Quyết định số 935/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 935/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 935/BYT-QĐ về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, để triển khai Nghị định 299-HĐBT về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 935/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 935/BYT-Q Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1992 QUY T NNH V VI C TRI N KHAI NGHN NNH 299-H BT B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 ngày H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B Y t và Ngh nh s 196-H BT ngày 11-12-1989 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B ; Căn c vào Ngh nh s 299-H BT ngày 15-8-1992 c a H i ng B trư ng v vi c ban hành i u l B o hi m Y t ; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c Lao ng - B Y t , QUY T NNH i u 1. Nay t ch c tri n khai Ngh nh 299-H BT ngày 15-08-1992 c a H i ng B trư ng v vi c ban hành i u l B o hi m Y t . i u 2. Tên g i c a T ch c B o hi m Y t Vi t Nam t Trung ương t i a phương và các Ngành: 1. Trung ương: Tên g i là B o hi m Y t Vi t Nam. 2. a phương: Tên g i là B o hi m Y t t nh, thành ph . huy n, qu n và th xã thì g i là Chi nhánh B o hi m Y t huy n, qu n và th xã. 3. Các Ngành: Tên g i là B o hi m Y t ngành. i u 3. T ch c B o hi m Y t c a c p nào thì tr c thu c c p ó. - B o hi m Y t Vi t Nam, tr c thu c B Y t . - B o hi m Y t t nh, thành ph tr c thu c Giám cS Yt . - Chi nhánh B o hi m Y t huy n, qu n tr c thu c Giám c B o hi m Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - B o hi m Y t ngành nào, tr c thu c lãnh o ngành ó. - B o hi m Y t các t nh và ngành u tr c thu c B o hi m Y t Vi t Nam.
  2. i u 4. T ch c b máy và biên ch : 1. Lãnh o: + Có m t giám c và t 1 - 2 Phó Giám c giúp vi c Giám c. + Có 1 k toán trư ng. 2. B ph n giúp vi c: Có 1 b ph n văn phòng. 3. Bi n ch : Do Giám c B o hi m Y t nghiên c u n i dung công vi c mà ngh , c p có thNm quy n duy t. i u 5. Ho t ng c a B o hi m Y t các c p là m t t ch c kinh doanh t h ch toán không thu l i nhu n, nh m ph c v công tác B o v s c kho và công b ng xã h i trong khám ch a b nh. B o hi m Y t Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và tài kho n riêng. i u 6. T ch c nhi m v và quy ch ho t ng c a B o hi m Y t các c p, B trư ng B Y t giao cho Giám c B o hi m Y t Vi t Nam ch u trách nhi m nghiên c u, xu t, hư ng d n cho các a phương và các ngành t ch c th c hi n sau khi B trư ng B Y t duy t. i u 7. Quy t nh này có hi u k t ngày ban hành. i u 8. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V trong cơ quan B Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản