intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy trình làm dự án CNTT

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

767
lượt xem
190
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn thực hiện dự án CNTT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình làm dự án CNTT

  1. Số: Người duyệt / Ngày: Trương Xuân Nam Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày hết hiệu lực: Q UY TRÌNH LÀM PROJECT – SEMESTER 1 – ACCP2005 This document and its content are proprietary property of Hanoi-Aptech. The content of this document shall not be used, published, disclosed, or disseminated, as a whole or in part, without the written consent of Hanoi-Aptech. Reversed engineering of any or all the information is this document is prohibited.
  2. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 Revision History Date Version Description Author 06/29/2003 1.0 Created TXNam 07/25/2003 1.1 Modified TXNam 08/01/2003 1.2 Modified TXNam 08/23/2003 1.3 Modified TXNam Company Confidential Page 2 of 10
  3. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 1 Các vai trò tham gia vào quy trình....................................................................................4 1.1 Academic Administration Executive (AAE).............................................................4 1.2 Academic Head (AH)................................................................................................4 1.3 Group Leader (GL)....................................................................................................4 1.4 Project Supervisor (PS)..............................................................................................4 1.5 System Administrator (SA)........................................................................................4 2 Các tài liệu, biểu mẫu đi kèm với quy trình...................................................................4 2.1 Tài liệu hướng dẫn làm project học kỳ 1.................................................................4 2.2 Form-1: Nhật ký làm project.....................................................................................4 2.3 Form-2: Biên bản chấm project................................................................................4 2.4 Form-3: Biên bản review project..............................................................................5 3 Quy trình thực hiện Project..............................................................................................5 3.1 Các bước chuẩn bị....................................................................................................5 3.1.1 Thông báo khi bắt đầu vào khoá học................................................................5 3.1.2 Khởi động project...............................................................................................5 3.2 Bắt đầu project..........................................................................................................5 3.2.1 Chia nhóm và chỉ định nhóm trưởng, Chọn đề tài làm project.........................5 3.2.2 Đăng ký tài nguyên phòng máy để làm project..................................................6 3.3 Giai đoạn “thiết kế”.................................................................................................6 3.3.1 Thiết kế project và review.................................................................................6 3.3.2 Nộp tài liệu thiết kế..........................................................................................7 3.3.3 Đánh giá giai đoạn thiết kế...............................................................................7 3.4 Giai đoạn “thi công”..................................................................................................8 3.4.1 Xây dựng chương trình và review.....................................................................8 3.4.2 Nộp project.........................................................................................................8 3.5 Bảo vệ project...........................................................................................................8 3.5.1 Học viên chuẩn bị bảo vệ.................................................................................8 3.5.2 Thành lập hội đồng chấm project.....................................................................8 3.5.3 Bảo vệ project....................................................................................................9 3.5.4 Chấm điểm.........................................................................................................9 Company Confidential Page 3 of 10
  4. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 1 Các vai trò tham gia vào quy trình 1.1 Academic Administration Executive (AAE)  Thu nhận và quản lý các tài liệu làm project của các nhóm.  Tính và công bố điểm project. 1.2 Academic Head (AH)  Quyết định thành lập hội đồng chấm project, chỉ định nhiệm vụ của từng thành viên  trong hội đồng. 1.3 Group Leader (GL)  Cùng với giáo viên hướng dẫn đánh giá học viên trong quá trình làm project. 1.4 Project Supervisor (PS)  Chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn làm project.  Điều khiển các buổi review trong thời gian làm project.  Đánh giá kết quả làm việc của từng thành viên trong nhóm. 1.5 System Administrator (SA)  Cấp phát tài nguyên cho các nhóm khi bắt đầu làm project.  Thu nhận mã nguồn của project do các nhóm nộp.  Phụ trách kỹ thuật của giai đoạn bảo vệ project. 2 Các tài liệu, biểu mẫu đi kèm với quy trình 2.1 Tài liệu hướng dẫn làm project học kỳ 1 Là tài liệu chủ yếu dành cho học viên, trong đó hướng dẫn học viên làm project theo một quy  trình đơn giản, các mốc thời gian khi làm project và các yêu cầu phải đạt được khi hoàn thành  một giai đoạn trong quá trình làm project.  PS  dựa trên tài liệu này hướng dẫn học viên làm  project. 2.2 Form­1: Nhật ký làm project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong quá trình làm project. Biểu mẫu ghi lại danh sách  các thành viên của nhóm, các mốc thời gian chính khi làm project, các đánh giá về tài liệu  thiết kế, các thành phần project được nhóm giao nộp và các thay đổi cần chú ý trong quá  trình làm project. 2.3 Form­2: Biên bản chấm project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong buổi bảo vệ project. Giáo viên phản biện có trách  nhiệm ghi lại các ý kiến của các thành viên hội đồng trong buổi bảo vệ, bao gồm: Các ưu  điểm, các nhược điểm và điểm số của nhóm. Company Confidential Page 4 of 10
  5. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 2.4 Form­3: Biên bản review project Là  biểu   mẫu  ghi  lại  những   điểm   chính   trong   các  buổi  review  project.  PS  ghi  lại  các  điểm  chính trong buổi làm việc với nhóm, gồm: Các kết quả đã đạt được cho đến trước buổi review,  nhận xét về từng thành viên trong nhóm, nhiệm vụ phải làm trong thời gian tiếp theo. Các  biểu mẫu này là tài liệu chính để đánh giá từng thành viên trong nhóm. 3 Quy trình thực hiện Project 3.1 Các bước chuẩn bị (Bước này khởi động quá trình làm project trong học viên bằng cách cung cấp cho học viên  các thông tin nhắm xây dựng được kế hoạch học tập để có đầy đủ kiến thức làm project). 3.1.1 Thông báo khi bắt đầu vào khoá học Thời điểm: Lớp bắt đầu khóa học. Việc:  AH thông báo cho toàn thể học viên về việc học viên cần phải có 20% kiến thức làm  project là tự học.  AAE Phát cho học viên tài liệu “hướng dẫn làm project học kỳ 1 ­ ACCP2005”. 3.1.2 Khởi động project Thời điểm: Lớp kết thúc môn học “HTML, DHTML and JavaScript” Việc:  SP thông báo với lớp về các vấn đề sau: o Học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về ASP để làm project của học kì I  sau khi học xong Concepts of RDBMS and SQL Server 2000. o Cung cấp các hướng dẫn về tài liệu để học viên tự đặt kế hoạch học thêm. o Lịch làm WorkShop để giới thiệu về ASP cho các học viên trong lớp. o Nhắc nhở học viên đọc kỹ phần quy định về chia nhóm và chọn đề tài trong tài  liệu “hướng dẫn làm project học kỳ 1 ­ ACCP2005” để các học viên trong lớp xúc  tiến việc chia nhóm và suy nghĩ về đề tài làm project. 3.2 Bắt đầu project 3.2.1 Chia nhóm và chỉ định nhóm trưởng, Chọn đề tài làm project Thời điểm: PRJ­T1 Lớp chia thành các nhóm, một nhóm gồm 3 hoặc 4 thành viên. Giáo viên hướng dẫn  chỉ định một trưởng nhóm (có tham khảo ý kiến các thành viên trong nhóm), trưởng nhóm có  nhiệm vụ đại diện cho nhóm làm việc với giáo viên hướng dẫn, quản trị mạng, giáo vụ,… Company Confidential Page 5 of 10
