intTypePromotion=3

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Hà Nội ban hành tại quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 08/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG CÁC CƠ S GI T M , B O QU N, CH BI N GIA SÚC, GIA C M T P TRUNG TRÊN NA BÀN HÀ N I BAN HÀNH T I QUY T NNH S 156/2006/Q -UBND NGÀY 01/9/2006 C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005 và Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 138/2007/N -CP ngày 28 tháng 08 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương; Căn c Quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13/3/2006 c a Th tư ng Chính ph v khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung công nghi p; Căn c Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/9/2006 c a UBND Thành ph v m t s chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Văn b n s 188/H ND-KTNS ngày 03 tháng 10 năm 2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph v vi c i u ch nh quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/9/2006 c a UBND Thành ph v m t s chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i và Văn b n s 71/TTg-NN ngày 15/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c vay v n ưu ãi i v i các d án xây d ng cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc gia c m t p trung trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên s K ho ch và u tư – Tài chính – Thương m i t i T trình s 17/TTrLS: KH& T-TC-TM ngày 04 tháng 01 năm 2008 v vi c s a i, b sung m t s chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung trên a bàn Hà N i ban hành t i Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/9/2006 c a UBND Thành ph ; Báo cáo th m nh s 47/STP-VBPQ ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a S Tư pháp Hà N i và Văn b n s 121/KH& T-NN ngày 17/01/2008 c a S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/9/2006 c a UBND Thành ph v m t s chính sách khuy n khích u tư xây d ng các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i như sau:
  2. 1. B sung Kho n 5, 6, 7, i u 2 như sau: “5. Ngân sách Thành ph h tr 100% kinh phí u tư công trình x lý nư c th i, ch t th i r n trong hàng rào các d án gi t m b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung. 6. ư c vay v n t ngu n v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i u tư tài s n c nh c a d án trong hàng rào v i các quy nh như sau: a. M c vay t i a b ng 70% t ng m c u tư tài s n c nh (xây l p và thi t b ) c a d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; b. Th i h n vay v n t i a 10 năm, trong ó 01 năm ân h n. c. Hình th c b o m ti n vay: theo các quy nh v tín d ng hi n hành. d. M c lãi su t cho vay là 0,3%/tháng (3,6/năm). 7. Cơ ch giao ch u tư và tri n khai th c hi n ph n v n h tr t ngân sách Thành ph : a. D án h t ng k thu t ngoài hàng rào: Thí i m giao các ch u tư các d án gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung theo k ho ch s 02/KH-UB ngày 12/01/2007 c a UBND Thành ph làm ch u tư. Vi c tri n khai l p, th c hi n d án, quy t toán công trình hoàn thành theo quy nh hi n hành v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách c a Nhà nư c và Thành ph Hà N i. b. Công trình x lý nư c th i, ch t th i r n trong hàng rào giao ch u tư phê duy t cùng d án xây d ng cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung. Ch u tư có trách nhi m t ch c u th u thi công, l p t thi t b và thanh quy t toán công trình hoàn thành theo quy nh”. 2. S a i, b sung i u 4 như sau: “1. Trách nhi m các S , Ban, Ngành liên quan và UBND các huy n: 1.1. S Nông nghi p và PTNT xây d ng và trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ki m d ch ng v t, ki m tra v sinh thú y, ki m soát gi t m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.2. S Thương m i làm u m i t ng h p ôn c và ki m tra ti n th c hi n các d án xây d ng cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m, t p trung. 1.3. S K ho ch và u tư: B trí k ho ch v n ngân sách thành ph h tr và hư ng d n gi i quy t các th t c v u tư xây d ng các d án trên.
  3. 1.4. S Tài chính: Ph i h p v i S K ho ch và u tư b trí ngu n v n ngân sách h tr các d án; Hư ng d n các ch u tư các th t c v c p phát, thanh quy t toán v n u tư. 1.5. Các S Quy ho ch ki n trúc, Tài nguyên môi trư ng và nhà t, Y t theo ch c năng nhi m v c a ơn v mình có trách nhi m hư ng d n các ch u tư t ch c th c hi n các d án xây d ng cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung theo quy nh. 1.6. Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có trách nhi m hư ng d n, thNm nh cho vay, thu h i ti n g c và lãi vay c a các d án u tư theo quy nh t i Kho n 1 i u 1 Quy t nh này và các quy nh hi n hành v qu n lý Qu u tư phát tri n c a Nhà nư c và thành ph Hà N i. 1.7. UBND các huy n có trách nhi m: Qu n lý nhà nư c trên a bàn i v i các cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung theo quy nh. C cán b tham gia v i ch u tư d án ngân sách h tr ngay t giai o n chuNn b u tư d án qu n lý u tư xây d ng công trình và ti p nh n, qu n lý công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào các cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung trên a bàn thành ph Hà N i theo quy nh. 1.8. Ch u tư các d án gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung có trách nhi m: a. T ch c tri n khai chuNn b u tư và th c hi n d án ngân sách h tr theo quy nh hi n hành v qu n lý d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách c a Nhà nư c và UBND Thành ph Hà N i. b. Tri n khai d án u tư Xây d ng cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung, trên a bàn thành ph Hà N i trong hàng rào theo quy nh hi n hành qu n lý, s d ng v n ngân sách h tr c a thành ph và v n vay c a Qu u tư phát tri n úng m c ích; hoàn tr g c và lãi v n vay úng th i h n quy nh. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các s ngành và UBND các huy n t ng h p báo cáo và ngh UBND Thành ph i u ch nh, b sung chính sách ã ban hành m b o phù h p tình hình th c ti n và pháp lu t c a Nhà nư c. Giao S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét quy t nh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. Các n i dung khác không s a i t i Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 01/9/2006 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành thu c Thành ph Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Giám c Qu u tư phát tri n Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TT Thành y, TT H ND TP; - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - VPUB: V1, V2, V5, CN, KT, TH, NN C; - Lưu VT. Phí Thái Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản