intTypePromotion=1
ADSENSE

Sơ đồ hạch toán kế toán

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

307
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Tài liệu Sơ đồ hạch toán kế toán sau đây tổng hợp tương đối đầy đủ các sơ đồ trong công tác hạch toán kế toán, bao gồm 124 sơ đồ như sơ đồ hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn, sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng, sơ đồ hạch toán tiền đang chuyển, sơ đồ hạch toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kế toán cũng như những ai đang công tác trong lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ hạch toán kế toán

 1. I. S¬ ®å h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n S¬ ®å sè 1: H¹ch to¸n tiÒn mÆt TK 112 TK 111 TK 112 Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng nhËp quü tiÒn mÆt TK 121, 128, 221 TK 121, 128, 221 222, 223, 228 222, 223, 228 Thu håi chøng kho¸n, vèn ®Çu t­ §Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n Gi¸ TK 112 TK 112 Tæng b»ng tiÒn mÆt gèc sè Lç thu L·i TK 141, 627, 641 TK 131, 136, 138 642, 241, 635, 811 141, 144, 244 Thu håi nî ph¶i thu, c¸c kho¶n Chi t¹m øng vµ c¸c chi phÝ ph¸t ký quü, ký c­îc b»ng tiÒn mÆt sinh b»ng tiÒn mÆt TK 133 TK 311, 341 Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn mÆt vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ThuÕ GTGT TK 211, 213, 217, 152 ®Çu vµo 153, 156, 157, 611 TK 333 NhËn trî cÊp trî gi¸ tõ NSNN b»ng tiÒn mÆt Mua vËt t­, hµng hãa, c«ng cô, TSC§... b»ng tiÒn mÆt TK 338, 344 TK 311, 315, 331 NhËn ký quü, ký c­îc b»ng 333, 334, 336, 338 tiÒn mÆt Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng tiÒn mÆt TK 411 NhËn vèn ®­îc cÊp, gãp b»ng TK 144, 244 tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng TK 511, 512, 515, 711 tiÒn mÆt Doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng TK 138 (1) tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt TK 338 (1) TiÒn mÆt thiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª TiÒn mÆt thõa ph¸t hiÖn qua kiÓm kª
 2. S¬ ®å sè 2: H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng TK 111 TK 112 TK 111 Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt TK 121, 128, 221 TK 121, 128, 221 222, 223, 228 222, 223, 228 §Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng TGNH Thu håi vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn göi TK 144, 244 Gi¸ Ký c­îc, ký quü b»ng TGNH gèc TK 515 TK 635 TK 211, 213 TK 131, 136, 138 217, 241 Thu c¸c kho¶n nî ph¶i Mua TSC§, B§S§T, chi ®Çu t­ XDCB... thu b»ng tiÒn göi TK 411 TK 144, 244 ThuÕ GTGT TK 152, 153, 156 ®Çu vµo Thu håi c¸c kho¶n ký c­îc, 157, 611... ký quü b»ng tiÒn göi Mua vËt t­, hµng hãa, c«ng cô TK 411 b»ng tiÒn göi TK 311, 315, 331, 333 NhËn vèn gãp liªn doanh, liªn 336, 338, 341, 342 kÕt, cæ phÇn... b»ng tiÒn göi Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, TK 344, 338 nî vay b»ng tiÒn göi NhËn ký c­îc, ký quü ng¾n TK 133 h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn göi ThuÕ GTGT TK 623, 627, 635 ®Çu vµo 641, 642, 811 TK 511, 512 515, 711 Chi phÝ SXKD, chi phÝ ho¹t ®éng Doanh thu, thu nhËp kh¸c kh¸c...b»ng tiÒn göi b»ng tiÒn göi TK 411, 421, 415, 418 Tr¶ l¹i vèn gãp, tr¶ cæ tøc, lîi nhuËn cho TK 3331 c¸c bªn gãp vèn, chi c¸c quü b»ng tiÒn göi TK 521, 531, 532 ThuÕ GTGT Thanh to¸n c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i b»ng tiÒn göi TK 3331 ThuÕ GTGT ®Çu ra
 3. S¬ ®å sè 3: H¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn TK 131 TK 113 TK 113 Thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng NhËn ®­îc giÊy b¸o Cã cña ng©n nép th¼ng vµo ng©n hµng hµng vÒ sè tiÒn ®· göi vµo ng©n hµng nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng TK 3331 TK 331 ThuÕ GTGT (nÕu cã) NhËn ®­îc giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng vÒ sè tiÒn ®· tr¶ ng­êi b¸n TK 511, 512, 515, 711 Thu tiÒn b¸n hµng hoÆc c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nép th¼ng vµo ng©n hµng nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng TK 111 ChuyÓn tiÒn göi vµo ng©n hµng nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã TK 131 TK 413 Cuèi kú ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ Cuèi kú ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ cuèi kú cña ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn cuèi kú cña ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn (chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m) (chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng)
 4. S¬ ®å sè 4: H¹ch to¸n ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n TK 111, 112 311, 141, 144 TK 121 TK 111, 112 Mua chøng kho¸n ®Çu t­ L·i ®Çu t­ NhËn l·i ng¾n h¹n dån tÝch ®Çu t­ TK 515 L·i ®Çu t­ chøng kho¸n TK 111, 112, 131 TK 515 L·i Mua chøng kho¸n ®Çu t­ Gi¸ B¸n chøng kho¸n Tæng gi¸ ng¾n h¹n vèn thanh to¸n TK 515 TK 515 Lç Mua chøng kho¸n nhËn l·i tr­íc Gi¸ Thu håi hoÆc vèn thanh to¸n TK 515 TK 515 chøng kho¸n L·i TK 515 §Þnh kú ph©n bæ S¬ ®å sè 5: H¹ch to¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c TK 111,112 TK 128 TK 111,112 Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n Dïng tiÒn ®Ó ®Çu t­ ng¾n h¹n h¹n b»ng tiÒn TK 152, 155, 156 TK 515 TK 635 Dïng vËt t­, hµng hãa ®Ó ®Çu t­ ng¾n h¹n Lç Lç TK 152, 156, 211 TK 711 TK 811 Chªnh Chªnh lÖch l·i lÖch lç Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n b»ng vËt t­, hµng hãa
 5. S¬ ®å sè 6: H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n TK 635 TK 129 TK 635 (1) LËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n lÇn ®Çu (2)a (2)b Cuèi kú kÕ to¸n sau: Cuèi kú kÕ to¸n sau: Kho¶n gi¶m gi¸ ®Çu t­ NH ph¶i lËp Kho¶n gi¶m gi¸ ®Çu t­ NH ph¶i lËp nhá h¬n sè ®· lËp ®­îc hoµn nhËp lín h¬n sè ®· lËp ph¶i lËp thªm S¬ ®å sè 7: H¹ch to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng TK 511 TK 131 TK 635 Doanh thu cña SP, HH, DV ChiÕt khÊu thanh to¸n trõ vµo nî ph¶i thu 3331 TK 155, 156 TK 521, 531, 532 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i, Tr¶ hµng cho ®¬n vÞ ñy gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ th¸c nhËp khÈu l¹i trõ vµo nî ph¶i thu 3331 TK 3331.1 TK 711 ThuÕ GTGT (nÕu cã) Thu nhËp do Tæng sè tiÒn thanh lý, kh¸ch hµng TK 111, 112, 113 nh­îng b¸n ph¶i thanh Kh¸ch hµng øng tr­íc TSC§ ch­a to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn thanh to¸n TK 111, 112 TK 331 C¸c kho¶n chi hé ®¬n vÞ Bï trõ nî cho cïng 1 ®èi t­îng ñy th¸c nhËp khÈu TK 413 TK 139, 642 Nî khã ®ßi xö lý xãa sæ Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng khi ®¸nh gi¸ c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng b»ng ngo¹i tÖ TK 413 Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m khi ®¸nh gi¸ c¸c kho¶n ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ cuèi kú
