Quyết định số 2472/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 2472/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2472/QĐ-BGTVT về cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2472/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2472/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C: CHO PHÉP L P D ÁN U TƯ, MUA S M PHƯƠNG TI N, TRANG THI T BN TÌM KI M C U N N NGÀNH Ư NG B GIAI O N 2009-2015 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; - Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Quy t nh s 1656/Q -TTg ngày 6/12/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c quy nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b tìm ki m c u n n và danh m c các d án u tư s n xu t, mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n n năm 2015; - Xét t trình s 2919/TTr-C BVN ngày 21/7/2009 c a C c ư ng b Vi t Nam v vi c xin phép l p án nghiên c u xây d ng các Trung tâm Tìm ki m c u n n, c u h ư ng b trên ph m vi c nư c và l p Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình thí i m Trung tâm Tìm ki m c u n n, c u h ư ng b ; - Xét t trình s 3102/TTr-C BVN ngày 31/7/2009 c a C c ư ng b Vi t Nam v vi c xin phép l p D án u tư “mua s m phương ti n, trang thi t b tìm ki m c u n n ngành ư ng b giai o n 2009- 2015”; - Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư và Trư ng ban Ban ch o Phòng ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n, QUY T NNH: i u 1. Cho phép ti n hành l p d án u tư, mua s m phương ti n, trang thi t b tìm ki m c u n n ngành ư ng b giai o n 2009-2015. - a i m: Các v trí thư ng xuyên x y ra tai n n giao thông nghiêm tr ng và s t l t do nh hư ng c a lũ, bão trên các tuy n Qu c l theo xu t c a C c ư ng b Vi t Nam. - M c tiêu: Mua s m phương ti n, trang thi t b c u n n, c u h ư ng b . - Kinh phí l p d án: Thanh toán theo cương, d toán ư c duy t và k ho ch v n hàng năm. - Th i gian th c hi n: Trong năm 2009. i u 2. T ch c th c hi n: - Ch u tư: C c ư ng b Vi t Nam. - Tư v n l p d án: L a ch n theo quy nh hi n hành. i u 3. Các ông V trư ng V K ho ch u tư, Trư ng ban Ban ch o Phòng ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - U ban Qu c gia TKCN; - Các B :KH& T, Tài chính; - TTr. Ngô Th nh c; H Nghĩa Dũng - TTr. Nguy n H ng Trư ng; - TTr. Ph m Quý Tiêu; - Kho b c Nhà nư c TƯ; - Lưu: VT, V KH T, VP BC PCLB&TKCN (3).
Đồng bộ tài khoản