  6. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 Nhóm trưởng và các thành viên chọn đề tài làm project hoặc bốc thăm , đề tài phải  phù hợp với yêu cầu làm project và phải được giáo viên hướng dẫn đồng ý. Giáo viên hướng  dẫn có thể gợi ý các đề tài thích hợp cho học viên. Giáo viên hướng dẫn lập danh sách các nhóm, tên các thành viên trong nhóm và tên  đề tài project gửi lại cho AAE (theo FORM­1). Form cần lấy đầy đủ chữ ký của các thành viên  trong nhóm. Tất cả các mốc thời gian trên form, ngoại trừ thời điểm bảo vệ project, phải được  điền đầy đủ (gồm thờì điểm bắt đầu làm project = PRJ­T1, thời điểm nộp thiết kế = PRJ­T1+  9 tuần, thời điểm nộp toàn bộ project = PRJ­T10+ 13 tuần). AAE nhận đăng ký, lưu giữ lại để làm hồ sơ về project. 3.2.2 Đăng ký tài nguyên phòng máy để làm project Thời điểm: ngay sau PRJ­T1 hoặc PRJ­T2. Việc: Trưởng nhóm dựa trên danh sách các nhóm làm project yêu cầu SA tạo thư mục, cấp  quyền   để   làm   việc   chung   cho   từng   nhóm   trên   máy   APTECH03  (\\APTECH03\PROJECTS\\SEMI\GROUP). PHÂN PHỐI THỜI GIAN LÀM PROJECT (NẾU THEO ĐÚNG LỊCH TRÌNH) PRJ-T1 Proj-Design Chuẩn bị Thiết kế (9 tuần) Thi công (4 tuần) 1 tuần Nộp đăng Nộp thiết Nộp toàn Bảo vệ ký project kế project bộ project project 3.3 Giai đoạn “thiết kế” 3.3.1 Thiết kế project và review Thời gian: Từ PRJ­T1 đến PRJ­T4 Giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn này, gồm:  Hướng dẫn học viên làm project theo đúng quy trình của APTECH.  Hỗ trợ học viên trong những vấn đề khó của việc thiết kế phần mềm.  Tổ chức các buổi review để các thành viên trong nhóm nhìn lại quá trình làm việc của  mình,   học   tập   được   cách   làm   phối   hợp   làm   việc   nhóm,   học   các   kiến   thức   trong  design. Biên bản làm việc của các buổi review này được ghi theo FORM­3. Company Confidential Page 6 of 10
  7. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003  Ghi nhận quá trình làm việc, sự tích cực làm việc và đóng góp của từng thành viên  vào giai đoạn này (để có sự đánh giá công bằng và chính xác về điểm số project sau  cùng cho học viên). 3.3.2 Nộp tài liệu thiết kế Thời gian: Trước buổi PRJ­T4 (có thể nộp bản mềm trước để xem xét các sai sót). Sau 9 tuần làm phần “thiết kế”, các nhóm phải nộp phần tài liệu thiết kế cho  AAE, tài liệu  phải viết và đóng quyển theo quy định. 3.3.3 Đánh giá giai đoạn thiết kế  GL  và giáo viên hướng dẫn xem xét tài liệu thiết kế của nhóm, sau đó đưa ra đánh  giá.  Đánh giá có thể gồm một trong loại sau, đánh giá này dựa trên QUY­ĐỊNH­1: o Thiết kế đạt: Thiết kế bảo đảm được các yêu cầu đặt ra. o Thiết kế hỏng: Thiết kế không bảo đảm được các yêu cầu cơ bản hoặc phạm  phải các sai lầm nghiêm trọng, nhóm sẽ bị tính là đã 1 lần fail project. Nhóm  phải làm lại tài liệu thiết kế, bị phạt 10% số điểm làm project và phải nộp lại  sau 1 tuần, thời gian một tuần này lấy từ một tuần chuẩn bị bảo vệ Project.  Các đánh giá này được ghi tiếp vào FORM­1 (lấy từ AAE).  Nếu sau 1 tuần nhóm thiết kế hỏng không nộp lại tài liệu thiết kế sẽ xem như hỏng  toàn bộ project, nhóm sẽ phải chọn lại đề tài và làm lại từ đầu với lớp sau, giáo viên  hướng dẫn không có nhiệm vụ hướng dẫn tiếp. PHÂN PHỐI THỜI GIAN LÀM PROJECT CHẬM THIẾT KẾ 1 TUẦN PRJ-T1 Proj-Design Thiết kế (10 tuần) Thi công (4 tuần) Nộp đăng Nộp lại Nộp toàn ký project thiết kế bộ project project Bảo vệ project Company Confidential Page 7 of 10
  8. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 3.4 Giai đoạn “thi công” 3.4.1 Xây dựng chương trình và review Thời gian: Từ sau PRJ­T4 đến PRJ­T10. Giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn này, gồm:  Hướng dẫn học viên làm project theo đúng quy trình của APTECH.  Chỉ dẫn cho học viên cách thức giải quyết những vấn đề khó trong project.  Tổ chức các buổi review để các thành viên trong nhóm nhìn lại quá trình làm việc của  mình. Biên bản làm việc của các buổi review này được ghi theo FORM­3.  Ghi nhận quá trình làm việc, sự tích cực làm việc và đóng góp của từng thành viên  vào giai đoạn này (để có sự đánh giá công bằng và chính xác về điểm số project sau  cùng cho học viên). 3.4.2 Nộp project Thời gian: 1 tuần sau PRJ­T10. Nhóm nộp toàn bộ đề tài cho trung tâm, cụ thể như sau:  Giải pháp của project (mã nguồn của chương trình), nộp cho SA.  Phần còn lại của tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu này được nộp cho AAE.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Admin, tài liệu này được nộp cho AAE.  Hoàn thành phần “giao nộp project” của FORM­1 (lấy từ AAE). 3.5 Bảo vệ project 3.5.1 Học viên chuẩn bị bảo vệ Hai ngày trước khi bảo vệ project, nhóm chuẩn bị bảo vệ project, công việc chuẩn bị gồm các  việc cụ thể sau:  Sao chép các tài liệu dùng để bảo vệ project lên của máy SA, máy SA sẽ dùng làm  máy client để demo sản phẩm trong buổi bảo vệ project, các tài liệu bao gồm: o Slide dạng PowerPoint dùng để giới thiệu project. o File dữ liệu Microsoft Access hoặc Database để add vào SQL Server trung  tâm dùng trong project (để xem và phản biện thiết kế database).  Cài đặt sản phẩm lên máy tính do SA chỉ định để dùng demo trong bảo vệ project.  Nếu  không   hoàn   thành   được hai  việc  trên,   nhóm  được  xem  như   không   bảo   vệ   kịp  project. Nhóm sẽ phải bảo vệ lại ở lần sau (chỉ làm lại phần cài đặt) và bị trừ 10% số  điểm project. 3.5.2 Thành lập hội đồng chấm project AH thành lập hội đồng chấm project theo FORM­2, cụ thể như sau:  Hội đồng gồm 3 thành viên, trong đó nhất thiết phải có giáo viên hướng dẫn.  Chỉ định cụ thể thành viên phản biện cho mỗi project. Company Confidential Page 8 of 10
  9. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003  Thành viên phản biện project có trách nhiệm xem xét kĩ project phải phản biện để có  thể phản biện một cách chính xác.  Thành   viên   phản   biện   project   nào   có   trách   nhiệm  ghi  chú   các  ý  kiến   nhận   xét   về  project và thành viên làm project đó, các ý kiến này là tài liệu chính để đánh giá toàn  bộ project. 3.5.3 Bảo vệ project Với mỗi nhóm làm project, việc bảo vệ project sẽ diễn ra như sau:  Chuẩn bị: Nhóm có 2 phút để chuẩn bị (ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị slide).  Thuyết trình:  Nhóm cử một người thuyết trình theo slide đã có sẵn trên máy local,  việc thuyết  trình   không  được kéo  dài  quá  10  phút.  Nếu   thời  gian  trình   bày  quá  10  phút, việc thuyết trình sẽ được yêu cầu ngắt và nhóm sẽ bị trừ điểm.  Demo chương trình:  Chương trình được demo trong vòng tối đa 20 phút, trong đó  trọng tâm nói về các chức năng quan trọng của chương trình, các chức năng không  quan trọng chỉ cần nói lướt qua. Nếu demo chương trình quá 20 phút, demo sẽ được  yêu cầu ngắt và nhóm sẽ bị trừ điểm  Hội đồng hỏi: Các thành viên trong hội đồng có quyền hỏi bất kỳ thành viên nào. Tất  cả các thành viên trong nhóm đều sẽ được hỏi, các câu hỏi liên quan đến các nội  dung sau: a. Các phần việc mà thành viên đó tham gia (cả coding và document). b. Quy trình làm dự án:  Nhiệm vụ của từng phần trong quy trình.  Kết quả của từng phần trong quy trình. c. Các kiến thức khác liên quan đến các công cụ và ngôn ngữ sử dụng trong  việc xây dựng Project  Nhận xét: Hội đồng sẽ cho nhận xét về project (chủ yếu là giáo viên phản biện). Chú ý: Các buổi bảo vệ sẽ có danh sách bảo vệ được công bố trước, nếu đên lượt nhóm nào bảo vệ mà sau 5 phút không có mặt, hoặc cố tình kéo dài thời gian chuẩn bị thì sẽ bị chấm trượt. 3.5.4 Chấm điểm Việc chấm điểm project được tiến hành ngay trong quá trình bảo vệ và được công bố không  quá 4 ngày sau buổi bảo vệ.  Các giáo viên trong hội đồng cho điểm từng phần theo FORM­2 và nộp lại cho AAE  ngay sau buổi bảo vệ.  AAE dựa trên công thức có sẵn tính và công bố điểm project của mỗi nhóm. Company Confidential Page 9 of 10
  10. Hanoi-Aptech Quy trình làm Project – Semester 1 – ACCP2003 Company Confidential Page 10 of 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2