Quy trình vận hành chuẩn 2

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
28
download

Quy trình vận hành chuẩn 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 2

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH XUAÁT NGUYEÂN VAÄT LIEÄU VAØO SAÛN XUAÁT SOP soá : D-02-08-03.0 Trang : 1/2 Ngaøy hieäu löïc : 1-Apr-02 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích Baûo ñaûm nguyeân vaät lieäu ñöa vaøo saûn xuaát ñuùng chuûng loaïi , tình traïng chaát löôïng , theo nguyeân taéc FIFO vaø ñöôïc caäp nhaät trong heä thoáng kòp thôøi 2. Ñònh nghóa + FIFO : nguyeân taéc vaøo tröôùc thì ra tröôùc , FIFO ñöôïc laáy theo ngaøy release cuûa QC + Khu NVL daønh cho saûn xuaát : ñöôïc keû oâ xanh laù caây , coù daùn nhaõn teân nguyeân vaät lieäu vaø ñöôïc thoâng baùo roäng raõi cho nhaân vieân . + Nguyeân vaät lieäu : bao goàm caùc loaïi nguyeân lieäu , bao bì vaø phuï lieäu duøng cho saûn xuaát . 3. Quy trình 3.1 Nhaân vieân kho caên cöù vaøo keá hoaïch saûn xuaát vaø ñònh möùc nguyeân vaät lieäu ( BOM ) ñeå döï truø loaïi vaø soá löôïng nguyeân vaät lieäu seõ xuaát cho saûn xuaát . Nhaân vieân kho coù traùch nhieäm ñoái chieáu vôùi baùo caùo toàn kho vaø thoâng baùo cho boä phaän keá hoaïch khi löôïng toàn kho döôùi möùc quy ñònh . 3.2 Nhaân vieân kho xuaát theo FIFO caùc nguyeân vaät lieäu bao bì ñaõ release vaøo khu NVL daønh cho saûn xuaát , ñaët ñuùng vò trí vôùi ñaày ñuû nhaõn tình traïng . 3.3 Caäp nhaät heä thoáng . 3.4 Nhaân vieân saûn xuaát chæ ñöôïc laáy nguyeân vaät lieäu coù nhaõn release vaøo saûn xuaát töø khu NVL daønh cho saûn xuaát , trong tröôøng hôïp khoâng thaáy nhaõn release phaûi baùo ngay cho tröôûng boä phaän hoaëc nhaân vieân kho . KHOÂNG ÑÖÔÏC MANG NGHUYEÂN VAÄT LIEÄU VAØO SAÛN XUAÁT MAØ KHOÂNG BIEÁT NGUYEÂN VAÄT LIEÄU ÑOÙ COÙ ÑÖÔÏC RELEASE HAY CHÖA .
  2. SOP soá : : D-02-08-03.0 Trang : 2/2 QUY TRÌNH XUAÁT NGUYEÂN VAÄT LIEÄU VAØO SAÛN XUAÁT 3.5 Kieåm tra teân , maõ soá nguyeân vaät lieäu vôùi PR form hoaëc keá hoaïch saûn xuaát tröôùc khi mang vaøo saûn xuaát , neáu thaáy sai phaûi baùo cho tröôûng boä phaän hoaëc nhaân vieân kho . KHOÂNG ÑÖÔÏC MANG VAØO SAÛN XUAÁT CAÙC NGUYEÂN VAÄT LIEÄU KHOÂNG ÑUÙNG MAÕ SOÁ . 3.6 Nhaân vieân saûn xuaát mang nguyeân vaät lieäu vaøo saûn xuaát theo FIFO . 3.7 Nhaân vieân saûn xuaát ghi laïi soá lot , soá löôïng söû duïng vaøo PR form . Caùc nguyeân vaät lieäu khoâng söû duïng heát ñöôïc mang ñeå laïi khu NVL daønh cho saûn xuaát theo ñuùng vò trí . 3.8 Vaøo cuoái ñôït saûn xuaát , nhaân vieân kho ñoái chieáu soá löôïng ñaõ xuaát vaøo khu NVL daønh cho saûn xuaát vaø soá löôïng coøn laïi ñeå laøm phieáu xuaát NVL cho saûn xuaát . Phieáu xuaát NVL cho saûn xuaát coù chöõ kyù cuûa tröôûng boä phaän saûn xuaát ñöôïc laäp thaønh 3 baûn : 1 baûn löu taïi xöôûng , 1 baûn löu taïi kho , 1 baûn gôûi keá toaùn .
Đồng bộ tài khoản