 6. II. s¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu S¬ ®å sè 8: h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ TK 111, 112, 331... TK 133 TK 111, 112, 331... Mua vËt t­, hµng hãa, TSC§ Hµng mua tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ TK 152, 153 TK 152, 153 156, 211... 156, 211... TK 111, 112, 331... TK 632 Mua vËt t­, hµng hãa, dÞch ThuÕ GTGT ®Çu vµo vô dïng vµo SXKD TK 621, 623 kh«ng ®­îc khÊu trõ 627, 641... TK 111, 112, 331... TK 142, 242 Mua hµng hãa giao b¸n ngay ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng TK 621, 623 ®­îc khÊu trõ ph¶i ph©n bæ 627, 641... TK 33312 TK 33311 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ TK 623, 627, TK 111, 112, 331... 641, 642 Mua vËt t­, hµng hãa, TSC§ ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng dïng ®ång thêi TK 152, 153 ®­îc khÊu trõ tÝnh vµo chi phÝ 156, 211... TK 111, 112, 141... TK 138 Chi phÝ nh­îng b¸n, ThuÕ GTGT ®Çu vµo bÞ tæn thanh lý TSC§ thÊt ch­a râ nguyªn nh©n TK 811 TK 111, 334... ThuÕ GTGT ®Çu vµo bÞ tæn thÊt x¸c ®Þnh nguyªn nh©n TK 138 TK 632 Cã quyÕt ®Þnh xö lý TK 111, 112 §­îc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo
 7. S¬ ®å sè 9: H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé kh¸c (ë ®¬n vÞ cÊp d­íi) TK 111, 112 TK 111, 112 TK 136(8) 152, 156 Ph¶i thu vÒ c¸c kho¶n ®· chi hé, Khi thu ®­îc tiÒn hoÆc vËt t­, tr¶ hé cÊp trªn, ®¬n vÞ néi bé kh¸c hµng hãa vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i thu TK 431, 414, 415 TK 336 CÊp d­íi ®­îc cÊp trªn cÊp vÒ sè Bï trõ c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®­îc chia c¸c quü Doanh nghiÖp néi bé cña cïng mét ®èi t­îng TK 136, 138... Ph¶i thu vÒ c¸c kho¶n nhê thu hé TK 421 Ph¶i thu ®¬n vÞ cÊp trªn, ®¬n vÞ néi bé vÒ doanh thu b¸n hµng néi bé TK 3331 S¬ ®å sè 10: H¹ch to¸n ph¶i thu néi bé (ë ®¬n vÞ cÊp trªn) TK 111,112 TK 111,112 152, 155, 156... TK 1361 152, 156 CÊp vèn cho ®¬n vÞ trùc thuéc Thu håi vèn kinh doanh ë c¸c b»ng tiÒn, vËt t­, hµng hãa ®¬n vÞ trùc thuéc TK 211 Thu håi TK 211, 213 vèn kinh CÊp vèn doanh ë Nguyªn cho ®¬n vÞ Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ ®¬n vÞ trùc Nguyªn gi¸ trùc thuéc cßn l¹i cßn l¹i thuéc b»ng gi¸ b»ng TSC§ TSC§ TK 214 TK 214 TK 411 Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ cßn l¹i hao mßn Vèn kinh doanh t¨ng ë ®¬nvÞ trùc thuéc do ng©n s¸ch cÊp trùc tiÕp, do ®¬n vÞ trùc thuéc tù bæ sung
 8. S¬ ®å sè 11: H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c TK 154, 241 TK 138 TK 111, 112 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu...v­ît Thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ møc b×nh th­êng nhËn ®­îc tiÒn båi th­êng TK 139 TK 211 Bï ®¾p b»ng kho¶n dù phßng TSC§ ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª TK 642 TK 214 Sè chªnh lÖch tÝnh vµo chi phÝ TK 242 Thu c¸c kho¶n nî ph¶i TK 111, 334 thu b»ng tiÒn göi Båi th­êng cña c¸c nh©n, tËp thÓ liªn quan TK 621, 622 627, 641, 642 TK 139 Ph¶i thu cña ®èi t¸c liªn Xö lý kho¶n kh«ng cã kh¶ doanh vÒ chi phÝ chung n¨ng thu håi vµo dù phßng TK 515 TK 415 Lîi nhuËn cæ tøc ®­îc chia tõ Bï ®¾p b»ng quü dù ho¹t ®éng ®Çu t­ gãp vèn phßng tµi chÝnh TK 511 TK 642 Ph¶i thu vÒ doanh thu tõ ho¹t ®éng TÝnh vµo chi phÝ SXKD liªn doanh ®ång kiÓm so¸t TK 333 TK 811 TÝnh vµo chi phÝ kh¸c TK 111, 112 NhËn ®­îc tiÒn do ®èi t¸c liªn doanh chuyÓn tr¶
