Sử dụng AutoLisp trong AutoCad

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
716
lượt xem
218
download

Sử dụng AutoLisp trong AutoCad

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong lĩnh vực đồ họa (AutoCad), ngôn ngữ lập trình AutoLisp được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên ngôn ngữ AutoLisp có những hạn chế nhất định và phức tạp. Những lỗi mở ngoặc, đóng ngoặc () rất khó chịu và không phải dễ dàng tìm ra. Sau 1 thời gian nghiên cứu về AutoLisp, tôi ko tiếp tục nữa. Theo tôi, những bạn ngành kỹ thuật (có dùng AutoCad) nếu biết về VBA for Excel thì nên sử dụng VBA for AutoCad, không nên dùng AutoLisp. Sau đây tôi giới thiệu tiện ích vẽ mặt cắt địa chất công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng AutoLisp trong AutoCad

  1. Sử dụng AutoLisp trong AutoCad Trong lĩnh vực đồ họa (AutoCad), ngôn ngữ lập trình AutoLisp được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên ngôn ngữ AutoLisp có những hạn chế nhất định và phức tạp. Những lỗi mở ngoặc, đóng ngoặc () rất khó chịu và không phải dễ dàng tìm ra. Sau 1 thời gian nghiên cứu về AutoLisp, tôi ko tiếp tục nữa. Theo tôi, những bạn ngành kỹ thuật (có dùng AutoCad) nếu biết về VBA for Excel thì nên sử dụng VBA for AutoCad, không nên dùng AutoLisp. Sau đây tôi giới thiệu tiện ích vẽ mặt cắt địa chất công trình (chưa được hoàn chỉnh) bằng AutoLisp để các bạn tham khảo. Chương trình gồm 2 file: Matcat.dwg và GTmoi.lsp. Để chạy chương trình, đầu tiên bạn mở file Matcat.dwg trong AutoCad2004. Sau đó vào Tools/Load Application Cửa sổ Load/Unload Application hiện ra, bạn chọn file GTMoi.lsp trong look in:
  2. Sau đó chọn Load rồi Close. Nếu việc Load thành công thì máy sẽ báo:
  3. Để chạy được GTMoi.lsp, đầu tiên bạn đặt chế độ Osnap off. Sau đó ở dòng command, bạn gõ TL (thước tỷ lệ). Khi vào xong các yêu cầu thì sẽ thoát lệnh. Dòng command trống xuất hiện, bạn vào HK (Hố khoan), rồi nhập các yêu cầu vào. Để hiểu hơn các lệnh AutoLisp, mời các bạn xem code: ; Ve mat cat dia chat cong trinh ( defun C:TL ( / Saumax ) (setq Vitri ( getpoint "\nCho vi trí thuoc ty lê:")) (setq TLD ( getreal " \nCho ty lê dung: 1/")) (setq TLN ( getreal " \nCho ty lê ngang: 1/")) (setq Batdau ( getreal " \nCho cao dô bat dâu= ")) (setq Saumax ( getreal " \nCho dô sâu hô khoan max= ")) (command "Color" "7") (setq Soo (+( / (* Saumax 100 ) TLD) 1) ) (setq Vtchu ( polar Vitri 0 4 )) (if ( >= Batdau 0) (command "text" "style" "vntime" Vtchu "2" "0" (Strcat "+"( Rtos Batdau 2 1) ))) (if ( < Batdau 0) (command "text" "style" "vntime" Ghichu "2" "0" (Rtos Batdau 2 1 ) )) (setq dem 1 ) (while (= Chu 0) (command "text" "style" "vntime" Ghichu "2" "0" (Strcat "+" ( Rtos Chu 2 1 ) )))
