Quyết định 3752-GDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 3752-GDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3752-GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3752-GDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3752-GD T Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1994 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 3752-GD T NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1994 V VI C S A I, B SUNG M T S I M TRONG CÁC QUY CH THI VÀ XÉT T T NGHI P PH THÔNG CƠ S , PH THÔNG TRUNG H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a Ông v trư ng V Trung h c Ph thông, QUY T NNH i u 1. B sung m t s i m trong i u 13 và 14 c a Quy ch thi và xét t t nghi p ph thông trung h c (PTTH) ban hành kèm theo Quy t nh s 215/Q ngày 27-2- 1986 c a B Giáo d c (cũ) v trách nhi m i v i toàn b công tác thi và xét t t nghi p PTTH. C th là: - Các S Giáo d c - ào t o (GD- T) ch u trách nhi m sao in thi t t nghi p PTTH n t ng h c sinh d thi và sao in b n hư ng d n ch m thi n t ng c p giám kh o ch m thi c a a phương. - U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p H i ng sao in thi và hư ng d n ch m thi t t nghi p PTTH c a a phương. Thành ph n h i ng g m ch t ch là Giám c S GD- T, thư ký và u viên là chuyên viên S GD- T (m i môn thi t t nghi p có m t chuyên viên b môn c soát, sao in và vào bì môn thi, c H i ng t 1 n 2 cán b máy tính). - H i ng ch u trách nhi m sao in thi, hư ng d n ch m thi t t nghi p PTTH và ph i m b o bí m t, an toàn tuy t i su t quá trình nh n, sao in, óng gói, b o qu n, phân ph i và g i n các H i ng coi thi, ch m thi. Ch sao in b n hư ng d n ch m sau khi ã thi xong môn thi ó. i u 2. S a i, b sung m t s i m v ch c ng thêm i m khuy n khích và i u ki n t t nghi p quy nh t i i u 1 trong văn b n b sung Quy ch thi t t nghi p PTCS và PTTH ban hành kèm theo Quy t nh s 107/Q ngày 27-2-1990 c a B Giáo d c (cũ). C th là:
  2. 1. Th c hi n ch c ng thêm i m khuy n khích vào t ng s i m các bài thi t t nghi p PTCS, PTTH. i m t t nghi p là t ng i m các bài thi và i m khuy n khích c ng thêm (n u có). Các i tư ng ư c c ng i m và s i m khuy n khích ư c c ng thêm quy nh như sau: a. H c sinh ư c c p gi y ch ng nh n ngh qua kỳ thi ngh do S GD- T t ch c t i các trung tâm giáo d c k thu t t ng h p - hư ng nghi p; trung tâm d y ngh ho c các trư ng, l p d y ngh c a Nhà nư c t t i a phương s ư c c ng thêm i m khuy n khích khi d thi t t nghi p PTCS, PTTH. M c i m c ng thêm căn c vào k t qu x p lo i ngh ghi trong gi y ch ng nh n. Lo i gi i ư c c ng 2 i m; lo i khá: 1,5 i m; lo i trung bình: 1 i m. Ch nh ng gi y ch ng nh n ngh ư c c p trư c ngày thi t t nghi p m i có giá tr c ng thêm i m khuy n khích. K t qu thi ngh ư c b o lưu trong c c p h c. Nh ng h c sinh có nhi u gi y ch ng nh n ngh cũng ch ư c hư ng i m khuy n khích theo m t ch ng nh n có x p lo i cao nh t. b. H c sinh ư c gi i trong kỳ thi ch n h c sinh gi i các b môn l p cu i c p PTCS, PTTH do S , B GD- T t ch c: t gi i nh t ư c c ng thêm 2 i m; gi i nhì: 1,5 i m; gi i ba: 1 i m. H c sinh trư c l p cu i c p d thi t gi i ư c b o lưu k t qu trong c p h c. c. H c sinh t gi i trong các cu c thi v th d c th thao, văn ngh , v ... do ngành Giáo d c - ào t o và các ngành th d c th thao, văn hoá - thông tin t c p t nh, thành ph tr lên ph i h p t ch c trong năm h c sinh thi t t nghi p: t gi i nh t ư c c ng thêm 2 i m; gi i nhì: c ng 1,5 i m; gi i ba: c ng 1 i m. - Nh ng h c sinh ng th i ư c c ng thêm i m theo các tiêu chuNn nêu t i các i m a, b, c ch ư c hư ng m c i m c ng thêm cao nh t là 3 i m. 2. ư c công nh n t t nghi p nh ng h c sinh i u ki n d thi t t nghi p PTCS, PTTH; không có bài thi nào b i m không (0), t i m t t nghi p t i thi u quy nh cho t ng di n sau ây: a. Di n 1: t t 20 i m tr lên ( i v i h c sinh bình thư ng) b. Di n 2: t t 18 i m tr lên và thu c m t trong các i tư ng sau: + H c sinh là con li t sĩ. + H c sinh là ngư i dân t c thi u s ang cư trú và h c t p t i vùng cao (Theo quy nh c a U ban Dân t c và Mi n núi Trung ương); vùng sâu, h i o, khu kinh t m i (Theo quy nh c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) ho c ang h c trong các trư ng Dân t c n i trú các c p huy n, t nh... + H c sinh có x p lo i c năm v h c l c và h nh ki m t lo i khá tr lên.
