Quy trình vận hành chuẩn 7

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
15
download

Quy trình vận hành chuẩn 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 7

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN Quy trình release saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng SOP soá : D-02-14-02.0 Trang : 1 of 1 Ngaøy hieäu löïc : 30-Aug-02 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích Nhaèm xaùc ñònh quy trình ra quyeát ñònh release ñoái vôùi haøng khoâng ñaït yeâu caàu chaát löôïng 2. Phaïm vi aùp duïng SOP naøy aùp duïng cho nguyeân lieäu, bao bì, thaønh phaåm taïi nhaø maùy Ñoàng An 3. Ñònh nghóa + OOS : khoâng ñaùp öùng caùc tieâu chuaån chaát löôïng quy ñònh trong Raw Material Specification, Packaging Material Specification, Formula card 4. Vai troø – Traùch nhieäm + QA/QC : ñieàu tra nguyeân nhaân daãn ñeán keát quaû OOS, chuaån bò moïi döõ lieäu lieân quan nhö caùc taøi lieäu kyõ thuaät, caùc maãu thöû, phöông phaùp thöû, keát quaû caùc laàn thöû nghieäm . . . + Planning : laøm vieäc vôùi supplier khi coù söï coá veà OOS nhö yeâu caàu cung caáp theâm caùc keát quaû thöû nghieäm, caùc taøi lieäu kyõ thuaät lieân quan ñeán chæ tieâu chaát löôïng ñoù + Giaùm ñoác nhaø maùy laøm vieäc vôùi caùc boä phaän beân ngoaøi nhaø maùy Ñoàng An + Giaùm ñoác nhaø maùy Bình Döông quyeát ñònh hoaëc uûy quyeàn cho ngöôøi quyeát ñònh release haøng OOS. 5. Quy trình + Boä phaän QC laáy maãu theo höôùng daãn cuûa SOP D-02-12-11.* + Khi keát luaän keát quaû thöû nghieäm bò OOS, ban laõnh ñaïo seõ caân nhaéc moïi yeáu toá lieân quan ñeán chæ tieâu chaát löôïng bò OOS ñeå quyeát ñònh reject hay vaãn coù theå release + Neáu coù theå release, boä phaän QA/QC, Planning, Operation seõ taäp hôïp caùc soá lieäu, taøi lieäu caàn thieát cuøng baûn giaûi trình lyù do coù theå release. + Giaùm ñoác nhaø maùy kyù duyeät baûn giaûi trình vaø laøm vieäc tieáp vôùi caùc boä phaän coù lieân quan cuûa coâng ty ñeå taäp hôïp theâm döõ lieäu ( neáu caàn ) + Giaùm ñoác nhaø maùy laøm vieäc vôùi Giaùm ñoác nhaø maùy Bình Döông ñeå ñaït söï chaáp thuaän release cho loâ haøng + Giaùm ñoác nhaø maùy chæ ñaïo nhöõng haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa caàn thieát ñeå traùnh laäp laïi. + Caùc keát quaû thöû nghieäm, baûn giaûi trình, haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa vaø quyeát ñònh release phaûi ñöôïc löu hoà sô
Đồng bộ tài khoản