 9. S¬ ®å sè 12: H¹ch to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi TK 642 TK 139 TK 642 (2)b (1) HoÆc hoµn nhËp dù phßng, ghi gi¶m Cuèi kú kÕ to¸n ®Çu tiªn lËp dù chi phÝ sè dù phßng cÇn lËp nhá h¬n phßng ph¶i thu khã ®ßi lÇn ®Çu sè dù phßng ®· lËp TK 131, 138 (2)a Xãa nî kho¶n ph¶i thu khã ®ßi Cuèi kú kÕ to¸n tiÕp theolËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi bæ sung TK 642 TK 131, 138 B¸n kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cho c«ng ty mua nî TK 111, 112 S¬ ®å sè 13: H¹ch to¸n t¹m øng TK 152, 153 TK 111, 112 TK 141 154, 241 T¹m øng tiÒn cho ng­êi lao ®éng Thanh to¸n t¹m øng vÒ mua vËt t­, hµng hãa TK 152, 153.. TK 621, 623 627, 642... T¹m øng vËt t­, hµng hãa Thanh to¸n t¹m øng tÝnh vµo chi phÝ TK 111, 152 334.... T¹m øng chi kh«ng hÕt nép l¹i quü, nhËp l¹i kho (t¹m øng vËt t­), trõ vµo l­¬ng
 10. S¬ ®å sè 14: H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n TK 111, 112, 152, 153 TK 241, 623 241, 331, 334, 338 TK 142 627, 641, 642 Khi ph¸t sinh chi phÝ tr¶ tr­íc §Þnh kú ph©n bæ chi phÝ ng¾n h¹n cã liªn quan ®Õn tr¶ tr­íc ng¾n h¹n vµo nhiÒu kú kÕ to¸n trong n¨m chi phÝ SXKD Tk 133 TK 152, 138 ThuÕ GTGT Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi (nÕu ®­îc khÊu trõ cã) hoÆc kho¶n båi th­êng (nÕu cã) vËt chÊt cña ng­êi lµm háng, TK 153 lµm mÊt c«ng cô, dông cô XuÊt CC, DC mét lÇn cã gi¸ trÞ lín sö dông d­íi 1 n¨m ph¶i TK 623, 627, 641, 642 ph©n bæ nhiÒu kú trong n¨m Ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô, TK 241 dông cô vµo chi phÝ SXKD (c¸c kú trong n¨m) Chi phÝ söa ch÷a TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh lín ph¶i ph©n bæ dÇn vµo c¸c kú trong n¨m Ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµo chi phÝ TK 111, 112 SXKD trong kú Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª tµi chÝnh TK 635, 241, 627 §Þnh kú ph©n bæ l·i tiÒn vay theo sè ph¶i tr¶ tõng kú Doanh nghiÖp tr¶ tr­íc l·i tiÒn vay cho bªn cho vay TK 111, 112, 141 Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n cã liªn quan ®Õn nhiÒu kú trong n¨m (doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp
 11. S¬ ®å sè 15: H¹ch to¸n cÇm cè, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n TK 111, 112 TK 144 TK 111, 112 Ký quü, ký c­îc ng¾n NhËn l¹i c¸c kho¶n ký h¹n b»ng tiÒn quü ký c­îc b»ng tiÒn TK 111, 112 TK 211 Ký quü më L/C NhËn l¹i TSC§ ®­a ®i cÇm cè TK 214 Gi¸ trÞ hao mßn TK 811 BÞ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång ph¶i trõ vµo tiÒn ký quü TK 211 TK 331 Nguyªn CÇm cè b»ng TSC§ Trõ vµo nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n gi¸ do kh«ng thanh to¸n tiÒn b¸n TK 214 hµng cho ng­êi cã hµng Gi¸ trÞ TK 331 hao mßn Khi nhËn ®­îc hãa ®¬n hå s¬ tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n cña hµng nhËp khÈu S¬ ®å sè 16: H¹ch to¸n hµng mua ®ang ®i ®­êng (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) TK 111, 112, 331 TK 151 TK 152, 153, 156 Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng TK 133 ®· nhËp kho ThuÕ GTGT TK 632, 157 (nÕu cã) Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng b¸n giao th¼ng hoÆc göi ®i b¸n Hµng mua ®ang ®i trªn TK 138 (1381) ®­êng (DN nép thuÕ GTGT Hµng mua ®ang ®i trªn theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) ®­êng bÞ mÊt m¸t, hao hôt, hoÆc thiÕu khi kª chê xö lý
 12. S¬ ®å sè 17: H¹ch to¸n hµng mua ®ang ®i ®­êng (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) TK 611 TK 151 TK 611 Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng §Çu kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng mua ®ang ®i ®­êng cuèi kú mua ®ang ®i ®­êng ®Çu kú S¬ ®å sè 18: H¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) TK 111, 112, 141, 331 TK 152 TK 111, 112, 331 Mua NVL nhËp kho dïng vµo Mua NVL ®­îc h­ëng chiÕt SXKD hµng hãa, DV chÞu thuÕ khÊu TM, hµng mua tr¶ l¹i GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ TK 133 TK 133 TK 154 XuÊt kho NVL ®em gia c«ng TK 111, 112, 141, 331 Mua NVL nhËp kho dïng vµo TK 621 SXKD hµng hãa, DV chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp XuÊt kho NVL ®Ó trùc tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm TK 151 NVL ®ang ®i ®­êng vÒ nhËp TK 623, 627, 641 kho XuÊt NVL phôc vô SXKD TK 331, 333 Nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu TK 241 XuÊt NVL cho XDCB TK 111, 112, 331 TK 222 Chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp NVL XuÊt NVL ®em gãp TK 133 vèn liªn doanh TK 154 TK 223 XuÊt NVL ®em gãp NhËp kho NVL do tù chÕ, vµo c«ng ty liªn kÕt gia c«ng chÕ biÕn TK 632 TK 338 Hao hôt NVL trong ®Þnh møc NVL thõa ch­a râ nguyªn nh©n TK 138 NVL thiÕu ch­a râ nguyªn nh©n
 13. S¬ ®å sè 19: H¹ch to¸n c«ng cô, dông cô (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) TK 111, 112, 331 TK 153 TK 111, 112, 331 Mua CC,DC dïng vµo SXKD hµng hãa, DV chÞu thuÕ GTGT Mua CC, DC ®­îc chiÕt khÊu, theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 133 TK 133 TK 111, 112, 331 TK 623, 627, 641, 642 Mua CC, DC dïng vµo SXKD XuÊt CC, DC phôc vô hµng hãa, DV chÞu thuÕ GTGT trùc tiÕp SXKD theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp TK 111, 112 TK 142, 242 Chi phÝ vËn chuyÓn XuÊt CC, DCcho bèc dì CC, DC SXKD ph¶i ph©n bæ TK 133 TK 142, 242 TK 142, 242 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña CC, DC XuÊt CC, DC cho thuª cho thuª nhËp l¹i kho TK 338 TK 338 CC, DC thõa ch­a râ CC, DC thiÕu ch­a nguyªn nh©n râ nguyªn nh©n S¬ ®å sè 20: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang TK 621 TK 154 TK 152, 156 (1)a (2) Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi phÝ NVL Hµng hãa, vËt t­ gia c«ng chÕ trùc tiÕp biÕn hoµn thµnh nhËp kho TK 622 TK 155 TK 632 (1)b (3) (5) Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi S¶n phÈm XuÊt b¸n phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp hoµn thµnh thµnh phÈm TK 623 nhËp kho (1)c (4) Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi S¶n phÈm, dÞch vô hoµn phÝ sö dông m¸y thi c«ng thµnh tiªu thô ngay TK 627 (1)b Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi phÝ SX chung vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm (6) Kho¶n chi phÝ SX chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®­îc ghi nhËn vµo gi¸ vèn hµng b¸n
