intTypePromotion=3

Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 156/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG CÁC CƠ S GI T M , B O QU N CH BI N GIA SÚC, GIA C M T P TRUNG, CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư năm 2005; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14/11/2005 v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13/03/2006 c a Th tư ng Chính ph v khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p; Căn c Thông tư s 58/2006/TT-BTC ngày 26/6/2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13/3/2006 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c văn b n s 3065/BNN-NN ngày 07/11/2005 c a B Nông nghi p và PTNT v i u ki n chăn nuôi, p tr ng, v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m và s n ph m gia c m; Căn c Chương trình s 05/CTr-TU ngày 10/05/2006 c a Thành y Hà N i v phát tri n kinh t ngo i thành và t ng bư c hi n i hóa nông thôn giai o n 2006-2010 và ch o c a Thư ng tr c Thành y v vi c xây d ng m ng lư i cơ s gi t m gia súc, gia c m trên a bàn Hà N i n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 t i Thông báo s 60/TB-TU ngày 14/06/2006 c a Thành y Hà N i; Xét ngh c a S Nông nghi p PTNT t i công văn s 602/NN-KH ngày 31/5/2006 và s 987/SNN-KH ngày 18/8/2006, S Tài chính t i văn b n s 2349/STC-GT T ngày 01/6/2006 và s 3442/STC-BG ngày 17/8/2006, S Tư pháp t i văn b n s 876/STP-VBPQ ngày 06/6/2006 và S K ho ch và u tư t i t trình s 672 /TTr – KH& T ngày 25/8/2006, QUY T NNH i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Cơ ch , chính sách trong quy t nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân u tư xây d ng m i, m r ng nâng c p ho c di d i n a i m m i theo quy ho ch cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m theo dây truy n s n xu t công nghi p
  2. ti n ti n, ng b trên a bàn Thành ph Hà N i, phù h p quy ho ch m b o các yêu c u v môi trư ng, v sinh thú y, an toàn th c phNm theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c trong giai o n t nay n h t năm 2010. 2. Các cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m ph i có quy mô, công su t gi t m t i thi u là 5000 con/ngày i gia c m (gà, v t, ngan ng ng), 500 con/ngày i v i l n và 100 con/ngày i v i trâu, bò. i u 2. M t s chính sách c th i v i các t ch c, cá nhân u tư xây d ng m i, ho c m r ng nâng c p cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m: 1. ư c gi m ơn giá thuê t b ng 0,5 l n ơn giá thuê t theo quy nh; 2. ư c ngân sách h tr 70% lãi xu t v n vay thương m i, trong th i gian 2 năm k t ngày ch u tư d án nh n kho n vay l n u i v i các d án ư c ký h p ng tín d ng trư c ngày 31/12/2007; 3. i v i các d án u tư xây d ng c a các t ch c, cá nhân theo quy nh t i i u 1 quy t nh này chưa có qu t, Thành ph quy t nh thu h i t, giao cho Trung tâm phát tri n qu t c a Thành ph gi i phóng m t b ng giao t (ho c cho thuê) t s ch cho ch u tư các d án theo quy nh c a Lu t t ai 2003 và Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; 4. Ngân sách Thành ph u tư h t ng ngoài hàng rào bao g m các h ng m c: i n, ư ng giao thông, c p nư c, thoát nư c i v i các khu gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 3. Các chính sách khác 1. Ngoài các chính sách c th quy nh t i i u 2 quy t nh này, các chính sách ưu ãi u tư i v i lĩnh v c gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m trên a bàn Hà N i ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư 2005, Lu t t ai 2003 và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. i v i các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m ph i di d i n a i m theo quy ho ch m b o môi trư ng, v sinh thú y, an toàn th c phNm ngoài vi c ư c h tr theo chính sách t i quy t nh này còn ư c h tr v s d ng ti n chuy n quy n s d ng t, ti n bán nhà xư ng và các công trình khác khi ph i di d i theo quy nh t i Thông tư s 66/2005/TT-BTC ngày 18/8/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t nh s 74/2005/Q -TTg ngày 06/4/2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m các S , Ban, Ngành liên quan và UBND các huy n: a. S Nông nghi p và PTNT xây d ng và trình c p có thNm quy n phê duy t và hư ng d n th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. Làm u m i t ng h p ôn c
  3. và ki m tra ti n th c hi n các d án xây d ng cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m theo chính sách này. b. S Tài chính hư ng d n các ch u tư v th t c, quy trình, c p phát, thanh quy t toán ph n kinh phí ngân sách Thành ph h tr . c. Ch t ch UBND các Huy n là ch u tư trình cáp có thNm quy n phê duy t và t ch c tri n khai d án xây d ng h t ng ngoài hàng rào các khu gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung ; qu n lý nhà nư c trên a bàn i v i các cơ s gi t m b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m t p trung theo quy nh. d. Các S Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên môi trư ng nhà t theo ch c năng nhi m v c a ơn v mình có trách nhi m hư ng d n các ch u tư, t ch c th c hi n quy t nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các S , Ngành và UBND các huy n rà soát và ngh UBND Thành ph i u ch nh, b sung chính sách ã ban hành t i quy t nh này m b o phù h p v i tình hình th c ti n và pháp lu t c a nhà nư c. Giao S Nông nghi p và PTNT ch trì, t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành thu c Thành ph Hà N i ; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 5, - TT Thành u , TT H ND TP ( b/c) - /c Ch t ch UBND TP, ( b/c) - Các B : KH& T, TC NN&PTNT, ( b/c) - Các /c PCT UBND TP, - Vi n KSND TP Hà N i, - VPUB: NN C, lưu VT. Lê Quý ôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản