intTypePromotion=3

Quyết định số 4059/BGDĐT-KHCNMT

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
12
lượt xem
1
download

Quyết định số 4059/BGDĐT-KHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4059/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4059/BGDĐT-KHCNMT

BO GIAO DUC VA DAO TAO<br /> <br /> C()NG HOA xA. HQI CHU NGH1A VIVI' NAM<br /> DOc lap - Tkr do - 11#nh pink<br /> <br /> Se09/BGDDT-KHCNNIT<br /> V/v huong dan trien khai hoat d(ing sa hut<br /> tri tue trong cac ca sb gido dpc dai hoc<br /> <br /> Kinh<br /> <br /> Ha N'Oi, ngay06 thang<br /> <br /> 3 nam 2018<br /> <br /> Cac Ca se gig) dvc dai h9c<br /> <br /> Thoc hien Lug Se hiku tri tue nam 2005 va Lug &Oa d6i, be sung met se<br /> dieu<br /> Lug Se htru tri tue nam 2009 ve quyen tac gia, quyen lien quan, Nghi<br /> dinh se 22/2 018/ND-CP ngdy 23/2/2018 dm Chinh phir quy dinh chi tiet met se<br /> dieu va bien phap thi hanh Lug Se hint tri tue nam 2005 va Lug sira dei, be<br /> sung mot so dieu cna Lug So hal<br /> tri tue nam 2009 ve quyen tac<br /> quyen lien<br /> quan, nham khuyen khich hoat ding sang tao, thOc day qua trinh khai<br /> chuyen giao quyen so huu tri tue va bao ve tai san tri tue cua ca nhan, tap the va<br /> cua chinh ca so gig) doe dai h9c, Quyet dinh se 78/2008/QD-BGDDT ngay<br /> 29/1 2/2008 (Quyet dinh 78) ban hanh Quy dinh ve quail lY hog Ong se him tri<br /> tue trong cac ca so gig) dvc dai hoc, Be Gig) doc va Dao tao de nghi ca sd gido<br /> duo dai hoc trien khai va thuc hien cac nhiem vu sau:<br /> 1.Thanh lap, kien toan be phan chuyen trach quail ly hog deng sa hOu tri<br /> tue theo quy dinh. 13() phan chuyen tro.ch giOp cho Thu truong ca so gido dye dai<br /> hoc thvc hien co hieu qua cac not dung ve hoat &gig se huu tri tue, dong theri<br /> tham muu xay dung va ban hanh cac quy dinh ve se hau tri tue va cac ca the<br /> khuyen khich can be, nhan vien, giang vien, ngtriai h9c va cac chi) the khac tham<br /> gia vao cac hoat deng ve quyen so hCru tri tue va thi hanh quy dinh ve quasi ly<br /> hoat deng sa hint tri tue trong Ca sa gig) doe dai h9c.<br /> 2. Xay dung, hoan thien quy dinh ve quan ly hog deng hitu tri tue theo<br /> Lug, Nghi dinh va cac quy dinh hien hanh ve hau tri tue.<br /> 3. Day manh xay dung va trien khai Ke hoach boat deng so hau tri tue, tap<br /> trung vao met so nei dung ca ban sau:<br /> - Moe tieu hoat &Ong sa huu tri tue;<br /> - Ca.c tai san tri tue doge phat sinh;<br /> - Hoat deng tuyen truyen, pho bien kien thirc ve chinh sach, phap lug quoc<br /> gia va quec to ve so htlu tri tue;<br /> - Hoat deng thong tin se hOu tri tue: xay dung ca so du lieu ve so him tri<br /> tue phuc vu cong tac quan ly va dap Ong nhu can thong tin dm cac to chirc, ca<br /> nhan cua ca see gido dvc dai h9c; trang bi phuang tien tra dm, cung cap tin (may<br /> tinh, phan mem tra<br /> cho cac to chdc, ca nhan cila ca gido dvc dai hoc.<br /> <br /> - Hog deng to van, h6 trg viac xac lap va bao va quyen sa hau dai vai tai<br /> san tri tue cua co se( gido duc dai hoc.<br /> - Hoat dicing tip nhan khai bao, danh gia so bo kha nang bao he va tiam<br /> nang thuong mai cac tai san tri tue.<br /> - Hoat &ling xac nhan quyen so hau tri tue; phan tich danh gia thi truOng<br /> thuong mai tiem nang; to chifc dam phan, 14T ket chuyen giao tai san tri tue.<br /> Quail 13'T thong nhat, bao mat co so• dir lieu nghien cdu khoa hgc va danh muc cac<br /> cong trinh nghien cUu khoa hoc da dixgc xac lap quyen se( huu tri tue, xac Binh<br /> quyen cong bo doi veri tai san tri tue.<br /> - Xay dung cac chuong trinh ho trg plait trian hoat deng sang tao nhan tao<br /> ra tai san tri tue trong co sa gido duc dai hoc.<br /> - Kiem tra viac thuc hian quy'en so him tri tue, thuc hian nghiem bac hoat<br /> deng danh gia va khai tilde tai san tri tue trong co s& gido duc dai hoc.<br /> - Ke hoach tai chinh hang nam cho cac hoat deng so' hiru tri tue.<br /> 4. Thu truong co so' gido duc dai h9c có trach nhiam chi dao to chirc thgc<br /> hian, kiem tra va giam sat cac hoat &Ong so hau tri tue dm don vi.<br /> BO Gido duc va Dao tao de nghi cac co sa gido dpc dai h9c nghien dru cac<br /> van ban lien quan den hoat deng so hiru tri tue, can cir hugng dan dm van ban<br /> nay, to chirc hoat deng sa hat tri tue dm don vi theo quy dinh.<br /> Hang nam, cac co sg,gido duc dai hoc scr ,k6t,,danh gia kat qua, hiau qua<br /> hoat &Ong so. hiru tri tue, d8ng thei kin nghi, de xuat cap có tham quyen ve nei<br /> dung hoat deng de nang cao chat lupmg hoat deng se( hal tri tue, giri bao cao<br /> tinh hinh va,ket qua thuc hien boat deng so• hat tri tue fru& ngay 30 thang 11<br /> hang nam ve BO Gido due va Dao tao (qua Vu Khoa h9c, COng ngha va Moi<br /> trugng), 35 Dai Co Viet, Ha Nei va ban mem giri theo dia chi thu dien<br /> vukhcns@moet.gov.vn.<br /> M9i thong tin xin lien he TS. Nguyjn Kim Dung, Vu Khoa hoc, Cong ngha<br /> va Moi trugng, BO Gido duc va Dao tao, dien thoai: 0979729197.<br /> KT. BO TRUbNG<br /> THU' TRUONG<br /> <br /> Noi nOn:<br /> - Nhu ten;<br /> - BO truOng (c1 b/c);<br /> - COng thong tin dien tir BO;<br /> - Ltru: VT, KHCNMT.<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản