intTypePromotion=1

Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
127
lượt xem
38
download

Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  226/2002/Q§­N H N N   ® h n g µ y 26  th¸ng 3 n¨ m  2002 c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th N v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n  u a  c¸c t æ  c h ø c  q c u n g   n g   Þ c h   ô  thanh to¸n  ø d v Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam;  Ët  Lu c¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  µy  12­ ng 12­ 1997. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ:     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  quyÕt  nh   µy  ®Þ n “quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n”. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay  Õ  th cho  Quy Õt  nh   è  Q§/NH1   µy  2­ ®Þ s 22­ ng 21­ 1994  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ó   Ö  h Nh n   h Th l thanh  to¸n kh«ng  ïng  Òn  Æt,    d ti m Quy Õt  nh   è  ®Þ s 144­ Q§­NH1   µy  6­ ng 30­ 1994  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícvÒ   iÒu  Ön  ùc hiÖn  n  ® ki th   thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn  Æt   i víic¸c d ti m ®è       Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc   tr c¸c ®¬ v c li   thu   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c tæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  ö  ông  Þch  ô     sd d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n q u a  c¸c    t æ  c h ø c c u n g  ø n g  d Þ c h  v ô  thanh to¸n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 226  µy  th¸ng3  ng 26    n¨m  2002  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông  1. §  î   ph vi¸p d 1­ Quy  Õ   µy    ông    ch n ¸p d cho    i t ng ho¹t®éng  c¸c®è  î     thanh    to¸nsau: a) Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,  bao  å m: g ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   íi y  äit¾tlµNg ©n  µng  µ   íc);   h Nh n     (d  ®© g       h Nh n ­  C¸c  ©n   µng  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  Ng h th l v ho   theo  Ët    chøc  Ýn  Lu c¸c tæ  t dông, bao  å m:  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng    g Ng h th m  h ph¸ttr Ón,Ng ©n   µng   i   h ®Ç u   , Ng ©n   µng  Ýnh  t  h ch s¸ch,Ng ©n   µng  îp    µ    h h t¸c v c¸c  ¹  ×nh  ©n   lo ih Ng hµng  kh¸c;    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ­Qu t d nh d Trung  ng; ¬ ­ C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td kh«ng ph¶ilµ Ng ©n   µng  îc Ng ©n   µng  µ      h ®  h Nh níccho  Ðp  µm  Þch  ô    ph ld v thanh  to¸n. ­ C¸c  chøc    tæ  kh¸ckh«ng    ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  îcNg ©n  µng  µ   td ®  h Nh níccho  Ðp  µm  Þch  ô    ph ld v thanh  to¸n. b) Ng êisö  ông  Þch  ô     d d v thanh    µc¸ctæ  to¸nl     chøc,c¸nh©n.    2­ Quy  Õ   µy    ông    ch n ¸p d cho    ¹t®éng  c¸cho   thanh    to¸ntrong nícvµ  èc      qu tÕ  qua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn      to¸nth   trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam, bao  å m: g a) M ë   µikho¶n    t  thanh  to¸n; b) Thùc  Ön  µ  ö  ông  Þch  ô    hi v s d d v thanh  to¸n; c)Tæ     chøc  µ  v tham      Ö   èng  giac¸ch th thanh  to¸n. 3­  äi  ¹t®éng  M ho   thanh to¸n qua    chøc    c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸nph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña      th     ®Þ c Quy  Õ   µy  µ      ch n v c¸c v¨n b¶n quy  nh   ®Þ cô  Ó  th kh¸c cña  ©n   µng  µ   íc cã  ªnquan  n     ¹t®éng    Ng h Nh n   li   ®Õ c¸c ho   thanh  to¸n. §i Ò u    Òu  Ön  2. §i ki cung  øng  Þch  ô  d v thanh    i víic¸c tæ  to¸n®è       chøc  kh¸ckh«ng    ph¶ilµNg ©n  µng.    h 1­  Öc  ë   µikho¶n, thùc  Ön    Þch  ô  Vi m t     hi c¸c d v thanh to¸n cña    Kho  ¹c b  Nhµ   íc thùc  Ön  n  hi theo    c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  µ      ch n v c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   2­  Öc  ë   µikho¶n, thùc  Ön    Þch  ô  Vi m t     hi c¸c d v thanh to¸n cña  ü   Ýn    Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   theo    c¸c quy  nh  ®Þ trong quy  Õ   µy    ch n vµ    c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li  
 3. 3 3­  Öc  ë   µikho¶n, thùc  Ön    Þch  ô  Vi m t     hi c¸c d v thanh  to¸n cña  ü   Ýn    Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë  ñ  Õu  ôc  ô    µnh      îc Ng ©n   µng  nh d c s ch y ph v c¸c th viªn khi ®   h Nhµ   íccho  Ðp. n  ph 4­ ViÖc  ë   µikho¶n,thùc hiÖn    Þch  ô    m t      c¸cd v thanh    ña    chøc  to¸nc c¸ctæ  kh«ng ph¶i tæ    chøc  Ýn  ông  îc thùc  Ön    ©n   µng  µ   íc cho  td ®  hi khi Ng h Nh n   phÐp  Õu  ¸p  n ® øng  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c® ki sau: a)  ã   Êy  Ðp  µnh  Ëp  C gi ph th l hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  gi ph ho   hoÆc   ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  c¬    do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp; Nh n   th quy c b) Cã   ¬ng    ¹t®éng    ph ¸n ho   thanh  to¸n,  trong®ã     chøng  minh: ­ D Þch  ô    v thanh to¸n xin phÐp  ùc  Ön  µ cÇn  Õtvµ  ã  ªnquan     th hi l   thi   c li   chÆt  Ïvíi ¹t®éng  Ýnh  ña  × nh; ch       ho ch cm ­§¸p øng    iÒu  Ön  ËtchÊtphïhîp víi Þch  ô     c¸c® ki v          d v thanh      Ðp   to¸nxinph thùc hiÖn;   ­ Cã   i ngò    é  ã  ×nh ®é     ®é   c¸n b c tr   chuyªn m«n   µ    v nghiÖp  ô    v ®Ó qu¶n  ý l  vµ  ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v thanh      Ðp  ùc hiÖn; to¸nxinph th   c) Cung  Êp  y        c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    µ  µiliÖu cã  ªnquan  tinv t     li   theo  cÇu   yªu  cña  ©n  µng  µ   íckhixem   Ðt cÊp  Êy phÐp  µ  Þu  Ng h Nh n     x  gi   