  4. (if ( < Chu 0) (command "text" "style" "vntime" Ghichu "2" "0" (Rtos Chu 2 1 ) )) (setq dem ( + 1 dem )) ); end of while (command "Color" "1") (setq Khch( polar Vitri (-(/ PI 2)) (* (+ Soo 1 ) 10 ) ) ) (setq Khch1( polar Khch (-(/ PI 2)) 8 )) (setq Khch2( polar Khch1 (-(/ PI 2)) 8 )) (setq Kh1( polar Khch 0 -15 )) (command "line" Kh1 "@0,-24" "@30,0" "@ 0,24" "C" "") (setq Kh1chu( polar Kh1 -1.1 5.8)) (setq Kh2chu( polar Kh1chu (-(/ PI 2)) 7.5)) (setq Kh3chu( polar Kh2chu (-(/ PI 2)) 7.5)) (command "Color" "7") (command "text" "style" "T3" Kh1chu "2" "0" "Ký hiÖu") (command "text" "style" "T3" Kh2chu "2" "0" "Cao ®é HK (m)") (command "text" "style" "T3" Kh3chu "2" "0" "Kho¶ng c¸ch (m)") ); end of defun (defun C:HK() ; Bat dau vao so lieu cac ho khoan (setq Sohk ( getreal "\nCho sô cac hô khoan:")) (setq so 1) (while (
  5. ( setq Cddlop(- Caodo Saulop)) ( setq D2( polar D1 (-(/ PI 2 )) (* Saulop (/ 1000 TLD) ))) ( setq D3( polar D2 0 -1.5 )) ( setq Ghidosau( polar D2 0.5 1.2 )) ( setq Ghicaodo( polar Ghidosau 0 -2.8 )) (if (= so 1) ( progn ( command "line" D3 "@ -10,0" "" ) (command "line" D2 "@ 3,0" "" ) ) ) (if (> so 1) ( progn ( command "line" D2 "@ 3,0" "") (command "line" D3 "@ -2,0" "" ) ) ) (if (= so Sohk) ( progn ( command "line" D2 "@ 10,0" "" ) (command "line" D3 "@ -2,0" "" ) ) ) ( command "Color" "7") ( command "Text" "style" "vn1" Ghidosau "2.0" "0" ( Rtos Saulop 2 1)) ( command "Text" "Justify" "R" Ghicaodo "1.8" "0"(rtos Cddlop 2 2)) ( setq solop( + 1 solop )) ); end of while (command "Color" "7") (command "line" tg DC1 "" ) (if ( >= Caodo 0) (command "text" "style" "T3" Chucaodo "2" "0" (Strcat "+"( Rtos Caodo 2 2) ))) (if ( < Caodo 0) (command "text" "style" "T3" Chucaodo "2" "0" (rtos Caodo 2 2 ) )) (command "Color" "2") (command "line" DC1 DC2 D1 "") (command "Color" "7") (command "Text" "style" "T3" Chuhk "2.5" "0" Chuoi ) (command "Color" "1") (if (= so 1) ( progn ( setq DCD ( polar DC1 0 -10 )) ( command "line" tg "@ -10,0" DCD "" ) ) ) (if (= so Sohk) ( progn
  6. ( setq DCC ( polar DC2 0 10)) ( command "line" D1 "@ 10,0" DCC "" ) ) ) (if (< so Sohk) ( progn (setq Khcach1( getreal ( strcat "\nCho khoang cách hô khoan thu " (rtos (+ so 1) 2 0 ) " toi hô khoan truoc do (m):" ))) (setq Gachgiua( polar Gach (-(/ PI 2 )) 5 )) (setq ChuKcach( polar Gachgiua 0 (-( / (* Khcach1 1000) 2 TLN) 2))) (command "text" "style" "T3" ChuKcach "2" "0" (rtos Khcach1 2 1 ) ) ) ) (command "redraw" "") (setq Khcach (+ Khcach Khcach1 ) ) (setq so(+ 1 so )) ); end of while so ho khoan (setq Kh2 (polar Kh1 (-(/ PI 2)) 8)) (setq Kh3 (polar Kh2 (-(/ PI 2)) 8)) (setq Cuoi3 (polar Gach 0 10 )) (setq Cuoi2 (polar Cuoi3 (/ PI 2) 8)) (setq Cuoi1 (polar Cuoi2 (/ PI 2) 8)) (setq Cuoi4 (polar Cuoi3 (-(/ PI 2)) 8)) (command "line" Kh2 Cuoi2 "") (command "line" Kh3 Cuoi3 "") (command "rectangle" Kh1 Cuoi4 ) (command "Color" "1") ); end of defun  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản