Quyết định số 2514/QĐ-UB

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 2514/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở nội vụ thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2514/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2004 Số: 2514 /QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương; - Căn cứ Quyết định số 159/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, như sau: 1. Vị trí, chức năng: Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, có chức năng tham mưu và giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn thành phố, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (kể cả công chức dự bị), cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 05/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan / storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/ban_quy_dinh_chuc_nang_to_chu c_so_noi_vu_ban_hai_1929.doc
  2. 2 chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: a/ Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND thành phố và Bộ Nội vụ về tình hình kết quả hoạt động của Sở. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. b/ Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: - Phòng Tổ chức – Biên chế; - Phòng Xây dựng chính quyền; - Phòng Cán bộ, công chức; - Phòng Cải cách hành chính; - Thanh tra Sở; - Văn phòng Sở. c/ Các tổ chức sự nghiệp: Căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố xây dựng Đề án thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. d/ Biên chế: Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể công tác nội vụ của thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định biên chế của Sở. Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nội vụ thành phố: - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng trực thuộc trên nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân; - Lập thủ tục đề nghị UBND thành phố thành lập Thanh tra Sở; - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan hướng dẫn chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp UBND quận, huyện quản lý Nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn quận, huyện. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng. Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. 3 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nơi nhận: (Đã ký) - Như Điều 4; - Bộ Nội vụ (để b/c); - Chủ tịch và các PCT; - Ban Tổ chức TU (để biết); Huỳnh Năm - Lưu VP HĐND & UBND TP, Sở Nội vụ.
  4. 4
Đồng bộ tài khoản