Quy trình vận hành chuẩn 4

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
38
download

Quy trình vận hành chuẩn 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 4

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ HAØNG HOÛNG SOP soá : D-02-11-01.0 Trang : 1/3 Ngaøy hieäu löïc : 1-Apr-02 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong . Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích + Ñöa ra moät quy trình cho vjieäc xöû lyù baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm khoâng ñaït chaát löôïng quy ñònh . 2. Phaïm vi aùp duïng + SOP naøy aùp duïng cho caùc baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm vaø nguyeân vaät lieäu ñaõ ñöa vaøo saûn xuaát . + Caùc nguyeân vaät lieäu khoâng ñaït chaát löôïng ñöôïc phaùt hieän töø ñaàu vaø khoâng ñöa vaøo saûn xuaát khoâng ñöôïc ñeà caäp trong SOP naøy . 3. Ñònh nghóa + Baùn thaønh phaåm , bao bì hoûng : caùc saûn phaåm bò loaïi ra treân daây chuyeàn saûn xuaát maø khoâng theå rework ñöôïc . + Nguyeân lieäu : caùc nguyeân lieäu phaùt hieän bò nhieãm baån , hö hoûng trong quaù trình söû duïng . + Thaønh phaåm hoûng :thuøng hoaëc goùi saûn phaåm bò raùch , beå , moùp meùo . Phaân loaïi : * Loaïi A : thuøng bò beå , raùch , moùp meùp nhöng caùc goùi saûn phaåm beân trong vaãn saïch seõ , goùi khoâng bò traày xöôùc , raùch . * Loaïi B : Goùi môùi bò raùch hoaëc veát raùch nhoû , saûn phaåm beân trong coøn toát . * Loaïi C : goùi saûn phaåm raùch , beå , saûn phaåm beân trong bò nhieãm baån , raùch deã daøng nhaän bieát baèng maét thöôøng . QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ HAØNG HOÛNG SOP soá : D-02-11-01.0 Trang : 2/3
  2. 4. Quy trình 4.1 Ñoái vôùi baùn thaønh phaåm , bao bì : boä phaän saûn xuaát seõ : + Ñieàn soá löôïng hoûng vaøo PDR cuoái moãi ca saûn xuaát + Treo nhaõn Reject vaø chuyeån sang khu vöïc chöùa haøng hoûng cuoái moãi ca saûn xuaát . 4.2 Ñoái vôùi nguyeân lieäu : boä phaän saûn xuaát baùo cho Tröôûng ca . Tröôûng ca laøm vieäc vôùi caùc boä phaän khaùc ñeå ñeà ra quy trình xöû lyù rieâng . 4.3 Ñoái vôùi thaønh phaåm : + Caùc thuøng hoaëc goùi saûn phaåm bò raùch , beå , moùp meùo ñöôïc xöû lyù theo quy trình sau : Böôùc Haøng hoûng Haønh ñoäng Traùch nhieäm 1 + Do löu kho + Laäp bieân baûn haøng hoûng + Kho + Do vaän chuyeån + Laäp bieân baûn haøng hoûng + Taøi xeá & nhaân vieân theo doõi + Do khaùch haøng + CS gôûi phieáu yeâu caàu ñoåi haøng ñaõ + Boä phaän phuï traùch khaùch traû laïi ñöôïc chaáp nhaän ñeán boä phaän kho haøng ( CS ) 2 + Taäp trung vaøo vò trí , treo nhaõn On hold + Kho + Laäp phieáu tieáp nhaän haøng hoûng + Kho 3 + Tieán haønh phaân loaïi , chaäm nhaát laø + Kho moät tuaàn . 4 + Loaïi A + Ñoùng thuøng laïi , soá lot treân thuøng ñöôïc + Kho laáy theo ngaøy ñoùng thuøng , daùn nhaõn + Loaïi B release , chuyeån vò trí . + Kho + Ñoùng goùi&thuøng laïi , chuyeån vò trí + Loaïi C rieâng , söû duïng cho donation hoaëc noäiboä + Kho + Daùn nhaõn reject , chuyeån sang khu vöïc chöùa haøng hoûng . 5 + Loaïi A + Baùo caùo keát quaû ñoùng goùi + Kho + Loaïi B + Laøm giaáy ñeà nghò thanh lyù + Kho + Loaïi C + Laøm giaáy ñeà nghò thanh lyù + Kho
  3. QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ HAØNG HOÛNG SOP soá : D-02-11-01.0 Trang : 3/3 4.4 Quy trình xöû lyù bao bì , baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm ñaõ reject : tröôùc khi ñem ñoå hoaëc xöû lyù beân ngoaøi phaûi baûo ñaûm caùc saûn phaåm khoâng coøn taùi söû duïng ñöôïc nhaèm ngaên chaän vieäc laøm haøng giaû hoaëc baùn laïi cho ngöôøi tieâu duøng . 5. Phuï luïc : Giaáy ñeà nghò thanh lyù taøi saûn
  4. ÑOÀNG AN FACILITY ASSET DISPOSAL REQUEST (ÑEÀ NGHÒ THANH LYÙ TAØI SAÛN) Date (Ngaøy):……………………. Reason for disposing (Lyù do thanh lyù): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …… … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………. This requests the authorization to dispose the followings (Ñeà nghò cho pheùp thanh lyù caùc taøi saûn sau): Items Year acquired Unit Quantity Original cost (Naêmsd) Teân taøi saûn Ñôn vò Soá löôïng Nguyeân giaù (1) (2) (3) (4) Suggested Disposal Methods (Phöông phaùp thanh lyù) 1) Scrapping: [ ] 2) Selling: [ ] 3) Donation: [ [ Huûy boû Baùn thanh lyù Cho töø thieän Ngöôøi ñeà nghò : Ngöôøi taùn thaønh : ______________ __________________ Authorized Signature (Kyù duyeät): ________________________
Đồng bộ tài khoản