v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh      t ch x¸c,trung thùc cña        c¸cth«ng    tincung  Êp. c §i Ò u  3. §iÒu  Ön  ùc  Ön  Þch  ô  ki th hi d v thanh  to¸n quèc  Õ  i  íi   t ®è v   Ng ©n  µng,c¸ctæ  h     chøc  kh¸ckh«ng    ph¶ilµNg ©n  µng.    h 1­ §èivíi ©n  µng:lµNg ©n  µng  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèivµ  ã       Ng h    h ®  ho   ngo     c ®iÒu  Ön  Ët chÊt,®éi  ò  ki v     ng c¸n  é  ã  ×nh    b c tr ®é chuyªn m«n   µ  v nghiÖp  ô  v ®Ó   qu¶n  ý, ùc hiÖn  Þch  ô  l  th   d v thanh    èc  Õ. to¸nqu t 2­  èi víic¸c tæ  §       chøc  kh¸c kh«ng    ph¶i lµ Ng ©n   µng: ® îc Ng ©n   µng     h    h Nhµ   íc cho  Ðp  ùc hiÖn  Þch  ô  n  ph th   d v thanh    èc  Õ  Õu  ¸p  to¸n qu t n ® øng  y   ®Ç ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: ­§îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèitheo quy  nh  ña     ho   ngo       ®Þ c ph¸p luËt    ­ D Þch  ô    v thanh    èc  Õ  µ cÇn  Õtvµ  ã  ªnquan  to¸n qu t l   thi   c li   chÆt  Ï víi ch     ho¹t®éng  Ýnh;   ch ­§¸p øng    iÒu  Ön  ËtchÊtphïhîp víi Þch  ô     c¸c® ki v          d v thanh    èc  Õ; to¸nqu t ­ Cã   i ngò    é  ã  ×nh ®é     ®é   c¸n b c tr   chuyªn m«n   µ    v nghiÖp  ô    v ®Ó qu¶n  ý l  vµ  ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v thanh    èc  Õ. to¸nqu t §i Ò u    ë   µ  ö  ông  µikho¶n  4. M v s d t  thanh    to¸n 1­ Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    îcm ë   µikho¶n  to¸n®   t   theo yªu cÇu     cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     sau  y  Õu  ®© n ph¸p luËtkh«ng  ã     c quy  nh  ®Þ kh¸c: a) Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµiho¹t®éng  ¹ nícngoµi; td n     t    i b) C¸c  chøc  Öt Nam   µ    chøc  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng    tæ  Vi   v c¸c tæ  n     ho   trªnl∙nhthæ  ÖtNam;    Vi   c) C¸  ©n  µc«ng  ©n  Öt Nam   ã    nh l  d Vi   c n¨ng  ùcph¸p luËtd©n  ù  µ  l     s v n¨ng  lùchµnh    ©n  ù.   vid s
 4. 4 d)  nh©n  íc ngoµicã  C¸  n    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù  µ  l  lu   s v n¨ng  ùc hµnh    l  vi d©n  ù  s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtnícm µ     ©n    µc«ng  ©n.       c¸nh ®ã l   d 2­  ¹itµikho¶n  Lo     thanh to¸n,tÝnh  Êt,®iÒu  Ön, thñ  ôc m ë   µ  ö    ch   ki   t  vs dông  µi t kho¶n  thanh    tæ  to¸ndo  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nquy  nh   ®Þ phï hîp  íiquy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ      v  ®Þ c Ng h Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtcã  lu   li   ªnquan. §i Ò u      kh¶  5. §¶m b¶o  n¨ng  thanh    to¸n 1­  ñ   µikho¶n  Ch t   ph¶i®¶m     b¶o  ã    Òn    µikho¶n  c ®ñ ti trªnt   thanh    ¹  to¸n t i thêi®iÓ m   µ     m giao  Þch  d thanh    to¸nph¶i® îc thùc hiÖn       theo  Önh  l thanh    to¸n m µ   ñ  µikho¶n  ∙  Ëp,hoÆc   ch t   ®l   theo  tho¶  Ën  ÷a  ñ  µikho¶n  µ    thu gi ch t   v tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n, õc¸ctr ng  îp thÊu    îcquy  nh  ¹      ê h   tr chi®   ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n 2­    Tæ chøc, c¸ nh©n  ö  ông  Þch  ô     sd d v thanh to¸n chØ   îc phÐp  Êu    ®  th chitheo  ¹n    h møc   Êu    ∙  îc tho¶  Ën  th chi® ®   thu b»ng  b¶n  íitæ  v¨n  v   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,n Õu      c¸c tho¶  Ën  µy  thu n kh«ng    íic¸c quy  nh   tr¸ v     i ®Þ cña ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u    6. Qu¶n  ýngo¹ihèitrongho¹t®éng  l        thanh    to¸n C¸c  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,ngêisö  ông  Þch  ô     d d v thanh  to¸nph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  Ò       th     ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  Ýnh  ñ, Ng ©n   l     Ch ph   hµng  µ   íctrong viÖc  ë   µikho¶n,thùc hiÖn  µ  ö  ông  Þch  ô  Nh n     m t      vsd d v thanh  to¸n. C h ¬ n g  II S ö  d ô n g  v µ  th ù c hi Ö n  d Þ c h  v ô  thanh to¸n  M ô c  1.  Ö n h  thanh  L to¸n, h ø n g  t õ   c thanh to¸n  §i Ò u    Önh  7. L thanh    µ  ùc hiÖn  Önh  to¸nv th   L thanh    to¸n 1­ L Önh    thanh    µlÖnh  ña  êisö  ông  Þch  ô  to¸nl   c ng   d d v thanh    i víi to¸n®è     tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n díih×nh     thøc  chøng  õ  Êy  t gi hoÆc   chøng  õ ®iÖn  ö hoÆc     ×nh  t  t  c¸c h thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  Nh níc cã  Èm  Òn      th quy ®Ó yªu  Çu  chøc  c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc to¸n th   hiÖn giao dÞch    thanh to¸n. 2­ Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Üa  ô  iÒu  to¸nc ngh v® chØnh    c¸c giao dÞch    thanh    to¸ntrong tr ng  îp tæ    ê h   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ∙  to¸n® thùc hiÖn    giao dÞch    thanh    to¸nkh«ng  ng    Çu  ña  Önh  ®ó yªu c c L thanh    µ   to¸nm ngêisö  ông  Þch  ô   d d v thanh    Ëp. to¸nl
 5. 5 §i Ò u    høng  õthanh    8. C t  to¸n 1­ Chøng  õ  t thanh  to¸n lµ c¬  ë    ùc  Ön      s ®Ó th hi giao  Þch  d thanh to¸n.   