Quyết định 313/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định 313/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 313/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của các TCTD đối với các tổ chức kinh tế và dân cư thuộc khu vực miền núi cao, hải đảo, vùng đồng bào khơme tập trung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 313/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  313/Q§­N H 1  n g µ y 24 th¸ng    T 9 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c ® i Ò u   h Ø n h  l∙i u Ê t c h o  vay v c  s c ñ a c¸c T C T D  ® è i  íiv  c¸c t æ  c h ø c kinh t Õ  v µ  d © n  c thu é c kh u  v ù c m i Ò n  n ó i, h ¶i ® ¶ o, vï ng   ® å n g  b µ o  K h ¬   e  t Ë p trung m Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé;  ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ 1. Nay    quy  nh    Êt cho  ®Þ l∙ su   i vay b»ng  Òn ViÖt Nam   ña    chøc  ti     c c¸c tæ  tÝn  ông  i  íic¸c tæ  d ®è v     chøc  kinh tÕ  µ  ©n    éc    vd c thu khu  ùc  Òn  ói cao  v mi n  (khu  ùc  theo  v 3  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   t41/UB­ ngµy  TT  8/01/1996  ña  û     c U ban d©n  éc vµ  Òn  ói),h¶i ®¶o,  ïng  ng  µo  ¬     Ëp  t   mi n   v ®å b Kh me t trung ® îc gi¶m     30%   víi so    møc    Êtcho  l∙su   i vay  ïng lo¹ ; c i 2.L∙i Êt nîqu¸ h¹n ®èi víi i t ng trªnb»ng     su              î    ®è 150%     Êt cho  l∙su   i vay    sau khigi¶m    30%. 3. ViÖc    gi¶m  l∙ suÊt ë  30    i   khu  ùc  Òn  ói cao, h¶i ®¶o,  ïng  ng   v mi n     v ®å bµo  ¬    Ëp  Kh me t trung kh«ng    ông  i víiNg ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo   ¸p d ®è     h ph v ng     cho  vay  i víi é  Ìo. ®è     ngh h §i Ò u 2.­ 1. Møc   isuÊt quy ®Þnh  t¹  l∙  iquyÕt ®Þnh  nµy ¸p dông kÓ   õ ngµy  t 01/10/1997 thay thÕ    møc    Êt cho  l∙su   i vay  i víic¸c tæ  ®è       chøc  kinh tÕ  µ  ©n     vd c  éc vïng nóicao,h¶i®¶o, vïng ®ång  µo  ¬    Ëp  thu             b Kh me t trung quy  nh  ¹   ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   3  1  ®Þ 197/Q§­NH1   µy  ng 28/6/1997  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2. Sè     î cho    dn  vay  i  íic¸c tæ  ®è v     chøc  kinh tÕ  µ  ©n    éc    vd c thu khu  ùc  v miÒn   ói cao, h¶i ®¶o,  ïng  ng  µo  ¬     Ëp  n     v ®å b Kh me t trung  n   Õt  µy  ®Õ h ng 30/09/1997  chuyÓn  sang  dông  ¸p  theo møc   isuÊt  l∙  quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 1 Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 §i Ò u 3.­ ñ  ëng  n   Þ  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng,  Th tr ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ­ ®è Ng h Th ¬ng  ¹i quèc  m  doanh, Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i   h § t v ph¸ttr   h Th m  cæ   Çn,  ©n   µng  ªndoanh, chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi t¹  Öt ph Ng h li      Ng h n    iVi   Nam,  C«ng    µichÝnh, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n,  ©n   µng  ôc  ô  êi tyt     td nh d Ng h ph v ng   nghÌo,Chñ   Ö m   îp      Ýn  ông, Gi¸m  c      nhi H t¸cx∙ t d   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è  Þu      ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản