Ròng rọc và tổng kết chương 1

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
314
lượt xem
37
download

Ròng rọc và tổng kết chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ròng rọc là một loại máy cơ đơn giản, rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày và được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Ròng rọc có thể giúp lợi về lực hoặc quãng đường, nhưng không thay đổi về công. Trong trường hợp lý tưởng, ta bỏ qua khối lượng ròng rọc và coi ma sát không đáng kể, khi đó lực kéo sẽ giảm 1/2 , 1/4 hoặc 1/6 lần so với trọng lượng của vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ròng rọc và tổng kết chương 1

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan ROØNG ROÏC -Roøng roïc coá ñònh giuùp laøm thay ñoåi höôùng cuûa löïc keùo so vôùi khi keùo tröïc tieáp. -Roøng roïc ñoäng giuùp laøm löïc keùo vaät nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät. -Trong thöïc teá, ngöôøi ta thöôøng duøng palaêng, ñoù laø heä thoáng goàm nhieàu roøng roïc ñoäng gheùp laïi vôùi nhau. Caâu 1: Em ruùt ra keát luaän gì qua hình veõ sau ñaây ? Caâu 2: Coù ba quaû caân nhö nhau ñöôïc maéc nhö beân taïo thaønh moät roøng roïc ñoäng. Heä ñöùng caân baèng. Qua sô ñoà treân, em haõy ruùt ra keát luaän veà tính chaát cuûa roøng roïc ñoäng ? Caâu 3: Giaû söû ta duøng roøng roïc ñoäng ñeå naâng moät bao gaïo coù khoái löôïng 60kg. Ta chæ caàn taùc duïng moät löïc baèng bao nhieâu trong caùc giaù trò sau ñaây : A) 600N B) 100N C) 800N Caâu 4: Choïn caâu ñuùng : 54
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan TOÅNG KEÁT CHÖÔNG I OÂN TAÄP Caâu1: Haõy choïn thöôùc phuø hôïp (coät beân phaûi ) ñeå ño caùc ñoái töôïng ( coät beân traùi) : Ñoái töôïng Thöôùc Chieàu daøi baøn hoïc. Thöôùc cuoän. Dieän tích cuûa taám baûng ñen. Thöôùc keû. Chieàu cao cuûa keä saùch. Thöôùc xeáp. Ñöôøng kính cuûa hoäp söõa. Thöôùc daây. Chu vi oáng nöôùc. Thöôùc keïp. Baùn kính cong cuûa chìa khoaù. Thöôùc eâke Caâu 2: Ñeå ño dieän tích cuûa moät saân chôi coù kích thöôùc khoaûng 10 × 18 (m), baïn A duøng thöôùc xeáp coù GHÑ 1m, baïn B duøng thöôùc cuoän coù GHÑ 20m. Neáu laø em, em löïa choïn pheùp ño cuûa ai ? Taïi sao ? Caâu 3: Laáy 60cm3 caùt ñoå vaøo 100 cm3 nöôùc. Theå tích cuûa caùt vaø nöôùc laø: A- 160 cm3 B- lôùn hôn 160 cm3 C- nhoû hôn 160 cm3 Em haõy giaûi thích veà söï choïn löïa caâu traû lôøi cuûa mình. 60cm3 100cm3 Caâu 4: -Ñeå ño khoái löôïng nöôùc, ngöôøi ta duøng caân Roâbeùcvan vaø tieán haønh hai giai ñoaïn sau : 57
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan -Ñaët coác leân ñóa A. Ñeå caân naèm caân baèng, ngöôøi ta ñaët leân ñóa B caùc quaû caân 50g, 10g, 5g. -Ñoå nöôùc vaøo trong coác. Ñeå caân laïi naèm caân baèng, ngöôøi ta thay quaû caân 10g baèng 20g, ñoàng thôøi theâm quaû caân 5g. Tính khoái löôïng nöôùc ñaõ ñoå vaøo coác. Caâu 5: Moät chieác caân ñoøn ñaõ ñöôïc ñieàu chænh cho kim chæ ñuùng vaøo vaïch soá 0 cuûa baûng chia ñoä. Ñaët hai quaû caân gioáng nhau (coù khoái löôïng baèng nhau) leân hai ñóa caân thì thaáy kim khoâng chæ ñuùng vaïch soá 0. Em haõy giaûi thích vì sao ? Caâu 6: Haõy neâu 3 thí duï minh hoïa keát quaû cuûa taùc duïng löïc : -Vaät bò bieán daïng. - Chuyeån ñoäng cuûa vaät bò thay ñoåi. - Vaät vöøa bò bieán daïng, vöøa thay ñoåi chuyeån ñoäng. Caâu 7: Trong hình veõ beân : a) Löïc naøo laøm cung bò bieán daïng ? b) Khi daây cung ñöôïc giöông caøng caêng thì cöôøng ñoä cuûa . . . . . caøng taêng. c) Cung vaø daây cung laø caùc vaät coù tính chaát . . . . Caâu 8 : Coù hai chieác löïc keá ñöôïc moùc vaøo nhau nhö hình veõ. Keùo ñaàu muùt cuûa löïc keá beân phaûi ñeå löïc keá naøy chæ 100N. Löïc keá coøn laïi seõ chæ : A- 100N B- 50N C- 200N D-150N Caâu 9 : Cho ba quaû caàu gioáng nhau baèng saét, ñoàng vaø nhoâm. Hoûi quaû caàu naøo khoái löôïng lôùn nhaát ? Caâu 10 : Khi boû vaøo nöôùc 1kg chì vaø 1kg saét thì tröôøng hôïp naøo möïc nöôùc trong bình daâng cao hôn ? Caâu 11 : Moät hoïc sinh ñoå1kg daàu aên vaøo oáng ñong coù theå tích laø 1 lít. Hoûi daàu coù bò traøn ra ngoaøi khoâng ? Caâu 12 : Ñeå caét moät bìa cöùng, em thöôøng ñeå mieáng bìa vaøo trong phaàn trong cuøng cuûa keùo. Taïi sao vaäy ? 58
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 13 : Trong caùc hình veõ sau ñaây, ngöôøi coâng nhaân ñaõ söû duïng caùc loaïi maùy cô ñôn giaûn naøo ? Em haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa moãi loaïi maùy cô ñoù. (a) (b) (c) (d) Caâu 14: Em haõy neâu söï khaùc nhau cuûa : Ñoøn baåy loaïi 1, ñoøn baåy loaïi 2, ñoøn baåy loaïi 3. ÖÙng vôùi moãi loaïi ñoøn baåy, haõy cho moät thí duï ñeå minh hoïa. Caâu 15 : Ngöôøi ta tieán haønh 3 pheùp caân nhö sau, trong ñoù möïc nöôùc trong bình ñong luoân ñöôïc giöõ khoâng ñoåi. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng rieâng cuûa vaät. Cho bieát khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1kg/dm3. Caâu 16: Ngöôøi ta tieán haønh 3 pheùp caân nhö sau baèng caân Roâbeùcvan : Ñóa caân beân traùi Ñóa caân beân phaûi Pheùp caân 1 Loï coù 250 cm3 chaát loûng + vaät 480 g Pheùp caân 2 Loï troáng + vaät 280 g Pheùp caân 3 Loï troáng 210 g a- Tính khoái löôïng cuûa vaät. b- Chaát loûng ñoù laø chaát gì ? 59
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan OÂ CHÖÕ CÔ HOÏC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Haøng ngang 1- Ñôn vò ño chieàu daøi. 2- Moät vaät ñöùng yeân khi chòu . . . . . . . . cuûa hai löïc caân baèng. 3- Khi söû duïng caân Roâbeùcvan, phaûi chôø cho caân . . . thì môùi ñoïc giaù trò caùc quaû caân. 4- Moät duïng cuï duøng ñeå ño khoái löôïng. 5- Moãi löïc coù . . . . . . vaø chieàu xaùc ñònh. 6- Coâng duïng cuûa löïc keá. 7- Duøng maët phaúng nghieâng coù theå keùo vaät leân vôùi löïc keùo . . . . troïng löôïng cuûa vaät. 8- Maùy cô ñôn giaûn, goàm moät thanh cöùng coù theå quay quanh ñieåm töïa. 9- Duïng cuï giuùp laøm ñoåi höôùng cuûa löïc. 10-Söï thay ñoåi kích thöôùc vaø hình daïng cuûa caùc vaät raén khi chòu taùc duïng cuûa caùc löïc. 11- Ñoä bieán daïng giaûm thì löïc ñaøn hoài . . . . . 12- Ñôn vò ño löïc. Haøng doïc oâ ñaäm : Töø thôøi coå, con ngöôøi ñaõ raát sôùm bieát ñeán loaïi duïng cuï naøy vaø öùng duïng chuùng vaøo cuoäc soáng. 60
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan A-Roøng roïc coá ñònh chæ thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc. B-Trong heä thoáng roøng roïc ñoäng, khoâng coù roøng roïc coá ñònh. C-Roøng roïc ñoäng coù theå thay ñoåi caû ñoä lôùn vaø höôùng cuûa löïc. D-Vôùi hai roøng roïc coá ñònh thì coù theå thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc. Caâu 5: Trong hình veõ beân, vaät treo coù troïng löôïng 100N. Löïc keá chæ giaù trò laø bao nhieâu ? Caâu 6: Roøng roïc keùp goàm hai roøng roïc coù ñöôøng kính khaùc nhau ñöôïc gaén vôùi nhau. Em haõy quan saùt sô ñoà sau vaø neâu roõ : a) Taùc duïng cuûa roøng roïc keùp. b) Roøng roïc naøy töông ñöông vôùi roøng roïc naøo maø em ñaõ hoïc ? Caâu 7: Moät hoïc sinh cho raèng roøng roïc hoaït ñoäng döïa treân nguyeân taéc ñoøn baåy. Theo em ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Roøng roïc coá dònh chæ laøm thay ñoåi höôùng maø khoâng laøm thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc. Caâu 2: Ñeå caân baèng hai quaû caân beân traùi, ta chæ caàn moät quaû caân ôû beân phaûi. Vôùi roøng roïc ñoäng, ta chæ caàn taùc duïng moät löïc nhoû hôn ñeå caân baèng vôùi moät löïc lôùn hôn. Caâu 3: 100N Caâu 4: Caâu C ñuùng. Caâu 5: 50N Caâu 6: Ñeå giöõ moät vaät 100N, ta caàn moät löïc 50N. Vì vaäy roøng roïc naøy töông ñöông vôùi moät roøng roïc ñoäng. Caâu 7: Ñuùng. Ñieåm taùc duïng naèm ôû hai meùp cuûa roøng roïc, coøn ñieåm töïa chính laø truïc quay. 55
  7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Palaêng laø moät heä thoáng nhieàu roøng roïc ñoäng gheùp laïi nhau, duøng ñeå naâng caùc vaät coù troïng löôïng raát lôùn. Soá roøng roïc ñoäng caøng nhieàu thì löïc naâng caøng nheï. 56
Đồng bộ tài khoản