Chøng  õ thanh  t  to¸n cã  Ó  îc lËp  íih×nh    th ®   d  thøc chøng  õ giÊy,chøng  õ t    t  ®iÖn  ö hoÆc     ×nh  t  c¸c h thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn. quy 2­  ¹ichøng  õ,c¸c yÕu  è  ña  Lo   t    t c chøng  õ,viÖc  Ëp, kiÓm   t  l  so¸t,lu©n    chuyÓn, b¶o    qu¶n  µ u  ÷chøng  õ,tr¸chnhiÖ m   ña  êisö  ông  µ  v l tr   t    c ng   d v cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    ®Þ c Ng h Nh n   ph¸p luËtcã  ªnquan  Ò       li   v chøng  õthanh  t  to¸n. M ô c  2 . h ¬ n g   Ö n thanh to¸n,  P ti  cu n g  ø n g  p h ¬ n g   Ö n thanh to¸n  ti §i Ò u  .Ph¬ng  Ön thanh    9  ti   to¸n C¸c  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nbao  å m: g 1­  Òn  Æt:  µ tiÒn  Êy  µ  Òn  Ti m l  gi v ti kim  ¹  Ng ©n   µng  µ   íc ph¸t lo ido  h Nh n     hµnh,dïng lµm  ¬ng  Ön thanh            ph ti   to¸ntrªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   2­  Ðc:  µ lÖnh    Òn  ña  ñ  µikho¶n,® îc lËp  S l  tr¶ti c ch t      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,   Çu  chøc      c tæ  yªu cung øng  Þch  ô  d v thanh    Ých m ét  è  Òn tõ to¸ntr   s ti     tµikho¶n  Òn  öi thanh    ña  × nh        ti g   to¸n c m ®Ó tr¶cho  êi thô  ëng  ã      ng   h c tªn ghi trªnsÐc    hoÆc     tr¶cho  êicÇ m   Ðc. ng   s 3­  û   Öm     U nhi chihoÆc   Önh    µ ph¬ng  Ön  l chi:l   ti thanh  to¸n m µ   êi tr¶   ng     tiÒn  Ëp  Önh  ll thanh    to¸ntheo  É u   tæ  m do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh   to¸n quy  nh,  öi cho  chøc  ®Þ g  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n n¬i m ×nh  ë   µi    m t  kho¶n  yªu  Çu  chøc    Ých  ét  è  Òn  Êt  nh    µikho¶n  ña  c tæ  ®ã tr m s ti nh ®Þ trªnt   c m × nh      ®Ó tr¶cho  êithô hëng. ng     4­ Uû   Öm       nhi thu hoÆc   ê    µph¬ng  Ön thanh    µ   êithô h­ nh thu:l   ti   to¸nm ng     ëng  Ëp  Önh  ll thanh    to¸ntheo  É u   tæ  m do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n quy  nh, göicho  chøc  ®Þ    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    û      é  × nh   to¸nu th¸cthu h m m ét  è  Òn nhÊt ®Þnh. s ti     5­ ThÎ ng©n  µng: lµph¬ng  Ön thanh    tæ     h    ti   to¸ndo  chøc  cung øng  Þch  d vô thanh      µnh  µ  Êp  to¸nph¸th v c cho  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh      ö  to¸n®Ó s dông theo  îp ®ång  ý  Õt  ÷a tæ  h  k k gi   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    µ  ­ to¸nv ng êisö  ông  Þch  ô   d d v thanh to¸n. 6­ C¸c  ¬ng  Ön thanh      ph ti   to¸nkh¸c nh  èiphiÕu,lÖnh  Õu..    h    phi .theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u  .Cung  10   øng  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸n 1­ Cung    øng  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nb»ng  Òn m Æt ti   C¸c  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n cã  Üa  ô  ¸p    ngh v ® øng  y  ®Ç ®ñ   Þp  êic¸c yªu  Çu  öivµ  óttiÒn m Æt   ña  êisö  ông  Þch  ô  k th     c g   r     c ng   d d v thanh  to¸ntrong ph¹m    è      µikho¶n  µ  ¹n      vis d trªnt   v h møc  Êu    ∙  th chi® tho¶  Ën  ña  thu c chñ  µikho¶n  ïhîp víi t  ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    îctho¶  Ën  íingêisö  ông  to¸n®   thu v    d dÞch  ô  v thanh    Ò   Öc    íckhiróttiÒn m Æt   è îng lín. to¸nv vi b¸o tr         sl  
 6. 6 2­ Cung    øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh    to¸nb»ng  Ðc: thùc hiÖn  s    quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ph v h d c Ng h Nh n   ph¸thµnh  µ  ö  ông    vsd sÐc. 3­ Cung øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh    to¸nb»ng  û  Öm     u nhi chihoÆc   Önh    l chi, uû  Öm     nhi thu hoÆc   ê    ùc hiÖn  nh thu:th   theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c Ng h Nh nícvÒ     chøng  õthanh  t  to¸n. 4­ Cung    øng  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nb»ng  ÎNg ©n  µng:thùc hiÖn  th  h     theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ c Ng h Nh n   ph¸thµnh, sö  ông  µ     d v thanh  to¸n thÎ    Ng ©n  µng. h 5­ Cung øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh    to¸n kh¸c thùc hiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   M ô c  3. D Þ c h  v ô  thanh to¸n trong n í c §i Ò u    11. Cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ntrongníc   1­ D Þch  ô    v thanh    to¸ntrong níclµdÞch  ô  µ        v m giao dÞch    thanh    îc to¸n®   x¸c lËp,thùc  Ön  µ  Õt  óc          hi v k th trªnl∙nh thæ  Öt Nam,  õ tr ng  îp  ã  ªn Vi   tr   ê h c li   quan  n   µikho¶n  ë   ¹  ícngoµihoÆc   ã  ®Õ t   m ti   n   c doanh  nghiÖp  Õ   Êt tham  ch xu   gia. 2­  Þch  ô  D v thanh to¸n trong níc bao  å m     Ó       g c¸c th thøc thanh to¸n quy    ®Þnh  õ§iÒu  ®Õ n   Òu  Quy  Õ   µy. t  12  §i 17  ch n §i Ò u    12. Thanh    to¸nb»ng  Ðc s 1­ Tr×nh  ù,thñ tôc thùc hiÖn    t        theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   ®Þ c Ch ph v Ng hµng  µ   íc vÒ     µnh  µ  ö  ông  Ðc, trõquy  nh  Ò   Nh n   ph¸th vsd s    ®Þ v b¶o  ¶m     ® kh¶ n¨ng  thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i 2  n 2­ Ng êiký    µnh  Ðc  ñ tµi     ph¸th s (ch     kho¶n hoÆc   êi® îcchñ  µikho¶n  û  ng     t  u quyÒn)  ã  Üa  ô  ¶m   c ngh v® b¶o kh¶ n¨ng thanh    to¸n cho  ê sÐc  µ   × nh  ý  t  mm k ph¸t. Tê  Ðc  îc®¶m   s ®  b¶o kh¶ n¨ng thanh    µtê sÐc    Êt tr×nh t¹    to¸nl     khixu    i tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n phôc  ô  êi tr¶tiÒn    v ng     ph¶i ®¸p    øng  ét  m tronghai®iÒu  Ön     ki sau: ­ Sè      µikho¶n  ña  ñ  µikho¶n            d trªnt   c ch t   ®ñ ®Ó chitr¶cho  è  Òn trªntê s ti       sÐc  ;  ®ã hoÆc   ­Sè      µi   d trªnt   kho¶n  éng  íi ¹n møc  Êu            c v   h th chi®ñ ®Ó chitr¶cho  è  Òn s ti   trªntêsÐc  .    ®ã §i Ò u    13. Thanh    to¸nb»ng  Önh    l chihoÆc   û  Öm  u nhi chi 1­ L Önh      chihoÆc   û  Ö m     îc¸p dông  u nhi chi®     trong thanh    Òn hµng    to¸nti   ho¸,dÞch  ô    v hoÆc   chuyÓn  Òn  ña  êi sö  ông  Þch  ô  ti c ng   d d v thanh    to¸n trong  cïng m ét  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nhoÆc   ÷a c¸c tæ  gi     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. 2­ L Önh      chihoÆc   û  Ö m    u nhi chibao  å m     Õu  èsau: g c¸cy t 
 7. 7 ­Ch÷  Önh      l chihoÆc   û  Ö m    è    ; u nhi chi, sª ri s ­Hä     a    tªn,®Þ chØ,  è  Öu  µi áan  êitr¶tiÒn; s hi t   kh ng     ­ Tªn,®Þa       chØ  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êitr¶ to¸nph v ng     tiÒn; ­Hä     a    tªn,®Þ chØ  è  Öu  µikho¶n  êithô hëng; s hi t   ng     ­ Tªn,®Þa       chØ  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êithô to¸nph v ng     hëng; ­Sè  Òn thanh      ti   to¸nb»ng  ÷  µ  ch v b»ng  è; s ­N¬i,ngµy     th¸ngn¨m  Ëp lÖnh      l  chihoÆc   û  Ö m  u nhi chi; ­Ch÷  ý  ña  ñ  µi   k c ch t   kho¶n  hoÆc   êi® îcchñ  µikho¶n  û  Òn; ng     t  u quy ­ C¸c  Õu  è kh¸c do  chøc    y t    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n quy  nh     ®Þ kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i   3­  Òu  Ön, thñ  ôc thanh  §i ki   t  to¸n,thêih¹n  ùc  Ön  Önh       th hi l chihoÆc   û  u nhiÖ m     tæ  chi do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n tho¶  Ën  íingêi sö    thu v     dông  Þch  ô  d v thanh    ïhîp víi to¸nph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 4­ Trong  êigian kh«ng    ét  µy  µm  Öc  Ó   õ thêi®iÓ m   Ën  th     qu¸ m ng l vi k t     nh ® îc lÖnh      chihoÆc   û  Öm     tæ  u nhi chido  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n  phôc  ô  êitr¶tiÒn göi®Õ n,  chøc  v ng        tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  to¸nph v ngêithô hëng     ph¶ighicã  µo  µikho¶n  ña  êithô hëng      v t  c ng     theo  cÇu  ña  yªu  c lÖnh    chihoÆc   û  Ö m    . u nhi chi®ã §i Ò u    14. Thanh    to¸nb»ng  ê    nh thu hoÆc   û  Ö m  u nhi thu 1­ Nhê       thu hoÆc   û  Ö m     îc¸p dông  u nhi thu ®     trong giao dÞch      thanh    to¸n gi÷a nh÷ng  êisö  ông  Þch  ô    ng   d d v thanh    ã  ë   µikho¶n  to¸nc m t   trong néibé        tæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nhoÆc   ÷a c¸ctæ  gi     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,trªnc¬  ë  ã      s c tho¶ thuËn    hoÆc   îp ®ång  Ò     iÒu  Ön    é  h  v c¸c® ki thu h gi÷a bªn    Òn vµ  thô hëng.   tr¶ti   bªn    2­ Nhê      thu hoÆc   û  Ö m    u nhi thu,bao  å m     Õu  èsau  y: g c¸cy t  ®© ­Ch÷  ê      nh thu hoÆc   û  Ö m    è    ; u nhi thu,s sª ri ­Hä     a    tªn,®Þ chØ,  è  Öu  µi áan  êinhê  s hi t   kh ng   thu; ­ Tªn,®Þa      chØ  chøc  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êinhê  to¸nph v ng   thu; ­Hä     a    tªn,®Þ chØ  è  µikho¶n  êitr¶tiÒn; s t  ng     ­ Tªn,®Þa       chØ  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êitr¶ to¸nph v ng     tiÒn; ­ Sè   îp  ng    h ®å (hoÆc  n  Æt   µng, tho¶  Ën) lµm  cø    ê  ®¬ ® h   thu   c¨n  ®Ó nh thu;sè îng chøng  õkÌm   l  t  theo; ­Sè  Òn nhê      ti   thu b»ng  ÷  µ  ch v b»ng  è; s ­N¬i,ngµy     th¸ngn¨m  Ëp chøng  õnhê      l  t  thu hoÆc   û  Öm  u nhi thu ­ Ngµy,th¸ngn¨m  chøc        tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  tr¶ to¸nph v bªn    tiÒn thanh    to¸n;
 8. 8 ­Ngµy    th¸ngn¨m  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  nhê  to¸nph v bªn  thu nhËn  îckho¶n    ®  thanh  to¸n; ­ C¸c  Õu  è kh¸c do  chøc    y t    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n quy  nh     ®Þ kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i   2­  Òu  Ön, thñ  ôc thanh  §i ki   t  to¸n,thêih¹n  ùc  Ön  ê     th hi nh thu  hoÆc   û  u nhiÖ m  thu  tæ  do  chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n tho¶  Ën  íingêi sö    thu v     dông  Þch  ô  d v thanh    ïhîp víi to¸nph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 3­ Trong  êigian kh«ng    ét  µy  µm  Öc  Ó   õ thêi®iÓ m   Ën  th     qu¸ m ng l vi k t     nh ® îcuû  Ö m     tæ    nhi thu do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êithô to¸nph v ng     hëng  öi ®Õ n,  chøc  g  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n phôc  ô  êi tr¶tiÒn   v ng       ph¶i hoµn  ÊtviÖc  Ých  µikho¶n  ña  êi tr¶tiÒn  Õu    µikho¶n  ña    t  tr t  c ng     n trªnt   c ngêi ®ã   ã    Òn    ùc hiÖn    c ®ñ ti ®Ó th   giao  Þch  d thanh to¸n;hoÆc     b¸o cho  êi ng   tr¶tiÒn biÕtn Õu    µikho¶n  ña  êi®ã         trªnt   c ng   kh«ng  ã    Òn ®Ó   ùc hiÖn  c ®ñ ti   th   giao dÞch    thanh to¸n. §i Ò u  .Thanh    15   to¸nb»ng  ÎNg ©n  µng  th  h Thanh  to¸n b»ng  ÎNg ©n   µng  ùc  Ön    th   h th hi theo  quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   ícvÒ     µnh,sö  ông  µ  Nh n   ph¸th  d v thanh    ÎNg ©n  µng. to¸nth  h §i Ò u    16. Thanh    to¸nb»ng    Ýn  ông tht d 1­    Ýn  ông  µ m ét  Th t d l  v¨n b¶n cam   Õt  ã  iÒu  Ön  îc Ng ©n   µng  k c® ki ®   h më  theo yªu  Çu  ña  êi sö  ông  Þch  ô  c c ng   d d v thanh  to¸n (ngêi xin m ë     Ýn       th t dông),theo    ©n   µng  ùc  Ön    ®ã Ng h th hi yªu  Çu  ña  êi sö  ông  Þch  ô  c c ng   d d v thanh    êixinm ë     Ýn  ông)®Ó: to¸n(ng     tht d   ­ Tr¶  Òn hoÆc   û  Òn    ti   u quy cho  ©n  µng  Ng h kh¸c tr¶tiÒn ngay       theo  Önh  l cña  êi thô  ëng    Ën  îc bé  ng   h khinh ®   chøng  õ xuÊt tr×nh phï hîp  íic¸c ®iÒu  t        v    kiÖn  ña    Ýn  ông;hoÆc   c tht d   ­ ChÊp  Ën  Ï tr¶tiÒn    nh s    hoÆc   û  Òn  u quy cho  ©n   µng  Ng h kh¸c tr¶tiÒn     theo  Önh  ña  êithô hëng  µo  ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh  l c ng     v m th   nh   trong t ng       ¬ lai khi nhËn  îcbé  ®   chøng  õ xuÊt tr×nh phï hîp víic¸c ®iÒu  Ön  t             ki thanh    ña    to¸nc th tÝn  ông. d 2­  Öc  ë,  Vi m ph¸thµnh, söa  æi, th«ng      ®   b¸o,x¸c nhËn, kiÓm          trachøng  tõ,thanh    µ  Òn, nghÜa  ô..  ña    li     to¸nv quy   v. c c¸c bªn  ªnquan  trong thanh        to¸nth tÝn  ông  c¸c  d do  bªn tham gia thanh to¸n tho¶  Ën  dông  µ    thu ¸p  v theo   quy ®Þnh  Ön  µnh  hi h cu¶ ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u  .C¸c  Ó  17   th thøc  thanh    to¸ntrongníckh¸c    ViÖc thanh to¸n theo    Ó    c¸c th thøc thanh to¸n trong  íc kh¸c thùc  Ön    n    hi theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n M ô c  4. D Þ c h  v ô  thanh to¸n q u è c t Õ
