Quyết định số 769-TC/QĐ/TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 769-TC/QĐ/TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 769-TC/QĐ/TCCB về việc ban hành Quy chế về tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 769-TC/QĐ/TCCB

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 769-TC/Q /TCCB Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY CH V T CH C B I DƯ NG K TOÁN TRƯ NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C" B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh 15/CP ngày 02-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28-10-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Pháp l nh k toán và th ng kê ban hành theo L nh s 6 LCT-H NN 8 ngày 20-5-1988 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c i u l k toán trư ng xí nghi p qu c doanh ban hành theo Ngh nh s 26- H BT ngày 18-3-1989 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán, V trư ng V T ch c cán b và ào t o. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành "Quy ch v t ch c b i dư ng k toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c" áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 159 TC/C KT ngày 15-9-1989 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: V trư ng V T ch c cán b và ào t o, V trư ng V Ch k toán, T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, Chánh Văn phòng B Tài chính và các t ch c, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ M ng Giao ( ã ký) QUY CH
  2. V T CH C B I DƯ NG K TOÁN TRƯ NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 769 TC/Q /TCCB ngày 23-10-1997 c a B trư ng B Tài chính i u 1: Công tác b i dư ng K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c (sau ây g i t t là b i dư ng K toán trư ng) nh m m c ích: 1. Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n, ki n th c nâng cao chuyên sâu, nh ng ki n th c m i trong và ngoài nư c v kinh t , tài chính, k toán, ki m toán... 2. Nâng cao kh năng t ch c h th ng thông tin ph c v cho các quy t nh kinh t ; trình qu n lý kinh t , tài chính; trình t ch c vi c ki m tra, ki m toán n i b c a K toán trư ng trong doanh nghi p nh m ưa công tác qu n lý doanh nghi p vào n n p và theo pháp lu t. 3. Tiêu chuNn hoá v trình , ki n th c qu n lý tài chính, k toán cho i ngũ K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c. i u 2: i tư ng b i dư ng bao g m: 1. K toán trư ng, Phó k toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c. 2. K toán t ng h p doanh nghi p Nhà nư c. Nh ng i tư ng trên ph i t t nghi p i h c, Trung h c Kinh t chuyên ngành Tài chính - K toán. N u t t nghi p i h c thì th i gian công tác th c t v k toán t i thi u ph i 3 năm, n u t t nghi p Trung h c Kinh t thì th i gian công tác th c t v k toán t i thi u ph i 5 năm trong ó có ít nh t 1 năm làm K toán t ng h p ho c làm Phó k toán trư ng; không có vi ph m khuy t i m v vi c ch p hành chính sách ch qu n lý kinh t , tài chính trong quá trình công tác. i u 3: Vi c b i dư ng K toán trư ng có th t ch c theo hình th c t p trung ho c không t p trung, nhưng ph i m b o th i gian, n i dung, chương trình theo quy nh. i u 4: Các cơ quan, ơn v sau ây ư c quy n t ch c l p h c b i dư ng K toán trư ng: 1. B Tài chính và các ơn v tr c thu c B Tài chính sau ây: + Các Trư ng i h c, Trung h c Tài chính k toán tr c thu c B Tài chính. + T ng c c Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p. + Trung tâm B i dư ng cán b tài chính thu c B Tài chính. 2. Các trư ng i h c Kinh t có ào t o chuyên ngành K toán. 3. H i k toán Vi t Nam.
  3. i u 5: Trư c khi m l p b i dư ng K toán trư ng, các cơ quan, ơn v t ch c l p ph i ăng ký m l p t i B Tài chính (qua V T ch c cán b và ào t o). H sơ ăng ký m l p b i dư ng K toán trư ng g m: + Quy t nh m l p (kèm danh sách h c viên) + Quy t nh Ban ch o l p. + K ho ch m l p ( i tư ng d b i dư ng, Th i gian, a i m và hình th c b i dư ng). + N i dung chương trình, l ch trình b i dư ng. + Gi ng viên và tài li u h c t p. Ch nh ng l p b i dư ng K toán trư ng do các cơ quan, ơn v nói trong i u 4 m và có ăng ký t i B Tài chính theo quy nh trên m i ư c B Tài chính c p s hi u ăng ký ch ng ch b i dư ng K toán trư ng. i u 6: Khi m l p b i dư ng K toán trư ng các cơ quan, ơn v t ch c l p c n ti n hành các công vi c sau: + Xây d ng n i quy qu n lý l p. + T ch c thi ki m tra, ánh giá k t qu h c t p. i u 7: Cu i m i chuyên (ho c c m chuyên ) ph i t ch c ki m tra (ho c thi). Vi c thi ki m tra có th ư c t ch c dư i hình th c vi t ho c v n áp nhưng ph i mb o c hai ph n lý thuy t và th c hành, thi ki m tra ph i n m trong n i dung h c và ph i ánh giá ư c trình c a t ng h c viên. K t thúc l p b i dư ng, các ơn v t ch c l p g i báo cáo v tình hình, k t qu h c t p c a h c viên cho B Tài chính (qua V T ch c cán b và ào t o). K t qu h c t p c a h c viên ư c ánh giá theo các lo i: Gi i, Khá, Trung bình theo tiêu th c phân lo i h c l c c a B Giáo d c - ào t o và ư c ghi vào ch ng ch b i dư ng K toán trư ng. i u 8: Nh ng h c viên ư c c p ch ng ch b i dư ng ph i mb o 2 i u ki n sau: + m b o th i gian h c t p trên l p (t i thi u 80% th i gian quy nh cho 1 chuyên ). + T t c các bài thi ki m tra ph i t 5 i m tr lên (thang i m 10 b c). H c viên có quy n d thi ki m tra l i nh ng bài chưa t nhưng t i a không quá 1/4 t ng s bài thi ki m tra và cũng ch ư c d thi ki m tra l i 1 l n. i u 9: Ch ng ch b i dư ng K toán trư ng (Gi y ch ng nh n ã hoàn thành chương trình b i dư ng K toán trư ng) do B Tài chính phát hành và qu n lý th ng nh t trong ph m vi toàn qu c.
  4. Ch ng ch b i dư ng K toán trư ng do cơ quan, ơn v ra quy t nh m l p c p, s ch ng ch ư c ăng ký th ng nh t t i B Tài chính. B Tài chính ch c p s ch ng ch cho nh ng h c viên úng i tư ng. Ch ng ch b i dư ng K toán trư ng là m t trong nh ng căn c quan tr ng xét b nhi m K toán trư ng. i u 10: Ch ng ch b i dư ng K toán trư ng ch có giá tr trong vòng 5 năm k t ngày ư c c p. i v i các l p b i dư ng trư c ây ch công nh n nh ng ch ng ch ã ăng ký qua cơ quan Tài chính, nh ng ch ng ch ó cũng ch có giá tr trong vòng 3 năm k t ngày ban hành Quy ch này. i u 11: N i dung chương trình b i dư ng K toán trư ng ư c quy nh như sau: Th i gian toàn khoá: 8 tu n (không k thi ki m tra) (8 tu n x 6 ngày/tu n x 8 ti t/ngày = 384 ti t) A. Ph n ki n th c chung: G m 7 chuyên - 184 ti t + Chuyên 1: Kinh t vi mô: 24 ti t + Chuyên 2: Marketing: 24 ti t + Chuyên 3: Kinh t i ngo i: 24 ti t + Chuyên 4: Pháp lu t v kinh t : 32 ti t + Chuyên 5: Qu n lý tài chính trong doanh nghi p NN: 32 ti t + Chuyên 6: Thanh toán và tín d ng trong DNNN: 24 ti t + Chuyên 7: Qu n lý tài chính doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài 24 ti t. B. Ph n ki n th c nghi p v : G m 6 chuyên - 200 ti t. + Chuyên 8: T ch c công tác k toán trong DNNN và vai trò c a k toán trư ng: 32 ti t + Chuyên 9: K toán tài chính: 32 ti t + Chuyên 10: K toán qu n tr và thNm nh d án u tư: 32 ti t + Chuyên 11: Báo cáo tài chính doanh nghi p: 32 ti t + Chuyên 12: Phân tích ho t ng tài chính trong doanh nghi p: 40 ti t + Chuyên 13: Ki m toán và ki m toán n i b : 32 ti t
  5. i u 12: Giao V trư ng V T ch c cán b và ào t o ch trì ph i h p v i V trư ng V Ch k toán t ch c vi c qu n lý và ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản