Quyết Định Số: 665/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 665/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA phúc HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 665/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTCỘNG PHỦ NAM HÒA XÃ ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỘI -------------- CHỦ Số: 665/QĐ-TTg NGHĨA Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010 VIỆT NAM Độc lập – QUYẾT ĐỊNH Tự do – VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA Hạnh HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH phúc ------------ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1290/BNN-TY ngày 5 tháng 5 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại văn bản số 702/UBND-VP ngày 26 tháng 4 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại các công văn số 5721/BTC-TCDT, 5722/BTC-TCDT ngày 7 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 55.000 lít thuốc sát trùng Benkocid; 23.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh, cụ thể: - Tỉnh Hải Dương: 23.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 10.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. - Tỉnh Hưng Yên: 20.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. - Tỉnh Nam Định: 15.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. - Tỉnh Hà Nam: 10.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, thuốc sát trùng nêu trên thực hiện
  2. theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Nguyễn Sinh Hùng các Vụ: KTN, ĐP; - Lưu: VT, KTTH (3). THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 665/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1290/BNN-TY
  3. ngày 5 tháng 5 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại văn bản số 702/UBND- VP ngày 26 tháng 4 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại các công văn số 5721/BTC- TCDT, 5722/BTC-TCDT ngày 7 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 55.000 lít thuốc sát trùng Benkocid; 23.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh, cụ thể: - Tỉnh Hải Dương: 23.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 10.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. - Tỉnh Hưng Yên: 20.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. - Tỉnh Nam Định: 15.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. - Tỉnh Hà Nam: 10.000 lít thuốc sát trùng Benkocid. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Nguyễn Sinh Hùng các Vụ: KTN, ĐP; - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản