Quy trình vận hành chuẩn 8

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
21
download

Quy trình vận hành chuẩn 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống số lot cho nguyên vật liệu và thành phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 8

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN HEÄ THOÁNG SOÁ LOT CHO NGUYEÂN VAÄT LIEÄU & THAØNH PHAÅM SOP soá : D-02-14-01.0 Trang : 1/2 Ngaøy hieäu löïc : Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích : Cung caáp heä thoáng soá lot cho nguyeân vaät lieäu & thaønh phaåm nhaèm kieåm soaùt vaø truy veát saûn phaåm khi caàn thieát . 2. Phaïm vi aùp duïng : SOP naøy aùp duïng cho nguyeân vaät lieäu & thaønh phaåm taïi nhaø maùy Ñoàng An . 3. Ñònh nghóa : + Ngaøy saûn xuaát baét ñaàu töø ñaàu giôø saûn xuaát cuûa ca saûn xuaát ñaàu tieân trong ngaøy . 4. Quy trình : 4.1 Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu : 4.1.1 Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu coù soá lot cuûa nhaø cung caáp : soá lot ñöôïc laáy theo soá lot cuûa nhaø cung caáp . 4.1.2 Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu khoâng coù soá lot cuûa nhaø cung caáp : + Soá lot ñöôïc laáy nhö sau: Teân NVL - yyddd.z , trong ñoù : * Teân NVL : ñöôïc vieát taét sao cho deã hieåu nhaát . * yy : hai chöõ soá cuoái cuøng cuûa naêm , ví duï 2001 laø 01. * ddd : ngaøy nhaäp nguyeân vaät lieäu laáy theo Juliandate do QA phaùt haønh haøng naêm , ví duï ngaøy 02 thaùng 01 laø 002 . * z : ñôït nhaäp haøng cho loâ haøng . Chæ ghi cho laàn nhaäp thöù hai trôû ñi . + Ñoái vôùi caùc loâ haøng maø nhaø cung caáp khoâng giao ñuû soá löôïng ( theo PO ) trong ngaøy. * Cho nguyeân vaät lieäu mua trong nöôùc : nhaø cung caáp giao cuøng PO nhöng lieân tuïc nhieàu ngaøy thì coi ngaøy nhaäp laàn ñaàu tieân laøm chuaån, caùc ngaøy nhaän haøng sau ñoùù ñeàu söû duïng soá Lot ñöôïc caáp töø ngaøy ñaàu tieân vôùi soá laàn nhaäp töông öùng .
  2. HEÄ THOÁNG SOÁ LOT CHO NGUYEÂN VAÄT LIEÄU & SOP soá : D-02-14-01.0 Trang : 2/2 THAØNH PHAÅM * Cho nguyeân vaät lieäu nhaäp : nhaø cung caáp giao cuøng PO nhöng neáu giao ngaøy khaùc nhau thì phaûi ban haønh soá Lot khaùc nhau ( soá Lot theo ngaøy nhaän ) 4.1.3 Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu coù soá lot cuûa nhaø cung caáp nhöng ñoïc khoâng roõ hoaëc nhaø cung caáp giao nhieàu lot trong cuøng moät ñôït nhöng khoâng ñaùnh soá ñaày ñuû treân caùc thuøng , bao hoaëc drum : aùp duïng nhö tröôøng hôïp khoâng coù soá lot cuûa nhaø cung caáp . 4.2 Ñoái vôùi thaønh phaåm : Soá lot cuûa thaønh phaåm ñöôïc laáy theo ngaøy ñoùng goùi saûn phaåm vaø ñöôïc goïi laø code date . + Code date ñöôïc in taïi vò trí troáng treân bao poly bag vaø treân thuøng hoaëc bulk bao goàm hai haøng . Haøng 1 : bao goàm caùc kyù töï vaø soá sau : YYYYMMDD - YYYY : naêm saûn xuaát • MM : thaùng saûn xuaát • DD : ngaøy saûn xuaát • - Haøng 2 : bao goàm caùc kyù töï vaø soá nhö sau : abbb212001 , trong ñoù : * a : kyù töï cuoái cuûa naêm , ví duï 2002 laø 2 * bbb : ngaøy saûn xuaát laáy theo Juliandate do QA phaùt haønh haøng naêm , ví duï ngaøy 02 thaùng 01 laø 002 . * 2120 : kyù hieäu nhaø maùy P&G . * 01 : kyù hieäu daây chuyeàn ( hieän taïi chæ coù 1 daây chuyeàn )
Đồng bộ tài khoản