 9. 9 §i Ò u    ùc  Ön  Þch  ô  18. Th hi d v thanh    èc  Õ to¸nqu t 1­  Þch  ô  D v thanh  to¸n quèc  Õ  µ dÞch  ô  µ     t l  v m giao  Þch  d thanh to¸n   thuéc m ét    trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Giao  Þch    d thanh    îcx¸clËp hoÆc   ùc hiÖn  to¸n®       th   hoÆc   Õt  óc ë  ­ k th   n íc ngoµi;hoÆc       giao  Þch  d thanh to¸n cã  ªnquan  n   µikho¶n  ë   ¹  íc   li   ®Õ t   m ti   n ngoµi; b) Giao  Þch    d thanh    ã  to¸nc doanh  nghiÖp  Õ   Êttham  ch xu   gia. 2­  Þch  ô  D v thanh to¸n quèc  Õ    t bao  å m     Ó  g c¸c th thøc thanh to¸n quy    ®Þnh  ¹ §iÒu  díi y: t i 19   ®© §i Ò u    thÓ  19. C¸c  thøc thanh    èc  Õ   to¸nqu t 1­ Thanh  to¸n b»ng   tÝn  ông: viÖc  ë,    th d   m ph¸thµnh, söa  æi, th«ng      ®   b¸o,x¸c nhËn, kiÓm          trachøng  õ,thanh  t  to¸n vµ  Òn,  Üa  ô..  ña      quy ngh v. c c¸c bªn  ªnquan  li   trong thanh      Ýn  ông  ùc hiÖn    to¸nth t d th   theo    c¸c quy  ¾c  t chung  vÒ   Ýn  ông  td chøng  õdo  t   Phßng  ¬ng  ¹iquèc  Õ  th m  t ICC  ban  µnh,do      h   c¸cbªn tham  gia thanh  to¸n tho¶  Ën  dông  µ    thu ¸p  v theo quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      2­ Thanh to¸n b»ng  Ðc    s thanh to¸n quèc  Õ, b»ng  Önh      t  l chi hoÆc   û  u nhiÖ m    èc  Õ,b»ng  ê    chiqu t   nh thu hoÆc   û  Öm     èc  Õ,b»ng  Îquèc  u nhi thu qu t   th  tÕ  µ    Ó  v c¸c th thøc thanh    to¸nkh¸c:tr×nh tù,thñ tôc thùc hiÖn            theo  Ëp  t qu¸n,   th«ng  Ö  èc  Õ  µ  l qu t v tho¶ thuËn    kh«ng    tr¸ph¸p luËtViÖtNam. i      M ô c  5.  Þ c h  v ô   D thu h é , chi h é §i Ò u    Þch  ô    é,chihé 20. D v thu h     1­ D Þch  ô    é  µdÞch  ô    v thu h l   v thanh    µ   chøc  to¸nm tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo yªu cÇu  ña  êithô hëng     c ng     nh»m   t® îcsù    Òn ®¹     tr¶ti   ngay hoÆc   Êp  Ën    Òn vµo  ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh  ch thu tr¶ti   m th   nh   trong t ng      ¬ lai cña  êitr¶tiÒn.D Þch  ô    é  ng       v thu h bao  å m   Öc  Ën, xö  ý,göichøng  õ ®i  g vi nh   l     t  nhê    µ  thu v thanh    Õt  to¸nk qu¶  ê    û  ê    nh thu;hu nh thu theo    Çu  ña  êisö  yªu c c ng   dông  Þch  ô  d v thanh  to¸n. C¸c  Ó  th thøc thu  é  h bao  å m:  g thu  é  Ðc, thu  é  ¬ng  Õu, thùc hs   h th phi     hiÖn  ê  nh thu  hoÆc   û   Öm   u nhi thu  µ  v c¸c  Ó  th thøc  thu  é   h kh¸c theo tho¶  thuËn kh«ng­tr¸ph¸p luËt.    i   2­ D Þch  ô    é  µdÞch  ô    v chih l   v thanh    µ   chøc  to¸nm tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo yªu  Çu  ña  êi cã  Üa  ô    Òn        c c ng   ngh v tr¶ti ®Ó chitr¶ cho  êithô hëng. ng     C¸c  Ó  th thøc chihé      bao  å m:  ilýthanh    Î, Ðc  µ    ×nh  g ®¹     to¸nth  s v c¸ch thøc  ®¹ilý, û        th¸choÆc     é  u chih kh¸ctheo tho¶ thuËn        kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i    C h ¬ n g  III t æ  c h ø c v µ  tha m  gia c¸c h Ö  th è ng thanh to¸n 
 10. 10 §i Ò u 21. H Ö   èng    th thanh to¸n,chñ  × vµ  µnh    ña  Ö   èng    tr   th viªnc h th thanh    to¸n 1­  Ö   èng  H th thanh to¸n:lµ h Ö   èng  îc tæ      th ®   chøc  theo quy  ¾c, ®iÒu  t  kiÖn  µ    Èn  v tiªuchu chung  Ò   v thanh  to¸n trªn c¬  ë      s tho¶  Ën  thu hoÆc     quy ®Þnh  ÷a  chøc  gi tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n chñ  × h Ö   èng  µ      tr   th v c¸c thµnh viªn trùc tiÕp      nh»m   ùc  Ön  Öc  th hi vi chuyÓn  giao  µ  v quyÕt  to¸n c¸c    nghÜa  ô  v thanh    ÷a c¸cthµnh  to¸ngi     viªn. 2­ Chñ  ×h Ö   èng    tr   th thanh to¸n: µtæ      chøc  l cung øng  Þch  ô  d v thanh   to¸n chÞu  tr¸chnhiÖ m   chøc  Ö   èng    tæ  h th thanh to¸n,ban  µnh    h hoÆc  tho¶  Ën  thu víic¸c thµnh    ùc tiÕp  Ò        viªn tr   v c¸c quy  ¾c, ®iÒu  Ön  µ    Èn  t  ki v tiªuchu chung  cho  ¹t®éng  ña  Ö   èng  ho   c h th thanh to¸n. 3­ Thµnh    ùctiÕp:lµthµnh    ña  Ö   èng    viªntr      viªnc h th thanh    ã  Üa  to¸nc ngh vô  Õt  quy to¸n víitæ      chøc   cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n chñ  × h Ö   èng    tr   th thanh    to¸nhoÆc   íic¸c thµnh    ùctiÕp  v    viªntr   kh¸c ®èi  íic¸c giao  Þch    v    d thanh  to¸nthùc hiÖn      theo  cÇu  ña  êisö  ông  Þch  ô  yªu  c ng   d d v thanh    ña  × nh   to¸nc m hoÆc   ña    µnh      Õp m µ   × nh  idiÖn. c c¸cth viªngi¸nti   m ®¹   4­ Thµnh      Õp:lµthµnh      viªngi¸nti     viªnkh«ng    iÒu  Ön    ëthµnh  ®ñ ® ki ®Ó tr   thµnh    ùctiÕp cña  Ö   èng  viªntr     h th thanh  to¸n,thùc hiÖn      giao dÞch    thanh    to¸n qua  Ö   èng  h th thanh to¸n th«ng    qua  ét  µnh    ùc tiÕp  ña  Ö   èng  m th viªn tr   c h th thanh    idiÖn  to¸n®¹   cho  ×nh  µ  m v chØ  ã  Üa  ô  Õt    íithµnh    c ngh v quy to¸nv   viªn trùctiÕp ®ã.     §i Ò u      22. Tæ chøc  Ö   èng  h th thanh    éibé to¸nn   1­ H Ö   èng    th thanh    éibé: lµh Ö   èng  to¸nn       th thanh    îcthiÕtlËp    to¸n®     ®Ó thùc  Ön  hi giao  Þch  d thanh to¸n gi÷a    µnh    ùc tiÕp  µ ®¬n  Þ  ùc   c¸c th viªntr   l  v tr   thuéc cña  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ñ  ×h Ö   èng. to¸nch tr   th 2­  ©n   µng  îc tæ  Ng h ®   chøc  Ö   èng  h th thanh to¸n néi bé      cho    µnh  c¸c th viªntrùctiÕp lµc¸c®¬n  Þ  ùcthuéc.         v tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  Þu  ®è Ng h ch tr¸chnhiÖ m   Ò   chøc    v tæ  ho¹t®éng, tiªuchuÈn       trang thiÕtbÞ   ü  Ëtvµ  ¬ng  Ön  ôc  ô,c¸n bé      k thu   ph ti ph v     vËn  µnh  Ö   èng  h h th thanh to¸n néi b«, quy  nh    iÒu  Ön, tiªuchuÈn,     ®Þ c¸c ® ki       thñ  ôc tham    i  íic¸c thµnh    ña  Ö   èng  t  gia ®è v     viªn c h th thanh to¸n néi bé, quy      ®Þnh    Ön  c¸c bi ph¸p  b¶o  Ët,phßng  èng  m  ch gian lËn,quy  ×nh nghiÖp  ô  ã     tr   vc li   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  Ö   èng  ®Õ ho   c h th thanh    éibé. to¸nn   3­ Kho  ¹c Nhµ   íc,quü  Ýn  ông  ©n  ©n    b  n  td nh d Trung  ng  îctæ  ¬ ®   chøc  Ö   h thèng thanh    éibé  to¸nn   theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i 2  n 4­    Tæ chøc kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh    to¸nkh«ng  éc  i îng    thu ®è t quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  vµ  2  Kho¶n  ®iÒu  µy  chøc  Ö   èng  3  n tæ  h th thanh    éibé  to¸nn   khi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.    h Nh n   ph §i Ò u      23. Tæ chøc  µ  v tham    giathanh    ªnNg ©n  µng  to¸nli   h 1­ Ng ©n  µng,Kho  ¹c Nhµ   íc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    h   b  n  td nh d Trung  ng  ­ ¬® îc tæ    chøc  µ v tham    gia thanh to¸n li   ©n   µng    ªnNg h song  ¬ng  íitæ  ph v   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nkh¸cb»ng    c¸ch:
 11. 11 a) M ë   µikho¶n    t  thanh    ¹ tæ  to¸nt   chøc  i cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ; to¸n®ã b) Cho  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ®ã   ë   µikho¶n    m t  thanh  to¸nt¹ m × nh.   i C¸c  iÒu  Ön,thñ  ôc,cam   Õt,quy  nh  Ò   ® ki   t   k  ®Þ v thanh    ÷a haibªn  to¸ngi     do    tho¶ thuËn  ïhîp víi haibªn    ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¸c  chøc  tæ  kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh to¸n kh«ng  éc  i  îng   thu ®è t   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îctæ  ®Þ ti  1  n ®   chøc  µ  v tham    gia thanh    ªnNg ©n   to¸nli   hµng    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. khi®   h Nh n   ph 3­ Ng ©n  µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc  Ö   èng  h th thanh    ªnNg ©n  µng    to¸nli   h ®Ó thùc hiÖn      c¸cgiao dÞch    thanh    ÷a c¸cthµnh    ùctiÕp lµNg ©n  µng  to¸ngi     viªntr      h Nhµ   íc,tæ  n   chøc  Ýn  ông,tæ  td   chøc  kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh to¸n. H Ö   èng  th thanh to¸n li   ©n   µng  ña  ©n   µng  µ   íc ® îc tæ    ªnNg h c Ng h Nh n     chøc  theo haih×nh     thøc sau  y:   ®© a) Thanh to¸n bï trõ bao  å m     ×nh       g c¸c h thøc:thanh    to¸n bï trõ giÊy  µ       v thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh    iÒu  Ön  µnh    h Nh n   ®Þ c¸c ® ki th viªn tham    Ö   gia h thèng thanh    ï trõ,cã  Òn  nh  to¸n b     quy ®× chØ  Öc  vi tham    gia thanh    ï trõ to¸n b     ®èi  íithµnh    v  viªn tham    Õu   µnh        ¹m  gia n th viªn ®ã vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v thanh  to¸nbïtrõcña  ©n  µng  µ   íc.      Ng h Nh n C¨n  vµo  èil ng giao  Þch  cø  kh  î   d thanh    to¸ntrong ngµy,Ng ©n   µng  µ       h Nh nícquy  nh  è    ®Þ s phiªnbïtrõhµng  µy       ng cho    µnh    c¸cth viªntham gia. C¸c  µnh    ùctiÕp thùc hiÖn  Öc  Õt to¸nrßng  µo  óckÕt  óc th viªntr       vi quy     v l  th   phiªnbïtrõ.    b)  Thanh to¸n tõng  Çn    l qua  µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc t  ti g   i Ng h Nh n   bao  å m     ×nh  g c¸ch thøc:thanh      to¸nb»ng  chøng  õgiÊy vµ  t    thanh    iÖn  ö. to¸n® t Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh    iÒu  Ön  µnh    h Nh n   ®Þ c¸c ® ki th viªn tham    Ö   gia h thèng  thanh  to¸n,cã  Òn  nh    quy ®× chØ  Öc  vi tham   gia thanh    iví  µnh  to¸n®è i th viªn tham    Õu   µnh        ¹m    gia n th viªn ®ã vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v thanh  to¸n tõng  Çn    l qua  µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íc. t  ti      i h Nh n C¸c  µnh    ùc tiÕp  th viªn tr   ph¶i thùc hiÖn  Õt      quy to¸n tæng    ngay    ùc khith   hiÖn  ét  Önh  ml thanh to¸n.Ng ©n   µng  µ   íc cã  Òn  õ chèithùc hiÖn    h Nh n   quy t      giao dÞch    thanh    i víi Önh  to¸n®è    l thanh    Õu    µikho¶n  ña  µnh    to¸nn trªnt   c th viªn göilÖnh,sè    éng  íih¹n      dc v  møc   Êu    Õu  ã) kh«ng      Õt    th chi(n c   ®ñ ®Ó quy to¸n cho  Önh  l thanh    . to¸n®ã TrËttù u    ùc hiÖn  Önh      tiªnth   l thanh    to¸nqua  µikho¶n  Òn göit¹  ©n   t  ti     i Ng hµng  µ   ícnh  Nh n   sau: ­L Önh    thanh    Èn  îcthùc hiÖn  íc;vµ to¸nkh ®     tr   ­L Önh    thanh    µo  n   íc® îcthùc hiÖn  íc. to¸nn ®Õ tr       tr   êng  îp  Önh  Tr hl thanh    öi ®Õ n   ng    µikho¶n  ña  µnh    to¸ng   nh trªnt   c th viªn göilÖnh,sè    éng  íih¹n      dc v  møc   Êu    Õu  ã) kh«ng      Õt  th chi(n c   ®ñ ®Ó quy to¸n,   th×  µnh  th viªn ®ã   îc quyÒn     ®  thay  æi  Ëttù  tiªncña  Önh  ® tr   u    l thanh to¸n   hoÆc  chuyÓn  sang  ùc hiÖn  Önh  th   l thanh    Õp theo. to¸nti   4­ C¸c  chøc  Ýn  ông, tæ  tæ  td   chøc kh¸c lµm  Þch  ô    d v thanh    îc trë to¸n®     thµnh  µnh    ùctiÕp cña  Ö   èng  th viªntr     h th thanh    ªnNg ©n   µng  Ng ©n   to¸nli   h do 
 12. 12 hµng  µ   íctæ  Nh n   chøc  Õu  ¸p  n ® øng    iÒu  Ön  µnh    ®ñ ® ki th viªntheo  quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n C¸c  chøc  Ýn  ông,tæ  tæ  td   chøc  kh¸clµm  Þch  ô    d v thanh    Õu  to¸nn kh«ng  ®ñ   iÒu  Ön    ëthµnh  µnh    ùctiÕp,cã  Ó  ëthµnh  µnh    ® ki ®Ó tr   th viªntr     th tr   th viªn gi¸ntiÕp cña  Ö   èng      h th thanh    ªnNg ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   íctæ  to¸nli   h do  h Nh n   chøc. §i Ò u    Õt    µ  ¶m   kh¶  24. Quy to¸nv ® b¶o  n¨ng  Õt to¸n quy   1­ Quy Õt to¸n lµ viÖc         chi tr¶ b»ng  Òn  ña  µnh  ti c th viªn tham    gia  Ö   h thèng thanh to¸n,nh»m   µn  µnh  Üa  ô    Òn ph¸tsinh khithùc hiÖn    ho th ngh v tr¶ti          lÖnh thanh    to¸nqua  Ö   èng  h th thanh    íi   µnh    to¸nv   th c¸c viªnkh¸ccña  Ö   èng    h th thanh to¸n.  Quy Õt    to¸nbao  å m     ¹ sau: g hailo i  a) Quy Õt      to¸nrßng:lµ viÖc  Õt    îcthùc hiÖn  i víikÕt     quy to¸n®     ®è     qu¶  ï b  trõgi÷a sè      ph¶ithu,ph¶itr¶trong kho¶ng  êigian  ña  ét          th   c m phiªnbï trõ®èi        víi çi thµnh       m viªntham gia. b) Quy Õt to¸n tæng: lµ viÖc  Õt       quy to¸n thùc hiÖn  i  íitæng  è  Òn      ®è v   s ti cña  çi lÖnh  m  thanh    to¸nngay    Önh  khil thanh      îcthùc hiÖn. to¸n®ã ®     2­ C¸c  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    µthµnh    ùctiÕp cña  to¸nl   viªntr     h Ö   èng  th thanh    ªnNg ©n   µng  to¸nli   h ph¶iquyÕt      to¸ntheo  quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® a  µ  iÓ m     v® b,kho¶n    Òu  Quy  Õ   µy. 3,§i 23  ch n 3­  êng  îp  Tr h kh«ng  ã    èd    µikho¶n  c ®ñ s trªnt   thanh to¸n ®Ó   ùc  Ön    th hi viÖc  Õt to¸n, chøc  quy    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nph¶i: a) Tù    Õp  ån  èn    thu x ngu v hoÆc   vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td kh¸c ®Ó     quyÕt to¸n;   b) Vay  ©n   µng  µ   íctheo  iÒu  Ön  Ng ©n   µng  µ   ícquy    Ng h Nh n   ® ki do  h Nh n   ®Þnh. C h ¬ n g  IV Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a c¸c bªn tha m  gia  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n    §i Ò u    Òn  ña  chøc  25. Quy c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n 1­ Quy  nh   Ý   Þch  ô  ®Þ ph d v thanh  to¸n ®èi  íidÞch  ô    v  v thanh  to¸n m µ     m × nh  cung  Êp, c¸c biÖn  c    ph¸p b¶o  Ët, phßng  èng  m  ch gian  Ën  ¶m   l® b¶o    an toµn  trong thanh to¸n,®ãng  µikho¶n    µikho¶n    t  khi t   kh«ng  ¹t®éng  ho   trong   thêih¹n  µi vµ  è    Êp  íimøc     d   s d th d   quy  nh  ña  chøc  ®Þ c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,quy  nh  Ò   ¹n    ®Þ v h møc   Êu    µ    th chiv c¸c quy  nh ®Þ kh¸c kh«ng      tr¸ i ph¸p luËt.   2­ Yªu  Çu  êi sö  ông  Þch  ô  c ng   d d v thanh    to¸ncung  Êp  c th«ng    ã  ªn tinc li   quan    ö  ông  Þch  ô  khi s d d v thanh  to¸n vµ    trong qu¸  ×nh  ö  ông  Þch  ô  tr sd d v thanh to¸n. 3­ Tõ  èicung  Êp  Þch  ô    ch   cd v thanh      êisö  ông  Þch  ô  to¸nkhing   d d v thanh  to¸nkh«ng  ¸p    ® øng  y      iÒu  Ön    ö  ông  Þch  ô  ®Ç ®ñ c¸c ® ki ®Ó s d d v thanh  to¸n,   kh«ng  ©n  ñ quy  nh  ña  chøc  tu th   ®Þ c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nhoÆc     vi ph¹m    c¸ctho¶ thuËn    kh¸c.
 13. 13 §i Ò u    Üa  ô  ña  chøc  26. Ngh v c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n 1­  ùc  Ön  Th hi giao  Þch  d thanh    Þp  êi, toµn  to¸n k th   an  theo yªu  Çu  ña  c c ngêisö  ông  Þch  ô   d d v thanh  to¸n,niªm  Õt    y c«ng  khaivÒ   Ý  Þch  ô    ph d v thanh  to¸n,gi÷ bÝ   Ët        m c¸c th«ng    ªnquan  n   µikho¶n  tinli   ®Õ t   thanh    ña  êisö  to¸nc ng   dông  Þch  ô  d v thanh to¸n,trõc¸ctr ng  îp ® îcph¸p luËtquy  nh, gi¶i      ê h        ®Þ     Õt quy   hoÆc     êi   Õu  ¹icña  êisö  ông  Þch  ô  tr¶l   khi n   c¸c ng   d d v thanh    to¸ntrong ph¹m      vi quyÒn  ¹n cña  ×nh; h  m 2­ Tõ  èithùc hiÖn    ch     giao dÞch    thanh    ∙  ã  to¸n® c b»ng chøng  Ò   ån  v ngu gèc  Êt hîp ph¸p; b   3­ Kh«ng  îcche  Êu    ¬  ®  d c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò   êisö  Nh n   th quy v ng   dông  Þch  ô  d v thanh to¸n,sè  Òn thanh    µ      ti   to¸nv c¸cth«ng    ã  ªnquan  tinc li   kh¸c  ®èi  íic¸c  v  giao  Þch  d thanh to¸n ®∙  ã    c b»ng  chøng  Ò   ån  èc  Êt  îp  v ngu g b h ph¸p. 4­ Cung  Êp    c th«ng    tincho  ñ  µikho¶n  ch t   theo  quy  nh  ¹  Òu  quy  ®Þ ti§i 31  chÕ   µy; B¸o  n  c¸o  ©n   µng  µ   íc theo  Ng h Nh n   quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 32  ch nµy. §i Ò u  .Quy Òn  ña  êisö  ông  Þch  ô  27   c ng   d d v thanh    to¸n 1­ Tho¶  Ën  íitæ  thu v   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n vÒ   ¹n    h møc   thÊu    µ    chiv c¸ctho¶ thuËn    kh¸ckh«ng      tr¸ph¸p luËt. i   2­ Yªu  Çu  chøc  c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n cung  Êp    c th«ng    tin theo quy  nh  ¹ §iÒu  quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 31  ch n 3­ KhiÕu  ¹ivµ  ßi  åith ng  Öth¹itæ    n   ® b   ê thi     chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n khi tæ      chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n:thùc  Ön    hi giao  Þch  d thanh  to¸n chË m   víitho¶  Ën; kh«ng  ùc  Ön    so    thu   th hi giao  Þch  d thanh to¸n hoÆc     thùc hiÖn    giao  Þch  d thanh    to¸nkh«ng  ng  è  Òn,ngêi ® îcthô hëng  ®ó s ti       theo  yªu  Çu  ña  Önh  c cl thanh    ;    Ý  Þch  ô  to¸n®ã thu ph d v thanh    to¸nkh«ng theo  ¹ lo i   phÝ hoÆc   møc  Ý  µ   chøc  ph m tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ∙  to¸n® c«ng  è  µ  bv c¸cviph¹m     kh¸c. §i Ò u    Üa  ô  ña  êisö  ông  Þch  ô  28. Ngh v c ng   d d v thanh    to¸n 1­ Tr¶  Ý   Þch  ô  ph d v thanh  to¸n cho  chøc    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n;hoµn    y   ,  ng  ¹n  è  Òn  Êu      µikho¶n    tr¶®Ç ®ñ ®ó h s ti th chi trªnt   thanh to¸n  (nÕu  ã  c tho¶  Ën) vµ  Òn    Ýnh    è  Òn thÊu      thu   ti l∙ t i trªns ti   chi®ã theo quy  nh   ®Þ cña  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n vµ  ùc  Ön  y       th hi ®Ç ®ñ c¸c    quy ®Þnh  kh¸ccña  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n. 2­ Hoµn    chøc    tr¶tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ntrong tr ng  îp thô h­  ê h     ëng  è  Òn kh«ng  ã    ph¸p  Ëtth«ng  s ti   c c¨n cø  lu   qua  giao dÞch    thanh    tæ  to¸ndo  chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn. to¸nth   §i Ò u    29. Tr¸chnhiÖm  åith ng  Öth¹i   b   ê thi   1­ Trêng  îp tæ    h   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   giao dÞch    thanh    Ë m,    ãtdo  çi ña  chøc  to¸nch sais   l  c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ©y  to¸ng
 14. 14 thiÖth¹icho  êi sö  ông  Þch  ô     ng   d d v thanh to¸n,tæ    chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  to¸nc tr¸chnhiÖ m   åith ng  Öth¹icho  êisö  ông  Þch  ô    b   ê thi     ng   d d v thanh  to¸ntheo    møc  ¹tchË m     èi®a  ph   tr¶t   b»ng  møc    Êt qu¸ h¹n  ¹ cho  l∙su     lo i i   vay    cao nhÊt t¹ tæ      chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh      ¹m, sè  µy  µ  êithô h­ to¸nviph   ng v ng     ëng  è  Òn ph¹ttÝnh    s ti     nh sau: a)  Õ u   N thanh    Ë m,  è  µy  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   Õt  óc thêi to¸n ch s ng ph   t    k th     h¹n quy  nh  ®Þ cho  Ó  th thøc  thanh to¸n ®ã   n   µy  µikho¶n  ña  êi sö    ®Õ ng t   c ng   dông  Þch  ô  d v thanh    îcghicã    è  Òn. to¸n®     ®ñ s ti b)  Õ u     î saitµikho¶n  N ghin       hoÆc     î saithõa  è  Òn  ghin     s ti thanh to¸n,sè    ngµy  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   µikho¶n  Þ       ph   t    t  b ghisaicho  n     chøc  ®Õ khitæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    µn      è  Òn  µo  µikho¶n  ña  êisö  ông  to¸nho tr¶®ñ s ti v t   c ng   d dÞch  ô  v thanh    to¸nsau    iÒu  khi® chØnh    ãt,tÝnh    è  Òn saithõa. sais   trªns ti     c)N Õ u     ã    µikho¶n    ghic sait   hoÆc     ã    Õu sè  Òn thanh  ghic saithi   ti   to¸n:sè    ngµy  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   Õt  óc thêih¹n  ph   t    k th     quy  nh  ®Þ cho  Ó  th thøc thanh  to¸n ®ã   n     µikho¶n  ng    ®Õ khi t   ®ó hoÆc   è  Òn    Õu  ña  êi sö  ông  s ti sai thi c ng   d dÞch  ô  v thanh  to¸n ® îc ghi cã          ®ñ sau    iÒu  khi® chØnh    ãt,tÝnh    è  sais   trªns tiÒn saithiÕu.    2­ Trêng  îp ngêisö  ông  Þch  ô    h   d d v thanh to¸n,tæ    chøc  cung øng  Þch  d vô  thanh      ¹m    to¸nviph c¸cquy  nh  tæ  ®Þ do  chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n c«ng  è,c¸ctho¶ thuËn,cam   Õt  ÷a ngêisö  ông  Þch  ô  b       k gi    d d v thanh    µ    to¸nv tæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n g©y  Öth¹ith×    thi     bªn  ©y  Öth¹iph¶i g thi       chÞu tr¸chnhiÖ m  åith   b   ßng  Öth¹i thi   . §i Ò u    30. Tranh  Êp  µ    Õt  ch v gi¶iquy tranhchÊp   1­  êng  îp cã  Õu  ¹ihoÆc   Tr h   khi n   tranh chÊp  ÷a ngêi sö  ông  Þch  ô    gi    d d v thanh    µ  chøc  to¸nv tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,tr ch Õt    li     í  c¸cbªn  ªnquan  cÇn    Õt b»ng  gi¶iquy   tho¶ thuËn.   2­ N Õ u     kh«ng    haibªn  tho¶ thuËn  îcvÒ   Öc    Õt tranh chÊp  ×    ®   vi gi¶i quy     th cã  Ó  th tho¶ thuËn  Ò   ¬    v c quan    Õt tranh chÊp    ö  ý. gi¶iquy     ®Ó x l 3­ Trêng  îp kh«ng    h  tho¶ thuËn  îcvÒ   Öc    Õt tranh chÊp  µ  Ò     ®   vi gi¶i quy     vv c¬ quan    gi¶iquyÕt  tranh  Êp,  ch c¸c bªn  ªnquan  ã  Ó  ëi kiÖn  íc c¬  li   c th kh   tr   quan ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V T h « n g  tin,  b¸o c¸o v µ  b ¶ o  m Ë t  th«ng tin §i Ò u    31. Th«ng  tin 1­    Tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Üa  ô  to¸n c ngh v th«ng    nh   tin®Þ kú cho  ñ  µikho¶n  Ò   è    µ  ch t   v s d v giao dÞch    thanh      µikho¶n  ña  ñ  to¸ntrªnt   c ch tµikho¶n.   2­ Tæ     chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Ó  to¸nc th cung  Êp  c th«ng    t  tin®é xuÊttheo yªu cÇu  ña  ñ  µikho¶n.      c ch t  
 15. 15 §i Ò u    c¸o 32. B¸o    1­  Þnh  ú  µng  § kh th¸ng,tæ    chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n b¸o      c¸o vÒ   ¹t®éng  ho   thanh    to¸ntheo c¸cchØ    Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh.    tiªudo  h Nh n   ®Þ 2­ Ngoµic¸c b¸o    nh  ú,tæ        c¸o ®Þ k   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  to¸nc nghÜa  ô  c¸o theo  cÇu  ña  ©n   µng  µ   íc®Ó   ôc  ô  v b¸o    yªu  c Ng h Nh n   ph v cho    c¸c m ôc    tiªuqu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng  l  n   ho   thanh  to¸n. §i Ò u    33. B¶o  Ët  m th«ng  tin ViÖc  ÷bÝ  Ët,l tr÷vµ  gi   m  u    cung  Êp    c c¸cth«ng    ªnquan  n   Òn göi tinli   ®Õ ti     cña  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh    ¹ tæ  to¸nt   chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI Vi p h ¹ m  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    ö  ýviph¹m 34. X l     1­ Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  ú theo    ch n tu   tÝnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët,xö  ý hµnh  Ýnh  ch   ®é vi ph s   x l   lu   l   ch theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthoÆc   Þ       b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 2­ Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh      ¹m  ã  Ó  Þ  ©n  µng  to¸nviph c th b Ng h Nhµ   íc®×nh  n  chØ  hoÆc     åigiÊy phÐp  ¹t®éng  thu h     ho   thanh  to¸n. 3­ Ng êisö  ông  Þch  ô     d d v thanh      ¹m  ã  Ó  Þ   ©n   µng  µ   to¸nviph c th b Ng h Nh níc,tæ    chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ®×nh    chØ   ¹m  êihoÆc   Ünh  t th   v viÔn  Òn  ö  ông  Þch  ô  quy s d d v thanh    to¸ntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h   Ò u    §i 35. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n chÞu tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ô  Ó    h  c th nghiÖp  ô  v thanh    to¸ncho    n  Þ  ùc c¸c ®¬ v tr   thuéc vµ    phæ    biªncho  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh    Õt. to¸nbi Thanh    ©n   µng  µ   íc chÞu  tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   Óm     Öc  ùc   ki tra vi th   hiÖn  quy  Õ   µy  i víi   chøc  ch n ®è     tæ c¸c cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n. §i Ò u    öa  æi,bæ   36. S ®   sung  ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung Quy  Õ   µy  éc  Èm   ch n thu th quyÒn  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2