  3. c. Di n 3: t t 19 i m tr lên và thu c v m t trong các i tư ng sau: - H c sinh là cong thương binh n ng h ng 1/4 và 2/4 ho c con b nh binh n ng h ng 1/4 + H c sinh là ngư i dân t c thi u s cư trú và h c t p t i các a phương ngoài khu v c ã quy nh t i di n 2. + H c sinh là ngư i Kinh cư trú và h c t p t i các khu v c ã nêu trong di n 2. Các i u ki n t t nghi p nêu trên áp d ng cho m i i tư ng d thi: h c sinh ang h c - h c sinh cũ, thí sinh t do. 3. Nh ng h c sinh i u ki n t t nghi p nêu trên s ư c x p lo i t t nghi p Gi i, Khá, n u có các tiêu chuNn sau: a. Lo i gi i: ( ư c S GD- T c p gi y khen). X p lo i c năm v h nh ki m t lo i t t, h c l c t lo i gi i và có t ng s i m t t nghi p t t 34 i m tr lên; trong các môn thi không có bài nào t dư i 7 i m. b. Lo i khá: X p lo i c năm v h nh ki m và h c l c t t khá tr lên; có t ng s i m t t nghi p t t 28 i m tr lên; trong các môn thi ch có m t bài t i m th p nh t là 5 (ho c 5,5) Nh ng h c sinh i u ki n t t nghi p còn l i không ghi x p lo i t t nghi p. i u 3. Thay th i u 16 c a Quy ch thi và xét t t nghi p PTCS và i u 23 c a Quy ch thi và xét t t nghi p PTTH b ng các quy nh sau: c cách t t nghi p cho nh ng h c sinh thu c m t trong hai lo i sau: a. H c sinh b m ngay trư c ngày thi không th tham d kỳ thi ư c, có gi y xác nh n h p l c a b nh vi n và trư ng ang h c; có x p lo i c năm v h nh ki m và h c l c t t khá tr lên (ch áp d ng cho h c sinh ang h c) b. H c sinh b m khi ang thi ho c có vi c t xu t c bi t xNy ra không th ti p t c thi ư c, có biên b n xác nh n h p l c a H i ng coi thi và cơ quan y t ho c c a UBND xã, phư ng (n u là vi c t xu t) ng th i có các i u ki n sau: - i m bài thi các môn ã thi t t 5 tr lên. - i m trung bình c năm môn không thi t t 5,0 tr lên. - X p lo i c năm v h c l c t trung bình tr lên: h nh ki m t khá tr lên. Nh ng trư ng h p t xu t khác c n ngh c cách t t nghi p, S GD- T l p h sơ ngh B xét gi i quy t t ng trư ng h p c th .
  4. 2. H c sinh ư c mi n thi và ư c xét công nh n t t nghi p n u có các i u ki n sau: - Trong th i gian cu i h c kỳ 2 c a l p cu i c p PTCS (ho c PTTH) h c sinh ư c tuy n ch n b i dư ng ho c d thi l p i tuy n thi qu c t v toán, v t lý, tin h c, th d c th thao... có gi y ch ng nh n ho c công văn ngh c a cơ quan tuy n ch n g i n S Giáo d c và ào t o trư c ngày thi. - Có x p lo i c năm v h nh ki m t t khá tr lên; v h c l c t trung bình tr lên. H c sinh mi n thi s ư c x p lo i t t nghi p là: Lo i gi i: N u có h nh ki m t t, h c l c gi i. Lo i khá: n u có h nh ki m và h c l c t khá tr lên. (H c sinh ư c mi n thi và ư c x p lo i gi i ư c tính như d thi t lo i gi i và ch ư c i m t t nghi p là 34 i m. N u h c sinh mu n dành i m cao hơn c n ph i tham d kỳ thi và k t qu x p lo i t t nghi p căn c vào k t qu th c t c a các bài thi. i u 4. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. Các Ông (bà) Ch t ch UBND t nh, thành ph ; Chánh Văn phòng V trư ng V T ch c và Cán b , V trư ng V K ho ch và Tài chính, V trư ng V Trung h c ph thông B Giáo d c và ào t o và các Ông Bà Giám c S Giáo d c - ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n H ng Quân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản