoạch thiếu tính đồng nhất về hạ tầng k ỹ thu ật và Nội đến năm 2020 (Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg). Quy hoạch này phục vụ phát tri ển Th ủ đô hạ tầng xã hội và chưa phù hợp với các định hướng lớn xây dựng Thủ đô Hà NộiHà Nội. Hà NộiHà Nội (cũ), nhưng đã tính đến môi quan hệ vung có phạm vi bán kính ảnh h ưởng t ừ 30- ́ ̀ 50km với quy mô khoảng 4,5 triệu dân, trong đó thành phố Trung tâm v ới 2,5 tri ệu dân, đ ược g ắn kết với chuỗi đô thị đối trọng phía Tây khoảng 1 triệu dân (gồm Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, 2.2. Đánh giá hiện trạng Miếu Môn). Quy hoạch năm 1998 đã đề xuất vùng hạn chế phát triển là khu vực 4 quận nội thành cũ; sự cần thiết có vành đai xanh xung quanh Thành phố (rộng từ 1-4km) để bảo vệ cho thành phố 2.2.1. Điều kiện tự nhiên và hiện trạng môi trường trung tâm phát triển ổn định, bền vững. a. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Đánh giá việc thực hiện Quy hoạch đã có - Địa hình: (Quy hoạch chung Thủ đô Hà NộiHà Nội theo QĐ 108/1998/TTg và Quy hoạch của Hà Tây, Mê Linh - Thủ đô Hà NộiHà Nội có địa hình khá đa dạng, gồm: Vùng đồng bằng, vùng Trung du, đ ồi núi cũ gọi tắt là Quy hoạch 108) thấp và vùng núi cao. Cao độ địa hình biển đổi từ Tây Bắc xuống Đông Nam và từ Tây sang Đông. a. Đối với Hà NộiHà Nội cũ Vùng đồng bằng: chiếm khoảng 54,5% diện tích tự nhiên, nằm dọc h ạ lưu sông H ồng, sông Đáy và sông Tích. Đây là vùng đồng bằng phì nhiêu, là vùng sản xuất nông nghi ệp v ới cây tr ồng ch ủ y ếu là Quy hoạch 108 là bản Quy hoạch tổng thể của Thành phố Hà nộiHà Nội được coi là sử dụng hiệu lúa nước. Tuy là vùng đồng bằng nhưng cao độ cũng có nhi ều bi ến đ ổi, ph ổ bi ến t ừ 1,0m đ ến trên quả nhất từ trước tới nay, được sử dụng làm cơ sở chỉ đạo thực hi ện các Quy ho ạch chi ti ết, tri ển 11,0m. khai các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố. Sau 10 năm th ực hi ện có th ể nh ận thấy: Vùng trung du, đồi núi thấp: chiếm khoảng 40,5% diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu thuộc Hà Tây cũ và Sóc Sơn. Đây là dạng địa hình địa hình gò đ ồi, núi th ấp, có đ ộ cao t ừ (30-300)m t ập trung ch ủ ­ Nhiều khu Đô thị mới, các công trình HTKT, các công trình đầu mối quan tr ọng đã đ ược tri ển khai yếu ở vùng thấp của Ba Vì, vùng cao của các huyện Thạch Th ất, Qu ốc Oai, M ỹ Đ ức, Ch ương M ỹ, xây dựng. TX Sơn Tây, Lương Sơn. Đây là nơi tập trung nhi ều núi đá vôi và hang đ ộng karst ơ. Do có đ ịa hình ­ Là cơ sở quan trọng để lập QHCT các Quận, Huyện, các quy ho ạch chi ti ết khác, các d ự án phát dốc, diện tích đất trống đồi trọc lớn nên đât đai thường bị xói mòn , r ửa trôi m ạnh. Thu ộc đ ịa hình triển đồng bộ quy hoạch kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng k ỹ thu ật. Và l ập k ế ho ạch kêu g ọi trung du còn một phần diện tích chiếm tỷ lệ không lớn, đó là các vùng đồi Sóc Sơn, Hoà Lạc. đầu tư, đối với phát triển kinh tế xã hội nói chung không gian đô thị nói riêng. K ết qu ả đạt đ ược Vùng núi: Địa hình núi cao có diện tích khoảng 17.000ha, chiếm khoảng 5%, tập trung chủ yếu ở Ba đã thực sự làm thay đổi căn bản bộ mặt đô thị của Thành phố Hà nộiHà Nội, Thành phố được mở Vì có độ cao từ 300m trở lên với đỉnh cao nhất tới 1.296m. Đây là n ơi có đ ịa hình d ốc (>25 o), tập rộng trên 50% diện tích dự báo cho phát triển khu vực Thành ph ố trung tâm. Tuy nhiên, s ự phát trung tới 54% diện tích đất lâm nghiệp của Hà Tây cũ. triển và quá trình hoàn thiện bộ mặt đô thị không chỉ do quy hoạch mà nó còn tuỳ thu ộc vào năng - Khí hậu: lực quản lý và nguồn lực đầu tư. Thủ đô Hà NộiHà Nội nằm trong vùng khí hậu Đồng bằng và Trung du Bắc bộ, có khí hậu nhi ệt đ ới Thực trạng hiện nay ở Thành phố Hà nộiHà Nội còn đang tồn tại nổi cộm một số vấn đề mà quá gió mùa. Mùa đông lạnh và ít mưa, cuối mùa ẩm ướt với hi ện tượng mưa phùn; mùa hè nóng và trình thực hiện quy hoạch theo QĐ 108/1998/QĐ-TTg vừa qua chưa giải quyết được, đó là: nhiều mưa. Nhiệt độ, độ ẩm, bốc hơi tương đối đồng nhất, biến đổi không nhiều gi ữa các vùng đ ịa - Quá trình đô thị hoá tăng nhanh với sự tăng trưởng cao về kinh tế, dư thừa lao động ngoại thành, hình (Nhiệt độ trung bình ở vùng đồng bằng khoảng 23 oC ÷ 24oC, miền núi vào khoảng 21oC ÷ chênh lệch mức sống giữa đô thị và các vùng xung quanh. Dẫn đến quá trình d ịch c ư t ừ khu v ực 22,8oC; Độ ẩm dao động 83-85%;lượng bốc hơi TB năm 800-
 8. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ một trong những nơi nhận nước tiêu của Hà NộiHà Nội. Mùa lũ kéo dài 5 tháng bắt đầu từ tháng 6 và Long theo đường Khê Thượng đến dưới Tân Xã thuộc hệ Trias thống gi ữa bậc ladimi cát k ết, đá kết thúc vào tháng 10. Lượng nước trong các tháng mùa lũ chiếm 75 – 80% tổng l ượng n ước hàng phiến sét xennit thấu kính vôi. Sườn và núi cao của dãy Ba Vì thu ộc h ệ Trias d ưới đi ệp D ốc Cun, năm, trong đó tháng 8 chiếm tỷ trọng lớn nhất. đá phiến sét, cát kết, đá vôi bazan. Điều kiện điạ chất công trình khu v ực này khá t ốt, tuy v ậy khi xây dựng các công trình có tải trọng lớn vẫn cần có các giải pháp xử lý nền phù hợp. Chế độ thuỷ văn: - Về hệ sinh thái rất đa dạng, bao gồm: hệ sinh thái rừng (Ba Vì, Hương S ơn, M ỹ Đ ức), h ệ sinh Hà NộiHà Nội do ảnh hưởng của địa hình các vùng núi xung quanh có độ dốc lớn, độ che ph ủ b ởi thái nông nghiệp (đồng bằng châu thổ sông Hồng), hệ sinh thái thủy vực và hệ sinh thái ao hồ. thảm thực vật thấp, cấu trúc mạng lưới sông có hình nan quạt, mưa lớn và kéo dài trên toàn l ưu vực…đã làm cho nước lũ trên hệ thống mang tính chất lũ núi. Mực nước và lưu l ượng lũ bi ến đ ổi r ất - Nhận xét chung: nhanh, nhiều khi rất đột ngột, thời gian lũ tương đối dài, trung bình 6-7 ngày, dài nh ất lên t ới 20 ngày. Thủ đô Hà NộiHà Nội là vùng có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để xây dựng và phát triển đô th ị. Biên độ lũ khá lớn dao động từ 7 đến trên 10m. Các vùng th ượng l ưu và trung l ưu h ệ th ống sông Tuy nhiên, do đặc điểm chung của vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều sông h ồ nh ưng đ ộ d ốc th ấp, Hồng có chế độ nước lũ rất phức tạp, tốc độ dòng chảy lớn đạt từ 3-5m/s, cường suất mực nước khi nên hàng năm Hà NộiHà Nội thường chịu ảnh hưởng của bão gây ra mưa lớn và làm ngập úng diện lũ lên rất lớn từ 3 – 7m/ngày. Vùng hạ lưu sau khi các sông Đà, sông Lô h ội l ưu v ới sông H ồng, thì rộng. Vì vậy khi xây dựng và phát triển đô thị cần phải có giải pháp thoát nước và xử lý cao đ ộ n ền toàn bộ lượng nước đều đổ dồn về đồng bằng, nơi có địa hình trũng thấp, lòng sông b ị thu h ẹp do hợp lý để hạn chế tối đa ngập úng. các tuyến đê bao bọc gây lên lũ lớn. Theo tài liệu thống kê 1971 trong vòng 70 năm đã có 7 lần lũ sông Hồng, sông Đà, sông Lô gặp nhau. Trong đó đặc bi ệt là 3 năm lũ l ớn là 1913, 1945 và 1971. L ưu Ngoài ra do cấu trúc địa chất phức tạp, một số khu vực (Phú Xuyên) nền đất yếu cường độ chịu tải lượng trung bình các tháng mùa lũ đạt tới 8.000 đến 10.000m 3/s. Số liệu thực đo tại Hà NộiHà Nội thấp R
 9. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ Nước ngầm tại Hà NộiHà Nội đang ngày càng suy giảm về trữ lượng. Mực nước ngầm Hà NộiHà b5. Tai biến môi trường Nội đang sụt giảm 0,3-0,4 m/năm, đặc biệt là khu vực Mai Dịch, Pháp Vân. Xu ất hi ện ô nhi ễm Asen - Biến đổi khí hậu trong nguồn nước ở Hà NộiHà Nội, có nơi đã lên tới 40 lần TCVN (Đan Phượng). Ô nhi ễm amôni (NH4+) một số nơi cũng vượt mức cho phép 20-30 lần. Hà NộiHà Nội hiện tại và trong tương lai sẽ chịu ảnh hưởng chung của bi ến đ ổi khí h ậu toàn c ầu. b.2. Môi trường không khí Nhiệt độ trung bình năm của thập niên 1991-2000 ở Hà NộiHà Nội cao hơn trung bình của thập niên 1931- 1940 là 0,80C. Số ngày mưa phùn trung bình năm ở Hà NộiHà Nội giảm dần trong thập niên - Ô nhiễm do sản xuất: 1981-1990 và chỉ còn gần một nửa (15 ngày/năm) trong 10 năm gần đây. Ô nhiễm nặng nhất là khu Thượng Đình, tiếp theo là Mai Đ ộng, các nhà máy: D ệt kim Thăng Long, - Lũ lụt Giấy Trúc Bạch... Trên hệ thống sông Hồng, trong 70 năm (1902 - 1972) t ại Hà NộiHà Nội có 9 năm nước lũ cao hơn - Ô nhiễm do giao thông: 12,0m (nếu không vỡ đê và phân lũ vào sông Đáy), 12 năm có lũ cao hơn 11,5 m, 38 năm có lũ cao h ơn Ô nhiễm bụi, tiếng ồn cao do hoạt động giao thông đô thị tại nhi ều tuyến đ ường nh ư: vành đai II, III, 10,5 m, hoặc có ngọn lũ cao hơn mức báo động II kéo dài đ ến 10 ngày. Trong 15 năm (1956 - 1971) Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Vĩnh Tuy, Minh Khai... Các khu dân cư và trên sông Hồng đã xuất hiện 6 trận lũ lớn, m ực nước đ ỉnh lũ ở Hà NộiHà Nội lên hơn 11,0m trong đó huyện ngoại thành Hà NộiHà Nội chưa ô nhiễm nhưng nồng độ chất ô nhiễm đang gia tăng do ho ạt có trận lũ xẩy ra vào tháng VIII - 1971 mực n ước ở Hà NộiHà Nội lên tới 14,13m, nếu không có vỡ động giao thông, xây dựng và công nghiệp. đê và phân lũ thì mực nước ở Hà NộiHà Nội lên tới 14,6m (mực nước đã hoàn nguyên). Lưu lượng đỉnh lũ trong trận lũ lịch sử này tại Sơn Tây đạt tới 34.200m 3/s. Hàng năm từ tháng VI đến tháng X, Chất lượng không khí tại nội thành Hà NộiHà Nội cũ: Ô nhiễm bụi do giao thông đô thị ở mức “báo nước hệ thống sông Hồng lên cao làm ngập các vùng ngoài đê, và có nh ững năm làm v ỡ đê, là th ảm động đỏ”. Nồng độ bụi lơ lửng vượt tiêu chuẩn 2-3 lần. Các ch ất ô nhi ễm SO 2, CO2, CO, NOx… vẫn hoạ cho cả một vùng rộng lớn, gây mất mùa, thiệt hại lớn về người và c ủa. Đã có những tr ận l ụt nằm dưới tiêu chuẩn cho phép. kinh hoàng ở hệ thống sông Hồng vào các năm 1913, 1945 và 1971. Chất lượng không khí tại các đô thị, KCN khu vực Hà Tây cũ: Ô nhi ễm b ụi do ho ạt đ ộng giao thông, Sau khi nhà máy thủy điện Hòa Bình được đưa vào vận hành sử dụng, nhà máy đã phát huy đ ược t ối xây dựng vượt tiêu chuẩn 1,05 - 2,18 lần tại Hà Đông, Cầu Giẽ, ga Th ường Tín, Ba La, Mai Lĩnh, đa khả năng cắt lũ cho hạ lưu, hạ chế được khá nhiều tình trạng lũ cho Hà NộiHà Nội. Tuy nhiên, Gạch và dọc đường Láng-Hoà Lạc. cũng với sự biến đổi khí hậu, tình trạng lũ lụt vẫn diễn biến r ất ph ức t ạp. Đi ển hình năm 1971, m ực b.3. Môi trường đất nước ở Hà NộiHà Nội là 14,13m; năm 1986 mực nước tại Hà NộiHà Nội cao 11,96m. Trận lũ đặc Chất lượng đất nông nghiệp một số vùng (Đông Anh, Gia Lâm và Thanh Trì) đã có d ấu hi ệu ô nhi ễm biệt lớn năm 1996 khiến mực nước tại Hà nộiHà Nội lên tới 13,30m (mực nước đã hoàn nguyên), về hóa chất BVTV và kim loại nặng. nếu không có nhà máy thủy điện Hòa Bình tham gia chống lũ, thiệt hại sẽ không thể lường hết. - Ô nhiễm đất do hóa chất BVTV xuất hiện tại Lĩnh Nam, Văn Đ ức, Phú Th ị ở 2 huyện Thanh Trì, - Ngập úng Gia Lâm xấp xỉ ngưỡng cho phép. Nội thành Hà NộiHà Nội ngày càng tăng nguy cơ bị úng ngập hơn. Năm 1984 với những tr ận m ưa - Ô nhiễm kim loại nặng (Pb, Cd, Hg...) do phân bón và n ước th ải đô th ị xu ất hi ện t ại Lĩnh Nam, trên 100 mm/ngày trong đó có trận mưa tháng 11/1984, Hà NộiHà Nội đã có đến 80 điểm úng ngập Thanh Liệt, Đại áng, Ngọc Hồi, Yên Sở, Vạn Phúc, Yên Mỹ, Liên Ninh, Tứ Hiệp, Hoàng Li ệt, trong đó có 24 điểm úng ngập trầm trọng, thời gian ngập trên 2 gi ờ, có đi ểm đ ến 5 - 6 ngày, đ ộ sâu Thanh Trì, Tam Hiệp (Thanh Trì), Đông Dư, Thạch Bàn, Kim S ơn, D ương Xá, Phú Th ị, L ệ Chi, ngập trung bình 0,6 - 0,8m. Đến năm 1994, tuy cùng lượng mưa ho ặc kém h ơn năm 1984, th ời gian Đặng Xá, Dốc Lở (Gia Lâm), Vân Trì, Vân Nội (Đông Anh). ngập úng đã kéo dài hơn 2 lần. Năm 2001, từ ngày 2-4/8, với lượng m ưa 200 - 400mm, thành ph ố đã b.4. Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước có tới 120 điểm ngập nước, độ sâu 0,2 - 1,1m, làm tắc nghẽn nhi ều tuyến giao thông. Đ ặc bi ệt là trận mưa có tính lịch sử tháng 11/2008 có lượng mưa kho ảng 560 mm khu v ực n ội thành và m ột s ố - Hệ sinh thái khu vực ngoại thành còn cao hơn khoảng 800-1000 mm gây nên tình trạng úng ngập diên rộng đối với Hệ sinh thái lâm nghiệp gồm: Vườn Quốc gia Ba Vì, khu bảo tồn Hương S ơn, Chùa Thày, V ật L ại. thủ đô Hà NộiHà Nội. Các vùng thường bị ngập úng trên địa bàn thành phố Hà NộiHà Nội rải rác trên Đây là các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao. Hệ sinh thái lâm nghi ệp tuy phong phú đa d ạng v ề nhiều tuyến phố trong nội thành và tập trung ở phía Nam thành ph ố (khu v ực Yên S ở, Hoàng Li ệt - giống loài song quy mô diện tích thấp, khoảng 25.124 ha chi ếm 7% di ện tích tự nhiên, phân bô không quận Hoàng Mai). đều, tập trung ở phía Tây (Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn). Một trong những nguyên nhân của úng ngập cho trung tâm thành phố là do b ề mặt đ ịa hình th ấp, nh ất Hệ sinh thái nông nghiệp: Chiếm 58% diện tích tự nhiên. Đây là vùng sinh thái quan tr ọng, chi ếm là phần phía Nam, việc tiêu thoát tự nhiên n ước mặt ra các hệ th ống sông là không th ể (sông H ồng) phần lớn diện tích của Hà NộiHà Nội, với đặc trưng là canh tác nông nghiệp gắn với làng xóm n ơi ở hoặc rất khó khăn (sông Nhuệ - Đáy). Úng ngập có nguyên nhân quan tr ọng là do con ng ười: tri ệt tiêu của gần 60% dân số nông thôn. bề mặt thấm nước (do bê tông hoá bề mặt); san lấp, thu hẹp và làm nông d ần các h ồ đi ều hoà; thu Hệ sinh thái ao hồ: Hà NộiHà Nội là một trong những thành phố được đánh giá có nhi ều h ồ, ao và hẹp và làm tắc nghẽn các hệ thống mương thoát nước. mặt nước lớn nhất trên thế giới; Hà NộiHà Nội nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ nên có nhiều ao - Xói lở bờ sông hồ tư nhiên phục vụ tiêu thóat nước và tưới tiêu nông nghiệp. Riêng 10 quận nội thành đã có tới 111 Xói lở xảy ra chủ yếu ở sông Hồng, sông Đà tại những khúc u ốn l ượn, hay ở nh ững đo ạn sông khai hồ, ao. Trong đó có những hồ lớn như: Hồ Tây, Hồ Bảy M ẫu, Trúc B ạch, Hoàn Ki ếm, Thi ền Quang, thác cát. Xói lở bờ sông Đà xảy ra phía bờ phải tại khu vực Thái B ạt, Thu ần M ỹ (Ba Vì). Xói l ở b ờ Thủ Lệ, Giảng Võ… sông Hồng xảy ra tại Cổ Đô (Ba Vì), Linh Chi ểu-Ph ương Đ ộ-Cẩm Đình ( ứng Hòa), Th ượng Cát (T ừ Hệ sinh thái sông ngòi: Các sông lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Đu ống, sông Cà L ồ, sông Nhu ệ, Liêm), Ngọc Thuỵ, Bồ Đề (Gia Lâm). Xói lở bờ sông Đuống tại b ờ h ữu đo ạn kè Tĩnh Quang, b ờ t ả sông Đáy... và những con sông thoát nước nội thị nh ư sông Tô Lịch, sông Sét, sông Kim Ng ưu, sông đoạn kè Đổng Viên, kè Chi Phương. Lừ, Cầu Bây… Cùng với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị hóa, các h ệ sinh thái thu ỷ sinh đang Các hiện tượng xói lở này mang tính đặc trưng c ủa lũ sông Hồng và là ti ềm tàng c ủa tai bi ến có kh ả bị biến động, suy thoái. năng phá hủy đê sông ở đây. 9
 10. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ - Sụt lún mặt đất do khai thác nước ngầm Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, tổng đất tự nhiên hiện nay của Hà nộiHà Nội 3.344,6 km2 . Tổng đất tự nhiên khu vực thành thị khoảng 34.615 ha (chiếm kho ảng 10,4%), t ổng đất t ự nhiên khu v ực Khai thác nước ngầm đã gây ra hiện tượng sụt lún mặt đất tại khu vực phía Nam sông Hồng. Khu nông thôn khoảng 299.845 ha (chiếm khoảng 89,6%). vực có độ sụt 189.000 ha, chiếm 56,5% đất tự nhiên; đ ất phi nông nghi ệp có kho ảng 135.000 ha chiếm >40,4% đất tự nhiên, trong đó đất nghĩa trang khoảng >2.890 ha. Đất chưa sử dụng khoảng 10.450 ha chiếm 3,1% đất tự nhiên, trong đó đ ất b ằng ch ưa s ử d ụng 2.2.2. Hiện trạng về kinh tế - dân số - đất đai khoảng 4.850 ha, chiếm khoảng 1,4% đất tự nhiên. a. Hiện trạng kinh tế 3: Tổng đất xây dựng cả thành thị và nông thôn khoảng 45.500ha chi ếm khoảng 13,7% di ện tích t ự Kinh tế Thủ đô Hà NộiHà Nội trong những năm qua đã phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế ngày càng nhiên. Trong đó, đất xây dựng thành thị khoảng 18.000ha; chủ yếu tập trung vào 10 qu ận n ội thành hiện đại và có hiệu quả. Tổng GDP đứng thứ hai cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh. chiếm 5,2% đất tự nhiên, đất xây dựng nông thôn khoảng 27.400ha; đất dành cho cây xanh-th ể d ục Năm 2008, tổng GDP của Hà NộiHà Nội đạt 178,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 10,77 tỷ USD. Thu thể thao khoảng >720ha; đất dành cho các trường đại học và cao đ ẳng kho ảng 600ha; đ ất khu công nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 1700USD/người. Tốc độ tăng trưởng kinh t ế th ời kỳ 2001- nghiệp khoảng >5.000 ha. 2008 là 11,3%, trong đó: Công nghiệp-xây dựng: 17,6-13,3%; Dịch v ụ: 10,5-10,9%; Nông nghi ệp: 1,6- Chỉ tiêu đất đơn vị ở (không tính công cộng, cây xanh, giao thông c ấp khu ở) năm 2009 trong 4 qu ận 3,9%. Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp gi ảm còn 6,5%, d ịch v ụ 52,4%. So sánh v ới các khu nội đô cũ rất thấp 11,1 m2/người, 5 quận mới 35 m2/người, thị trấn Thường Tín 16,4 m 2/người, còn vực trong cả nước, Hà NộiHà Nội có tổng GDP bằng 61,5% so với Thành phố HCM, bằng >50% lại tại Hà Đông, thị xã Sơn Tây và các thị trấn khác đạt trên 40 m2/người. vùng ĐBSH và bằng 12,1% cả nước. Về xây dựng và quản lý đô thị, tốc độ xây dựng phát triển đô thị Bảng 2: Tổng hợp hiện trạng sử dung đất đai ̣ ở mức nhanh nhất so với cả nước. Tỉ lệ đất so Tổng diện Tỉ lệ đất b. Hiện trạng dân số, lao động Tỉ lệ đất Tổng đô thị với tổng đất tích các loại so với so với (ha): 10 Quận tự Tổng nông đất trong địa tổng đất - ́ Dân sô: STT Mục đích sử dụng đất tổng đất (cả Hà Đông) nhiên(%)10 thôn Hà giới hành tự tự +thị xã Sơn quận, TX NộiHà chính Hà nhiên(%) Theo niên giám Thống kê toàn quốc 2009(tóm tắt), dân số Hà NộiHà Nội là 6.472.200 người. Tỉ suất NộiHà Nội nhiên(%) Tây(9 ph.)+ 22 Sơn Tây, Nội (ha) nông thôn thị trấn các thị trấn tăng dân số bình quân năm của Hà NộiHà Nội mới cho thời kỳ 1999-2009 trung bình 2%. Tăng bình (ha) quân 2,1 %/năm (2000 – 2008) trong đó thành thị là 4,6 %, cao h ơn c ả thành ph ố H ồ Chí Minh (3,1%), Tổng diện tích tự nhiên 334.460,47 100,00 34.615,39 100,0 299.845,08 100,0 chủ yếu tăng cơ học và 1,2%/năm ở nông thôn. Tổng diện tích đất nông Dân cư phân bố không đều, tập trung tại các quận nội thành, m ật độ dân số trung bình là 1.926 1 nghiệp 189.011,84 56,51 10.967,11 31,68 178.044,73 59,38 người/km2. Tốc độ đô thị hóa phát triển tương đối nhanh, năm 2008 có 40,8% dân thành th ị t ương Đất sản xuất nông ứng với 2.632.087 người và 59,2% dân nông thôn tương ứng với 3.816.750 người. 1.1 nghiệp 153.039,11 45,76 9.158,52 26,46 143.880,59 47,98 Trong 13 năm từ 1994 đến 2008 tại 4 quận nội thành cũ tăng thêm 96.600 người, trung bình trên 7.400 1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 137.616,35 41,15 8.226,35 23,76 129.390,00 43,15 người/năm, riêng quận Hoàn Kiếm chỉ tăng gần 380 người/năm; 5 qu ận m ới (tr ừ Hà Đông) thêm h ơn 1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 15.422,76 4,61 932,18 2,69 14.490,59 4,83 1 triệu dân, trung bình 79.000 người/năm, nhiều nhất là tại qu ận Thanh Xuân 6.600ng ười/năm. Vì 1.2 Đất lâm nghiệp 23.862,51 7,13 205,73 0,59 23.656,78 7,89 vậy cần kiểm soát chặt chẽ mức tăng dân cư nội thành h ơn n ữa, nhất ở các qu ận Đ ống đa và 5 qu ận 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 10.165,91 3,04 1.491,55 4,31 8.674,36 2,89 mới. 1,4 Đất nông nghiệp khác 1.944,31 0,58 111,31 0,32 1.833,00 0,61 Tại khu vực nông thôn biến động dân số chủ yếu do luồng di dân đi ki ếm s ống t ại đô th ị ho ặc h ọc 2 Đất phi nông nghiệp 134.998,36 40,36 23.084,99 66,69 111.913,36 37,32 tập. Xu hướng dịch cư từ các tỉnh quanh Hà NộiHà Nội mới vào, đặc biệt từ vùng đồng bằng sông 2.1 Đ ất ở 34.936,02 10,45 7.709,06 22,27 27.226,96 9,08 Hồng chiếm 70% lượng dịch cư và đa số chọn các vùng ven đô để sinh sống và đi làm tại các nội đô. 2.1.1 Đất ở tại nông thôn 27.743,08 8,29 562,79 1,63 27.180,29 9,06 2.1.2 Đất ở tại đô thị 7.192,94 2,15 7.146,27 20,64 46,67 0,02 - Lao động 4: 2.2 Đất chuyên dùng 68.935,61 20,61 11.407,81 32,96 57.527,81 19,19 Dân số lao động trong độ tuổi ở thành thị và nông thôn kho ảng trên 4,3 tri ệu ng ười, đ ều chi ếm m ột Đất trụ sở cơ quan, công 2.2.1 2.143,55 0,64 705,45 2,04 1.438,10 0,48 tỷ lệ lớn trên 67% (2008). Dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt ở độ tuổi 20-25 có đào tạo. Đây là trình sự nghiệp nguồn nhân lực lớn, tạo thuận lợi tăng trưởng kinh tế cho Hà NộiHà Nội. Dân số trong độ tuổi lao 2.2.2 Đất quốc phòng 8.926,72 2,67 1.053,89 3,04 7.872,84 2,63 động tham gia hoạt động kinh tế năm 2008 (theo sở Lao động, th ương binh và xã h ội) khu v ực công 2.2.3 Đất an ninh 700,34 0,21 90,13 0,26 610,21 0,20 nghiệp- xây dựng (31,27%), nông nghiệp (32,22%) và dịch vụ (36,51%). Tỷ lệ đô thị hóa tăng dần và Đất sản xuất, kinh doanh 2.2.4 12.188,53 3,64 2.979,29 8,61 9.209,24 3,07 phi nông nghiệp cần có lộ trình để đào tạo tiếp một lực lượng lớn lao động nông thôn thành nh ững ng ười có tay ngh ề 2.2.4. Tr.đó: Đất khu công 4.799,72 1,44 978,11 2,83 3.821,61 1,27 cao trong các ngành kinh tế. 1 nghiệp 2.2.4. Tr.đó: Đất cơ sở sản c. Hiện trạng đất đai 5.748,49 1,72 1.729,32 5,00 4.019,16 1,34 2 xuất, kinh doanh Đất có mục đích công 2.2.5 44.976,47 13,45 6.579,05 19,01 38.397,42 12,81 cộng 2.2.5. 3 Tr.đó: Đất giao thông 21.667,01 6,48 3.539,09 10,22 18.127,92 6,05 Nguồn: Niên giám thống kê Hà NộiHà Nội 2009 1 4 Nguồn: QHTTKT XH Hà NộiHà Nội 10
 11. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ Tỉ lệ đất so Tổng diện Tỉ lệ đất Tỉ lệ đất Tổng đô thị với tổng đất tích các loại so với so với (ha): 10 Quận tự Tổng nông đất trong địa tổng đất STT Mục đích sử dụng đất tổng đất (cả Hà Đông) nhiên(%)10 thôn Hà giới hành tự tự +thị xã Sơn quận, TX NộiHà chính Hà nhiên(%) nhiên(%) Tây(9 ph.)+ 22 Sơn Tây, Nội (ha) NộiHà Nội nông thôn thị trấn các thị trấn (ha) 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 794,45 0,24 98,99 0,29 695,46 0,23 Đất nghĩa trang, nghĩa 2.4 2.892,86 0,86 261,16 0,75 2.631,71 0,88 địa Đất sông suối và mặt 2.5 26.946,15 8,06 3.507,00 10,13 23.439,15 7,82 nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp 2.6 493,25 0,15 100,98 0,29 392,27 0,13 khác 3 Đất chưa sử dụng 10.450,28 3,12 563,28 1,63 9.887,00 3,30 11
 12. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ 2.2.3. Hiện trạng hệ thông hạ tầng kinh tế ́ hẹp, mật độ dân cư và mật độ xây dựng tăng nhanh. Bảo tồn văn hóa làng ngh ề ch ưa đ ược chú tr ọng đúng mức, đồng thời tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề gia tăng. a. Hiện trạng công nghiệp b. Hiện trạng về dịch vụ thương mại - Đối với các Khu công nghiệp Năm 2008, khu vực dịch vụ có tỷ trọng cao nhất trong tổng c ơ c ấu kinh t ế GDP, chi ếm 52%, có tác Công nghiệp Hà NộiHà Nội trong những năm qua có mức tăng trưởng khá: Cơ c ấu kinh t ế Th ủ đô có dụng làm hạt nhân đóng góp vào mức tăng chung của kinh tế Thủ đô. Hệ thống các công trình d ịch v ụ sự chuyển dịch theo xu hướng gia tăng tỷ trọng công nghi ệp- xây d ựng; Đ ến năm 2008, t ỷ tr ọng công bao gồm các dịch vụ về thương mại và dịch vụ về du lịch, cụ thể như sau: nghiệp- xây dựng trong GDP là 42,2%. Tuy nhiên, sự phát tri ển này còn ch ưa t ương xứng v ới ti ềm năng, chưa dự báo hết khả năng cạnh tranh cũng như sự xuất hiện các c ơ hội và lợi th ế m ới c ủa Hà b1. Hiện trạng về dịch vụ thương mại NộiHà Nội sau khi mở rộng. Hiện nay toàn thành phố 5 có 362 chợ (trong đó có 20 chợ loại 1; 52 chợ loại 2 và 290 chợ lo ại 3), có 70 trung tâm thương mại, siêu thị (trong đó có 12 trung tâm th ương m ại (TTTM) và siêu th ị (ST) h ạng Theo Bao cao cua Bộ Công Thương (văn ban sô: 10929/BCT-KH ngay 30 thang 10 năm 2009 về viêc ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ 1; 17 TTTM và ST hạng 2; 41 TTTM và ST hạng 3), có gần 200 cửa hàng tiện ích, tự chọn … cung câp thông tin phuc vụ công tac lâp Quy hoach chung Hà Nôi). Trên địa bàn Thành phố Hà ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ Nhìn chung mạng lưới chợ, siêu thị- trung tâm thương mại trên cơ sở phân bố mật độ dân c ư khu vực NộiHà Nội tính đến tháng 9 năm 2009 có: Hà NộiHà Nội và hệ thống chợ đầu mối hiện đại đều thiếu và yếu. Hệ thống phân ph ối bán l ẻ n ằm - 01 Khu công nghệ cao Hòa Lạc (diên tich 1.600 ha) và 11 khu công nghiệp (tông diên tich 2.000 ha), ̣ ́ ̉ ̣ ́ rải rác và tự phát không có sức cạnh tranh. Thiếu diện tích cho bãi đ ỗ xe và các công trình ph ụ tr ợ. bình quân 180 ha/ khu công nghiệp, trong đó: 09 khu đã c ơ ban hoan thiên hạ tâng kỹ thuât va ̀ giao đât ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ Về trung tâm hội chợ triển lãm, nhu cầu ngày càng tăng nh ưng quy mô và ch ất l ượng d ịch v ụ ch ưa cho cac nhà đâu tư thứ phat cơ ban lâp đây diên tich (Khu công nghiệp Thăng Long, Nội Bài, Sài Đ ồng ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ đáp ứng yêu cầu. B, Nam Thăng Long, Đài Tư, Thạch Thất- Quốc Oai, Phú Nghĩa, Bắc Th ường Tín, Quang Minh); 02 b2. Hiện trạng về dịch vụ du lịch 6 khu đang tiên hanh thủ tuc bôi thường, giai phong măt băng và triển khai xây dựng hạ tâng kỹ thuât ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ (Khu công nghiệp Công nghệ cao sinh học và Khu công nghiệp Phụng Hiệp). Thủ đô Hà NộiHà Nội có bề dày lịch sử 1000 năm, chứa đựng nhiều đặc trưng văn hóa và c ảnh quan đặc sắc, sự phong phú về nét văn hóa riêng và văn hóa du nhập đa d ạng thông qua văn hóa v ật th ể và - 49 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 3.707 ha, bình quân 75 ha/c ụm, trong đó: 43/49 c ụm phi vật thể. Bên cạnh đó Hà NộiHà Nội còn có nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp có một không hai, đó là đã và đang triên khai xây dựng: 19 cum đã hoan thanh hoăc c ơ ban hoan thanh xây d ựng hạ tâng ky ̃ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ những điều kiện thuận lợi để Hà NộiHà Nội phát triển ngành dịch vụ, du lịch. thuât, đã thu hut đâu tư lâp đây đi vao hoat đông; 07 cum đang triên khai xây dựng từng phân cac hang ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ muc hạ tâng kỹ thuât và thu hut cac nhà đâu tư thứ phat; 17 cum m ới đang th ực hiên cac b ước chuân bi ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ Năm 2007, GDP thu được từ du lịch của Hà NộiHà Nội chiếm tỷ trọng khoảng 4,9% tổng GDP du đâu tư (hâu hêt mới chỉ dừng lai ở khâu phê duyêt quy hoach chi tiêt, dự an, GPMB hoăc băt đâu triên ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ lịch của toàn quốc. Hà NộiHà Nội đón 1,1 triệu lượt khách du lịch ngoại quốc, gần bằng m ột nửa so khai xây dựng hạ tâng kỹ thuât); 06 cụm đang trong quá trinh kêu goi đâu tư, chưa triên khai đâu tư xây ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ với TPHCM. Năm 2008, trong 9 triệu lượt khách c ủa thành ph ố, có 1,3 tri ệu l ượt khách n ước ngoài dựng. tới Hà NộiHà Nội. Tính đến tháng 7/2008 Hà NộiHà Nội có khoảng 551 cơ sở lưu trú với hơn 14.008 phòng đang hoạt động, trong đó chỉ có 177 khách sạn được xếp hạng với 8.614 phòng, phân b ố không - 177 điểm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (ĐCN- TTCN) v ới t ổng di ện tích 1.330 ha, bình quân đồng đều trên khắp địa bàn. Hiện nay khu vực xa trung tâm h ạ tầng còn ch ưa phát tri ển đ ồng b ộ, 7,5 ha/ điểm, trong đo: 63/177 điêm đã và đang triên khai xây dựng (22 điêm đã hoan thanh hoăc cơ ban ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ thấp kém, chưa thu hút được khách du lịch, vẫn còn 8 huyện không có c ơ sở lưu trú du l ịch. Đi ều đó hoan thanh xây dựng hạ tâng kỹ thuât, đã giao đât cho cac hộ san xuât lang nghề xây dựng nhà xưởng; ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ cho thấy, Hà NộiHà Nội hiện nay đang thiếu các tiện ích phục vụ du lịch. Các sản phẩm du lịch c ủa 41 điêm đang hoan thiên cac thủ tuc chuân bị đâu tư, giai phong măt băng hoăc băt đâu triên khai xây ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ Hà NộiHà Nội cũng chưa phát triển so với các thành phố du lịch khác ở Việt Nam và cả trên thế giới. dựng hạ tâng kỹ thuât); 114 điêm chưa triên khai xây dựng. ̀ ̣ ̉ ̉ Du lịch nội đô: Hà NộiHà Nội ngàn năm văn hiến với bao di tích lịch sử được lưu gi ữ, chủ yếu đ ược Theo Bao cao cua Ban Quản lý các khu công nghiệp và ch ế xu ất Hà NộiHà Nội (văn bản số ́ ́ ̉ đặt tại khu vực trung tâm, tại các bảo tàng và khu v ực đặc bi ệt nh ư Hoàng thành. Đ ược th ể hi ện qua 534/BQL-QHXD ngày 22/6/2010) các bảo tàng, nhà hát, và từ các công trình văn hóa này hình thành các tour du l ịch n ằm trong khu v ực Hiện nay Hà NộiHà Nội có 17 Khu công nghiệp (tổng diện tích 3.603,456Ha), trong đó: 08 KCN đang trung tâm Hà NộiHà Nội, tham quan các điểm dích nổi tiếng như: khu vực phố c ổ, hồ Gươm, khu hoạt động (Thăng Long, Nội Bài, Sài Đồng B, HN-Đài Tư, Nam Thăng Long, Th ạch Th ất - Qu ốc Oai, vực phố cũ cùng các phố nghề, cầu Long Biên, sông Hồng, H ồ Tây, Hoàng thành, các đình chùa mi ếu Phú Nghĩa, Quang Minh I) và 09 KCN đang tri ển khai (Quang Minh II, Kim Hoa, CNC Sinh h ọc, mạo, các nhà hát và bảo tàng giới thiệu quá trình hình thành của Hà NộiHà Nội qua các giai đoạn… CVCN Thông tin HN, Bắc Thường Tín, Phụng Hiệp, Đông Anh, KCN sạch Sóc Sơn, Nam Phú Cát). Du lịch sinh thái: Hà NộiHà Nội cũng được biết đến là nơi có nhiều danh lam thắng c ảnh đẹp, t ự Mặc dù các cơ sở công nghiệp đã góp phần thể hiện vai trò của Hà NộiHà Nội là 1 trong những nhiên và các tour du lịch sinh thái được hình thành bởi sự k ết n ối các đi ểm th ắng c ảnh đ ẹp này, ch ủ trung tâm kinh tế lớn của cả nước, giải quyết gần 9 vạn lao động. Song việc phát triển công nghiệp yếu ở khu vực xa trung tâm, nơi đô thị ít phát tri ển, không khí trong lành, thoáng mát, tr ữ tình nh ư: Ao của Thành phố chưa tương xứng với tiềm năng đã có, nhiều KCN triển khai chậm và không có hiệu Vua, suối Tiên, Hồ suối hai, hồ Đồng Mô, đàm Vân Trì, hồ Quan Sơn.. quả. Du lịch đến với di sản, di tích: Hà NộiHà Nội đứng hàng đầu với 1853 di tích trong đó có 1050 di tích - Đối với các làng nghề: cấp quốc gia và 803 di tích cấp tỉnh, thành ph ố đ ược B ộ Văn hóa – th ể thao và du l ịch công nh ận x ếp hạng. Với tiềm năng là các công trình di tích gắn liền với lịch sử và văn hóa tín ng ưỡng c ủa Hà Hà NộiHà Nội có tổng số 256 làng nghề. Tuy nhiên thị trường tiêu thụ sản ph ẩm ch ưa phát tri ển và NộiHà Nội, tạo nên các tour du lịch đan xen giúp cho khách du l ịch có th ể tham quan và tìm hi ểu v ề mở rộng đúng tiềm năng. Nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất chưa đảm bảo. Quy mô sản xu ất 5 Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà nộiHà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm nhỏ lẻ. Phát triển tự phát. Hạ tầng xuống cấp. Các tác động tiêu c ực t ừ đô th ị hóa nh ư: đ ất đai b ị thu 2030. 6 Nguồn: Sở Văn hóa-thể thao-du lịch 12
 13. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ phong tục tập quán phong phú của người Hà NộiHà Nội nói chung và văn hóa của từng miền nói UBND Thành phố Hà NộiHà Nội đã đề nghị 10 dự án phải chuyển đổi vì không phù hợp v ới quy riêng. hoạch. Xu hướng trong những năm tới đất nông nghiệp tại Hà NộiHà Nội tiếp tục thu hẹp diện tích 8 . Đất lâm nghiệp, từ năm 1998 đến nay 9, trên địa bàn huyện Sóc Sơn giảm 2073 ha, địa bàn tỉnh Hà - Nhận định chung: Tây cũ là 4.083,3 ha chuyển đổi mục đích khác, chủ yếu là du lịch, dịch vụ và đô thị sinh thái. Du lịch tại Hà NộiHà Nội vẫn chưa phát triển mạnh, bị ảnh hưởng bởi hệ thống cơ sở lưu trú và các Các vấn đề cần giải quyết hiện nay: dịch vụ du lịch đi kèm. Khan hiếm dịch vụ lưu trú cho khách, đặc bi ệt là các khách s ạn cao c ấp, gây khó khăn cho vấn đề đặt chỗ đặt tour. Bên cạnh sự thiếu thốn về cơ sở v ật ch ất, ti ện ích d ịch v ụ du - Cần phải sớm khoanh vùng đất nông nghiệp đặc thù như vùng lúa năng su ất, tr ồng rau, hoa.., m ặt lịch, Hà NộiHà Nội còn bị ảnh hưởng bởi tác động của đô thị hóa và ô nhiễm v ề chất l ượng môi nước nuôi trồng thủy sản và tạo cảnh quan môi trường. trường, xuống cấp của các tài nguyên di sản, văn hóa truyền th ống .v.v... , đó là m ột trong nh ững - Xác định những vùng hiện đang là đất nông nghiệp nh ưng không có vai trò gì cho nông nghi ệp, có nguyên nhân khiến lượng khách du lịch quốc tế tới Hà NộiHà Nội còn khiêm tốn so với vùng miền thể tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phát triển công nghiệp và đô thị. Trung và Thành phố Hồ Chí Minh. - Tiếp tục bảo tồn đa dạng sinh học và phòng hộ môi trường sinh thái khu v ực VQG Ba Vì, Khu c. Hiện trạng nông, lâm, ngư nghiệp DTLSVH Chùa Hương; Bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống rừng hi ện có, khai thác d ịch v ụ du Hạ tầng kinh tế khu vực nông thôn Hà NộiHà Nội trong những năm qua tiếp tục được đầu tư nâng lịch gắn với bảo vệ rừng. cấp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông, lâm, ngư nghi ệp năm 2008 tại Hà NộiHà Nội 2.2.4. Hiện trạng hệ thông hạ tầng xã hội ́ chiếm tỷ trọng 6,5% GDP. Trong đó ngành nông nghi ệp chi ếm tỷ tr ọng l ớn trên 94%. C ơ c ấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm trồng trọt, tăng chăn nuôi-thủy sản-d ịch v ụ nông nghi ệp; t ỷ a. Hiện trạng hệ thống công sở trọng các cây trồng, vật nuôi có chất lượng và giá trị kinh tế cao, an toàn thực phẩm tăng dần. a1. Hệ thống công sở cấp quốc gia: Về đất đai, sau khi mở rộng diện tích đất nông nghi ệp Hà NộiHà Nội có >189.000 ha, chiếm 56,5% Thủ đô Hà NộiHà Nội có “Trung tâm Chính trị Ba Đình”. Đây là n ơi có trụ sở các c ơ quan đ ầu não đất tự nhiên 7, trong đó đất sản xuất nông nghiệp >150.000 ha. Mặc dù, diện tích đất nông nghiệp khá của Đảng và Nhà nước, nơi có chứng tích về sự khai sinh c ủa Nhà n ước Vi ệt Nam Dân ch ủ C ộng lớn, nhưng tỷ trọng GDP của nông lâm ngư nghiệp Hà NộiHà Nội chỉ chiếm khoảng 6,5% và tỷ lệ hòa, và các di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời và ho ạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, lao động phục vụ nông nghiệp chiếm tới 30%. Điều đó cho thấy c ần phải có sự c ải ti ến trong năng khu vực Ba Đình còn là khu vực tập trung nhiều công s ở c ủa các c ơ quan B ộ, ngang B ộ, c ơ quan tr ực suất lao động và phân bổ lại nguồn lực lao động giữa các ngành kinh tế tại Hà NộiHà Nội. thuộc Chính phủ và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức Quốc tế và là n ơi di ễn ra các ho ạt - Về nông nghiệp: động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước. Mô hình sản xuất nông nghiệp tại Hà nộiHà Nội đang theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và Tuy nhiên, tại khu vực Ba Đình không có điều ki ện đ ể xây d ựng t ập trung t ất c ả tr ụ s ở c ủa các c ơ phương thức canh tác, nhằm tăng chất lượng nông sản hàng hóa và hi ệu qu ả kinh t ế. T ại các huy ện quan đầu não của bộ máy hành chính Quốc gia, mà thực t ế ph ải b ố trí phân tán ở nhì ều khu v ực khác ngoại thành Hà NộiHà Nội đã hình thành một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao t ại khu v ực nhau trong thành phố Hà NộiHà Nội (cũ). Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm; hình thành một số vùng chuyên canh rau sạch, hoa, cây c ảnh, cây ăn Về các cơ quan Bộ, ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ: Tại th ời đi ểm đi ều tra hi ện tr ạng quả và mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao… Trong chăn nuôi đã xu ất hi ện m ột s ố mô hình (năm 2009), cơ cấu Chính phủ có 30 cơ quan. Trong đó, có 18 B ộ, 4 c ơ quan ngang B ộ và 8 c ơ quan chăn nuôi tập trung, các trang trại nuôi lợn, bò sữa, gia cầm tại khu vực Ba Vì, Mỹ Đức, Thanh Oai… thuộc Chính phủ. Hầu hết nằm trong các quận nội thành (11 đơn vị thuộc qu ận Ba Đình, 12 đ ơn v ị - Về lâm nghiệp: thuộc quận Hoàn Kiếm, 3 đơn vị thuộc quận Hai Bà Trưng, 1 đơn vị thu ộc qu ận Đ ống Đa, 2 đ ơn v ị thuộc quận Cầu Giấy). Đây là các khu vực xen lẫn trong khu dân c ư mật đ ộ cao, thuận ti ện trong Diện tích rừng của Hà NộiHà Nội không nhiều so với các tỉnh khác trong c ả nước tập trung ch ủ yếu giao dịch công tác nhưng là nơi tập trung mật độ giao thông đô th ị l ớn, gây nh ững ách t ắc giao thông tại khu vực Sóc Sơn, Hương Sơn-Mỹ Đức và Ba Vì. Lâm nghi ệp c ủa Hà NộiHà Nội chủ yếu là bảo vào các giờ cao điểm, thiếu các dịch vụ đô thị như: bãi đ ỗ xe, khu gi ải trí,... H ầu h ết các c ơ quan đ ều vệ rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn với hiệu quả chính là bảo v ệ môi tr ường sinh thiếu về diện tích (14 đơn vị 1ha) và sử dung cac công trinh kiên truc cũ lam văn ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ thái, phục vụ phát triển du lịch. phong lam viêc. Cơ sở vât chât có chât lượng thâp kem, hâu hêt đã xuông câp không đap ứng nhu câu ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Hà NộiHà Nội là: 25.123,7ha, chiếm khoảng 7,5% diện tích tự lam viêc cua cac đơn vi, đoi hoi phai cai tao, nâng câp và di chuyên ra đia điêm m ới. Trong nh ững năm ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ nhiên của thành phố. Rừng tự nhiên của Hà NộiHà Nội có tại Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn…và thuộc gân đây do nhu câu phai cai tao nâng câp cơ sở lam viêc, nhiêu dự an đã phai tac đông tới cac không ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ rừng phòng hộ huyện Mỹ Đức. gian di san trong khu vực nôi đô. Một số Bộ được đầu tư xây dựng mới (Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp, ̉ ̣ một số đơn vị đã có dự án di chuyển ra ngoài tại các qu ận thành l ập m ới ho ặc các huy ện ngo ại thành - Về thủy sản: (Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài Nguyên – Môi Trường, Bộ Công An, UB Dân tộc – miền núi…). Ngành thủy sản Hà NộiHà Nội mặc dù có tăng trưởng trong những năm qua, nhưng tỷ trọng thấp, Cung với quá trinh hôi nhâp quôc tế sâu, rông cua Viêt Nam, Hà Nôi liên tuc đăng cai cac ch ương trinh ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ chiếm
 14. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ cần thiết một mặt đáp ứng công tác cải cách hành chính, mặt khác tạo lập quần thể kiến trúc công sở nâng cao diện tích ở, cải thiện môi trường sống, bổ sung các chức năng h ạ t ầng xã h ội còn thi ếu Quốc Gia xứng đáng với Thủ đô của Quốc gia. trong khu vực. a2. Hệ thống công sở cấp thành phố: Chỉ tiêu nhà ở khu vực đô thị đat 25,1m2 sàn sử dụng/người (năm 2009), cao hơn so với chỉ tiêu chung ̣ cua toan quôc là 23,11m2 sàn sử dụng/người. Chỉ tiêu nhà ở khu vực nông thôn đat 17,9m 2 sàn sử ̉ ̀ ́ ̣ Hệ thống công sở đầu não cấp thành phố hiện nay được đặt tại khu vực xung quanh Hồ G ươm, bao dụng/người (năm 2009). gồm trụ sở UBND thành phố, Thành Ủy, Hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc Thành phố. Vị trí này Bên cạnh những chính sách phát triển mới về nhà ở, Hà nộiHà Nội cần nghiêm cứu cải tạo chỉnh có đủ điều kiện liên kết với Trung tâm đầu não chính trị Ba Đình và vùng ph ụ c ận, do v ậy các công trang quỹ nhà ở hiện có đang xây dựng và phát triển lộn xộn ảnh h ưởng r ất l ớn đ ến ki ến trúc và sở này cần được quy hoạch lại nhằm đảm bảo tính kế thừa truyền thống cũng như có v ị trí trung tâm cảnh quan chung đô thị. của Hà NộiHà Nội. Nhận định chung Thành phố hiện có 37 Sở, Ban, Ngành, Đoàn trực thuộc thành ph ố Hà NộiHà Nội với tổng diện tích Quỹ nhà ở phat triên nhanh gop phân cai thiên điêu kiên ở cua người dân. Trong 10 năm gân đây, tôc độ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ công sở khoảng 487ha, bao gồm cả các cơ sở trực thuộc được phân bổ đều trên kh ắp 24 qu ận, triên khai cac dự an phat triên nhanh với quy mô lớn đap ứng nhu câu ở rât cao cua người dân thu ̉ đô. ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ huyện. Hệ thống công sở nằm phân tán trong các quận n ội thành Hà NộiHà Nội cũ và quận Hà Đông, Tuy nhiên chỉ tiêu về diên tich nhà ở, chỉ tiêu vê ̀ hạ tâng xã hôi, hạ tâng kỹ thuât trong cac khu ở con ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ nhiều công trình đã hết niên hạn sử dụng, kiến trúc công trình không đóng góp vào cảnh quan đô thị. thâp và không đông đêu. Kiến trúc nhà ở tự phát, không liên kết, không đ ồng nh ất t ạo nên b ộ m ặt ́ ̀ ̀ Việc bố trí và xây dựng các công sở cấp Thành phố như hiện nay chưa đáp ứng nhu c ầu xã h ội, c ần kiến trúc đô thị nham nhở, hiệu quả thẩm mỹ kém.. đặc biệt là kiến trúc nhà ở lô phố và nhà ở chung phải có biện pháp cải tạo, nâng cấp, thậm chí tìm địa đi ểm m ới t ạo d ựng qu ần th ể ki ến trúc công s ở cư cao tầng. cấp Thành phố đóng góp cảnh quan kiến trúc đô thị chung của cả thành phố. c. Hiện trạng hệ thống các cơ sở văn hóa 10 a3. Hệ thống đất các khu ngoại giao đoàn c1. Hiện trạng văn hóa, tín ngưỡng Theo tài liệu do Cục phục vụ Ngoại giao đoàn cung c ấp tháng 6 năm 2009, Thành ph ố Hà NộiHà Nội Hà NộiHà Nội là nơi tập trung nhiều di sản di tích tôn giáo tín ngưỡng có trên 5.100 di tích lịch sử văn hiện có 104 đoàn ngoại giao thuê và sử dụng do Cục quản lý với di ện tích kho ảng 21,73ha. Các đoàn hóa, là nơi tập trung nhiều lễ hội và các những lễ hội mang tính đặc tr ưng riêng nh ư L ễ h ội chùa ngoại giao chủ yếu tập trung tại khu vực quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng. Hương, hội gò Đống Đa, hội Gióng … trong đó Khu vực Hà NộiHà Nội cũ và Mê Linh có gần 2000 di tích với hơn 600 di tích đã xếp hạng. Thăng Long – Hà NộiHà Nội ngàn năm văn hiến trải qua bao Ngay từ năm 2001 để có quỹ đất phục vụ cho các đoàn ngo ại giao, Th ủ t ướng Chính ph ủ đã giao cho thăng trầm và biến cố thời gian, Hà NộiHà Nội ngày nay còn lưu giữ được rất nhiều những công Bộ Xây dựng nghiên cứu Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngo ại giao t ại xã Xuân Đ ỉnh, trình văn hóa gắn liền với lịch sử. Hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, cách m ạng quý hiếm, tiêu bi ểu là huyện Từ Liêm với quy mô nghiên cứu khoảng 62,8 ha. Cổ Loa, Thành Cổ, Phố cổ, là hàng trăm đình, chùa, miếu, phủ, tượng đài, làng nghề, phố nghề… nổi Nhận định chung tiếng. Hà NộiHà Nội còn là nơi giao thoa hội tụ của nhiều nền văn hóa trên thế gi ới nh ư d ấu ấn c ủa Các công trình công sở cấp quốc gia, các công sở c ấp Thành ph ố t ập trung ch ủ y ếu vào n ội đô, nên nền văn hóa Trung Hoa, Pháp, thể hiện qua những công trình văn hóa và nh ững giá tr ị văn hóa phi v ật diện tích chật hẹp, thiếu chỗ làm việc của CBCNV và dịch vụ công. Vị trí đa s ố n ằm xen l ẫn trong thể. Một số công trình văn hóa tiêu biểu như: Nhà hát Lớn Hà NộiHà Nội, Bảo tàng lịch sử, Thư viện khu dân cư mật độ cao gây nên ách tắc giao thông vào các gi ờ cao đi ểm. Nhi ều công trình đã h ết niên Quốc gia, ... hạn sử dụng, kiến trúc công trình không đóng góp vào c ảnh quan đô th ị. Các công s ở c ấp thành ph ố Bên cạnh văn hóa Thăng Long, Hà NộiHà Nội còn nổi tiếng với văn hóa xứ Đoài, n ơi hội tụ c ủa hầu hết nằm phân tán, gây lãng phí về duy tu bảo dưỡng và mất nhi ều th ời gian đi l ại khi liên h ệ nhiều làng nghề nổi tiếng và những ngôi làng cổ mang d ấu ấn c ủa các v ị vua (Phùng H ưng, Ngô công tác. Quyền) với các lễ hội truyền thống mang đậm nét dân gian, hay nh ững ngôi đình chùa c ổ kính danh bất hư truyền cùng với các danh nhân văn hóa đã có công góp s ức hình thành nên l ịch s ử văn hóa x ứ b. Hiện trạng hệ thống nhà ở Đoài. Nhà ở Thủ đô Hà nôi rât đa dang về loai hinh và chât lượng nhà ở như: Nhà ông kiêu truyên thông trong ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ c2. Hiện trạng các công trình văn hóa khu phố cô/ Biêt thự kiêu Phap/ Nhà biêt lâp ở khu vực đô thi/ Nhà biêt lâp ở khu vực nông thôn/ Nhà ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ tâp thể cu/ Nhà ở chung cư cao tâng/ Nhà hôn hợp. Trong đó nhà ở phố cổ và nhà ở biêt thự kiêu Phap ̣ ̃ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ Hệ thống rạp hát: ở phố cũ có rât nhiêu giá trị di san kiên truc đô thi. ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ Thăng Long – Hà NộiHà Nội, kinh đô của Việt Nam, còn là nơi giao thoa c ủa các n ền văn hoá l ớn, Chât lượng nhà ở thủ đô cao hơn so với măt băng chung cua cả nước, hâu hêt hộ gia đinh đêu co ́ nhà ở. ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ nền văn minh của Á Đông và phương Tây để rồi xây dựng nên những c ơ s ở đ ầu tiên cho n ền ngh ệ Tuy nhiên, Hà NộiHà Nội vân tôn tai một khôi lượng lớn nhà ở chât lượng thâp như khu vực nhà ở ̃ ̀ ̣ ́ ́ ́ thuật. Rạp hát là nơi giao lưu và truyền bá văn hoá, đời sống của con người thông qua b ộ môn ngh ệ cho lao đông dich cư, nhà ở phố cô, nhà ở khu tâp thể cu, nhà tam và nhà ở người ngheo ở cac khu vực ̣ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ thuật diễn trên sân khấu. Văn hoá nghệ thuật được thịnh hành và phát triển mạnh từ xa xưa, tuy nhiên nông thôn. Hệ thông cac khu nhà ở phân bố phân tan đan xen do đăc điêm phat triên đô thi ̣ lan toa hiên ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ phải đến thời kỳ Pháp thuộc các nhà hát mới được xây dựng nhiều. Hệ th ống nhà hát trên đ ịa bàn Hà nay. NộiHà Nội có khoảng 19 rạp, đặc biệt 12 rạp hát thuộc hai quận trung tâm là Hoàn Ki ếm và Hai Bà Trưng, phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại trung tâm c ủa thủ đô, còn tại các huyện ngo ại Khu vực trung tâm Hà NộiHà Nội hiện có khoảng 24 khu tập thể với diện tích gần 400ha được xây thành hầu như không có. Chỉ có một số ít nhà hát đạt tiêu chuẩn nh ư Nhà hát L ớn xây vào th ời Pháp dựng qua các thời kỳ với nhiều mô hình như c ủa Liên xô (cũ) 3- 5 t ầng; các t ập th ể các nhà máy, xí thuộc được xây dựng năm 1902-1911, bảo trì thường xuyên, còn đa số không đạt ch ỉ tiêu v ề m ặt k ỹ nghiệp có những khu là các dãy nhà 1-2 tầng Do sự gia tăng dân số trong nhưng năm gần đây, nhu c ầu thuật bên trong cũng như bên ngoài và thẩm mỹ kiến trúc. So với sự phát triển của xã hội hiện nay thì diện tích ở đòi hỏi nhiều và cũng do điều kiện kinh tế... Hiện tại hầu hết các khu chung cư cũ của Hà quy mô của các nhà hát không lớn. Hạn chế nữa là nhiều r ạp hát b ị che chắn tầm nhìn b ởi dân c ư NộiHà Nội đều trong tình trạng lấn chiếm đất công, xây xen, cơi nới, xây vẩy trái phép; nạn “chu ồng phát triển trong đô thị. Trong 19 rạp hát có 4 rạp hát ch ưa có r ạp, m ột s ố d ự án xây d ựng r ạp hát b ị cọp”, lồng sắt hầu như khu chung cư cũ nào cũng có gây mất mỹ quan đô thị, chất lượng công trình bị treo, nhiều rạp hát cũ bị phá bỏ hoặc chuyển đổi chức năng biến thành vũ trường, quán bia… Với đ ời ảnh hưởng xuống cấp, các chức năng hạ tầng xã hội (cây xanh, tr ường h ọc, nhà tr ẻ, bãi đ ỗ xe...) b ị xem nhẹ. Việc đầu tư cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ hi ện nay là vô cùng b ức thi ết nh ằm 10 Nguồn: Hà NộiHà Nội bách khoa toàn thư. 14
 15. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ sống của người dân ngày càng phát triển, nhu cầu về thưởng th ức văn hoá cũng tăng theo và s ự tại đô thị trung tâm, tại các huyện ngoại thành chỉ được xây d ựng v ới quy mô nhà văn hoá nh ỏ. Tình xuống cấp của hệ thống nhà hát không đủ để đáp ứng. Các khu v ực ngoài trung tâm Hà NộiHà Nội trạng các công trình thiếu thốn cơ sở vật chất, bộc lộ những hạn chế về m ặt kiến trúc và mau xu ống thiếu cơ sở rạp hát tạo nên sự hình thành của những hát lưu động. cấp. Đặc biệt ở các quận huyện xa trung tâm chưa hoạt động có hi ệu quả. Nhiều trung tâm văn hóa Hệ thống rạp chiếu phim: tuy được xây mới nhưng quy mô nhỏ, kém cả về chất lượng và thẩm mỹ. Thiếu những trung tâm văn hóa cấp quốc gia với quy mô lớn. Chuyên ngành nghệ thuật thứ bảy được biết đến khi có sự du nhập c ủa văn hoá và n ền văn minh khoa học nước ngoài do chế độ đô hộ của những năm Bắc thuộc. Tuy nhiên th ời đó r ất ít r ạp đ ược Hệ thống trung tâm triển lãm: xây dựng, chủ yếu xây dựng thời Pháp thuộc và quay lưu đ ộng. Vì vậy h ệ th ống r ạp chi ếu phim Triển lãm nơi giao lưu và giới thiệu những sản phẩm văn hóa cũng nh ư s ản xu ất c ủa ng ười dân Hà phần lớn được xây dựng vào thời kỳ đổi mới. Có 21 rạp chi ếu phim, trong đó có c ả nh ững c ụm r ạp NộiHà Nội với mọi người dân trên cả nước cũng như các bạn nước ngoài. Tuy nhiên số l ượng ít, xây chiếu phim đạt tiêu chuẩn quốc tế như Megastar, trung tâm chiếu phim Quốc Gia đ ược xây d ựng m ới dựng chủ yếu vào thời kỳ kinh tế phát triển, chỉ có m ột trung tâm tri ển lãm c ấp qu ốc gia nh ưng ho ạt và có quy mô lớn. Sự phân bố của các rạp chi ếu phim chủ yếu ở trung tâm c ủa th ủ đô và đô th ị l ớn động chưa hiệu quả. Trung tâm triển lãm Vân Hồ quy mô nhỏ, chật chội, có khu v ực b ị s ử d ụng sai như Sóc Sơn, Đông Anh, nên việc đáp ứng nhu c ầu c ủa người dân t ại các đô th ị và th ị tr ấn, th ị t ứ mục đích, hoạt động cho giao lưu triển lãm không nhiều. Hi ện t ại c ơ s ở v ật ch ất cho các trung tâm thiếu nghiêm trọng. Đồng thời chỉ có những rạp đủ tiêu chuẩn thu hút được khán giả, nhiều rạp triển lãm không nhiều, đa số mượn tạm cơ sở của các nhà văn hóa ho ặc cung văn hóa. Vì v ậy ch ưa chiếu phim chưa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật như: chất lượng âm thanh và hình ảnh kém, ch ỗ ng ồi ch ưa đáp ứng đầy đủ được nhu cầu thiết yếu của người dân. hợp lý, tầm nhìn bị vướng, chỗ để xe chưa hợp lý... Hệ thống công viên vui chơi giải trí: Hệ thống rạp xiếc: Nơi phục vụ nhu cầu vui chơi và giải trí cho người dân toàn thành ph ố cùng khách du l ịch. Hi ện t ại Bộ môn nghệ thuật xiếc góp phần mang lại niềm vui và sự hi ểu bi ết v ề khoa h ọc, đ ời s ống và k ỹ các công viên phân bố rải rác trên địa bàn trung tâm th ủ đô v ới quy mô nh ỏ và s ố l ượng thi ếu tr ầm năng khéo léo của con ngời và các loài vật thông minh. Đ ược ra đ ời mu ộn trong th ời kỳ đ ổi m ới và trọng, hiện chỉ có mỗi công viên nước Hồ Tây được gọi là công viên vui ch ơi gi ải trí l ớn t ại Hà chưa được chú trọng, rạp xiếc hầu như không thu hút được sự quan tâm của người dân mà ch ủ y ếu NộiHà Nội. Còn đa số các công viên đều chỉ trồng cây lấy bóng mát và tr ở thành n ơi tập th ể d ục th ể chỉ đáp ứng số lượng khán giả nhỏ tuổi, thiếu niên và nhi đồng. Hiện tại chỉ có duy nhất m ột r ạp thao cho người dân đô thị. Bên cạnh đó nhiều công viên b ị chi ếm d ụng đ ất s ử d ụng sai m ục đích xiếc trung ương có cơ sở vật chất chưa đầy đủ tại trung tâm của th ủ đô, ph ục v ụ cho các đoàn xi ếc. thành nhà hàng và các quán xá, hoặc bị bỏ hoang thành tụ điểm cho các t ệ n ạn xã h ội. T ại các qu ận Tuy vậy quy mô rất nhỏ và bị che khuất tầm nhìn và ảnh h ưởng b ởi các nhà hàng, quán bia xung huyện xa trung tâm hầu như không có công viên vui chơi giải trí, chỉ có một số ít có bố trí khu vực vui quanh. Thiếu cơ sở hoạt động rất nhiều tại khu vực trung tâm cũng như tại các quận huyện, đặc bi ệt chơi cho trẻ em với quy mô rất nhỏ. là các cơ sở phục vụ cho thiếu nhi là những đối tượng phần lớn c ủa chuyên ngành này. Do v ậy đoàn Hệ thống quảng trường: xiếc phải đi biểu diễn lưu động tại các khu vực dân cư nông thôn, xa trung tâm. Nơi tụ họp của người dân trong những lễ hội, sự kiện trọng đại c ủa thủ đô, n ơi h ội t ụ không gian và Hệ thống thư viện: tạo điểm nhấn quan trọng cho đô thị, đặc biệt là quảng trường cửa ngõ. Hiện tại trung tâm Hà NộiHà Thư viện là nơi giao lưu học hỏi, truyền bá văn hoá, khoa h ọc và đ ời s ống t ới ng ười dân, góp ph ần Nội chỉ có khoảng 5 quảng trường văn hóa, các quảng trường quy mô chưa lớn, ch ưa đ ược phát huy quan trọng tới sự phát triển văn minh của thủ đô. Hệ th ống th ư vi ện c ủa Hà NộiHà Nội có khoảng hết giá trị vốn có. Duy nhất Quảng trường Ba Đình gắn li ền v ới l ịch s ử, có quy mô l ớn nh ưng đã t ừ hơn 40 thư viện với hàng ngàn cuốn sách, trong đó có thư viện quốc gia Vi ệt Nam có th ể xem là th ư lâu chỉ được trưng bày như di tích lịch sử. Quảng trường Cách mạng tháng 8 tr ước m ặt nhà hát L ớn viện quan trọng nhất của cả quốc gia, mới được xây dựng lại v ới c ơ sở v ật chất hi ện đ ại. Các th ư được tổ chức nhiều sự kiện lớn của thủ đô nhưng quy mô quá nhỏ. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa viện tập trung chủ yếu tại trung tâm thủ đô và các đô th ị l ớn, đa s ố đ ược xây d ựng trong th ời kỳ m ới. Thục tuy được gọi là quảng trường nhưng được sử dụng như m ột nút giao thông đ ầu m ối. Bên c ạnh Thư viện cấp thành phố và hệ thống thư viện tại các quận huyện địa phương chưa đáp ứng đ ược đó các quảng trường chưa kết hợp được các công trình văn hóa đẹp và quan tr ọng, thu hút ng ười dân đầy đủ nhu cầu của người dân. Tại trung tâm Hà NộiHà Nội còn kể tới các thư viện tại các trường và tạo thành điểm nhấn của đô thị. đại học và các thư viện chuyên ngành, tuy hiên quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng đ ược m ột phần nhỏ cho các Hệ thống tượng đài: cán bộ và học sinh, sinh viên đại học. Hình thức ki ến trúc c ủa các th ư vi ện ch ưa đ ược quan tâm, đa Là công trình văn hóa có mối giao lưu trực ti ếp tới người dân đô th ị, đ ồng th ời truy ền đ ạt ngôn ng ữ số được lồng ghép và các công trình khác hoặc bị khuất tầm nhìn. S ố th ư vi ện t ại Hà NộiHà Nội hình ảnh và đánh dấu những chứng tích lịch sử của thủ đô. Ph ần l ớn t ượng đài c ủa Hà NộiHà Nội nhiều hơn số thư viện của thành phố Hồ Chí Minh (26 thư vi ện với 2402 ngàn cu ốn) nh ưng s ố đ ầu được xây dựng khi hoà bình lập lại nên n ội dung chủ yếu ghi danh các chi ến công l ịch s ử, anh hùng sách thì chỉ bằng một phần tư, chưa xứng tầm là trung tâm văn hoá của cả nước. đất nước, khô khan và thiếu nội dung truyền đạt tới người dân. Nhi ều t ượng đài đ ược xây d ựng t ại Hệ thống bảo tàng: khu vực vắng vẻ hẻo lánh, hoặc bị che khuất, không kết hợp đ ược v ới c ảnh quan xung quanh. Thi ếu Với chức năng là nơi lưu giữ quá khứ cũng như hiện tại của quá trình hình thành th ủ đô qua các hi ện những tượng đài mang tính mỹ thuật, tượng đài mang tính bi ểu t ượng và tôn vinh v ẻ đ ẹp c ủa Hà vật, di tích, khảo cổ… Hệ thống bảo tàng tại thủ đô có kho ảng 16 bảo tàng l ớn v ới nhi ều ch ủ đ ề NộiHà Nội. Hiện tại sự thiếu thốn tượng đài cần phải được quy hoạch rõ ràng, gắn li ền v ới các khác nhau, qua nhiều thời kỳ khác nhau. Một số bảo tàng được xây dựng vào th ời kỳ thu ộc đ ịa nên quảng trường văn hóa, tạo bộ mặt mới cho đô thị và ghi lại dấu ấn cho t ừng m ốc th ời kỳ phát tri ển cấu trúc mang dáng dấp kiểu Pháp (bảo tàng lịch sử Vi ệt Nam, b ảo tàng m ỹ thu ật Vi ệt Nam, bảo của thủ đô Hà NộiHà Nội. tàng Hà NộiHà Nội, nhà tù Hoả Lò), đa số xây với kiến trúc kiểu mới. Tuy nhiên mật đ ộ t ập trung Đánh giá chung chủ yếu ở khu vực trung tâm, hiện tại nhiều bảo tàng trong khu vực các quận huyện khá chật chội và Hà NộiHà Nội có bề dày 1000 năm lịch sử, có nhiều danh thắng, di tích l ịch s ử - văn hóa - kh ảo c ổ hầu như là không có. Hiện tại thiếu các bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng v ề thiên nhiên, b ảo tàng cùng với văn hóa phi vật thể, là nơi tập trung nhiều công trình văn hóa l ớn và quan tr ọng c ủa c ả dành cho các thanh thiếu niên nghiên cứu, giao lưu và học tập. Đ ặc bi ệt là b ảo tàng Hà NộiHà Nội nước. Để Hà NộiHà Nội tiếp tục giữ vai trò là Thủ đô Văn Hiến của cả n ước, bên c ạnh vi ệc gi ữ gìn hiện tại vẫn chưa được xây xong. phát huy các giá trị văn hóa truyền thống c ả vật thể và phi vật th ể, c ần sáng t ạo các giá tr ị văn hóa Hệ thống Trung tâm văn hóa: mới để Hà NộiHà Nội có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng thành phố Hà NộiHà Nội Là nơi giao lưu và hoạt động văn hóa cho m ọi người dân, cho m ọi l ứa tu ổi. H ệ th ống trung tâm văn Văn Hiến – Văn Minh – Hiện Đại. hoá được phân bố đồng đều trên toàn thành phố. Tuy nhiên các trung tâm văn hóa ch ỉ đ ược chú tr ọng 15
 16. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ d. Hiện trạng hệ thống giáo dục, đao tao ̀ ̣ e. Hiện trạng hệ thống y tế: - Các trường đao tao đại học và cao đẳng ̀ ̣ Hệ thông cac cơ sở y tế lớn tâp trung ở khu vực trung tâm thành ph ố, nên không co ́ điêu kiên phat triên ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ Hà Nôi là trung tâm giao duc và đao tao lớn nhât cua đât nước, có hàng trăm cac viên nghiên c ứu, ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ mở rông và gop phân gây quá tai tới hệ thông hạ tâng đô thi. Cac cơ sở y tế tuyên trung ương được ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ trường đại hoc cao đẳng đóng trên địa bàn. Cac công trinh kiên truc cua cac tr ường đai hoc truyên ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ đầu tư và quan tâm vượt trội còn tuyến địa phương hầu như ít bi ến đ ộng về năng l ực do đó nhi ều thông gop phân tao nên bộ măt kiên truc đô thị cua thủ đô. Khu vực Hà NộiHà Nội cũ tập trung nhiều ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ nơi tuyến địa phương chỉ hoạt động một cách hình thức, thiếu chủ động. Hiên con thi ếu các c ơ sở ̣ ̀ nhất các trường đại học cao đẳng, trong đó: Đại học 46 trường; Cao đẳng 17 trường và Trung học khám chữa bệnh, cơ sở vât chât yêu kem, lac hâu, xuông câp và quá tải. Và chưa có cac quy hoach, ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ chuyên nghiệp 39 trường chiếm diện tích khoảng 450ha đinh hướng cụ thể cho công tac đâu tư phat triên hệ thông cơ sở y tế trên đia ban thủ đô Hà Nôi và khu ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ vực. Từ năm 196011 đến nay, số lượng trường đại học cao đẳng tại Hà NộiHà Nội tăng gấp 3 lần, quy mô sinh viên tăng 11 lần và tỷ trọng người dân/sinh viên là 6/1. Do đi ều ki ện v ề qu ỹ đ ất n ội đô ch ật h ẹp Đặc biệt khu vực Hà NộiHà Nội trung tâm tập trung tới : 32 cơ sở cơ sở y tế trung ương với 7710 không đủ diện tích để mở rộpng trường, đã tác động tiêu c ực tới chất lượng đào tạo. Các ch ỉ tiêu v ề giường có tổng diện tích đất khoảng: 74 ha, trong đó: 16 b ệnh vi ện đa khoa và chuyên khoa có di ện đất đai/sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng c ủa Hà NộiHà Nội rất thấp so với tiêu chuẩn; 1/3 tích khoảng 51,93 Ha, tổng số 6680 giường bệnh, chiếm 60% số giường bệnh trên địa bàn Hà NộiHà số trường tại Hà NộiHà Nội đạt chỉ tiêu đất từ 0,2-6m2/SV, còn lại trung bình 17m2/SV (tiêu chu ẩn Nội; 16 viện nghiên cứu thực nghiệm y dược, trong đó 8 c ơ sở nghiên c ứu có th ực nghi ệm đi ều tr ị khu học tập là 25m2/SV không bao gồm khu hỗ trợ). Ví d ụ m ột số tr ường đi ển hình: Đ ại h ọc m ở Hà với 1030 giường có diện tích khoảng 22,1 ha; 16 cơ sở y tế bộ ngành, với 3270 gi ường, Bao gồm c ủa NộiHà Nội tuyển sinh 40.000SV, quy mô trường 0,37ha, chỉ tiêu 0,2m2/SV; Đại học Bách Khoa tuyển các bộ như: giao thông, Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghi ệp, Công an, qu ốc phòng....; C ơ s ở y t ế sinh 44.000SV, quy mô trường 21 ha, chỉ tiêu 8m2/SV.v.v… trực thuộc thành phố Hà NộiHà Nội gồm 21 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, y học cổ truyền. Tổng diện tích 35,6 ha, 4090 giường bệnh; 8 trung tâm chuyên khoa bao gồm lĩnh vực y t ế d ự phòng, ki ểm Ngoài các trường Đại học cao đẳng, các trường trung học chuyên nghi ệp, dạy ngh ề cũng tập trung dịch, giám định y khoa.....2 trường cao đẳng y tế. Và 15 trung tâm y t ế qu ận huy ện th ị xã, trong đó có tại thủ đô Hà NộiHà Nội với số lượng lớn, tại Hà NộiHà Nội có 59/99 trường trung học chuyên 7 trung tâm có giường bệnh. nghiệp và dạy nghề với 5,3 vạn giáo viên, học sinh. Đánh giá chung Đánh giá chung Phần lớn các bệnh viện tại Hà NộiHà Nội có quy mô diện tích nhỏ, được xây dựng từ lâu, mặt b ằng Hâu hêt cac trường đai hoc cao đăng này tâp trung trong khu vực các quận n ội thành đa ̃ gây ap l ực qua ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ chật hẹp, xen kẽ trong các khu dân cư đông đúc, thi ếu so v ới tiêu chu ẩn. M ật đ ộ các b ệnh vi ện t ập tai tới hệ thông kêt câu hạ tâng đô thị hiên co. Cơ sở vật chất nghèo nàn, di ện tích đ ất binh quân các ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ trung quá nhiều vào khu vực nội thành gây sức ép lên cơ sở hạ tầng và môi tr ường. Trình đ ộ năng l ực trường quá thâp so với tiêu chuẩn tối thiểu, thiêu chỗ cho nơi học tập, rèn luyện thể chất, nghiên c ứu ́ ́ của đội ngũ nhân viên y tế không đồng đều. Quá tải tại các b ệnh vi ện TW do s ố l ượng b ệnh nhân sáng tạo ... Chính vì vậy, đến nay công tác đào tạo đại học chưa đáp ứng đ ủ nhu c ầu cung c ấp l ực tập trung từ các tỉnh khác. lượng lao động có trình độ và tay nghề cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô và g. Hiện trạng không gian xanh, cây xanh đô thị và mặt nước: cả nước. Trong thành phố, không gian xanh bao gồm tàn bộ đất nông nghi ệp, sông h ồ, vùng r ừng thiên nhiên - Hệ thống các trường giao duc phổ thông ́ ̣ 12 khu vực núi Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Tích và các không gian xanh trông đô thị. - Khu vực ngoài đô thị Hà NộiHà Nội hiện có 2.375 cơ sở, trong đó ngoài công lập có 316 c ơ sở. M ạng lưới trường học phổ thông tại Hà NộiHà Nội có nhiều tồn tại đó là: Thiếu trường học (đặc biệt ngành mầm non, ti ểu Chủ yếu là khu vực rừng tự nhiên (Ba Vì, Sóc Sơn, Quan S ơn, Hương S ơn), khu v ực nông nghi ệp học). Trừ một số trường mới được xây dựng, đa số các trường có cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và chiếm 56,5% tổng diện tích. Khu vực rừng tự nhiên hiện tại đang dần b ị khai thác l ấn chi ếm, làm học thiếu thốn, không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, ảnh hưởng đến chất lượng đào t ạo. Các tr ường ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài động vật đang sinh s ống, đ ồng th ời m ột s ố n ơi khai thác ngoài công lập không ổn định vị trí do phải đi thuê cơ sở vật chất... du lịch với mật độ cao gây ảnh hưởng tới mỹ quan của không gian t ự nhiên v ốn có. Khu v ực nông nghiệp được khai thác bởi trồng lúa, trồng hoa màu, trồng hoa, cây c ảnh và cây ăn qu ả, ch ủ yếu là Diện tích đất cho các trường thấp hơn tiêu chuẩn. Trường m ầm non đạt 7,0 m2/ch ỗ (tiêu chu ẩn là 15 trồng lúa. m2/chỗ ), trường tiểu học đạt 11,43 m2 (tiêu chuẩn 15 m2/chỗ ), trường THCS đ ạt 9,22 m2 (tiêu Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp xây dựng sân Golf chuẩn là 15 m2/chỗ), trường PTTH đạt 9,36 m2 (tiêu chuẩn là 15 m2/chỗ). Từ một nền kinh tế nông nghiệp tập trung, bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường, việc chuyển Mạng lưới giáo dục phổ thông còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập so với yêu c ầu hi ện đ ại hóa dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thành tựu quan tr ọng trong đó đ ầu t ư và trường lớp. Những trường “điểm”, tỷ lệ học sinh/lớp quá cao, thi ếu tr ường h ọc đặc bi ệt ngành m ầm chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành sân golf là một vấn đ ề đ ược quan tâm. Sân golf là m ột lo ại non, tiểu học. Mạng lưới trường ngoài công lập không ổn đ ịnh, ph ụ thu ộc vào các h ợp đ ồng thuê hình không gian xanh vừa mang tính chất rèn luyện th ể thao, vui ch ơi gi ải trí đ ồng th ời các d ự án đ ầu mượn. Diện tích đất / học sinh còn thấp so với quy định tư xây dựng sân golf còn được coi là phát triển du lịch, gi ải quyết lao đ ộng và tăng tr ưởng m ạng n ền kinh tế của khu vực. Tuy nhiên trong khoảng 5 năm trở lại đây tình hình đ ất nông nghi ệp b ị khai thác Để nâng cao chất lượng sống cho người dân Hà NộiHà Nội, cần phải có những giải pháp cụ thể và để chuyển đổi thành sân golf ngày một gia tăng. Các dự án sân golf thay vì đ ầu t ư vào vùng đ ất c ằn khả thi để mở rộng cơ sở trường lớp, đặc biệt là khu vực đông dân cư nội đô hiện nay. cỗi, canh tác không hiệu quả thì lại xâm chiếm vùng đất thuộc diện trù mật, chăn nuôi trồng trọt năng suất cao. Sự chiếm dụng đất nông nghiệp để xây dựng không chỉ gây nên nh ững b ức b ối cho ng ười dân mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của khu vực. 11 Nguồn: Bộ Giáo dục và đào tạo 12 Nguồn: Sở giáo dục đào tạo Hà NộiHà Nội 16
 17. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ Tình hình các dự án sân golf hiện nay, theo UBND thành ph ố đ ến th ời đi ểm tháng 7 năm 2010 trong Ngoài hệ thống các sông Đà, Hồng, Đuống, Nhuệ, Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét… Hà NộiHà Nội hiện số 19 dự án thì có 4 sân gôn ho ạt động bình th ường, 4 sân golf khác đ ược ti ếp t ục xây d ựng và 11 sân nay là thành phố có số lượng ao hồ nhiều, diện tích ao hồ lớn so v ới các đô th ị trong c ả n ước. Hiện golf sẽ ngưng triển khai. nay trên địa bàn 10 quận nội thành Hà NộiHà Nội có khoảng 111 hồ, ao với tổng diện tích khoảng 1.165ha. Với 46 hồ đã được cải tạo (15 hồ đã cải tạo đồng bộ, hoàn chỉnh); 65 hồ chưa được cải tạo, 4 sân Golf đã đi vào hoạt động là sân golf King’s Island Golf Course tại Đ ồng Mô – S ơn Tây, Vân Trì trong đó: 21 hồ đã có dự án cải tạo và 44 hồ chưa có dự án cải tạo. Golf Club tại Đông Anh, Hà NộiHà Nội Golf Club tại Minh Trí – Sóc Sơn, Sky Lake Resort and Golf Club tại Văn Sơn – Sơn Tây. Tuy nhiên, diện tích ao hồ giảm mạnh trong các năm qua gây tình trạng úng l ụt và tiêu thoát không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên c ủa đô th ị và làm m ất cân b ằng sinh thái, ô Khuyến cáo: nhiễm môi trường. Sông hồ Hà NộiHà Nội là nguồn tiếp nhận, dẫn, vận chuyển và chứa xử lý n ước Đất nông nghiệp đặc biệt là đất trồng lúa bị thu hồi để tri ển khai các dự án sân golf gây ảnh h ưởng thải sinh hoạt công nghiệp và điều hòa nước mưa. đến đời sống của người dân cũng như n ền nông nghiệp c ủa vùng. Thu h ồi đ ất nông nghi ệp vào m ục h. Hiện trạng khu thể dục thể thao: đính khác làm thay đổi cơ cấu nông nghiệp, gi ảm sản lượng lúa, t ạo ra m ột lu ồng lao đ ộng t ự phát tràn vào đô thị, gia tăng áp lực cho đô thị trong việc xây dựng c ơ sở hạ tầng và an ninh xã h ội. V ấn đ ề Các công trình thể dục - thể thao chủ yếu do 3 cấp quản lý: phát triển sân golf là xu hướng tất yếu của nhu cầu xã hội nhưng c ần có quy ho ạch rõ ràng cho - Khu TDTT cấp quốc gia: Khu liên hợp TDTT Mỹ Đình di ện tích 250 ha, tiêu chu ẩn xây d ựng đ ạt những khu vực phát triển loại hình sân golf này. cấp quốc gia. Vẫn đang trong quá trình hoàn thi ện n ốt tuy nhiên quy mô ch ưa đ ủ đ ể đáp ứng cho - Khu vực đô thị: ASIAD và các hoạt động giao lưu mang tầm cỡ quốc tế trong thời gian tới. Sau khi mở rộng địa giới hành chính thủ đô, toàn thành ph ố Hà NộiHà Nội có khoảng 60 công viên, - Khu TDTT cấp Thành phố: Tập trung tại quận Ba Đình, gồm các t ổ h ợp th ể thao đ ược xây d ựng vườn hoa lớn nhỏ với tổng diện tích khoảng 300ha, bình quân chỉ tiêu cây xanh đ ầu ng ười th ấp theo tiêu chuẩn Việt Nam từ nhiều năm trước đây, quỹ đất hạn ch ế. Nhi ều n ơi b ị l ẫn vào không gian 5m2/người, khu vực các quận nội thành khoảng 2-3m 2/ng (Quy hoạch năm 1998 phân đấu đạt ở của người dân gây nên chật chội và không có thẩm m ỹ, gây tắc ngh ẽn giao thông khi có các bu ổi 15m2/người). thi đấu. Trong các quận nội thành cũ: diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp do tác đ ộng c ủa áp l ực kinh t ế xã - Khu TDTT cấp quận huyện: Khu vực nội thành có các công trình ph ục v ụ dân c ư luy ện t ập, vui hội và thiếu kiểm soát trong quản lý đô thị. Tại khu vực khu phố cổ và khu phố cũ, nh ững v ườn hoa chơi tuy nhiên quy mô nhỏ, cơ sở vật chất lạc hậu. Khu v ực ngo ại thành ch ủ y ếu có các công trình cây xanh bị thu hẹp bởi các hàng quán và bị ô nhiễm. Cây xanh và mặt n ước hồ Gươm là m ột trong quy rất mô nhỏ, sân bãi TDTT ngoài trời. Khả năng phục vụ cho khu dân c ư rất hạn ch ế. Theo th ống những điểm văn hóa điển hình của trung tâm Hà NộiHà Nội, gắn liền với lịch sử của các khu phố, kê chỉ có 14/29 quận huyện có các công trình TDTT c ấp huyện, t ập trung t ại các qu ận n ội thành cũ được đầu tư và chỉnh trang hợp lý. Tại quận Ba Đình có hai công viên l ớn c ủa thành ph ố là công viên của Hà NộiHà Nội, Hà Đông và Sơn Tây. Thủ Lệ và công viên Bách Thảo, đặc biệt là khu vực mặt n ước trong địa bàn qu ận nh ư h ồ Trúc - Công trình TDTT trong khu ở: được hình thành bởi các khu TDTT trong khu ở m ới và không gian Bạch, Giảng Võ, Ngọc Khánh, công viên Thống Nhất, công viên Tu ổi Tr ẻ... qu ận Hai Bà Tr ưng đã công cộng của khu ở cũ. Đáp ứng phần nào nhưng chật chội và không đủ cơ sở vật chất. góp phần tạo cảnh quan và cải tạo vi khí hậu cho khu vực. - Ngoài ra còn có một số công trình thể dục thể thao tư nhân đ ược xây d ựng đ ể kinh doanh nh ư sân Trong các khu đô thị mở rộng: Cây xanh chỉ được quan tâm ở m ức đ ộ t ừng d ự án nh ỏ l ẻ riêng bi ệt, bóng đá, sân tennis.. nhưng quy mô nhỏ. hầu như không có cây xanh công viên phục vụ cấp khu vực, tại các đô thị lớn t ỉ l ệ cây xanh r ất th ấp và không được đâu tư nâng cấp. - Tình hình các dự án sân golf hiện nay, theo UBND thành phố trong số 19 d ự án thì có 4 sân gôn v ẫn hoạt động bình thường, 4 sân golf khác được tiếp tục xây dựng và 11 sân golf sẽ ngưng tri ển khai. 4 Các công viên chuyên đề: Hiện tại thiếu công viên chuyên đề, công viên chuyên ngành, công viên t ự sân golf được phép đầu tư và đi vào hoạt động: sân golf Minh Trí, Vân Trì, Đồng Mô, Văn Sơn. nhiên dành cho khoa học nghiên cứu, hay những đại công viên như công viên rừng tự nhiên gắn bó với hoạt động của người dân. Ví dụ công viên bách thú hi ện tại ch ưa đ ược đ ầu t ư c ơ s ở v ật ch ất cũng Nhận định chung: như số lượng các giống loài, quang cảnh sơ sài và điều kiện chăm sóc các con thú kém chất lượng. Dân số quá đông, không gian đô thị ngày càng chật chội khi ến những đ ịa đi ểm th ể thao tr ở nên khan Cây xanh đường phố: Do mật độ của đô thị đông đúc, đường ph ố ch ật h ẹp và b ị l ấn chi ếm, tình hiếm và không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hầu hết các tr ường đ ại h ọc và cao đ ẳng t ại Hà trạng cây xanh đường phố là rất thiếu, tạo nên ít trục xanh trong đô th ị. Ph ần l ớn các tr ục đ ường có NộiHà Nội đều trong tình trạng thiếu sân chơi. Một vài trường có di ện tích rộng, nh ưng l ại s ử d ụng cây xanh chỉ tập trung tại các khu phố cũ, khu phố Pháp, còn tại các khu vực m ới phát triển h ầu nh ư một phần để xây dựng sân quần vợt với hiệu suất sử dụng không cao. Các sinh viên của thành ph ố không có, hoặc không được đầu tư. thường phải chơi bóng trong những kho ảng sân có di ện tích nh ỏ h ẹp. Các công trình TDTT các c ấp tuy đã được hình thành nhưng cơ sở vật chất còn ch ưa đảm bảo đ ặc bi ệt là c ấp qu ận huy ện. Vi ệc Đánh giá chung: thiếu thốn cơ sở vật chất kèm theo thiếu thốn về quỹ đất dành cho TDTT trong các khu dân c ư gây Tình trạng các công viên được nghiên cứu và gắn k ết cùng các d ự án m ới v ới các công trình m ới nên tình trạng người dân phải đến các khu công viên công c ộng để luy ện t ập. Nhi ều khu v ực công được xây kèm làm thu nhỏ không gian xanh vốn có. Các không gian xanh không ch ỉ thi ếu th ốn t ại khu cộng bị ảnh hưởng, bị ô nhiễm hoặc bị phá hoại do thiếu ý thức của người dân. vực trung tâm mà còn bị ô nhiễm đối với khu vực hai bên sông c ủa h ệ th ống các con sông c ủa Hà i. Hiện trạng đất quốc phòng NộiHà Nội. Phần lớn phần xanh được che phủ bởi đất nông nghiệp, đất hoang, ch ưa đ ược quy hoạch thống nhất để tạo cảnh quan đẹp. Thiếu quy hoạch đồng bộ các hệ th ống cây xanh đô th ị và Tổng đất dành cho quốc phòng trên địa bàn Hà NộiHà Nội là 9.500-10.000ha. Phân bố rộng khắp trên mặt nước cấp Vùng, cấp thành phố, cấp quận, huyện và các phường xã đ ến các đ ơn v ị ở theo quy địa bàn của Thành phố và phân chia thành 3 vùng, tương ứng với m ức độ đô thị hoá, m ật đ ộ xây d ựng chuẩn quy phạm của đô thị. Một số cùng cảnh quan đẹp không b ố trí công viên mà ch ỉ chú tr ọng đ ến và khả năng khai thác quỹ đất trống. Riêng khu vực trung tâm thành ph ố và ph ụ c ận, đ ất Qu ốc phòng các công năng khác như khu vực hồ Tây, Linh Đàm.. do quân đội quản lý trên địa bàn quân khu thủ đô là 2499,57ha (427 vị trí). Bao gồm Đất sử dụng cho các đơn vị đóng quân; căn cứ không quân, hải quân và các căn c ứ quân sự khác; Các công trình phòng - Hệ thống mặt nước 17
 18. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt; ga, cảnh quân sự… Đ ất sử d ụng cho m ục đích an số khu vực phát triển khá nhanh như KCN, các làng nghề đã có sự quá tải trên các tuyến tỉnh lộ, ninh do Bộ Công an quản lý bao gồm đất sử dụng cho các đ ơn v ị đóng quân; Đ ất s ử d ụng làm n ơi đường huyện và liên xã. Các tuyến quốc lộ qua các huyện ngoại thành phần lớn thi ếu đ ường gom tạm giữ, tạm giam , trại giam phạm nhân, cơ sở giáo dục, trường giáo d ưỡng; Đất s ử d ụng làm nhà dân sinh, các đoạn qua các thị trấn, thị tứ có mặt cắt ngang h ẹp, ch ưa phân rõ giao thông liên t ỉnh và trường, đào tạo của ngành, Đất sử dụng làm bệnh viện, nhà điều dưỡng c ủa ngành; Đất sử d ụng làm giao thông địa phương, làm giảm khả năng thông xe và mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ. trường bắn; Đất sử dụng làm kho tàng với tổng số 172 v ị trí có t ổng di ện tích kho ảng 123,33ha. Đ ất Bảng 3: Tổng hợp mạng lưới đường bộ Thủ đô Hà NộiHà Nội An ninh thuộc Công an Thành phố Hà NộiHà Nội có tổng diện tích khoảng 62ha bao gồm: Khối an ninh, khối cảnh sát, khối hậu cần … TT Loại đường Số tuyến/ số cầu Chiều dài(km) Bề rộng (làn Mật độ xe) Km/km2 Trong thời gian qua, áp lực của quá trình đô thị hoá, sự bùng nổ về kinh tế đô th ị và nhi ều v ấn đ ề 1 TP. Quản lý 583/ 237 1.349,0 2-6 0,41 khác nảy sinh trong quá trình phát triển song vẫn đảm bảo th ế tr ận an ninh qu ốc phòng đáp ứng đ ảm 2 Quốc lộ 10 299,5 2-4 0,10 bảo an toàn tuyệt đối cho Thủ đô, đất an ninh quốc phòng ngày cành đ ược c ủng c ố, t ổ ch ức l ại theo 3 Đường quận huyện 2.450 1-3 0,74 quy hoạch chiến lược chuyên ngành. Tổng (1+2) 1.648,5 0,5 Tổng (1+2+3) 4.098,5 1,24 2.2.5. Hiện trạng hệ thông hạ tầng kỹ thuật ́ Nguồn: Theo báo cáo của Sở GTVT Hà NộiHà Nội a. Giao thông Các công trình giao thông: Hiên nay chỉ có 13 cầu vượt sông lớn (qua sông H ồng có 5 c ầu, sông ̣ Đuống có 3 cầu, sông Đà có 1 cầu, sông Đáy có 4 c ầu). Nút giao thông ph ần l ớn là nút giao thông - Hệ thống giao thông đường bộ đối ngoại: đồng mức đơn giản, số nút tổ chức giao thông khác mức ít (kho ảng10 nút). H ệ th ống b ến bãi đ ỗ xe, Quốc lộ: Hà NộiHà Nội là đầu mối giao thông quan trọng, các tuyến đường bộ hướng tâm về Hà điểm dừng, điểm nghỉ trên các cữa ngõ vào thành phố hầu như ch ưa có. Bến xe liên t ỉnh có 11 b ến, NộiHà Nội (quốc lộ 1,2, 3,5,6,32, đại lộ Thăng Long, cao tôc Thăng Long-Nôị Bài tạo thành mạng ́ công suất 3.500-4.000 lượt/ngày, tổng diện tích ~12ha. Điểm trông giữ xe công cộng có trên 150 điểm lưới hình nan quạt. Mật độ mạng lưới đường QL thấp, phân bố không đ ồng đều, quy mô các tuy ến với tổng diện tích 27,24ha và công suất trên 9,5 triệu lượt xe/năm. nhỏ, hẹp chỉ đạt 2-4 làn xe ô tô . Hầu hết các tuyến quốc lộ đã đầy tải và quá tải. Vi ệc xây dựng các - Hệ thống giao thông đường sắt: tuyến đường cao tốc song hành hoặc mở rộng tuyến hiện có rất chậm so v ới yêu c ầu. Đ ặc bi ệt các tuyến đường vành đai 2, 3, 4, chưa hoan thiên, nên lưu lượng phương tiện vận tải hàng hoá, hành ̀ ̣ Hà NộiHà Nội là đầu mối đường sắt quan trọng nhất cả nước, với 5 tuyến đường sắt h ướng tâm và khách trung chuyển qua đầu mối Hà NộiHà Nội, phải đi vào nội thành tạo sức ép lên hệ thống đường 1 tuyến vành đai ở phía Tây. Hầu hết các tuyến đường sắt đều là tuyến đ ơn kh ổ h ẹp 1,0m v ới k ết nội đô, gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường của Thủ đô Hà NộiHà Nội. cấu loại cũ, các chỉ tiêu kỹ thuật rất thấp, chưa kiểm soát được hành lang an toàn đ ường s ắt. Các tuyến đường sắt hầu hết giao cắt đồng mức với các tuyến giao thông đ ường b ộ, không đ ảm b ảo an Thực trạng về viêc vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ đang rất nghiêm trọng. Do không có đường ̣ toàn, gây ách tắc giao thông, hạn chế tốc độ và lưu lượng ch ạy tàu. Đ ặc bi ệt tuy ến đ ường s ắt xuyên gom, thiếu các giải pháp kỹ thuật đã ảnh hưởng tới khả năng thông xe của các tuyến và gây nên tai tâm từ Ngọc Hồi – ga Hà NộiHà Nội - Long Biên – Yên Viên, chia c ắt thành ph ố thành hai phần đang nạn giao thông. gây cản trở giao thông nội đô nghiêm trọng. Đường tỉnh, đường huyên: Có 35 tuyến tỉnh lộ, được phân bố khá hợp lý và đồng đ ều cho t ất c ả các ̣ Quy mô ga nhìn chung nhỏ, thiếu các ga đầu mối quy mô lớn mang ý nghĩa câp Vùng và Quốc gia. ́ vùng song quy mô măt căt nhỏ hep, tỷ lệ măt đường được cứng hoa thâp (35-40%). ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ Hệ thống giao thông đường thủy: - Hệ thống giao thông đô thị: Các tuyến vận tải thuỷ đối ngoại của Hà NộiHà Nội chủ yếu là các tuyến đường thuỷ kết nối trực Mạng lưới giao thông đô thị Thủ đô Hà NộiHà Nội đang bị quá tải nặng nề do đầu tư phát triển cơ tiếp Thủ đô với cụm cảng biển cửa ngõ Hải Phòng và Quảng Ninh. sở hạ tầng còn cách xa so với tốc độ tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, gây ùn t ắc giao thông, làm ngưng trệ hoạt động của đô thị, gây ô nhiễm khí thải, bụi, ti ếng ồn, an toàn giao thông và Khu vực Hà NộiHà Nội gồm 3 tuyến chính là tuyến trên sông Hồng, tuyến trên sông Đu ống và tuy ến cảnh quan đô thị. Quỹ đất giao thông hiện trạng chỉ chiếm dưới 8% đất xây d ựng đô th ị, đáp ứng trên sông Đà. Tuyến đường thuỷ sông Cầu – sông Công sẽ được duy trì cho các xà lan và tàu hàng nhỏ được dưới 40% mức hợp lý. Đất giao thông các quận nội thành hiện nay trung bình đạt khoảng 5% hơn 100T. Các tuyến sông Cà Lồ, Sông Đáy, sông Tích, sông Thi ếp - Ngũ Huy ện Khê, h ệ th ống sông trên đất xây dựng đô thị. Mật độ đường chính khu vực toàn thành phố khoảng 0,74km/km2 (theo quy Nhuệ - Tô Lịch cần được cải tạo, bổ sung nguồn nước vào mùa c ạn, kh ắc ph ục ô nhi ễm đ ể v ừa làm chuẩn xây dựng Việt nam thì tỷ trọng đất giao thông phải đạt khoảng 16-25% và m ật đ ộ đ ường đ ạt chức năng cảnh quan, thoát nước, vừa khai thác vận tải thủy ph ục v ụ du l ịch, ngh ỉ ng ơi b ằng ca nô, khoảng 6,5-8 km/km2. So sánh 1 số nước trong khu vực và các n ước phát tri ển thì con s ố này là 25- tàu nhỏ. 30% thậm chí tới 40%). Các tuyến đường thủy có tổng chiều dài khoảng 300km. Tuy nhiên, kh ả năng khai thác b ị h ạn ch ế so Mạng lưới đường chính đô thị hiện nay có dạng vành đai kết hợp xuyên tâm. H ệ th ống các đ ường với tiềm năng do chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên, chưa đầu t ư c ải tạo, n ạo vét lu ồng l ạch thi ếu k ết hướng tâm, các cầu chính qua sông Hồng, sông Đu ống và các đ ường vành đai ch ưa xây d ựng liên nối liên thông. thông. Hệ thống cảng phân bố khá hợp lý dọc theo các tuyến đường thuỷ chính, v ới 16 c ảng, 102 b ến b ốc - Giao thông công cộng: Vận tải hành khách công c ộng chiếm tỷ l ệ th ấp , khoảng 14% chủ yếu do xe xếp và 33 bến thủy nội địa. Lượng hàng hóa thông qua trên 800 tri ệu t ấn/năm, hành khách đ ạt 4,8 buýt và taxi. Các phương tiện vận tải cá nhân hai bánh giữ vai trò chủ đạo , đây cùng là nguyên nhân triệu lượt người/năm. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng, thiết bị bốc xếp, kho bãi l ạc hậu, di ện tích m ặt đ ất chính dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông trong nội đô. và mặt nước hẹp. - Hệ thống giao thông ngoai thanh: ̣ ̀ - Hệ thống giao thông đường không: Hiện tại lưu lượng đi lại trên các tuyến hướng tâm vào nội thành vào giờ cao điểm là 6-7 vạn lượt Hiện nay chỉ có 2 sân bay đang khai thác dân dụng. Cảng hàng không, sân bay quốc tế N ội Bài đạt xe/giờ, nhưng khả năng đáp ứng của các tuyến hướng tâm hi ện có chỉ đáp ứng 1/3 nhu c ầu. Tại một tiêu chuẩn cấp 4E, hành khách thông qua đạt 6 triệu HK/Năm. Sân bay nội địa Gia Lâm đạt tiêu chuẩn 18
 19. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ cấp 3C (theo tiểu chuẩn ICAO). Ngoài ra Hà NộiHà Nội còn có 3 sân bay do quân đội quản lý: Bạch - Vùng Bắc Hà NộiHà Nội: Gồm các quận, huyện Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn và Mê Linh, di ện Mai, Hòa Lạc và Miếu Môn. tích tự nhiên là 88.591ha, diện tích cần tiêu: 42.411 ha. Hệ số tiêu hiện trạng là 5-5,5l/s/ha. Phân thành 4 tiểu vùng: Tả Cà Lồ, Hữu Cà Lồ, Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải. Toàn vùng hầu như hoàn toàn tiêu ra Nhận xét, đánh giá thực trạng giao thông đô thị. hệ thống các sông nội đồng sau đó ra sông ngoài: ra sông Hồng, sông Đuống và ra sông Cầu. Việc tiêu Hệ thống giao thông đô thị của Hà NộiHà Nội đang bị quá tải nặng nề trước tốc độ phát triển kinh tế thoát hoàn toàn phụ thuộc vào mực nước trên các sông trục này và các sông ngoài - xã hội và dân số tăng nhanh. Sự quá tải đã gây nên ùn tắc giao thông trên t ại các nút giao, c ửa ngõ và - Nhận xét: hệ số tiêu hiện trạng quá thấp không đáp ứng đ ủ cho yêu c ầu. H ệ th ống công trình đ ầu các tuyến chính thành phố. Xét từ góc độ quy hoạch có thể thấy các chỉ tiêu giao thông đ ều quá th ấp mối và công trình nội đồng chưa đồng bộ, không được tu sửa, n ạo vét th ường xuyên, b ị xâm l ấn gây so với yêu cầu, diện tích dất giao thông chỉ đat d ưới 8% đất xây d ựng đô th ị (m ức h ợp lý 20-26%). ̣ úng giả tạo. Nhiều kênh tiêu bị xâm hại, lấn chiếm nghiêm trọng, đặc bi ệt là các kênh m ương n ội Mạng lưới đường chính đô thị chất lượng kém và chưa được kết n ối liên thông. Hệ th ống bãi đ ỗ xe đồng ở khu vực đô thị, công nghiệp phát triển. thiếu. Hệ thống đường sắt, đường thủy lạc hậu, chiếm tỷ trọng quá nhỏ so với tổng nhu c ầu vận tải. Vận tải đô thị chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân, vận tải hành khách công c ộng chi ếm t ỷ l ệ b2. Hiện trạng đê điều chống lũ: rất thấp chỉ đạt khoảng 14%. Do vây tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ô nhi ễm môi ̣ Hệ thống đê sông trên địa bàn Hà NộiHà Nội gôm có đê Hữu Hồng và Tả Hồng, đê sông Đuống, sông ̀ trường… trong hoạt động giao thông đô thị ngày nay đã trở thành hi ện t ượng xảy ra th ường xuyên và Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ, sông Tích với tổng chi ều dài các tuy ến kho ảng 425,09 km v ới 59 c ống nghiêm trọng. đang hoạt động và 14 cống đã hoàn triệt, 29 cửa khẩu và 118 điểm canh đê. b. Chuẩn bị kỹ thuật - Tuyến đê sông Hồng đã được quan tâm và tập trung đầu tư đảm bảo m ặt c ắt, c ơ đê, c ứng hoá m ặt b1. Hiện trạng thủy lợi: đê, kè, cống, trồng cây chắn sóng, xử lý thân đê. Tuy nhiên xói l ở b ờ sông vẫn th ường x ẩy ra, các v ị trí xung yếu vẫn là tại vị trí các cống, trạm bơm. Địa bàn Hà NộiHà Nội có 3 vùng thủy lợi: vùng hệ thống thuỷ lợi Sông Nhuệ (Tả Đáy), vùng h ệ thống thuỷ lợi sông Tích – Thanh Hà (Hữu Đáy) và vùng Bắc Hà NộiHà Nội. - Tuyến đê sông Đuống có cao trình đỉnh đê thấp so v ới thi ết k ế: 0,4-0,7m. M ột s ố m ặt c ắt đê còn nhỏ, địa chất thân đê không đồng đều, nền đê nhiều đoạn chất lượng còn kém, các c ống qua đê nhìn - Vùng hệ thống thuỷ lợi Sông Nhuệ : Gồm các quận huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Cầu chung đảm bảo. Giấy, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Th ường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, 1 phần huyện Kim Bảng và TP Ph ủ Lý t ỉnh Hà Nam. V ới - Tuyến đê sông Cà Lồ chưa đảm bảo chống lũ do nhiều chỗ b ị sạt l ở, nhất là khi x ảy ra tr ường h ợp Ftn=132.356ha, Fcầntiêu = 107. 530ha (Hà Nam: 21.435ha). Vùng này tiêu ra 3 h ướng : tiêu ra sông lũ sông Cà Lồ trùng hợp với lũ sông Cầu. Hồng, tiêu ra sông Đáy và tiêu ra sông Nhuệ. Tuy được phân làm 3 vùng tiêu nh ưng toàn b ộ h ệ th ống - Các tuyến đê khác trong hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ: toàn b ộ tuyến đê thu ộc hai b ờ t ả, b ờ h ữu vẫn có thể tiêu liên hoàn với nhau do cả hệ thống kênh tr ục tiêu và công trình trên kênh tr ục có th ể sông Nhuệ mặt cắt thiếu, nhiều ẩn hoạ, có nhiều vị trí xung yếu, chưa đ ược c ứng hoá m ặt và t ạo vận hành kết hợp hoặc tách rời. Đó là những kênh trục ở b ờ t ả sông Nhu ệ: Tô L ịch – Yên S ở, Sông liền tuyến để sử dụng đa mục tiêu, các tuyến khác như: La Khê, Vân Đình, Ngo ại Đ ộ, Qu ế, Yên S ở, Om, Khai Thái, Yên Lệnh, Duy Tiên, sông Châu; ở bờ hữu sông Nhu ệ: Cầu Ngà, La Khê, Vân Đình, Om, sông Duy Tiên, Khai Thái, Yên Lệnh, Lạc Tràng …. đ ều chưa hoàn ch ỉnh, còn thi ếu m ặt c ắt, Ngoại Độ, Quế. Các sông trục này kể cả sông Nhuệ đều bị bồi lắng, không hoàn chỉnh về mặt cắt và nhiều công trình dưới đê, dân lấn chiếm, chưa thông tuyến, nhiều vật cản, ách tắc. công trình điều tiết. Hệ số tiêu vùng này trung bình, hệ số tiêu trung binh cua vung nay 4,5-6l/s/ha, một ̀ ̉ ̀ ̀ số công trình mới nâng cấp và cải tạo đạt 7l/s/ha; n ội thành Hà NộiHà Nội: 5,6l/s/ha ( yêu cầu tiêu - Tuyến để Tả Đáy: Trong thân đê có nhiều tổ m ối và ẩn ho ạ, t ập trung nhi ều là đê t ả Đáy, Vân C ốc thực tế của khu vực nông nghiệp là 7-8l/s/ha, khu vực đô thị và công nghi ệp là 14-20l/s/ha). Các tr ạm và đê sông Đáy. Mặc dù đã được tập trung đầu tư xây dựng nhưng vân còn những điểm xung yếu . ̃ bơm lớn hầu hết mới được đầu tư và đang được tu bổ nâng cấp phục vụ tốt việc tiêu ra sông ngoài. - Tuyến đê Tả Tích, Tả Bùi, Mỹ Hà: có nguy cơ tràn, vỡ cao. - Vùng hệ thống thuỷ lợi sông Tích – Thanh Hà: G ồm toàn b ộ các đ ơn v ị hành chính còn l ại c ủa Hà - Hệ thống đê nội đồng: còn chắp vá, chưa thông tuyến, ch ưa đ ủ m ặt c ắt, ch ưa hoàn ch ỉnh, nhi ều v ị NộiHà Nội khu vực Nam sông Hồng. Vùng này được chia thành 5 ti ểu vùng tiêu: ti ểu vùng Ba Vì, trí xung yếu. Khi mực nước tiêu trong các sông trục cao, nhiều sự cố xảy ra. Nhi ều đo ạn đê ch ưa tiểu vùng tả sông Tích, tiểu vùng hữu sông Tích, tiểu vùng Thượng Thanh Hà và ti ểu vùng t ả M ỹ Hà. đảm bảo hệ số mái thiét kế (chủ yếu mái thượng lưu) dễ gây sạt lở. Hệ số tiêu hiện trạng vùng này là 4-6l/s/ha. b3. Hiện trạng nền và thoát nước đô thị + Tiểu vùng Ba Vì: gồm toàn bộ huyện Ba Vì. Do địa hình cao, bán sơn đ ịa và d ốc v ề phia sông Tích ́ nên hướng tiêu chính là đổ vào sông Tích. b3.1. Hiện trạng nền xây dựng + Tiểu vùng tả sông Tích: bao gồm các huyện Thạch Th ất, Qu ốc Oai, Ch ương M ỹ, Phúc Th ọ và Những khu vực đã xây dựng trong Hà NộiHà Nội cũ, nội thành Hà Đông cũ, nội thành Sơn Tây, các Sơn Tây nằm phía tả sông Tích , hữu sông Đáy. Hướng tiêu c ủa vùng là ra sông Tích và sông Đáy. khu đô thị mới, các khu công nghiệp, các thị trấn huyện lỵ đ ều đã xây d ưng theo cao đ ộ kh ống ch ế Đây là vùng tiêu hỗn hợp bằng động lực và tiêu tự chảy. của đồ án quy hoạch chung xây dựng, đồ án quy ho ạch chi tiết. Các làng xóm đ ều đã xây d ựng trên cao độ không bị ảnh hưởng của ngập lụt theo kinh nghiệm thực tế. + Tiểu vùng hữu sông Tích: bao gồm 4 xã Lương Sơn, m ột phần các huyện Th ạch Th ất, Qu ốc Oai, Những khu vực dự kiến phát triển phần lớn là đất nông nghi ệp, do vậy đều ph ải san g ạt, tôn n ền t ới Chương Mỹ, đô thị Sơn Tây. Hướng tiêu là ra sông Tích v ới hình th ức tiêu ch ủ y ếu là tiêu t ự ch ảy cao độ xây dựng khống chế. và bán tự chảy. Diện tích tiêu bằng động lực nằm rải rác ven bờ sông Tích. Những khu vực đô thị bị úng ngập khi mưa lớn đều do chưa có đủ c ống (chưa có c ống ho ặc c ống + Tiểu vùng Thượng Thanh Hà: chỉ có 2 xã Hương Sơn và An Phú thuộc huyện Mỹ Đức thuộc ti ểu không đủ năng lực thoát) hoặc chưa có kết nối giữa hệ thống c ống chính thành ph ố và khu v ực ho ặc vùng này. Hướng tiêu ra sông Thanh Hà sau đó đổ ra sông Đáy. do quản lý bảo dưỡng kém nên bị ách tắc dòng chảy. Các điểm dân cư ngoài đê thường bị ảnh hưởng + Tiểu vùng tả Mỹ Hà: gồm huyện Mỹ Đức. Hướng tiêu ra sông Đáy và sông Thanh Hà. ngập về mùa lũ. 19
 20. ́ ́ ́ THUYÊT MINH TOM TĂT Quy hoach chung xây dựng Tthủ đô Hà Nôi đên năm 2030 và tâm nhin đên năm 2050 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ - Nhìn chung diện tích ngập úng hàng năm trên địa bàn thành ph ố vẫn l ớn. Đ ặc bi ệt là khu v ực T ả Đáy, diện tích ngập của khu vực này những năm gần đây xấp xỉ 60.000ha. Bảng 4: Diện tích úng ngập TT Năm Diện tích ngập (ha) Ghi chú Bắc Hà Tả Đáy Hữu Đáy NộiHà Nội 1 1984 Mưa lớn tháng 11 ngập nhiều vùng 2 1994 3 Năm 2004 60972 2793 4 Năm 2005 59499 6357 58740 Khu vực trên Hà Đông ngập nặng 5 Năm 2006 6813 TB Yên Sở phải hỗ trợ cho Sông Nhuệ Mưa lớn vào cuối vụ mùa (Th11) 6 2008 56500 Nhiều khu vực Nam Thành phố ngập trong nhiều ngày b3.2. Hiện trạng thoát nước đô thị: Công tác thoát nước đô thị của cả nước nói chung, Thành phố Hà NộiHà Nội nói riêng được tiêu thoát nước theo chế độ tiêu thoát của vùng tiêu thuỷ lợi. Các khu vực phía Bắc sông Hồng, toàn b ộ khu v ực Hà Tây cũ và 4 xã Lương Sơn đều phụ thuộc vào chế độ tiêu thoát c ủa thu ỷ l ợi. Khu v ực n ội thành Hà NộiHà Nội cũ gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoang Mai, Đ ống Đa và m ột ̀ phần quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì nằm trong dự án thoát n ước Hà NộiHà Nội, với trạm bơm thoát nước đô thị riêng và có thể chủ động tiêu thoát nước. Ngoài ra, d ự án này có th ể h ỗ tr ợ m ột ph ần cho vùng tiêu thuỷ lợi sông Nhuệ. Hiện trạng các công trình tiêu: Hiện nay trên toàn thành phố đã có m ột h ệ th ống công trình tiêu r ất lớn với gần 700 trạm bơm lớn nhỏ, công suất đảm bảo tiêu cho kho ảng 70% di ện tích c ần tiêu, tuy nhiên tình trạng úng ngập vẫn thường xuyên xảy ra do chưa ch ủ đ ộng tiêu thoát cho thành ph ố c ả ở khu vực đô thị và nông nghiệp. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2