Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg về việc nâng cấp Phân viện Khảo sát quy hoạch thủy lợi Nam Bộ thành Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam trực thuộc Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 341/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP PHÂN VIỆN KHẢO SÁT QUY HOẠCH THỦY LỢI NAM BỘ THÀNH VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nâng cấp Phân viện Khảo sát quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ trực thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi thành Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam là tổ chức sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Southern Institute For Water Resources Planning (viết tắt SIWRP); trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản