Quyết định số 176/2001/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 176/2001/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định Dự án đường ống khí PM3/Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/2001/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 176/2001/Q -BKH Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P T CHUYÊN GIA TH M Đ NH D ÁN ĐƯ NG NG KHÍ PM3/CÀ MAU B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B K ho ch và u tư. Căn c Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/07/1999; Ngh nh 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999; Căn c công văn s 889/VPCP - DK ngyà 08 tháng 3 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi C m Khí - i n - m Cà Mau; Căn c Quy t nh s 101 Q /BKH ngày 09 tháng 3 năm 2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c thành l p T chuyên gia liên ngành th m nh d án C m Khí - i n - m Cà Mau. Căn c K ho ch th m nh báo cáo D án ư ng ng khí PM3/Cà Mau ã ư c thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2001; Theo ngh c a Chánh Văn phòng th m nh d án u tư; QUY T Đ NH: i u 1. Thành l p T chuyên gia tư v n thNm nh D án ư ng ng khí PM3/Cà Mau. T ThNm nh g m 1 t trư ng và các thành viên có danh sách kèm theo (thay th Quy t nh s 101 Q /BKH ngày 09 tháng 3 năm 2001). i u 2. T ThNm nh có nhi m v giúp B K ho ch và u tư thNm nh các v n liên quan t i n i dung D án ư ng ng khí PM3/Cà Mau v i n i dung và ti n theo K ho ch thNm nh ã ư c duy t. i u 3. Các Thành viên T thNm nh làm vi c theo ch chuyên gia và có nghĩa v th c hi n n i dung công vi c theo s phân công c a T trư ng, T thNm nh s k t thúc công vi c sau khi hoàn thành Báo cáo thNm nh trình B K ho ch và u tư. i u 4. Các thành viên có trách nhi m thi hành Quy t nh này và các Cơ quan có thành viên tham gia T ThNm nh t o i u ki n các thành viên hoàn thành t t nhi m v .
  2. KT.B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U Nơi nh n: TƯ - Các B : XD, TC, KHCN & MT - Ban V t giá Chính ph , TH TRƯ NG - T ng công ty D u khí Vi t Nam, - Các V : CN, VPT - Lưu VP Võ H ng Phúc DANH SÁCH CHUYÊN GIA T TH M Đ NH D ÁN ĐƯ NG NG KHÍ PM3/CÀ MAU (Kèm theo quy t nh 176 Q /BKH ngày 16 tháng 04 năm 2001) H và TT Cơ quan tên 1 M nh Tu n c/v VPT - B K ho ch và u tư 2 Phan Hi n c/v VPT - B K ho ch và u tư c/v V CN - B K ho ch và u 3 Bùi Ng c Hi n tư c/v B Khoa h c Công ngh và Môi 4 Hoài Nam trư ng 5 Nguy n M nh Hi n c/v B Tài chính 6 Chu Gia Th nh c/v B Xây d ng 7 Nguy n Duy H u T ng Công ty D u khí Vi t Nam 8 Nguy n Long H i Ban V t giá Chính ph
Đồng bộ tài khoản