 14. S¬ ®å sè 21: H¹ch to¸n thµnh phÈm (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) TK 154 TK 155 TK 154 NhËp kho thµnh phÈm XuÊt thµnh phÈm b¸n, trao ®æi TK 621, 627 TK 632 TK 512 641, 642, 241 XuÊt thµnh Gi¸ thµnh phÈm sö phÈm sö dông dông néi bé néi bé cho cho SXKD SXKD, XDCB TK 222 XuÊt gãp vèn vµo Cty liªn doanh b»ng thµnh phÈm TK 3387 TK 632 CL gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña thµnh phÈm t­¬ng CL gi¸ ®¸nh øng víi phÇn lîi Ých cña gi¸ l¹i nhá h¬n TK 3381 m×nh trong LD gi¸ trÞ ghi sæ cña thµnh phÈm Thµnh phÈm ph¸t hiÖn TK 711 thõa khi kiÓm kª CL gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ CL gi¸ ®¸nh cña thµnh phÈm t­¬ng gi¸ l¹i nhá h¬n øng víi phÇn lîi Ých cña gi¸ trÞ ghi sæ bªn kh¸c trong LD cña thµnh phÈm CL ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña thµnh phÈm TK 222 XuÊt gãp vèn vµo Cty liªn doanh b»ng thµnh phÈm TK 157 XuÊt thµnh phÈm göi ®i b¸n TK 632 Thµnh phÈm ®· b¸n bÞ TK 157 tr¶ l¹i Thµnh phÈm ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª ch­a râ nguyªn nh©n
 15. S¬ ®å sè 22: H¹ch to¸n hµng hãa (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) TK 111, 112 TK 156 TK 632 141, 151, 331 (7) (1) XuÊt hµng hãa ®Ó b¸n, trao ®æi NhËp kho hµng hãa mua ngoµi, chi phÝ thu mua TK 632 TK 512 TK 641, 642 TK 632 (8a) (8b) NÕu ®­îc khÊu XuÊt hµng Doanh thu hµng trõ thuÕ GTGT hãa sö dông hãa xuÊt biÕu néi bé cho tÆng, sö dông néi TK 3333 SXKD bé cho SXKD (2) TK 157 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép (9) XuÊt hµng hãa göi ®i b¸n, göi b¸n ®¹i lý, ký göi TK 33312 TK 154 (3) (10) ThuÕ GTGT hµng hãa XuÊt hµng hãa thuª ngoµi gia nhËp khÈu ph¶i nép c«ng, chÕ biÕn TK 3332 TK 222 (11) (4) XuÊt hµng hãa gãp vèn vµo ThuÕ TT§B hµng hãa c«ng ty liªn doanh nhËp khÈu ph¶i nép TK 711 TK 811 TK 154 CL ®¸nh gi¸ l¹i CL ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn nhá h¬n gi¸ trÞ (5) cßn l¹i cña l¹i cña HH t­¬ng NhËp kho hµng hãa øng víi phÇn lîi hµng hãa giao gia c«ng chÕ biÕn Ých cña c¸c bªn gãp vèn LD TK 411 (6) TK 3387 NhËn vèn gãp LD, liªn CL ®¸nh gi¸ l¹i lín kÕt b»ng hµng hãa h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña HH t­¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong LD
 16. S¬ ®å sè 23: H¹ch to¸n hµng hãa (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) TK 338 (3381) TK 156 TK 223 XuÊt hµng hãa gãp vèn vµo Hµng hãa ph¸t hiÖn thõa c«ng ty liªn kÕt khi kiÓm kª TK 811 TK 711 TK 632 CL ®¸nh gi¸ l¹i CL ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn nhá h¬n gi¸ trÞ Hµng hãa ®· b¸n bÞ l¹i cña hµng hãa cßn l¹i cña hµng hãa tr¶ l¹i nhËp kho TK 217 TK 111, 112, 331 ChiÕt khÊu th­¬ngm¹i, gi¶m gi¸ BÊt ®éng s¶n ®Çu t­ chuyÓn thµnh hµng hãa bÊt hµng mua, tr¶ l¹i hµng hãa ®éng s¶n TK 133 TK 2147 TK 138 (1381) Hµng hãa ph¸t hiÖn thiÕu khi TK 154 kiÓm kª chê xö lý Chi phÝ söa ch÷a, c¶i TK 217 t¹o, n©ng cÊp hµng hãa bÊt ®éng s¶n Hµng hãa bÊt ®éng s¶n chuyÓn thµnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t­
