Quy trình vận hành chuẩn 5

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
31
download

Quy trình vận hành chuẩn 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 5

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH NHAÄP & XUAÁT THAØNH PHAÅM SOP soá : D-02-11-02.0 Ngaøy hieäu löïc : 15-Apr-02 Trang : 1/1 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích + Cung caáp moät quy trình xöû lyù thaønh phaåm töø khi nhaäp kho töø boä phaän saûn xuaát ñeán khi xuaát kho . + Baûo ñaûm xuaát kho thaønh phaåm ñaõ ñöôïc release , ñuùng chuûng loaïi , soá löôïng , theo nguyeân taéc FIFO. 2. Ñònh nghóa + FIFO : nguyeân taéc vaøo tröôùc ra tröôùc , thaønh phaåm ñöôïc tính FIFO theo soá lot saûn xuaát . 3. Quy trình 3.1 Nhaäp kho thaønh phaåm : Böôùc Haønh ñoäng Traùch nhieäm 1 Daùn nhaõn thoâng tin saûn xuaát Boä phaän ñoùng goùi 2 Ñöa vaøo vò trí trong kho, ñieàn vaø treo theû kho , nhaõn On hold Boä phaän ñoùng goùi 3 Caäp nhaät trong heä thoáng Kho 4 Kieåm tra thaønh phaåm vaø chuyeån traïng thaùi treân heä thoáng QC 5 Kieåm tra soá löôïng , treo nhaõn Release hoaëc Reject , caäp nhaät Kho heä thoáng . 3.2 Xuaát kho thaønh phaåm : chæ ñöôïc xuaát haøng ñaõ ñöôïc release + Haøng ñuôïc xuaát theo nguyeân taéc FIFO + Boä phaän kho vieát “ Phieáu xuaát kieâm Leänh ñieàu ñoäng noäi boä “ vôùi ñaày ñuû thoâng tin: maõ haøng, teân haøng, soá löôïng, soá lot, nôi nhaän haøng, nôi xuaát haøng, bieån soá xe chôû haøng coù chöõ kyù cuûa ngöôøi xuaát haøng, taøi xeá, ngöôøi kieåm tra + Taøi xeá giöõ lieân 1, 2, 3 ñeå thanh toaùn tieàn xe vaø gôûi cho boä phaän nhaän haøng, thuû kho giöõ lieân 4 + Sau khi nhaän haøng, thuû kho beân nhaän kyù nhaän vaø gôûi laïi lieân 2 cho beân xuaát haøng 4. Phuï luïc : PHIEÁU XUAÁT kieâm LEÄNH ÑIEÀU ÑOÄNG NOÄI BOÄ
Đồng bộ tài khoản