 17. S¬ ®å sè 24: H¹ch to¸n hµng göi ®i b¸n (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) TK 155, 156 TK 157 TK 632 XuÊt kho thµnh phÈm, hµng hãa göi ®i Hµng göi ®i b¸n ®· x¸c b¸n theo hîp ®ång hoÆc göi b¸n ®¹i lý, ký göi hoÆc göi b¸n néi bé ®Þnh lµ tiªu thô TK 154 Thµnh phÈm göi b¸n th«ng qua nhËp kho; dÞch vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng nh­ng ch­a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô TK 151 TK 155, 156 Hµng mua ®ang ®i Hµng göi ®i b¸n nhËp l¹i kho ®­êng ®­îc göi b¸n S¬ ®å sè 25: H¹ch to¸n hµng göi ®i b¸n (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) TK 632 TK 157 TK 632 Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi b¸n, ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú b¸n, ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô cuèi kú TK 611 TK 611 Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi b¸n, ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú b¸n, ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô cuèi kú
 18. S¬ ®å sè 26: H¹ch to¸n hµng hãa kho b¶o thuÕ TK 311, 1122, 331 TK 158 TK 632 NhËp vËt t­, NVL ®Ó s¶n XuÊt khÈu hµng hãa hoÆc tiªu xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu hñy hµng hãa thuéc kho b¶o thuÕ vµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu TK 621 TK 155, 156 XuÊt vËt t­, NVL ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm XuÊt kho thµnh phÈm hµng xuÊt khÈu vµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu hãa xuÊt khÈu gia c«ng, xuÊt khÈu ®­a vµo kho b¶o thuÕ TK 155, 156, 632 B¸n hoÆc sö dông hµng hãa thuéc kho b¶o thuÕ t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam TK 333 TK 331 Tr¶ l¹i hµng ng­êi b¸n do kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng TK 155, 156 T¸i nhËp kho hµng kh«ng xuÊt khÈu
 19. S¬ ®å sè 27: H¹ch to¸n chi ho¹t ®éng sù nghiÖp TK 111, 112, 461 TK 161 TK 138 (7) (1) C¸c kho¶n chi sù nghiÖp kh«ng Chi sù nghiÖp b»ng TM, TGNH ®­îc duyÖt ph¶i thu håi hoÆc göi dù to¸n chi trùc tiÕp (8) TK 161(1) TK 461(1) TK 152, 153 Cuèi n¨m tµi chÝnh, KÕt chuyÓn khi (2) nÕu quyÕt to¸n ch­a quyÕt to¸n n¨m XuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö ®­îc duyÖtt. K/c sè tr­íc ®­îc duyÖt dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp chi sù nghiÖp n¨m nay thµnh chi sù nghiÖp n¨m tr­íc TK 331, 334, 338 (3) C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. tr¶ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT...cho Ghi ®ång thêi víi bót to¸n 6a ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n TK 111, 112 TK 336 (4) 331, 241 TK 211 C¸c kho¶n nhËn cña cÊp trªn ®Ó (6)b chi cho ho¹t ®éng sù nghiÖp Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ TK 241 (5) KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n TK 466 (6)a Khi XDCB, mua s¾m TSC§ hoµn thµnh sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n Ghi chó: Khi rót dù to¸n ghi Nî TK 161 th× ®ång thêi ghi Cã TK 008
 20. IV. s¬ ®å h¹ch to¸n TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n S¬ ®å sè 28: H¹ch to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh (Tõ nguån mua ngoµi theo h×nh thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp) TK 331 TK 211 Mua TSC§ theo h×nh thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp Gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay TK 211 L·i tr¶ chËm TK 211 ThuÕ GTGT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2